Tải bản đầy đủ

Đề ôn thi trắc nghiệm môn Tâm lý học tư pháp EL16.016 Luật kinh tế - ĐH mở HN

Tâm lý học tư pháp - EL16.016
Vần
Hoạt
Khi
Khi

Một

Hoạt động tổ chức là quá trình tạo ra những
điều kiện để thực hiện hoạt động, bao gồm
Khi cần làm đối tượng thay đổi thái độ, quan
điểm, lập trường , ta có thể sử dụng phương
pháp tâm lý
Khi tiến hành hoạt động điều tra, điều tra
viên có thể sử dụng cách thức sau để tác động
tới các chủ thể tham gia điều tra:
Một phạm nhân mới đi thụ án, có thái độ bất
cần. Anh ta có những hành vi vi phạm chế độ
của trại cải tạo và hay phản ứng lại cán bộ
quản giáo, để hiểu được suy nghĩ, tâm tư, tình
cảm của phạm nhân này, qua đó tìm ra được

những nguyên nhân trong hành vi tiêu cực
của anh ta, cán bộ quản giáo có thể dùng
phương pháp tâm lý

Nguyê
n

Nguyên nhân gây nên sự căng thẳng tâm lý
của bị can là:

Quá

Quá trình thích nghi với môi trường xã hội
của người mãn hạn tù phụ thuộc yếu tố:

Trong

Trong
Trong

Trước

1

Câu hỏi

Trong giai đoạn giáo dục, cải tạo phạm nhân,
cán bộ giám thị quản giáo trại cải tạo có thể
sử dụng các phương pháp tâm lý nào những
phương pháp sau.Để tác động tới phạm nhân,
giáo dục cải tạo họ.
Trong hoạt động điều tra, điều kiện tiến hành
hoạt động giáo dục được tiến hành thông qua
các dạng hoạt động điều tra cụ thể:
Trong hoạt động lấy lời khai,để hiểu được
tâm lý của bị can, điều tra viên có thể sử
dụng phương pháp

Trả lời
Đáp án đúng là: Tất cả các phương án


Tham khảo: Bài 3, mục V, trang 26
slide.
Tất cả các phương án.
Đáp án đúng là: Tất cả các phương án.
Tham khảo: Bài 4, mục II, trang 14
slide

Đáp án đúng là: Tất cả các phương án
Tham khảo: Bài 6, mục. Mục I, II, trang
9,10, 12 ,13,14 slide
Đáp án đúng là: Tất cả các phương án
Tham khảo: Bài 4, mục II, trang 12
slide
Đáp án đúng là: Tất cả các phương án
Tham khảo: Bài 6, mục , trang 17, 18
slide
Đáp án đúng là: Tất cả các phương án
Tham khảo: Bài 6, mục. Mục I, II, trang
9,10, 12 ,13,14 slide

Đáp án đúng là: Tất cả các phương án.
Tham khảo: Bài 4, mục I, trang 9 slide
Đáp án đúng là: Tất cả các phương án
Tham khảo: Bài 4, mục II, trang 12
slide
Đáp án đúng là: Trạng thái nặng nề băn
khoăn, lo nghĩ về cuộc sống tương lai,
về thái độ của người thân, bạn bè và
của cộng đồng nói chung đối với họ
Trước khi mãn hạn tù, trạng thái tâm lý phạm
Vì: Sự trông mong ngày mãn hạn tù
nhân thường có biểu hiện:
làm cho những ngày tháng còn lại ở trại
trở nên nặng nề đối với phạm nhân
Tham khảo: Bài 6, mục II, trang 14,15
slide

1


Tâm lý học tư pháp - EL16.016
Điền vào chỗ trống phương án thích hợp
Nguyên nhân tâm lý xã hội của - Các đặc điểm tâm lý tiêu
hành vi phạm tội là tậphợp…….
cực
hình thành và phát triển do hậu - Các đặc điểm tâm lý – xã hội
qủa của những điều kiện xã hội
của con người
không thuận lợi trong quá trình - Các đặc điểm tâm lý của con
xã hội hoá cá nhân…..này trong
người
sự tác động qua lại với những - Tất cả các phương án.
điều kiện, hoàn cảnh cụ thể là
nguyên nhân đưa con người đến
chỗ phạm tội.
Xã hội hóa cá nhân là quá trình - Tất cả các phương án.
một con người cụ thể chuyển - giá trị văn hóa xã hội ( 1)
biến thành một thành viên của xã - Kỹ năng thiết yếu ( 3 )
hội hiện tại, tiếp nhận, kế tục và - Quy phạm đạo đức xã hội
phát triển các..(1.)., các.
(2)
(.2)..cũng như lĩnh hội ngôn ngữ
và các.. (3)...trong sự tác động
giữa cá nhân và xã hội
Chọn phương án trả lời đúng nhất
Câu hỏi
Các nguyên nhân làm hình thành
đặc điểm tâm lý tiêu cực trong
tâm lý nhân cách là do có những
thiếu sót trong quá trình:

Khái niệm đầy đủ là: Nguyên nhân tâm
lý xã hội của hành vi phạm tội là tập hợp
các đặc điểm tâm lý tiêu cực, hình thành
và phát triển do hậu qủa của những điều
kiện xã hội không thuận lợi trong quá
trình xã hội hoá cá nhân. Các đặc điểm
tâm lý tiêu cực này trong sự tác động qua
lại với những điều kiện, hoàn cảnh cụ thể
là nguyên nhân đưa con người đến chỗ
phạm tội.
Xã hội hóa cá nhân là quá trình một con
người cụ thể chuyển biến thành một
thành viên của xã hội hiện tại, tiếp nhận,
kế tục và phát triển cácgiá trị văn hóa xã
hội., các quy phạm đạo đức xã hội.cũng
như lĩnh hội ngôn ngữ và các kỹ năng
thiết yếu trong sự tác động giữa cá nhân
và xã hội

Đáp án
- Tất cả các phương án
- tiếp thu kinh nghiệm xã hội
- Thực hiện vai trò xã hội
- Hệ thống giao tiếp, thích nghi xã hội

Các quyết định của người cán bộ - Bắt buộc, được đảm bảo thực hiện
tư pháp mang tính
bằng các biện pháp cưỡng chế của
Nhà nước.
- Tùy vào quyết định có thể có sự lựa
chọn cho nghững người tham gia tố
tụng
- Tất cả các phương án.
- Bình đẳng giữa các bên , đảm bảo có
sự thỏa thuận trong thực hiện
Cấu trúc tâm lý của hoạt động tư - Tất cả các phương án.
pháp là:
- Tổng hoà các mục đích của hoạt động
tư pháp
- Các hoạt động hoạt động nhận thức;
hoạt động thiết kế; hoạt động giáo
dục; hoạt động tổ chức; hoạt động
giao tiếp; hoạt động chứng nhận được

2


những thiếu sót trong thục
hiện vai trò xã hội, tiếp thu
kinh nghiệm xã hội,trong
kiểm tra xã hội và sự thích
nghi sẽ làm cho cá nhân
thiếu những kỹ năng thiết
yếu, lệch lạc về giá trị nhân
cách..
Các quyết định của người cán
bộ tư pháp mang tính bắt buộc,
tính cưỡng chế cao.

