Tải bản đầy đủ

Đề ôn thi trắc nghiệm môn Lý luận nhà nước và pháp luật EL06.010 luật kinh tế - ĐH mở HN

MÔN: Lý luận nhà nước và pháp luật - EL06
Ai là chủ thể trong quan hệ vợ 
chồng?Anh/ chị là một pháp nhân, đúng 
hay sai? Giải thích.

Bản chất của pháp luật là gì?


Bạn chọn phương án nào là tối ưu?

Bạn có thể chối bỏ nghĩa vụ công
dân của mình không? Vì sao
Bạn đánh gía về mặt nào việc
nhiều gia đình ở thành phố Điện
Biên Phủ dành nhà mình cho
khách du lịch ở miễn phí trong
thời gian Kỷ niệm 60 năm Chiến

thắng Điện Biên?
Bạn đánh gía về mặt nào việc
nhiều gia đình ởthành phố Điện
Biên Phủ dành nhà mình
chokhách du lịch ở miễn phí trong
thời gian Kỷ niệm60 năm Chiến
thắng Điện Biên?
Bạn lựa chọn phương án nào?

Vợ
Chồng
Cả hai vợ chồng
Người thứ ba
Sai
Đúng
Ý chí nhà nước của giai cấp thống trị được đề lên thành
luật
 Bất kỳ sự thỏa thuận nào của các bên tham gia quan hệ xã
hội
 Ý chí của thượng đế
 Mọi qui luật của tự nhiên
 Pháp luật phải tốt (có chất lượng)
 Thực hiện pháp luật phải nghiêm
 Kiểm tra, giám sát việc thi hành pháp luật phải chặt
 Pháp luật phải tốt, thực hiện pháp luật phải nghiêm, Kiểm
tra, giám sát thực hiện pháp luật phải chặt, tòa án phải
ápdụng đúng pháp luật.
 Có thể
 Không thể
 Tôi trả tiền thuê người khác thực hiện nghĩa vụ đó
- Đạo đức
- Kinh tế
- Pháp luật

 Đạo đức
 Kinh tế
 Pháp luật


Bất kỳ một tập thể người nào cũng 
là một pháp nhân, đúng hay sai? 
Giải thích tại sao?
Bất kỳ tập quán xã hội nào cũng 
đều là nguồn (hình thức) của pháp 
luật, đúng hay sai ? Giải thích tại
sao
Cá nhân cũng là pháp nhân, đúng 
hay sai?


Giáo dục ý thức pháp luật kết hợp với giáo dục đạo đức
Chỉ cần giáo dục ý thức pháp luật, không cần giáo dục đạo đức
Không cần phải giáo dục đạo đức.
Chỉ cần giáo dục đạo đức, không cần giáo dục ý thức pháp luật
Đúng
Sai
Đúng
Sai
Đúng
Sai
1


Cá nhân là chủ thể của quan hệ
pháp luật, đúng hay sai?
Cái gì không phải là chủ thể của
quan hệ pháp luật?

Cái gì không phải là đối tượng
điều chỉnh của pháp luật?

Cái gì không phải là nguồn của
pháp luật?

Cái gì là đối tượng điều chỉnh của
pháp luật?

Cái gì là nguồn của pháp luật

Cái gì là nguồn của pháp luật?

Cái gì là nguyên nhân của hành vi
vi phạm pháp luật?

Cái gì sau đây không phải là
nguồn (hình thức) của pháp luật?

Cái gì sau đây không phải là
nguồn của pháp luật

Cái gì sau đây là không phải là
nguồn (hình thức) của pháp luật?

Cấu trúc của qui phạm pháp luật

 Đúng
 Sai
 Thể nhân (cá nhân)
 Pháp nhân
 Nhà nước
 Tài sản
 Thiên nhiên
 Quan hệ xã hội
 Qui luật của tự nhiên - Tâm linh - Thiên nhiên
 Tâm linh
 Qui luật của tự nhiên
 Nghị quyết của Đảng
 Văn bản qui phạm pháp luật
 Tập quán pháp
 Tiền án lệ
 Qui luật của tự nhiên
 Tâm linh
 Thiên nhiên
 Quan hệ xã hội
 Nghị quyết của Đảng
 Văn kiện của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
 Thói quen
 Tiền án lệ
 Thói quen
 Tập quán pháp
 Tâm lý tư pháp
 Phong tục
 Lỗi của người vi phạm pháp luật
 Điều kiện khách quan của xã hội.
 Hoàn cảnh cuộc sống của người vi phạm pháp luật.
 Không biết
 Nghị quyết của Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam
 Văn bản qui phạm pháp luật
 Luật
 Hiến pháp
 Nghị dịnh của Chính phủ
 Pháp lệnh
 Thông tư của Bộ
 Công điện của Thủ tướng Chính phủ
- Nghị quyết của Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam
- Tiền án lệ
- Nghị quyết của Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam - Lời kêu
gọi của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
- Văn bản qui phạm pháp luật
- Lời kêu gọi của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
 Hệ thống pháp luật
2


