Tải bản đầy đủ

Bài giảng Đại số 8 chương 4 bài 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn

Chương 4 – Bài 4:
BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN

CHÚC CÁC EM HỌC TỐT


KIỂM TRA BÀI CŨ:

Phát biểu hai quy tắc biến đổi bất phương trình
Aùp dụng: Giải bất phương trình sau: -2x < 6
GIẢI
-2x
< 6
1
1


1


 -2x.    > 6. 

( Nhân 2 vế cho 
)
� 2�
2
 2
� �

x
> -3
Vậy tập hợp nghiệm của bất phương trình là {x/ x >-3 }


* Làm thế nào để áp dụng hai quy tắc để
giải bất phương trình bậc nhất ?

* Cách đưa bất phương trình về bất
phương trình bậc nhất ta thực hiện các
bước giải ra sao ?


TUẦN 30 – Tiết 64
Bài 4:
BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN
Tiếp theo


§4:BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN (2)
1) Định nghĩa :
2) Hai quy tắc biến đổi bất phương trình :
3) Giải bất phương trình bậc nhất một ẩn :
Ví dụ 5 : Giải bất phương trình 2x – 3 > 0 và biểu diễn tập hợp

GIẢI

–3

3

2


nghiệm trên trục số .

-3
2

2
1,5

Ta có: 2x
< 0
 2x
< … (Chuyển … sang vế phải và đổi dấu )
 2x : … < 3 : …( Chia hai vế cho … )
 x
< …
Vậy tập hợp nghiệm của bất phương trình là { x / x > … }và được biểu diễn như sau

0

:

/////////////////////////////(1,5

1,5

Hãy điền vào chỗ … để được kết quả đúng.


§4:BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN (2)

?5 Giải bất phương trình -4x – 8 < 0 và
biểu diễn tập hợp nghiệm trên trục số.
GIẢI
Ta có : -4x – 8 < 0

-4x SINH
< 8 HOẠT
( Chuyển ĐỘNG
-8 sang vế NHÓM
phải và đổi dấu ).
HỌC
 -4x : (-4 ) >608 GIÂY
: ( -4 )
x
> -2

( Chia hai vế cho -4 ).

Vậy tập hợp nghiệm của bất phương trình là{x / x > -2}
và được biểu diễn như sau :
////////////////////////(
-2
0Thời gian


§4:BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN (2)
1) Định nghĩa :
2) Hai quy tắc biến đổi bất phương trình :
3) Giải bất phương trình bậc nhất một ẩn :

 CHÚ Ý: Để cho gọn khi trình bày ta có thể:
- Không ghi câu giải thích.
- Khi có kết quả x < 1,5 ( ở ví dụ 5 ) thì coi là
giải xong và viết đơn giản: Nghiệm của bất phương
trình 2x – 3 < 0 là x < 1,5.


§4:BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN (2)
1) Định nghĩa :
2) Hai quy tắc biến đổi bất phương trình :
3) Giải bất phương trình bậc nhất một ẩn :

Ví dụ 6 : Giải bất phương trình -5x +15  0 và biểu
diễn tập hợp nghiệm trên trục số.

GIẢI :

Ta có: -5x + 15  0

15  5x
 THEO
15 : 5BÀN
 MỘT
5x : 5VÍ DỤ TRÊN.
HỌC SINH THẢO LUẬN
Thời
 gian: 330 giây
 x
Vậy nghiệm của bất phương trình là x  3


///////////////////////////////////////////////[
0

3

Thời gian


§4:BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN (2)
1) Định nghĩa :
2) Hai quy tắc biến đổi bất phương trình
3) Giải bất phương trình bậc nhất một ẩn
4) Giải bất phương trình đưa được về dạng ax + b < 0, ax + b > 0,
ax + b  0, ax + b  0:
Ví dụ 7: Giải bất phương trình 5x + 6  8x - 9
GIẢI : Ta có 5x + 6  8x – 9
 5x – 8x  -9 - 6
 -3x
 -15
 -3x : (-3 )  -15 : ( -3 )

x

5
Vậy nghiệm của bất phương trình là x5


§4:BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN (2)
1) Định nghĩa :
2) Hai quy tắc biến đổi bất phương trình :
3) Giải bất phương trình bậc nhất một ẩn :
4) Giải bất phương trình đưa được về dạng ax + b < 0 , ax + b >
0 , ax + b < 0 , ax + b >0 :
?6: Giải bất phương trình: -0,2x – 0,2 > 0,4x - 2
GIẢI : Ta có -0,2x -0,2
> 0,4x – 2
 -0,2x – 0,4x > -2 + 0,2

HỌC SINH HOẠT ĐỘNG NHÓM
 -0,6x
> -1,8
60 GIÂY
 -0,6x :(-0,6 ) < -1,8 : ( -0,6 )

x
< 3

Vậy nghiệm của bất phương trình là x < 3

Thời gian


§4:BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN (2)

Bài tập:
Nghiệm bất phương trình sau: 3x + 4  x là:
A/ x  -5

B/ x  -4

C/ x  -3

D/ x  -2

Sai rồi,
chọnbạn
lại đi
Chúc
mừng
trảbạn
lời !đúng !


§4:BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN (2)

 BÀI TẬP:

Bài tập: Hãy ghép các cột số và chữ để được kết
quả đúng .
1)-x

> 4

2) 1,2x < -6
3) 2x – 1  5
4) 8 – 2x  0

a) x  4
b) x < -5
c) x < -4
d) x  3
14


§4:BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN (2)

 BÀI TẬP:
1) Bài tập 23:
Giải bất phương trình và biểu diễn tập hợp nghiệm trên trục số:

b) 3x + 4x < 0

GIẢI :
Ta có : 3x + 4 > 0
HỌC
TỰ
SINH
3x
> -4GIẢI BÀI TẬP TRÊN
 3x : 3 > -4 : 3
4
 x
>
4
3
Vậy nghiệm của bất phương trình là: x > 


///////////////////(

4

3

3

0

13


* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ:
BÀI LUYỆN TẬP

- Học thuộc hay quy tắc biến đổi bất phương
trình và giải bài tập 25 , 26 trang 47.
- Giải bài tập 28,29 và 31trang 48 – Luyện tập.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×