2


Con đường nhận thức trong giai
đoạn điều tra mang tính :

Con đường nhận thức trong giai
đoạn xét xử mang tính:
Đặc điểm đặc trưng của hoạt
động ra quyết định trong hoạt
động tư pháp là được đưa ra dưới
dạng

Đặc trưng của trạng thái tâm lý
của bị can là:
Để giúp phạm nhân giải toả được
trạng thái tâm lý căng thẳng,
nhanh chóng làm quen với điều
kiện sống mới, cán bộ giám thị
quản giáo có thể sử dụng các
phương pháp tác động tâm lý :
Để giúp phạm nhân giải toả được
trạng thái tâm lý căng thẳng,
nhanh chóng làm quen với điều
kiện sống mới, cán bộ giám thị
quản giáo có thể sử dụng các
phương pháp tác động tâm lý :
Để giúp phạm nhân giải toả được
trạng thái tâm lý căng thẳng,
nhanh chóng làm quen với điều
kiện sống mới, cán bộ giám thị
quản giáo có thể sử dụng các
phương pháp tác động tâm lý :
Để giúp phạm nhân giải toả được
trạng thái tâm lý căng thẳng,
nhanh chóng làm quen với điều
kiện sống mới, cán bộ giám thị
quản giáo có thể sử dụng các

3

lặp đi lặp lại trong tất cả các giai đoạn
tố tụng
- Các hoạt động tâm lý được sử dụng
để thực hiện hoạt động, gồm: hoạt
động nhận thức; hoạt động thiết kế;
hoạt động giáo dục; hoạt động tổ
chức; hoạt động giao tiếp; hoạt động
chứng nhận
- trực tiếp
- Tất cả các phương án. ???
- trực tiếp và gián tiếp*
- gián tiếp
- Chỉ có gián tiếp
- Trực tiếp và gián tiếp
- Chỉ có trực tiếp
- Văn bản phải tuân thủ chặt chẽ
theo các quy định của pháp luật về
thẩm quyền và thủ tục.
- Lời nói cho kịp thời gian
- Tất cả các phương án.
- Băng hình cho đảm bảo tính khách
quan
- Sự căng thẳng về tâm lý
- Lạnh lùng thờ ơ
- Dễ bị kích động, nổi nóng
- Ám thị trực tiếp
- Quan sát
- Tất cả các phương án
- Phân tích sản phẩm hoạt động

Chỉ có Ám thị trực tiếp là
phương pháp tác động tâm lý

- Truyền đạt thông tin
- Tất cả các phương án
- Phân tích sản phẩm hoạt động
- Đàm thoại

Chỉ có truyền đạt thông tin là
phương pháp tác động tâm lý

- Truyền đạt thông tin
- Phân tích sản phẩm hoạt động
- Quan sát
- Tất cả các phương án

Chỉ có truyền đạt thông tin là
phương pháp tác động tâm lý

- Tất cả các phương án
- Thuyết phục
- Truyền đạt thông tin
- Ám thị trực tiếp
3


phương pháp tác động tâm lý:
Điều kiện, hoàn cảnh phạm tội - Điều kiện, hoàn cảnh cụ thể về
là:
không gian, thời gian và những sự
kiện có liên quan xảy ra trong tình
huống cá nhân thực hiện hành vi
phạm tội
- Địa điểm nơi xảy ra hành vi phạm tội
- Tất cả các phương án.
- Tình huống bên ngoài kích thích cá
nhân thực hiện hành vi phạm tội
Đối tượng của hoạt động giáo - Tất cả các phương án.
dục trong hoạt động tư pháp là
- Công dân
- Duy nhất phạm nhân
- Bị can, bị cáo và những người tham
gia tố tụng khác
Động cơ của hành vi phạm tội là: - Động cơ phạm tội là nguyên nhân
bên trong trực tiếp đưa con người
đến quyết định thực hiện hành vi
nguy hiểm cho xã hội
- là kết quả mà người phạm tội mong
muốn đạt được bằng việc thực hiện
hành vi phạm tội
- Tất cả các phương án
- Xu hướng hành động của hành vi
Động cơ của hành vi phạm tội là: - Các yếu tố tâm lý bên trong thúc
đẩy người phạm tội thực hiện hành
vi phạm tội. Đó có thể là những xúc
cảm, tình cảm, mong muốn, những
hình ảnh tâm lý
- Tất cả các phương án
- Là những thúc đẩy do nhu cầu đem
lại
- Sự lôi kéo dụ dỗ của người khác
giai đoạn giáo dục, cải tạo phạm - Phương pháp thuyết phục
nhân, để tác động tới phạm nhân - Phương pháp đàm thoại*
nhằm cảm hóa giáo dục họ, cán - Tất cả các phương án???
bộ giám thị quản giáo trại cải tạo - Phương pháp thực nghiệm
có thể sử dụng các phương pháp
tâm lý:
Giao tiếp trong hoạt động đối - Giao tiếp nhiều nhiều, có sự tham
chất là:
gia của các bên
- Giao tiếp hai chiều giữa điều tra viên
và đối tượng bị xét hỏi.
- Giao tiếp xã hội
Giao tiếp trong hoạt động hỏi - Giao tiếp hai chiều giữa điều tra
cung bị can, lấy lời khai của
viên và đối tượng bị xét hỏi.
người làm chứng, người bị hại là: - Giao tiếp xã hội

4

4


- Giao tiếp nhiều nhiều, có sự tham gia
Giao tiếp trong hoạt động tư
pháp là

Giao tiếp trong hoạt động tư
pháp thường mang tính chất:

Hệ thống nhu cầu ở người phạm
tội có đặc trưng là:

Hoạt động chiếm vị trí chủ đạo
trong cấu trúc tâm lý của hoạt
động cải tạo là:
Hoạt động nhận thức trong hoạt
động tư pháp mang tính:

Hoạt động ra quyết định của
người cán bộ tư pháp được đưa
ra dưới dạng

Hoạt động ra quyết định của
người cán bộ tư pháp mang tính

Hoạt động tổ chức là quá trình
tạo ra những điều kiện để thực
hiện hoạt động, bao gồm :

5

của các bên
- Tất cả các phương án.
- Giao tiếp trực tiếp bằng ngôn ngữ nói
- Giao tiếp có điều khiển
- Giao tiếp chính thức, công vụ
- Tính mâu thuẫn đối kháng giữa
các chủ thể tham gia giao tiếp.
- Bình đẳng, thỏa thuận vì mọi người
đều bình đẳng trước pháp luật
- Tất cả các phương án.
- Tranh luận quyết liệt do có sự đối lập
quyền và lợi ích
- Tất cả các phương án
- Tính suy đồi và thiếu lành mạnh.
- Sự đòi hỏi quá cao của các nhu cầu
thuộc cấp độ thấp (các nhu cầu sinh
lý, các nhu cầu vật chất)
- Tính nghèo nàn, hạn hẹp của hệ
thống nhu cầu.
- Giáo dục
- Tất cả các phương án
- Thiết kế
- Nhận thức
- gián tiếp cao
- Tất cả các phương án.
- Chỉ có trực tiếp
- Trực tiếp cao
- Bằng văn bản
- Bằng miệng trong trường hợp thời
gian quá ngắn
- Có thể vừa bằng miệng vừa bằng văn
bản
- Tất cả các phương án.
- Bắt buộc, tính cưỡng chế cao
- Tất cả các phương án.
- Vừa có tính bắt buộc vừa có tính bình
đẳng
- Tính bình đẳng, có sự thỏa thuận
- Tất cả các phương án.
- Tập trung phân bổ con người,
phương tiện
- Xác định nhiệm vụ, phương pháp,
phương tiện thực hiện hoạt động,
những người tham gia hoạt động
- Kiểm tra và đánh giá kết quả của hoạt

5


Hoạt động thiết kế được tiến
hành bằng các hình thức:

Khái niệm tác động tâm lý được
hiểu theo nghĩa:

Khi cần chấm dứt hành vi quá
khích gây rối của đối tượng trong
hoạt động tố tụng , người tiến
hành tố tụng phải sử dụng
phương pháp tâm lý sau:
Khi cần giúp bị can tái hiện lại
những tình tiết mà họ bị quên
hoặc nhầm lẫn, điều tra viên có
thể sử dụng phương pháp tác
động tâm lý :

Khi cần giúp đối tượng tái hiện
lại những tình tiết mà họ bị quên
hoặc nhầm lẫn, ta có thể sử dụng
phương pháp tâm lý ;