 Các chế định pháp luật.
 Phần giả định, phần qui định và phần chế tài.
Chỉ những quan hệ xã hội nào  Đúng
được pháp luật điều chỉnh mới là  Sai
quan hệ pháp luật, đúng hay sai?
Giải thích tại sao.
Chính phủ cũng làm công tác xét  Đúng
xử như tòa án, đúng hay sai?
 Sai
 Chính phủ là cơ quan lập pháp
Chính phủ là cơ quan tư pháp,  Sai
đúng hay sai? Giải thích tại sao?
 Đúng
 Chính phủ là cơ quan lập pháp
Chính phủ nắm giữ quyền nào?
- Tư pháp
- Lập pháp
- Hành pháp
- Cả ba quyền
Chính phủ thực hiện chức năng  Làm Hiến pháp và sửa đổi Hiến pháp
nào
 Xét xử
 Tư pháp
 Tổ chức thi hành pháp luật
Chính phủ thực hiện chức năng - Hành pháp
nào
- Tổ chức thi hành pháp luật
- Tư pháp
- Làm Hiến pháp và sửa đổi Hiến pháp
- Hành pháp - Tổ chức thi hành pháp luật
Chủ thể quan hệ pháp luật cần  Năng lực pháp luật
phẩm chất gì?
 Năng lực thẩm mỹ
 Năng lực cảm thụ pháp luật
 Có trình độ cử nhân ngành luật
Civil law là gì?
 Tên gọi hệ thống pháp luật ở các nước Châu Âu trên phần
lục địa
 Tên gọi hệ thống pháp luật của các nước Anh – Mỹ
 Tên gọi hệ thống pháp luật xã hội chủ nghĩa
 Tên gọi hê thống pháp luật Việt Nam
Có mấy kiểu pháp luật? hãy kể tên  2
các kiểu pháp luật đó.
 5
 3
 4
Có thể bán phiếu bầu của mình  Có thể, vì phiếu bầu cũng là hàng hóa.
cho người tranh cử đại biểu quốc  Không thể
hội được không? Giải thích tại  Nên thương mại hóa phiếu bầu
sao?
Có thể coi nghĩa vụ công dân của  Không được
mình là tài sản đem bán được  Được
không? Giải thích vì sao?
Common law là gì?
 Tên gọi hệ thống pháp luật ở các nước Châu Âu trên phần
lục địa.
 Tên gọi hệ thống pháp luật của các nước Anh – Mỹ
gồm những gì?

3
Dân cư bị Nhà nước phân chia 
theo cách nào?Đâu là dấu hiệu của pháp nhân 
theo qui định của Bộ luật Dân sự,? 

Đâu là pháp nhân?

Điều gì cấu thành năng lực chủ thể
quan hệ pháp luật của cá nhân?

Điều gì cấu thành năng lực chủ thể
quan hệ pháp luật của pháp nhân?

Điều gì cấu thành năng lực chủ thể
quan hệ pháp luật của pháp nhân?

Điều gì không phải là tác nhân làm
phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt
quan hệ pháp luật?
Điều gì là cần thiết?

Điều gì là tác nhân làm phát sinh,
thay đổi hoặc chấm dứt quan hệ
pháp luật?
Điều gì làm phát sinh, thay đổi
hoặc chấm dứt quan hệ pháp luật?
Điều lệ của Hội Luật gia Việt Nam
là văn bản qui phạm pháp luật,
đúng hay sai?

Tên gọi hệ thống pháp luật xã hội chủ nghĩa
Tên gọi hê thống pháp luật Việt Nam
Theo lãnh thổ
Theo dòng máu
Theo tuổi tác
Theo giới tính
Được thành lập dù hợp pháp hoặc bất hợp pháp.
Không cần phải có cơ cấu tổ chức cụ thể nào
Có tài sản độc lập với tài sản của cá nhân, của tổ chức
khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản đó.
 Tôi
 Bạn
 Thầy giáo
 Doanh nghiệp
- Thẩm mỹ của cá nhân
- Năng lực pháp luật của cá nhân - Năng lực hành vi của cá
nhân
- Trình độ cử nhân ngành luật
- Năng lực pháp luật của cá nhân
- Năng lực hành vi của cá nhân
 Năng lực hành vi và năng lực pháp luật của pháp nhân
 Sự hiểu biết về pháp luật
 Tinh thần kinh doanh
 Sự hợp tác của pháp nhân với cá nhân
- Năng lực hành vi của pháp nhân - Năng lực pháp luật của
pháp nhân
- Năng lực pháp luật của pháp nhân
- Năng lực hành vi của pháp nhân
- Sự hợp tác của pháp nhân với cá nhân
- Tinh thần kinh doanh
 Hành vi của chủ thể
 Sự kiện pháp lý
 Ký hợp đồng mua bán
 Ước mơ
 Pháp luật phải tốt (có chất lượng)
 Thực hiện pháp luật kém cũng được
 Pháp luật kém (chất lượng thấp) cũng được
- Ước mơ
- Kinh tế thị trường
- Hành vi của chủ thể
- Sự kiện pháp lý
- Hành vi của chủ thể - Sự kiện pháp lý
- Kinh tế thị trường
- Ước mơ
- Hành động
 Đúng
 Sai
4


Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam
là nguồn (hình thức) của pháp
luật, đúng hay sai? Giải thích tại
sao?
Điều ước quốc tế mà Việt Nam ký
kết/tham gia có phải là nguồn
(hình thức) pháp luật áp dụng đối
với nước ta không? Giải thích tại
sao?
Điều ước quốc tế mà Việt Nam ký
kết/tham gia có thể được áp dụng
như thế nào?
Đối tượng điều chỉnh của pháp
luật là gì?

Đối tượng nghiên cứu của Lý luận
về Nhà nước và pháp luật là gì?

Động cơ vi phạm pháp luật thuộc
mặt nào của cấu thành vi phạm
pháp luật
Động lực nào trực tiếp thúc đẩy
Nhà nước ra đời?

Dưới chế độ xã hội nào có pháp
luật

Dưới chế độ xã hội nào không có
pháp luật

Giải thích chính thức luật phải
như thế nào?

 Sai
 Đúng
 Không phải
 Phải

 Áp dụng trực tiếp toàn bộ hoặc một phần của điều ước
 Không được áp dụng trực tiếp bất cứ điều ước quốc tế nào
 Phải chuyển hóa tất cả các điều ước quốc tế thành qui phạm
pháp luật quốc gia đểáp dụng
 Vật chất
 Tâm linh
 Thiên nhiên
 Quan hệ xã hội
 Nhà nước và pháp luật
 Khoa học xã hội
 Tự nhiên
 Khoa học tự nhiên
 Mặt khách quan
 Mặt chủ quan
 Mặt khách thể
 Đấu tranh giai cấp
 Đấu tranh sinh tồn giữa các loài.
 Sự đa dang của các dân tộc, tôn giáo và sắc tộc
 Lý luận khoa học về Nhà nước và phápluật
- Công xã nguyên thủy
- Phong kiến - Chiếm hữu nô lệ - Tư bản
- Chiếm hữu nô lệ
- Tư bản
- Phong kiến
 Công xã nguyên thủy
 Phong kiến
 Chiếm hữu nô lệ
 Tư bản
 Phải tôn trọng mục đích của luật và hướng theo mục đích
của luật.
 Điều khoản nào cần phải giải thích thì chỉ căn cứ vào điều
khảnđó để giải thích
 Không cần phải tôn trọng mục đích của luật
 Đúng
 Sai

Giáo trình lý luận về Nhà nước và
pháp luật là nguồn (hình thức) của
pháp luât, đúng hay sai? Giải thích
tại sao?
Giữa luật chung và luật chuyên  Luật chung
ngành cùng điều chỉnh về một nội  Luật chuyên ngành
5


dung thì ưu tiên áp dụng luật nào?  Tùy chọn
Hành pháp có nghĩa là gì?
 Ban hành luật
 Tổ chức thi hành pháp luật
 Sửa đổi luật và thông qua luật
 Xét xử
Hành vi nào là hành vi trái với  Không làm cái việc mà pháp luật cấm
pháp luật?
 Không làm cái việc mà pháp luật bắt buộc phải làm
 Không làm cái việc mà pháp luật cấm
 Làm cái việc mà pháp luật bắt buộc phải làm và không làm
cái việc mà pháp luật cấm
Hành vi nào là hành vi trái với  Làm cái việc mà pháp luật cấm và không làm cái việc mà
pháp luật?
pháp luật bắt buộc phải làm
 Làm cái việc mà pháp luật bắt buộc phải làm và không làm
cái việc mà pháp luật cấm
 Không làm cái việc mà pháp luật cấm
 Làm mọi việc mà pháp luật bắt buộc phải làm
Hành vi nào làm phát sinh quan hệ  Kết hôn hoặc ly hôn
pháp luật?
 Quảng cáo
 Đề nghị ký kết hợp đồng
 kết bạn
Hành vi nào làm phát sinh quan hệ  Đề nghị ký kết hợp đồng
pháp luật?
 Quảng cáo
 Cấp phép đầu tư
Hành vi nào làm phát sinh quan hệ  Họp lớp học
pháp luật?
 Đọc tin trên mạng Internet
 Ký hợp đồng
 Đề nghị ký kết hợp đồng
Hành vi nào làm phát sinh quan hệ  Lời hứa của đôi tình nhân rằng họ sẽ kết hôn.
pháp luật?
 Trao và nhận giấy đăng ký kết hôn vào ngày đăng kỹ kết
hôn có hiệu lực pháp luật
 Tổ chức tiệc cưới như vẫn thường được tổchức hiện nay.
 Trai gái yêu nhau giới thiệu nhau với bố mẹ mình
Hành vi nào làm phát sinh quan hệ - Bầu cán bộ lớp học
pháp luật?
- Đại hội chi Đoàn thanh niên Khoa Luật
- Đề nghị ký kết hợp đồng
- Ký hợp đồng
Hành vi trái với pháp luật của  Của người không có năng lực hành vi
người nào thực hiện mới có thể bị  Của người có năng lực hành vi, có năng lực chịu trách
coi là hành vi vi phạm pháp
nhiệm pháp luật
luậthoặc phạm tội?
 Của bất kỳ ai không phụ thuộc vào năng lực hành vi và năng
lực chịu trách nhiêm.
Hành vi trái với pháp luật là gì?
 Không làm cái việc mà pháp luật cấm
 Làm cái việc mà pháp luật bắt buộc phải làm
 Hành vi vi phạm pháp luật
Hành vi trái với pháp luật là hành  Đúng
vi vi phạm pháp luật, đúng hay  Sai
sai? Giải thích tại sao?
6