động
- Tất cả các phương án.
- Dự đoán là hoạt động tư duy đặc biệt
nhằm nhìn thấy trước diễn biến và kết
quả của các quá trình trong hoạt động
tư pháp
- Hoạt động ra quyết định là việc hình
thành một quyết định hoặc một bản
án cụ thể trên cơ sở xem xét, so sánh,
đối chiếu các chứng cứ đã được xác
định về vụ án với các điều luật cụ thể.
- Lập kế hoạch là việc vạch ra các
phương hướng, các bước hành động
cụ thể, xác định các phương tiện, biện
pháp, các điều kiện cần thiết để đạt
được các hành động đã dự định.
- Những cách thức, những biện pháp
được sử dụng để làm ảnh hưởng,
làm thay đổi các đặc điểm tâm lý
nhân cách con người nhằm đạt
những mục đích nhất định.
- Tất cả các phương án.
- Là dùng lời nói, hành vi cử chỉ để
giáo dục tâm lý nhân cách đối tượng
- Là sử dụng biện pháp hành chính để
buộc đối tượng phải theo mình
- Mệnh lệnh
- Thuyết phục
- Tất cả các phương án.
- Ám thị gián tiếp

- Truyền đạt thông tin
- Tất cả các phương án
- Thuyết phục
- Mệnh lệnh

- Truyền đạt thông tin
- Tất cả các phương án
- Thuyết phục
- Mệnh lệnh

Khi cần giúp đối tượng tái hiện - Đặt và thay đổi vấn đề của tư duy
lại những tình tiết mà họ bị quên - Tất cả các phương án

6

Tác động tâm lý là một hệ thống
những tác động có mục đích, có
tổ chức, có kế hoạch của chủ thể
tiến hành tố tụng tới các chủ thể
khác trong hoạt động tố tụng
nhằm làm chuyển biến, thay đổi
những đặc điểm tâm lý

Mệnh lệnh là phương pháp
cưỡng chế tâm lý, đòi hỏi đối
tượng tác động phải thực hiện,
hoặc chấm dứt ngay một hành
động nào đó, không phụ thuộc
vào ý muốn của họ.
Thông tin sẽ có tác dụng tích
cực hoá hoạt động trí nhớ
của người cung cấp thông
tin, làm xuất hiện trong đầu
óc họ những liên tưởng giữa
vấn đề được nêu lên với các
tình tiết liên quan, tạo khả
năng nhớ lại tình tiết mà họ
đã quên.
Khi cần giúp người tham gia tố
tụng tái hiện những tình tiết bị
quên hoặc nhầm lẫn.Việc tiếp
nhận thông tin sẽ làm tích cực
hoá hoạt động trí tuệ của người
tham gia tố tụng, làm xuất hiện
trong đầu óc họ những liên
tưởng, tạo khả năng nhớ lại tình
tiết bị quên.
Câu hỏi sẽ có tác dụng tích cực
hoá hoạt động trí tuệ, hoạt động
trí nhớ của người cung cấp

6


hoặc nhầm lẫn, ta có thể sử dụng - Thuyết phục
phương pháp tâm lý :
- Mệnh lệnh
Khi cần giúp người làm chứng
tái hiện lại những tình tiết mà họ
bị quên hoặc nhầm lẫn, hội đồng
xét xử có thể sử dụng phương
pháp tác động tâm lý :

- Truyền đạt thông tin
- Mệnh lệnh
- Tất cả các phương án
- Thuyết phục

Khi cần giúp người làm chứng
tái hiện lại những tình tiết mà họ
bị quên hoặc nhầm lẫn, điều tra
viên có thể sử dụng phương pháp
tác động tâm lý :

- Đặt và thay đổi vấn đề của tư duy
- Tất cả các phương án
- Thuyết phục
- Mệnh lệnh

Khi cần làm đối tượng thay đổi
thái độ, quan điểm, lập trường ,
ta có thể sử dụng phương pháp
tâm lý :

- Tất cả các phương án.
- Truyền đạt thông tin
- Thuyết phục
- Đặt và thay đổi vấn đề của tư duy
- Tất cả các phương án.
- Giao tiếp tâm lý có điều khiển
- Đặt và thay đổi vấn đề của tư duy
- Truyền đạt thông tin
- Tất cả các phương án.
- Truyền đạt thông tin
- Đặt và thay đổi vấn đề của tư duy
- Thuyết phục
- Tất cả các phương án.
- Đàm thoại
- Quan sát
- Thực nghiệm tự nhiên
- Tất cả các phương án.
- Phân tích sản phẩm hoạt động
- Đàm thoại
- Thực nghiệm tự nhiên
- Phương pháp phân tích nhóm (tập

Khi cần làm thay đổi hành vi xử
sự của người phạm tội, ta có thể
sử dụng phương pháp tâm lý:
Khi cần làm thay đổi trạng thái
tâm lý của người phạm tội, ta có
thể sử dụng phương pháp tâm lý:
Khi cần tìm hiểu động cơ phạm
tội của đối tượng ta có thể sử
dụng phương pháp :
Khi cần tìm hiểu mục đích của
hành vi phạm tội của đối tượng
ta có thể sử dụng phương pháp :

Khi cần tìm hiểu nguyên nhân,
điều kiện phạm tội của đối tượng
thể)
ta có thể sử dụng phương pháp : - Tất cả các phương án.
- Quan sát
- Đàm thoại

thông tin, làm xuất hiện trong
đầu óc họ những liên tưởng giữa
vấn đề được nêu lên với các tình
tiết liên quan, tạo khả năng nhớ
lại tình tiết mà họ đã quên.
Thông tin sẽ có tác dụng tích
cực hoá hoạt động trí tuệ, hoạt
động trí nhớ của người cung cấp
thông tin, làm xuất hiện trong
đầu óc họ những liên tưởng giữa
vấn đề được nêu lên với các tình
tiết liên quan, tạo khả năng nhớ
lại tình tiết mà họ đã quên.
Câu hỏi sẽ có tác dụng tích
cực hoá hoạt động trí tuệ,
hoạt động trí nhớ của người
cung cấp thông tin, làm xuất
hiện trong đầu óc họ những
liên tưởng giữa vấn đề được
nêu lên với các tình tiết liên
quan, tạo khả năng nhớ lại
tình tiết mà họ đã quên.
thông tin ,câu hỏi đưa ra nhằm
tác động đến tư duy và từ đó ảnh
hưởng đến thái độ, tình cảm của
đối tượng
thông tin ,câu hỏi đưa ra nhằm
tác động đến tư duy và từ đó ảnh
hưởng đến hành vi xử sự của đối
tượng
thông tin ,câu hỏi đưa ra nhằm
tác động đến tư duy và từ đó ảnh
hưởng đến tâm lý của đối tượng

để làm rõ, nguyên nhân, điều
kiện phạm tội của đối tượng,
người tiến hành tố tụng thường
tìm hiểu về điều kiện gia đình,
những tập thể, cơ quan nơi họ
làm việc, bạn bè, các nhóm giao
tiếp... mà họ đã hoặc đang là
thành viên.