Hành vi trái với pháp luật là thế 
nào?Hành vi vi phạm pháp luật có làm 
phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt 
quan hệ pháp luật không?
Hành vi vi phạm pháp luật là hậu 
quả của điều gì?Hết thảy mọi quan hệ xã hội đều 
đồng thời là quan hệ pháp luật, 
đúng hay sai? Giải thích tại sao?
Hình thức nhà nước là kiểu nhà 
nước, đúng hay sai? Giải thích tại 
sao?
Khách thể của quan hệ pháp luật 
là gì?Khách thể của quan hệ pháp luật
là gì?

Khách thể quan hệ pháp luật là gì?

Không thể áp dụng pháp luật nước
ngoài trong trường hợp nào?

Lập pháp nghĩa là gì?

Lấy Điều lệ Đảng Cộng sản Việt
Nam làm căn cứ truy cứu trách
nhiệm pháp luật đối với tội phạm
được không? Giải thích tại sao?

Không làm cái việc mà pháp luật cấm
Làm cái việc mà phápluật bắt buộc phải làm
Hành vi vi phạm pháp luật
Không biết

Không
Điều kiện khách quan của xã hội
Lỗi của người vi phạm
Hoàn cảnh sống của người vi phạm
Kinh tế thị trường
Đúng
Sai
Đúng
Sai

Năng lực chủ thể quan hệ pháp luật
Năng lực hành vi của chủ thể
Năng lực pháp luật của chủ thể
Là những lợi ích, giá trị mà chủ thể nhắm tới khi tham gia
quan hệ pháp luật và vì lẽ đó quan hệ pháp luậtgiữa các
chủ thể được xác lập
- Năng lực chủ thể quan hệ pháp luật
- Là những lợi ích, giá trị mà chủ thể nhắm tới khi tham gia
quan hệ pháp luật và vì lẽ đó quan hệ pháp luật giữa các
chủ thể được xác lập
- Năng lực hành vi của chủ thể
- Năng lực pháp luật của chủ thể
 Là lợi ích và giá trị mà chủ thể quan hệ pháp luật hướng
tới để đạt được
 Năng lực pháp luật của chủ thể
 Năng lực hành vi của chủ thể
 Tùy nghi lựa chọn
 Trong trường hợp pháp luật Việt Nam dẫn chiếu đến pháp
luật nước ngoài để áp dụng.
 Trong trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam kýkết/tham
gia dẫnchiếu đến pháp luật nước ngoài để ápdụng
 Trong trường hợp các bên trong hoạt động thương mại có
yếu tố nước ngoài thỏa thuận áp dụng pháp luật nước ngoài.
 Làm luật và sửa đổi luật
 Thực thi luật
 Áp dụng luật
 Kiểm soát việc tuân theo luật
 Được
 Không được

7


Lấy Điều lệ Đảng Cộng sản Việt
Nam làm căn cứ truy cứu trách
nhiệm pháp luật đối với tội phạm
là sai, đúng hay sai? Giải thích tại
sao?
Lấy lời răn của Phật để truy cứu
trách nhiệm pháp luật đối với vi
phạm pháp luật được không? Giải
thích tại sao?
Liên bang là một kiểu nhà nước,
đúng hay sai?
Lỗi của người cướp giật điện thoại
di động của người khác thể hiện
dưới hình thức nào ?
Lỗi của người cướp giật điện thoại
di động của người khác thể hiện
dưới hình thức nào ?
Lỗi của người vi phạm pháp luật
là yếu tố thuộc mặt chủ quan hay
thuộc mặt khách quan của vi
phạm pháp luật? giải thích vì sao?

 Đúng
 Sai

 Được
 Không được

Lỗi của người vi phạm pháp luật 
thuộc yếu tố nào của cấu thành vi 
phạm pháp luật

Lỗi như thế nào là lỗi vô ý
Lựa chọn những phương án nào là 
tối ưu?
Lựa chọn phương án nào là tối 
ưu?Lựa chọn phương án nào là tối 
ưu?
Đúng
Sai
Lỗi do nhầm lẫn
Lỗi vô ý
Lỗi cố ý
Lỗi do nhầm lẫn
Lỗi cố ý trực tiếp
Lỗi vô ý
Lỗi cố ý gián tiếp
Thuộc mặt chủ quan
Thuộc mặt khách quan
Chẳng thuộc mặt khách quan cũngchẳng thuộc mặt chủ quan
của vi phạmpháp luật
Mặt khách quan của vi phạm pháp luật
Khách thể của sự vi phạm pháp luật
Mặt chủ quan của vi phạm pháp luât
Lỗi do nhầm lẫn
Lỗi cố ý gián tiếp
Lỗi cố ý trực tiếp
Lỗi do sự cẩu thả trong suy nghĩa và trong hành động dẫn
đến vi phạm pháp luật
Pháp luật kém (chất lượng thấp) cũng được
Pháp luật phải tốt (có chất lượng)
Thực hiện pháp luật phải nghiêm túc
Thực hiện pháp luật kém cũng được
Pháp luật phải tốt (có chất lượng) - Thực hiện pháp luật
phải nghiêm túc
Pháp luật không tốt cũng được
Thực hiện pháp luật không nghiêm cũng được
Pháp luật tốt, thực hiện pháp luật nghiêm, kiểm tra thực
hiện pháp luật phải chặt .
Không cần kiểm tra, giám sát việc thi hành pháp luật.
Pháp luật tốt, toà án áp dụng pháp luật thế nào không quan
trọng
Chỉ cần thực hiện pháp luật nghiêm túc, toà án áp dụng pháp
luật thế nào cũng được
Toà án không nhất thiết phải áp dụng đúng pháp luật
Tòa án phải áp dụng đúng pháp luật
8


Lý luận về Nhà nước và pháp luật  Đúng
là biểu hiện củaý thức pháp luật,  Sai
đúng hay sai? Giải thích tại sao?
 Lý luận về Nhà nước và pháp luật không phải là biểu hiện
của ý thức pháp luật.
Lý luận về Nhà nước và pháp luật  Là tư duy nghiên cứu Nhà nước và pháp luật đi từ cái riêng
là gì
đến cái chung
 Là tư duy nghiên cứu Nhà nước và pháp luật đi từ cái chung
đến cái riêng
 Là nhận thức thống thương về Nhà nước và pháp luật
 Là hệ thông tri thức về Nhà nước và pháp luật được thực
tiễn kiểm nghiệm rằng nó phản ánh đúng Nhànước và
pháp luật như trong thực tiễn.
Lý luận về Nhà nước và pháp luật - Trình độ cao nhất của tư duy về pháp luật (tư duy lý luận về
thể hiện ý thức pháp luật ở trình pháp luật)
độ nào?
- Hoàn toàn ở trình độ tâm lý thường ngày
- Trình độ hiểu biết thông thường, dân dã về pháp luật.
Lý luận về Nhà nước và pháp luật  Trình độ cao nhất của tư duy về pháp luật (tư duy lý luận
thể hiện ý thứcpháp luật ở trình độ
về pháp luật)
nào?
 Trình độ hiểu biết thông thường về pháp luật.
 Ở trình độ tâm lý thường ngày
Mặt chủ quan của vi phạm pháp  Ở quan hệ pháp luật
luật thể hiện ở điểm nào?
 Ở khách thể của vi phạm pháp luật
 Ở điều kiện của sự vi phạm pháp luật
 Ở lối, động cơ và mục đích vi phạm pháp luật
Mặt khách quan của vi phạm pháp  Ở hành vi vi phạm, quan hệ nhân quả giữa hành vi vi
luật thể hiện ở điểm nào?
phạm pháp luật và thiệt hại do hành vi ấy gây ra
 ở lỗi cố ý vi phạm pháp luật
 ở Lỗi do nhầm lẫn
 Ở động cơ vi phạm pháp luật
Mọi bản in hay mọi bản photo văn  Đúng
bản luật đều là nguồn (hình thức)  Sai
của pháp luật, đúng hay sai?Giải
thích tại sao?
Mỗi hành vi phạm tội phạm phải  Một lần
chịu mấy lần trách nhiệm pháp  Hai lần
luật hình sự?
 Ba lần
 Tùy Tòa án quyết định
Mọi hành vi vi phạm pháp luật  Đúng
đều là tội phạm, đúng hay sai?  Sai
Giải thích tại sao?
Mỗi hình thái kinh tế -xã hội đều  Sai
có nước, đúng hay sai? Giải thích  Đúng
tại sao?
Mỗi người đều là một pháp nhân,  Đúng
đúng hay sai? Giải thích tại sao?
 Sai
Mỗi Nhà nước phong kiến là một  Sai
kiểu nhà nước khác nhau, đúng  Đúng
hay sai? Giải thích tại sao?
9


Mục đích của truy cứu trách 
nhiệm pháp luật là gì?