Khi cần tìm hiểu phương thức - Tất cả các phương án
thực hiện hành vi phạm tội của - Quan sát

7

7


đối tượng ta có thể sử dụng
phương pháp :
Khi nghị án, để tác động đến các
thành viên khác của Hội đồng xét
xử, thẩm phán – chủ tọa phiên
tòa có thể sử dụng phương pháp
tác động tâm lý :
Khi nghị án, để tác động đến các
thành viên khác của Hội đồng xét
xử, thẩm phán – chủ tọa phiên
tòa có thể sử dụng phương pháp
tác động tâm lý :
Khi phạm nhân gây rối quá
khích,để chấm dứt hành vi quá
khích đó, cán bộ giám thị quản
giáo có thể sử dụng các phương
pháp tác động tâm lý
Khi tiến hành đối chất, Điều tra
viên có thể sử dụng các phương
pháp tâm lý nào

- Thực nghiệm tự nhiên
- Phân tích sản phẩm hoạt động
- Giao tiếp tâm lý có điều khiển
- Mệnh lệnh
- Thuyết phục
- Tất cả các phương án

thể tham gia điều tra:

thông tin đã được thu thập bằng nhiều
cách khác nhau
- Truyền đạt các thông tin cần thiết để
tác động đến đối tượng
- Kích thích tư duy của đối tượng theo
một hướng cần thiết
- Truyền đạt thông tin
- Phương pháp phân tích nhóm, tập thể
- Tất cả các phương án
- Thực nghiệm tự nhiên
- Phương pháp đàm thoại
- Phương pháp thuyết phục*
- Tất cả các phương án???
- Phương pháp quan sát.
- Tất cả các phương án
- Truyền đạt thông tin
- Đặt và thay đổi vấn đề tư duy
- Thuyết phục

- Truyền đạt thông tin
- Ám thị gián tiếp
- Thuyết phục
- Tất cả các phương án
- Phương pháp mệnh lệnh
- Ám thị trực tiếp
- Phương pháp thuyết phục
- Tất cả các phương án

- Tất cả các phương án
- Đặt và thay đổi vấn đề của tư duy
- Phương pháp truyền đạt thông tin.
- Phương pháp mệnh lệnh
Khi tiến hành hoạt động điều tra, - Tất cả các phương án.
điều tra viên có thể sử dụng cách - Yêu cầu đối tượng làm thực nghiệm
thức sau để tác động tới các chủ - Yêu cầu đối tượng tự kiểm tra các

Khi tiến hành hoạt đông hỏi cung
bị can, , để tác động đến tâm lý
của bị can điều tra viên thường
sử dụng các phương pháp tâm lý
Khi tiến hành hoạt đông hỏi cung
bị can, , để tác động đến tâm lý
của bị can điều tra viên thường
sử dụng các phương pháp tâm lý.
Khi tiến hành hoạt động xét hỏi
bị cáo và các đương sự liên quan,
để tác động đến tâm lý của họ ,
kiểm sát viên có thể sử dụng
phương pháp tác động tâm lý :
Khi tiếp xúc với phạm nhân để
hiểu được tâm lý của họ, bộ giám
thị quản giáo có thể sử dụng các
phương pháp tâm lý

8

chỉ có Truyền đạt thông tin là
phương pháp tác động tâm lý

- Tất cả các phương án
- Phân tích sản phẩm hoạt động
- Đàm thoại
- Quan sát
8


Chỉ có Phương pháp thực
Khi tiếp xúc với phạm nhân để - Phương pháp thực nghiệm
nghiệm là phương pháp nghiên
hiểu được tâm lý của họ, bộ giám - Phương pháp đạt và thay đổi vấn đề cứu tìm hiểu tâm lý
thị quản giáo có thể sử dụng các
tư duy
phương pháp tâm lý
- Tất cả các phương án
- Phương pháp thuyết phục
Chỉ có phân tích sản phẩm
Khi tiếp xúc với phạm nhân để - Phân tích sản phẩm hoạt động
hoạt động, là phương pháp
hiểu được tâm lý của họ, bộ giám - Tất cả các phương án
nghiên cứu tìm hiểu tâm lý
thị quản giáo có thể sử dụng các - Phương pháp mệnh lệnh
phương pháp tâm lý
- Truyền đạt thông tin
Khi tham gia tranh luận tại phiên - Tất cả các phương án
tòa, để tác động đến các thành - Đặt và thay đổi vấn đề tư duy
viên Hội đồng xét xử, kiểm sát - Truyền đạt thông tin
viên có thể sử dụng phương pháp - Thuyết phục
tác động tâm lý :
Khi tham gia tranh luận tại phiên - Tất cả các phương án
tòa, để tác động đến các thành - Đặt và thay đổi vấn đề tư duy
viên Hội đồng xét xử, luật sư có - Truyền đạt thông tin
thể sử dụng phương pháp tác - Thuyết phục
động tâm lý :
Khi tham gia tranh luận tại phiên - Thuyết phục
tòa, để tác động đến các thành - Giao tiếp tâm lý có điều khiển
viên Hội đồng xét xử, Luật sư có - Tất cả các phương án
thể sử dụng phương pháp tác - Mệnh lệnh
động tâm lý :
Khi tham gia tranh luận tại phiên - Thuyết phục
tòa, để tác động đến các thành - Ám thị gián tiếp
viên Hội đồng xét xử, kiểm sát - Tất cả các phương án
viên có thể sử dụng phương pháp - Mệnh lệnh
tác động tâm lý :
Khi tham gia tranh luận tại phiên - Mệnh lệnh
tòa, để tác động đến kiểm sát - Thuyết phục
viên Hội đồng xét xử có thể sử - Ám thị gián tiếp
dụng phương pháp tác động tâm - Tất cả các phương án
lý :
Khi tham gia tranh luận tại phiên - Giao tiếp tâm lý có điều khiển
tòa, để tác động đến Luật sư Hội - Thuyết phục
đồng xét xử có thể sử dụng - Tất cả các phương án
phương pháp tác động tâm lý :
- Ám thị gián tiếp
Khi tham gia vào quá trình điều - Đối lập: sự chủ động, hoặc sự thụ
tra, hành vi xử sự của bị can
động trong hành vi
được biểu hiện ở trạng thái:
- Luôn chủ động
- Luôn thụ động
Khi tham gia vào quá trình điều - Cùng tồn tại hai xu hướng : vừa
tra, mối quan hệ giao tiếp của bị
muốn tiếp xúc, lại vừa sợ tiếp xúc
can có xu hướng:
với điều tra viên
- bị can rất muốn tiếp xúc với điều tra
viên
- Bị can rất muốn tiếp xúc với điều tra

9

9


Khi triến hành hoạt động lấy lời
khai của người làm chứng, Điêù
tra viên có thể sử dụng các
phương pháp tâm lý
Một phạm nhân mới đi thụ án, có
thái độ bất cần. Anh ta có những
hành vi vi phạm chế độ của trại
cải tạo và hay phản ứng lại cán
bộ quản giáo, để tạo ra tâm lý
tích cực đối với việc cải tạo ở
phạm nhân này, cán bộ quản giáo
có thể sử dụng các phương pháp
tác động tâm lý:
Một phạm nhân mới đi thụ án, có
thái độ bất cần. Anh ta có những
hành vi vi phạm chế độ của trại
cải tạo và hay phản ứng lại cán
bộ quản giáo, để tạo ra tâm lý
tích cực đối với việc cải tạo ở
phạm nhân này, cán bộ quản giáo
có thể sử dụng các phương pháp
tác động tâm lý:
Mục đích của hành vi phạm tội
là:

viên
- Tất cả các phương án
- Thuyết phục
- Đặt và thay đổi vấn đề của tư duy
- Ám thị gián tiếp
- Tất cả các phương án
- Phương pháp thuyết phục.
- Ám thị trực tiếp
- Phương pháp mệnh lệnh

- Phương pháp thuyết phục
- Phương pháp đàm thoại
- Tất cả các phương án
- Phương pháp thực nghiệm

- Kết quả mà người phạm tội mong

muốn đạt được bằng việc thực hiện
hành vi phạm tội
- Động lực thúc đẩy hành vi
- Tất cả các phương án
- Kết quả xảy ra con người khi thực
hiện hành vi phạm tội
Mục đích của hoạt động giáo dục - Tất cả các phương án.
trong hoạt động tư pháp hướng - Giáo dục còn tác động đến các thành
tới những mục đích đặc biệt là :
viên không vững vàng trong xã hội,
phòng ngừa và ngăn chặn tội phạm
- Giáo dục ý thức pháp luật cho các
công dân
- Giáo dục nhằm cảm hóa người phạm
tội, làm hình thành ở họ thái độ phê
phán đối với hành vi đã thực hiện, có
thái độ tích cực đối với bản án
Mục đích của tranh luận tại phiên - giúp hội đồng xét xử có thể lắng
toà là:
nghe ý kiến từ các phía, các quan
điểm khác nhau về vụ án
- kiểm tra lại tính khách quan của các
thông tin được cơ quan điều tra thu
thập
- Tất cả các phương án.
- nghiên cứu hồ sơ của vụ án, xác định