Mục đích học tập, nghiên cứu lý 
luận về Nhà nước và pháp luật là 
gì?

Là để bảo vệ trật tự pháp luật và lập lại trật tự pháp luật
Trả thù người vi phạm pháp luật
Để chứng tỏ quyền uy của Toà án
Tìm kiếm việc làm
Để hiểu biết đúng đắn về Nhà nước và pháp luật, vận
dụng sáng tạo lý luận ấy vào thực tiễn, phục vụ xã hội,
phục vụ con người
Để đáp ứng nhu cầu của cá nhân
Học vì noi gương người khác

KhôngNăng lực chủ thể quan hệ pháp 
luật của thể nhân (cá nhân) có phụ 
thuộc vào năng lực hành vi của thể
nhân không?
Năng lực hành vi của chủ thể quan  Là năng lực pháp luật của chủ thể
hệ pháp luật là gì?
 Là khả năng bằng hành động của mình, chủ thể tham gia
quan hệ pháp luật, có các quyền và nghĩa vụ bắt nguồn từ
quan hệpháp luật mà mình tham gia.
 Là những lợi ích mà chủ thể nhắm tới khi tham gia quan hệ
pháp luật
Năng lực pháp luật của pháp nhân  Từ khi pháp nhân chấm dứt sự tồn tại của mình
chấm dứt từ khi nào?
 Từ khi pháp nhân tạm ngừng hoạt động
 Từ khi pháp nhân thay đổi trụ sở
 Từ khi pháp nhân chưa thành lập
Năng lực pháp luật của pháp nhân - Từ khi pháp nhân thay đổi trụ sở
chấm dứt từ khi nào?
- Từ khi pháp nhân ngừng hoạt động
- Từ khi pháp nhân chấm dứt sự tồn tại của mình
- Từ khi pháp nhân ký kết hợp đồng với chủ thể khác
Năng lực pháp luật của pháp nhân  Từ trước khi pháp nhân được thành lập
phát sinh từ khi nào?
 Từ khi pháp nhân được thành lập
 Từ sau khi pháp nhân giải thể
 Trong quá trình hoạt động của pháp nhân.
Nếu bạn được yêu cầu thực hiện  Được, vì đó là việc có thể làm theo cơ chế thịtrường.
một nghĩa vụ pháp lý, bạn có thể  Không được, vì điều đó trái với pháp luật và trái với đạo
trả tiền để thuê một người khác
đức
thực hiện nghĩa vụ đó được
không?
Nếu không có Nhà nước và pháp  Có
luật thì có Lý luận về Nhà nước và  Không
pháp luật không? tại sao?
Ngành luật bao gồm các chế định  Đúng
pháp luật, cũng có nghĩa là bao  Sai
gồm các qui phạm pháp luật, đúng
hay sai? Giải thích tại sao?
Nghĩ răng sẽ ăn cắp một tài sản  Không vi phạm pháp luật
nào đó để bán lấy tiền tiêu sài có vi  Đã vi phạm pháp luật
phạm pháp luật không? Giải thích  Có vi phạm pháp luật
tại sao?
Nghĩ rằng sẽ ăn cắp một tài sản  Có vi phạm pháp luật
nào đó để bán lấy tiền tiêu sài có vi
10


phạm pháp luật không? Giải thích
tại sao?
Người vi phạm đã thấy trước một
cách rõ ràng hậu quả tai hại do
hành vi trái pháp luật của mình có
thể gây ra và hậu quả xẩy ra là
không thể tránh khỏi, nhưng mong
muốn hậu quả ấy xẩy ra để đạt
được mục đích hành động của
mình thể hiện lỗi dưới hình thức
nào?
Người vi phạm pháp luật do bị
nhầm lẫn có lỗi dưới hình thức
nào?
Nguồn (hình thức) của pháp luật là 
gì?Nguyên nhân nào khiến Nhà nước 
xuất hiện?Nhà luật phải tìm và áp dụng 
những qui định pháp luật ở đâu? 


Nhà nước chủ nô là kiểu nhà nước 
đầu tiên trong lịch sử loài người, 
đúng hay sai? Giải thích tại sao?

Nhà nước có chức năng cơ bản 
nào?


Nhà nước cũng là một pháp nhân? 
Đúng hay sai?

Nhà nước dân chủ là Nhà nước 
như thế nào?Nhà nước do thượng đế sinh ra, 
đúng hay sai? Giải thích tại sao?

Nhà nước đơn nhất là một hình 
thức nhà nước?