10

Chỉ có phương pháp thuyết
phục là phương pháp tác động
tâm lý

Hội đồng xét xử sẽ lắng nghe
đại diện viện kiểm sát, các luật
sư trình bày các ý kiến phân tích
vụ án từ các vị trí tố tụng khác
nhau
bộ luật tố tụng hình sự đã quy
định

10


Nguyên nhân dẫn đến những
lệch lạc của tâm lý của cá nhân.
trong quá trình thực hiện vai trò
xã hội có thể là:

Nguyên nhân dẫn đến những
lệch lạc của tâm lý của cá nhân.
trong quá trình giao tiếp xã hội
có thể là:

Nguyên nhân dẫn đến những
lệch lạc của tâm lý của cá nhân.
trong quá trình tiếp thu kinh
nghiệm xã hội có thể là:

Nguyên nhân làm mức độ của
quá trình kiểm tra xã hội đối với
các cá nhân bị giảm xuống có thể
là:

Nguyên nhân tâm lý xã hội của
hành vi phạm tội bao gồm:

các nhiệm vụ xét xử vụ án và đề ra
các kế hoạch cụ thể
- Tất cả các phương án
- Cá nhân không có đủ các phẩm chất
tâm - sinh lý mà vai trò xã hội của họ
đòi hỏi
- Cá nhân có thái độ tiêu cực đối với
vai trò xã hội của bản thân
- Cá nhân không có những kỹ năng cần
thiết
- Tất cả các phương án
- Thiếu các mối quan hệ xã hội thiết
yếu như: gia đình, nhà trường…
- Cá nhân tham gia vào các quan hệ
giao tiếp ở những nhóm không chuẩn
mực, có hoạt động không lành mạnh,
có mục đích chống đối xã hội
- Các quan hệ giao tiếp cơ bản trong
đời sống và hoạt động của cá nhân
không thực hiện được đầy đủ chức
năng của mình
- Tất cả các phương án
- Cá nhân không tích cực, không tự
giác tiếp thu kinh nghiệm xã hội.
- Cá nhân chỉ quan tâm tiếp thu những
kinh nghiệm mà nhờ đó có thể thoả
mãn nhu cầu của bản thân
- Trong các kinh nghiệm mà cá nhân
tiếp thu có những khiếm khuyết, lệch
lạc nhất định.
- Tất cả các phương án
- Nguyên nhân chủ quan tồn tại trong
nhận thức, đánh giá của cá nhân
- Nguyên nhân khách quan là những
yếu tố, những sự kiện xảy ra trong
đời sống của xã hội, ngoài ý muốn
chủ quan của cá nhân
- Tất cả các phương án.
- những đặc điểm tâm lý tiêu cực hình
thành ở cá nhân do nhưng điều kiện
xã hội không thuận lợi.
- điều kiện và hoàn cảnh cụ thể của tội
phạm

Nguyên tắc nghiên cứu môn học - Tất cả các phương án.

11

Muốn thực hiện tốt vai trò xã
hội cá nhân phải có thái độ tích
cực có đầy đủ những phẩm chất
tâm- sinh lý cũng như các kỹ
năng cần thiết

Muốn thực hiện tốt vai trò xã
hội cá nhân phải có thái độ
tích cực có đầy đủ những
phẩm chất tâm- sinh lý cũng
như các kỹ năng cần thiết

nguyên nhân tâm lý xã hội của
hành vi phạm tội bao gồm 2
nhóm:
- Nhóm nguyên nhân thứ nhất:
là những đặc điểm tâm lý tiêu
cực hình thành ở cá nhân do
nhưng điều kiện xã hội không
thuận lợi.
- Nhóm nguyên nhân thứ hai:
điều kiện và hoàn cảnh cụ thể
của tội phạm.
Phương pháp nghiên cứu của

11


tâm lý học tư pháp:

- Thống nhất giữa tâm lý nhân cách và
hoạt động
- Quyết định luận xã hội
- Phát triển

Nhằm hiểu được diễn biến tâm lý
của đối tượng mà ta quan tâm:
suy nghĩ, tâm trạng, xúc cảm...
của đối tượng; có thể đoán được
họ đang nghĩ gì, thái độ của họ ra
sao? Ta cí thể sử dụng phương
pháp tâm lý

- Tất cả các phương án.
- Thực nghiệm tự nhiên
- Đàm thoại
- Quan sát

Nhóm các hoạt động bổ trợ: là
các hoạt động hỗ trợ cho các hoạt
động chủ đạo, tạo ra những điều
kiện thuận lợi cho việc thực hiện
mục đích của hoạt động tư pháp,
gồm:
Nhóm các hoạt động tâm lý cơ
bản: là các hoạt động quan trọng
nhất, có vai trò thiết yếu và ảnh
hưởng trực tiếp đến việc thực
hiện các mục đích của hoạt động
tư pháp, gồm
Những phạm nhân thích nghi
nhanh nhất với điều kiện, hoàn
cảnh sống tại nơi giam giữ - cải
tạo, tích cực lao động, học tập và
thực hiện đúng các quy định của
trại là :

- Tất cả các phương án.
- Hoạt động tổ chức
- Hoạt động giao tiếp
- Hoạt động chứng nhận
- Tất cả các phương án.
- hoạt động nhận thức
- hoạt động giáo dục
- hoạt động thiết kế
- Nhóm những phạm nhân nhận

thức được lỗi lầm của mình, có thái
độ ăn năn hối cải
- Nhóm những phạm nhân có định
hướng phạm tội bền vững. Đây
thường là những người đã có tiền án,
tiền sự, phạm tội nhiều lần
- Tất cả các phương án
- Nhóm những phạm nhân có thái độ
tiêu cực đối với bản án và mức hình
phạt phải chấp hành
Phương thức thực hiện hành vi - Hệ thống phương pháp được lựa
phạm tội là:
chọn xuất phát từ động cơ và mục
đích đã hình thành và do đặc điểm
tâm lý của người hành động quy
định
- Các cử động thao tác của con người
nhằm đạt được mục đích đề ra
- Sự chuyển hóa mục đích hành động
thành kết quả đã thực hiện của hành
vi

12

môn học tâm lý học tư pháp:
bảo đảm sự thống nhất tâm lý
nhân cách và hoạt động, và quan
điểm toàn diện và hệ thống.
Cũng như quan điểm tâm lý con
người không bất biến,luôn vận
động phát triển…
Quan sát và thực nghiệm là qua
tri giác hành động, cử chỉ, ánh
mắt, nét mặt, cách nói năng,
cách ăn mặc...nhằm nhận xét,
phán đoán các đặc điểm tâm lý
của họ.Còn đàm thoại thông qua
cách nói năng, ngôn ngữ của
một người, bạn có thể đánh giá
về tâm lý của họ như: thái độ,
tình cảm, quan điểm, nhu cầu,
hứng thú, tâm trạng... của họ.

Đây là những phạm nhân, có sai
sót lệch lạc nhân cách ít nhất
thích nghi nhanh với điều kiện,
hoàn cảnh sống tại nơi giam giữ
- cải tạo, tích cực lao động, học
tập và thực hiện đúng các quy
định của trại.