Không vi phạm pháp luật
Đã vi phạm pháp luật
Lỗi do nhầm lẫn
Lỗi cố ý trực tiếp
Lỗi vô ý
Lỗi cố ý gián tiếp

Lỗi cố ý
Lỗi do nhầm lẫn
Lỗi vô ý
Lỗi cố ý gián tiếp
Hình thức pháp lý (có giá trị pháp luât) chứa đựng những
qui phạm pháp luật hiện hành dùng để áp dụng.
Sách giáo trình các môn khoa học pháp lý.
Các trang mạng xã hội
Mọi bản dịch qui định pháp luật ra tiếng nước ngoài hoặc
tiếng dân tộc thiểu số
Sự xuất hiện sở hữu tư nhân và sự phân chia xã hội thành
giai cấp đối kháng
Chúa sinh ra Nhà nước
Thánh thần sinh ra Nhà nước
Khoa học và công nghệ sáng tạo ra Nhà nước
Trong sách giáo khoa.
Trên các trang mạng xã hội
Trong các băng tiếng, băng hình.
Trong các nguồn (hình thức) của pháp luật.
Sai
Đúng
Là kiểu nhà nước sau cùng trong lịch sử
Thống trị chính trị
Ăn bám
Điều hòa mâu thuẫn giai cấp
Đúng
Sai
Do quan chức, công chức làm chủ
Do nhân dân làm chủ
Nhân dân không được tham gia quản lý nhà nước
Quan liêu
Sai
đúng
Đúng
Sai
11


Nhà nước không mang bản chất
giai cấp thống trị, đúng hay sai?
Giải thích tại sao?
Nhà nước là bộ máy thống trị của
giai cấp nào?

Nhà nước là hiện thân của “Ý
niệm tuyệt đối” như Heghel khảng
định, đúng hay sai?
Nhà nước là sản phẩm của tự
nhiên, đúng hay sai? Giải thích tại
sao?
Nhà nước liên bang và Nhà nước
đơn nhất là hai hình thức tổ chức
nhà nước?
Nhà nước mang bản chất giai cấp
là sai, đúng hay sai? Giải thích tại
sao?
Nhà nước mang bản chất giai cấp
nào?

Nhà nước mang bản chất nào?

Nhà nước phân chia dân cư theo
cách nào?

Nhà nước pháp quyền là Nhà nước
như thế nào?
Là một kiểu nhà nước
Sai
Đúng
Nhà nước không mang bản chất giai cấp nào.
Giai cấp bị trị
Giai cấp nô lệ
Giai cấp thống trị
Không xác định được
Sai
Đúng

 Đúng
 Sai
 Đúng
 Sai
 Đúng
 SaiGiai cấp bị trị
Giai cấp thống trị
Giai cấp nói chung chung.
Không mang bản chất giai cấp nào
Phi giai cấp
Siêu giai cấp
Giai cấp
Giai cấp thống trị
Theo huyết thống
Theo tôn giáo
Theo giới tính
Theo lãnh thổ
Đứng trên pháp luật
Đứng ngoài pháp luật
Quản lý hành chính quan liêu
Tuân theo pháp luật và quản lý theo pháp luật
Đúng
Sai

Nhà nước phong kiến Việt Nam và
Nhà nước XHCN Việt Nam đều
cùng một kiểu?
Nhà nước quân chủ là một hình  Đúng
thức Nhà nước?
 Sai
 Là một kiểu nhà nước
Nhà nước quân chủ là một kiểu  Đúng
nhà nước, đúng hay sai? Giải thích  Sai
tại sao?
Nhà nước ra đời khi xã hội phát  Giai đoạn hình thành chế độ công xã nguyên thủy
triển đến một giai đoạn lịch sử  Giai đoạn xuất hiện sở hữu tư nhân và xã hội phân chia
12


nhất định, đó là giai đoạn nào?

thành giai cấp đối kháng
 Giai đoạn xã hội chưa có chế độ sở hữucông cộng và dân cư
được phân chia theohuyết thống
Nhà nước tư sản và Nhà nước  Đúng
XHCN đều cùng một kiểu nhà  Sai
nước?
Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng  Đúng
hòa và Nhà nước CHXHCN Việt  Sai
Nam đều cùng là một kiểu kiểu?
hãy giải thích
Nhà nước xuất hiện lần đầu tiên  Từ trước khi có pháp luật
trong xã hội loài người khi nào?
 Từ sau khi hình thành lý luận về Nhà nước
 Khi xã hội phân chia thành giai cấp đối kháng
Nhà nước xuất hiện từ khi con  Đúng
người xuất hiện trên trái đất, đúng  Sai
hay sai? Giải thích tại sao?
Những yếu tố nào là yếu tố cơ bản - Pháp luật - Chủ thể quan hệ pháp luật - Khách thể quan hệ
cấu thành quan hệ pháp luật?
pháp luật - Nội dung quan hệ pháp luật
- Chủ thể quan hệ pháp luật
- Nội dung quan hệ pháp luật
- Khách thể quan hệ pháp luật
- Pháp luật
Nội dung nào không phải là đặc  Nhà nước thu thuế
điểm cơ bản của Nhà nước?
 Nhà nước phân chia dân cư theo lãnh thổ
 Nhà nước là tổ chức phi chính trị
 Là tổ chức quyền lực công cộng đặc biệt
Nội qui của Viện Đại học Mở Hà  Đúng
Nội là văn bản qui phạm pháp  Sai
luật, đúng hay sai?
Phải giải thích chính thức pháp  Điều khoản nào cần phải giải thích thì chỉ căn cứ vào điều
luật như thế nào?
khản đó để giải thích
 Không cần vận dụng toàn phần nội dung của văn bản pháp
luật để giải thích
 Cần phải vận dụng toàn phần nội dung của văn bản pháp
luật để giải thích
 Không cần đề ra nguyên tắc nào cho việc giải thích chính
thức pháp luật
Phải tìm những qui định pháp luật  Trên các trang mạng xã hội
ở đâu?
 Trong các băng tiếng, băng hình.
 Trong các nguồn (hình thức) của pháp luật.
 Trong sách giáo khoa.
Pháp luật có mang tính giá trị  Có
không? Giải thích tại sao?
 Không
 Chỉ có giá trị ảo
Pháp luật có từ bao giờ? giải thích  Trước khi Nhà nước xuất hiện
tại sao?
 Từ khi Nhà nước ra đời
 Từ khi hình thành chế độ công xã nguyên thủy
 Từ khi loài người xuất hiện
13