12


- Tất cả các phương án.
Quá trình nhận thức trong hoạt - Rất cao gây những căng thẳng nhất
động tư pháp mang màu sắc xúc
cảm

Quan hệ giao tiếp giữa các thành
viên của nhóm phạm nhân,
thường có xu hướng:

Quyết định thực hiện hành vi
phạm tội là:

Sau khi mãn hạn tù những ngưòi
dễ dàng tái hòa nhập cộng đồng
nhất là những người :

Sự thích nghi của cá nhân với
môi trường xã hội phụ thuộc vào
các yếu tố

Tại phiên toà xét xử vụ án hình
sự, khi tiến hành hoạt động nghị
án , để tác động đến tâm lý của
các thành viên khác trong hội

13

định về tâm lý cho người cán bộ tư
pháp
- Lạnh lùng vì trong môi trường pháp
luật
- Tất cả các phương án.
- Thuận lợi
- Tồn tại sự mâu thuẫn trong quan
hệ, sự xung đột
- Bình đẳng, đoàn kết cùng thực hiện
chế độ cải tạo giam giữ
- Chỉ bảo giúp đỡ lẫn nhau cùng vượt
qua giai đoạn khó khăn
- Tất cả các phương án
- Sự lựa chọn cuối cùng của người
phạm tội về mục đích, phương án,
phương tiện phạm tội, thể hiện ý
chí và lý trí của người phạm tội,
thái độ của họ đối với hành vi
phạm tội và hậu quả của nó.
- Các cử động thao tác của con người
nhằm đạt được mục đích đề ra
- Sự kiềm chế những hành động trái
với mục đích đã đề ra
- Tất cả các phương án
- Những người được giáo dục, cải
tạo tốt
- Những người hoàn toàn không có
tiến bộ sau thời gian chấp hành hình
phạt
- Những người vẫn còn những khiếm
khuyết nhất định
- Tất cả các phương án
- Tất cả các phương án
- Mức độ biến đổi của môi trường xã
hội (nhanh hay chậm, rộng hay hẹp...)
- Đặc điểm tâm lý của cá nhân (khí
chất, tính cách, xu hướng, thói quen,
năng lực, tình cảm...)
- Nhận thức và thái độ của cá nhân đối
với sự thay đổi của môi trường xã
hội.
- Giao tiếp tâm lý có điều khiển
- Thuyết phục
- Tất cả các phương án
- Mệnh lệnh

Đây là những phạm nhân co
những sai sót lệch lạc nhân cách.
Phạm nhân như vậy không
những gây chia rẽ trong nhóm
phạm nhân, mà còn ảnh hưởng
xấu đến việc giáo dục các phạm
nhân khác.

13


đồng xét xử, Thẩm phán – chủ
tọa phiên tòa có thể sử dụng các
phương pháp tâm lý:
Tại phiên toà xét xử vụ án hình
sự, khi tiến hành hoạt động nghị
án , để tác động đến tâm lý của
các thành viên khác trong hội
đồng xét xử, Thẩm phán – chủ
tọa phiên tòa có thể sử dụng các
phương pháp tâm lý:
Tại phiên toà xét xử vụ án hình
sự, khi tiến hành hoạt động xét
hỏi bị cáo và các đương sự liên
quan, để tác động đến tâm lý của
họ. thẩm phán – chủ tọa phiên
tòa có thể sử dụng các phương
pháp tâm lý:
Tại phiên toà, người làm chứng
thường có trạng thái tâm lý căng
thẳng do nguyên nhân là:

Tại phiên tòa, trường hợp bị cáo
quanh co,khai báo thiếu thành
khẩn, hội đồng xét xử có thể sử
dụng phương pháp tác động tâm
lý :
Tại phiên tòa, trường hợp người
nhà bị hại có hành vi quá khích,
để chấm dứt hành vi đó, thẩm
phán – chủ tọa phiên tòa có thể
sử dụng phương pháp tác động
tâm lý:
Tổng hoà các mục đích của hoạt
động tư pháp, được thể hiện
trong mỗi hoạt động tư pháp

- Truyền đạt thông tin
- Thuyết phục
- Mệnh lệnh
- Tất cả các phương án

- Tất cả các phương án
- Mệnh lệnh
- Thuyết phục
- Giao tiếp tâm lý có điều khiển

- Tất cả các phương án
- Sự có mặt của bị cáo hoặc người bị
hại có thể gây đến cho người làm
chứng những xúc cảm trái ngược
- Phản ứng của những người có mặt có
thể làm xuất hiện ở người làm chứng
những ức chế trong tâm lý
- Người làm chứng có thể cảm thấy
không được an toàn khi khai báo do
sự có mặt của nhiều người và họ có
thể sợ bị trả thù
- Đặt và thay đổi vấn đề tư duy
- Mệnh lệnh
- Thuyết phục
- Tất cả các phương án

- Mệnh lệnh
- Đặt và thay đổi vấn đề tư duy
- Tất cả các phương án
- Thuyết phục

- Tất cả các phương án.
- Mục đích của hoạt động điều tra
- Mục đích của hoạt động xét xử
- Mục đích của hoạt động đoạn cải tạo
Theo khái niệm Tâm lý học tư - Tâm lý học tư pháp là tâm lý
pháp.

14

chuyên nghành về hoạt động tư
pháp, nghiên cứu các hiện tượng,
các đặc điểm và các quy luật tâm lý
biểu hiện trong qúa trình thực hiện

Tâm lý học tư pháp là tâm lý
học chuyên ngành được ứng
dụng trong hoạt động tư pháp:
nghiên cứu các quy luật tâm lý
biểu hiện trong hoạt động điều
tra, xét xử và giáo dục cải tạo
phạm nhân

14


Theo Ý nghĩa ứng dụng của môn
tâm lý học tư pháp là:

Trạng thái tâm lý của người
phạm tội thường có xu hướng
căng thẳng và phức tạp,là do
nguyên nhân:

Trong cấu trúc tâm lý của hoạt
động điều tra ,hoạt động nhận
thức chiếm vị trí:
Trong cấu trúc tâm lý của hoạt
động tư pháp, nhóm các hoạt
động bổ trợ gồm có:
Trong cấu trúc tâm lý của hoạt
động tư pháp, nhóm các hoạt
động tâm lý cơ bản gồm có :
Trong cấu trúc tâm lý của hoạt
động xét xử ,hoạt động thiết kế
chiếm vị trí:

15

tội phạm, trong điều tra, truy tố,
xét xử và thi hành án
- Tâm lý học tư pháp là chuyên ngành
ứng dụng chỉ nghiên cứu về hành vi
phạm tội
- Tất cả các phương án.
- Tâm lý học tư pháp là chuyên ngành
của tâm lý học pháp lý, nghiên cứu
tâm lý lao động của những người
hoạt động trong lĩnh vực pháp luật.
- Tất cả các phương án.
- góp phần vào công tác phòng ngừa
tội phạm.
- giúp nâng cao hiệu quả của hoạt động
giáo dục, cảm hoá người phạm tội.
- giúp cơ quan tiến hành tố tụng xác
định sự thật khách quan của vụ án
một cách nhanh chóng, chính xác
- Tất cả các phương án
- Người phạm tội nhận thức được ý
nghĩa và hậu quả của hành vi phạm
tội, họ có thể có những ăn năn, hối
hận.
- Sự xuất hiện của những xúc cảm căng
thẳng, những ấn tượng, ám ảnh ở
người phạm tội
- Người phạm tội lo lắng cho sự an
toàn của bản thân, lo sợ bị phát hiện
và trừng trị và sự hoạt động tích cực
của tư duy để tìm cách đối phó với cơ
quan điều tra, hòng che dấu hành vi
phạm tội.
- Chủ đạo*
- Bổ trợ
- Cơ bản ???
- Tất cả các phương án.
- hoạt động chứng nhận
- hoạt động giao tiếp
- hoạt động tổ chức
- Tất cả các phương án.
- hoạt động giáo dục
- hoạt động thiết kế
- hoạt động nhận thức
- Chủ đạo
- Tất cả các phương án.
- Bổ trợ
- Cơ bản

Tâm lý học tư pháp có ý nghĩa
to lớn đối với hoạt động tư pháp,
đối với qúa trình tố tụng: giúp
các cơ quan có thẩm quyền
nhanh chóng khám phá vụ án
đảm bảo cho việc hiện thực hoá
mục đích của hoạt động giáo
dục trong giai đoạn điều tra, xét
xử và đặc biệt là trong giai đoạn
thi hành án.

Mục đích cuối cùng của xét xử
là đưa ra bản án và các quyết
định của bản án . Đó cũng chính
là mục đích của hoạt động thiết
kế

15


Trong gia đoạn nghị án, giao tiếp - Tất cả các phương án
giữa các thành viên của Hội đồng - mang tính chính thức
xét xử mang tính:
- Mang tính thân mật
- Mang tính chuyên môn
Trong giai đoạn cải tạo, chủ thể - Giám thi,và cán bộ quản giáo
của hoạt động giáo dục là:
- Kiểm sát viên
- Thẩm phán
- Tất cả các phương án
Trong giai đoạn cải tạo, điều kiện - Chế độ giam giữ, lao động, học tập
của hoạt động giáo dục là:
và sinh hoạt đặc biệt
- Tất cả các phương án
- Tại nơi học tập
- Tại nơi hoạt động lao động
Trong giai đoạn điều tra vụ án - Đàm thoại
hình sự, để hiểu được diễn biến - Truyền đạt thông tin
tâm lý của đối tượng tình nghi, - Đặt và thay đổi vấn đề tư duy
điều tra viên phạ có thể sử dụng - Tất cả các phương án
các phương pháp tâm lý:
Trong giai đoạn giáo dục, cải tạo - Phân tích sản phẩm hoạt động
phạm nhân, để hiểu được diễn - Thuyết phục
biến tâm lý của phạm nhân, giám - Truyền đạt thông tin
thị và quản giáo có thể sử dụng - Tất cả các phương án
các phương pháp tâm lý:
Trong giai đoạn giáo dục, cải tạo - Phương pháp truyền đạt thông tin
phạm nhân, để tác động làm - Phương pháp phân tích sản phẩm
chuyển biến tâm lý của phạm
hoạt động
nhân trong quá trình chấp hành - Phương pháp thực nghiệm tự nhiên
hình phạt tù, giám thị và quản - Tất cả các phương án
giáo có thể sử dụng các phương
pháp tâm lý:
Trong giai đoạn giáo dục, cải tạo - Mệnh lệnh
phạm nhân, để tác động tới phạm - Đàm thoại
nhân nhằm cảm hóa giáo dục họ, - Tất cả các phương án
cán bộ giám thị quản giáo trại cải - Phân tích sản phẩm hoạt động
tạo có thể sử dụng các phương
pháp tâm lý:
Trong giai đoạn giáo dục, cải tạo - Truyền đạt thông tin
phạm nhân, để tác động tới phạm - Phân tích sản phẩm hoạt động
nhân nhằm cảm hóa giáo dục họ, - Tất cả các phương án
cán bộ giám thị quản giáo trại cải - Quan sát
tạo có thể sử dụng các phương
pháp tâm lý:
Trong giai đoạn giáo dục, cải tạo - Phương pháp thuyết phục
phạm nhân, để tác động tới phạm - Phương pháp đàm thoại
nhân nhằm cảm hóa giáo dục họ, - Phương pháp thực nghiệm
cán bộ giám thị quản giáo trại cải - Tất cả các phương án
tạo có thể sử dụng các phương
pháp tâm lý:

16

Trong quá trình chấp hành
án phạt tù tại trại giam, phạm
nhân bị buộc phải lao động,
học tập, phải thực hiện nhiều
công việc khác nhau để thay
đổi bản thân.
chỉ có đàm thoại là phương pháp
nghiên cứu tâm lý nhân cách

chỉ có phân tích sản phẩm hoạt
động là phương pháp nghiên
cứu tâm lý nhân cách

chỉ có truyền đạt thông tin là
phương pháp tác động tâm lý

Chỉ có l Mệnh lệnh à phương
pháp tác động tâm lý

Chỉ có truyền đạt thông tin là
phương pháp tác động tâm lý

Chỉ có phương pháp thuyết
phục là phương pháp tác động
tâm lý

16


Trong giai đoạn giáo dục, cải tạo
phạm nhân, để tác động tới phạm
nhân nhằm cảm hóa giáo dục họ,
cán bộ giám thị quản giáo trại cải
tạo có thể sử dụng các phương
pháp tâm lý:
Trong giai đoạn giáo dục, cải tạo
phạm nhân, để tìm hiểu nguyên
nhân điều kiện phạm tội của
phạm nhân, cán bộ giám thị quản
giáo trại cải tạo có thể sử dụng
các phương pháp tâm lý:
Trong giai đoạn giáo dục, cải tạo
phạm nhân, để tìm hiểu nguyên
nhân điều kiện phạm tội của
phạm nhân, cán bộ giám thị quản
giáo trại cải tạo có thể sử dụng
các phương pháp tâm lý:
Trong giai đoạn phạm nhân thích
nghi với điều kiện của trại cải
tạo, cán bộ giám thị quản giáo có
thể sử dụng các phương pháp
tâm lý nào trong những phương
pháp sau.Để giúp phạm nhân giải
toả được trạng thái tâm lý căng
thẳng, nhanh chóng làm quen với
điều kiện sống mới.
Trong giai đoạn phạm nhân trước
khi mãn hạn tù, cán bộ giám thị,
quản giáo trại cải tạo có thể sử
dụng các phương pháp tâm lý
nào trong những phương pháp
sau. Để giúp phạm nhân xoá
được sự căng thẳng trong tâm lý.
Trong giai đoạn tranh luận tại
phiên toà, để tác động đến các
chủ thể tham gia tranh luận, hội
đồng xét xử có thể sử dụng các
phương pháp tâm lý:
Trong giai đoạn tranh luận tại
phiên toà, để tác động đến các
chủ thể tham gia tranh luận, hội
đồng xét xử có thể sử dụng các
phương pháp tâm lý:
Trong giai đoạn tranh luận tại
phiên tòa, để tác động đến các
chủ thể tham gia tranh luận,thẩm
phán – chủ tọa phiên tòa có thể
sử dụng phương pháp tác động

17

- Tất cả các phương án
- Phương pháp mệnh lệnh
- Ám thị trực tiếp
- Phương pháp thuyết phục.
- Phân tích sản phẩm hoạt động
- Phương pháp mệnh lệnh
- Truyền đạt thông tin
- Tất cả các phương án

Chỉ có phân tích sản phẩm
hoạt động, là phương pháp
nghiên cứu tìm hiểu tâm lý

- Tất cả các phương án
- Phân tích sản phẩm hoạt động
- Đàm thoại
- Quan sát
- Phương pháp thuyết phục
- Tất cả các phương án
- Phương pháp đàm thoại
- Phương pháp thực nghiệm

Chỉ có phương pháp thuyết
phục là phương pháp tác động
tâm lý

- Phương pháp truyền đạt thông tin.
- Phương pháp đàm thoại
- Phương pháp quan sát.
- Tất cả các phương án

Chỉ có truyền đạt thông tin là
phương pháp tác động tâm


- Phương pháp giao tiếp tâm lý có

chỉ có giao tiếp tâm lý có điều
khiển là phương pháp tác động
tâm lý

điều khiển
- Phương pháp quan sát.
- Tất cả các phương án
- Phương pháp phân tích nhóm, tập thể
- Tất cả các phương án
- Truyền đạt thông tin
- Giao tiếp tâm lý có điều khiển
- Mệnh lệnh

- Tất cả các phương án
- Mệnh lệnh
- Truyền đạt thông tin
- Giao tiếp tâm lý có điều khiển
17


tâm lý:
Trong giai đoạn xét hỏi tại phiên
toà, để giúp người làm chứng tái
hiện lại các tình tiết cần thiết khi
họ quên hoặc nhầm lẫn, luật sư
có thể sử dụng các phương pháp
tâm lý
Trong giai đoạn xét hỏi tại phiên
tòa,tham gia thẩm vấn có :

- Truyền đạt thông tin
- Tất cả các phương án
- Thuyết phục
- Mệnh lệnh

- Tất cả các phương án.
- các thành viên của Hội đồng xét xử
- luật sư bảo vệ quyền lợi cho các bên
- đại diện Viện kiểm sát
Trong giai đoạn xét xử, hoạt - Chủ động cao
động nhận thức mang tính:
- Bị động cao
- Tất cả các phương án.
- Vừa chủ động, vừa bị động
Trong giai đoạn xét xử, hoạt - Tính tập thể, do tập thể quyết định
động thiết kế của hội đồng xét xử - Tất cả các phương án.
mang tính;
- Các thành viên hội đồng xét xử chịu
trách nhiệm cá nhân
- Tính độc lập, trách nhiệm cá thể hóa
Trong giai đoạn xét xử, tính chất - Thuyết phục là chủ yếu
của hoạt động giáo dục là:
- Mệnh lệnh là chủ yếu
- Vừa mệnh lệnh vừa thuyết phục

Trong hoạt động diều tra, để hiểu
được diễn biến tâm lý của đối
tượng,ta có thể sử dụng phương
pháp tâm lý:

- Phương pháp đàm thoại.
- Tất cả các phương án
- Phương pháp thuyết phục.
- Phương pháp truyền đạt thông tin
Trong hoạt động điều tra, đối - Tất cả các phương án.
tượng của hoạt động giáo dục là: - Người làm chứng, người bị hại
- Các đương sự có liên quan
- Bị can,người bị tình nghi
Trong hoạt động điều tra, nội - Tất cả các phương án.
dung của hoạt động giáo dục bao - Cảm hóa người phạm tội
gồm:
- Giáo dục ý thức pháp luật cho các

khi thụ lý vụ án, người cán bộ
xét xử đã có được toàn bộ thông
tin cần thiết. Họ có thể hình
dung được mô hình về diễn biến
của sự việc
mỗi thành viên của Hội đồng xét
xử ra quyết định theo nguyên tắc
độc lập trong xét xử. Tuy nhiên,
kết quả cuối cùng lại không thể
hiện ý chí của bất kỳ cá nhân
nào mà thể hiện ý chí của tập thể
Hội đồng xét xử.
Không ai bị coi là người có
tội khi chưa có bản án có
hiệu lực pháp luật,vì vậy bị
can chưa hẳn đã là người
phạm tội. Việc cưỡng chế cá
nhân trong giáo dục chưa
cần thiết được đặt ra.
chỉ có đàm thoại là phương pháp
nghiên cứu tâm lý nhân cách

công dân
- loại bỏ những đau thương mất mát,
những xúc cảm tiêu cực cũng như
những trở ngại về tâm lý ở người làm
chứng, người bị hại
Trong hoạt động điều tra, nội - Tất cả các phương án.
dung của hoạt động thiết kế bao - lập kế hoạch cụ thể cho quá trình thu
gồm:
thập, tìm kiếm chúng cứ
- ra các quyết định trong hoạt động

18

18


Trong hoạt động điều tra, tính
chất của hoạt động giáo dục là:
Trong hoạt động đối chất, để tác
động đến tâm lý của đối tượng
đối chất,điều tra viên có thể sử
dụng phương pháp tâm lý:

Trong hoạt động hỏi cung bị can,
để tác động đến tâm lý của đối
tượng bị xét hỏi,điều tra viên có
thể sử dụng phương pháp tâm lý:

Trong hoạt động hỏi cung bị can,
điều tra viên là người:

Trong hoạt động hỏi cung bị can,
lấy lời khai của người làm
chứng, người bị hại, Điều tra
viên đóng vai trò:
Trong hoạt động lấy lời khai của
người bị hại, để tác động đến tâm
lý của đối tượng bị xét hỏi,điều
tra viên có thể sử dụng phương
pháp tâm lý:
Trong hoạt động lấy lời khai của
người làm chứng, để tác động
đến tâm lý của đối tượng bị xét
hỏi,điều tra viên có thể sử dụng
phương pháp tâm lý:
Trong hoạt động lấy lời khai,để
hiểu được diễn biến tâm lý của
người bị hại, điều tra viên có thể
sử dụng phương pháp

điều tra
- dự đoán các giả thiết có thể có về vụ
án đã xảy ra
- Thuyết phục là chủ yếu
- Vừa mệnh lệnh vừa thuyết phục
- Mệnh lệnh là chủ yếu
- Phương pháp giao tiếp tâm lý có
điều khiển
- Phương pháp đàm thoại
- Phương pháp phân tích sản phẩm
hoạt động
- Tất cả các phương án
- Phương pháp đặt và thay đổi vấn
đề của tư duy
- Phương pháp đàm thoại
- Phương pháp phân tích sản phẩm
hoạt động
- Tất cả các phương án
- Tất cả các phương án
- định hướng giao tiếp
- điều khiển giao tiếp
- thiết lập giao tiếp
- Chủ đạo
- Giám sát hoạt động của các chủ thể
tham gia khác
- Điều khiển giao tiếp
- Truyền đạt thông tin
- Phương pháp phân tích sản phẩm
hoạt động
- Tất cả các phương án
- Phương pháp quan sát.
- Phương pháp thuyết phục
- Phương pháp đàm thoại
- Tất cả các phương án
- Phương pháp phân tích sản phẩm
hoạt động
- Tất cả các phương án
- Thực nghiệm tự nhiên
- Đàm thoại
- Phương pháp quan sát.
- Truyền đạt thông tin
- Mệnh lệnh
- Thuyết phục
- Tất cả các phương án

Trong hoạt động nghị án, để tác
động đến tâm lý các thành viên
hội đồng xét xử, thẩm phán - chủ
tọa phiên tòa có thể sử dụng
phương tác động tâm lý:
Trong hoạt động xét hỏi tại phiên - Chủ đạo
tòa , thẩm phán – chủ tọa phiên

19

chỉ có giao tiếp tâm lý có điều
khiển là phương pháp tác động
tâm lý

chỉ có đặt và thay đổi vấn đề tư
duy là phương pháp tác động
tâm lý

chỉ có truyền đạt thông tin là
phương pháp tác động tâm lý

chỉ có thuyết phục là phương
pháp tác động tâm lý

thẩm phán – chủ tọa phiên tòa là
người chủ động đạt ra mục đích,

19


tòa giữ vai trò:

Trong hoạt động xét xử, để tác
động đến tâm lý của đối tượng bị
xét hỏi,hội đồng xét xử có thể sử
dụng phương pháp tâm lý:
Trong hoạt động xét xử, điều
kiện tiến hành hoạt động giáo
dục là :

Trong trường hợp bị can cố tình
gây rối ăn vạ, quá khích, để chấm
dứt hành vi đó, điều tra viên có
thể sử dụng phương pháp tác
động tâm lý:
Trong trường hợp người bị hại cố
tình ăn vạ gây rối, để chấm dứt
hành vi đó, điều tra viên có thể
sử dụng phương pháp tác động
tâm lý:
Việc tiến hành hoạt động nhận
thức trong hoạt động tư pháp

- Giám sát hoạt động của các chủ thể
tiến hành tham gia tố tụng khác
- Điều khiển giao tiếp
- Phương pháp giao tiếp tâm lý có
điều khiển
- Phương pháp quan sát.
- Phương pháp thực nghiệm tự nhiên
- Tất cả các phương án
- Công khai liên tục, trực tiếp tại
phiên tòa
- Hoạt động xét hỏhỏi
- Tất cả các phương án.
- Hoạt động đối chất
- Mệnh lệnh
- Ám thị gián tiếp
- Thuyết phục
- Tất cả các phương án

kế hoạch xét hỏi, là người xét
hỏi chính,là ngưoaif điểu khiển
giao tiếp xtes hoie..
chỉ có giao tiếp tâm lý có điều
khiển là phương pháp tác động
tâm lý

Vì bộ luật tố tụng hình sự đã
quy định

- Mệnh lệnh
- Đàm thoại
- Tất cả các phương án
- Thuyết phục
- Bị hạn chế về mặt thời gian
- Không bị hạn chế về thời gian
- Tất cả các phương án.
- Còn tùy từng trường hợp do luật quy

định
Việc tiến hành nhận thức trong - Bị hạn chế về mặt thời gian
hoạt động tư pháp
- Không bị khống chế về thời gian
- Tất cả các phương án.
- Tùy từng tính chất vụ việc có thể hạn
chế về thời gian

20

20Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×