Pháp luật có vai trò giáo dục
không?
Pháp luật không có trong chế độ
xã hội nào
Pháp luật là gì?

Pháp luật mang tính chất gì?

Pháp luật nước ngoài được áp
dụng trong trường hợp nào?

Pháp luật nước ngoài được áp
dụng trong trường hợp nào?

Pháp luật nước ngoài được áp
dụng trong trường hợp nào?

Pháp luật nước ngoài được áp
dụng trong trường hợp nào?

Pháp luật nước ngoài được áp
dụng trong trường hợp nào?

Quan hệ pháp luật của pháp nhân
chấm dứt trong trường hợp nào?
Quan hệ vợ chồng chấm dứt trong
trường hợp nào?
Qui định về hình phạt thuộc phần
nào trong cấu trúc của qui phạm
pháp luật?

 Có
 Không
- Tư sản
- Chiếm hữu nô lệ
- Công xã nguyên thủy
- Phong kiến
 Bất kỳ qui tắc xã hội nào cũng đều là pháp luật
 Thói quen
 Mọi phong tục, tập quán
 Những qui phạm xử sự chung, có hiệu lực bắt buộc chung
do Nhà nước đặt ra dưới dang các nguồn luật và bảo đảm
thực hiện để điều chỉnh quan hệ xã hội
 Tính chất phi xã hội
 Tính tự do, tự nguyện thực nguyện
 Tính cưỡng chế, bắt buộc phải thực hiện
 Trong mọi trường hợp
 Tùy nghi lựa chọn
 Trong trường hợp pháp luật Việt Nam dẫn chiếu đến pháp
luật người ngoài để áp dụng
 Trong mọi trường hợp
 Trong trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết /
tham gia dẫn chiếu đến pháp luật người ngoài để áp dụng
 Tùy nghi lựa chọn
 Trong mọi trường hợp
 Trong trường hợp pháp luật Việt Nam dẫn chiếu đến pháp
luật nước ngoài để ápdụng
 Tùy nghi lựa chọn
 Trong mọi trường hợp
 Tùy cơ ứng biến.
 Trong trường hợp các bên trong hoạt động thương mại có
yếu tố nước ngoài thỏa thuận áp dụng pháp luật nước
ngoài.
 Tùy nghi lựa chọn
 Trong trường hợp các bên trong hoạt động thương mại có
yếu tố nước ngoài thỏa thuận áp dụng pháp luật nước
ngoài.
 Trong mọi trường hơp
 Pháp nhân chấm dứt sự tồn tại của mình
 Pháp nhân chuẩn bị thành lập
 Pháp nhân đang tồn tại và hoạt động
- Ly hôn
- Không chấm dứt trong trường hợp nào
- Khi vợ hoặc chồng chết - Ly hôn
- Khi vợ hoặc chồng chết
 Phần giả định
 Phần chế tài
 Tiêu đề của qui phạm pháp luật
14


Quốc hội được thành lập bằng  Thông qua kế vị (cha truyền con nối)
cách nào?
 Thông qua xét tuyển
 Thông qua bổ nhiệm
 Thông qua bầu cử
Quốc hội là cơ quan mang tính  Tính đại diện
chất nào?
 Tính phi chính phủ
 Tính đối tác công - tư
 Tính hàn lâm viện
Quốc hội là cơ quan nào?
 Tư pháp
 Hành pháp
 Lập hiến và lập pháp
Quốc hội nắm giữ quyền nào?
 Lập hiến và lập pháp
 Tư pháp
 Hành pháp
 Hành pháp và tư pháp
Quốc hội thực hiện chức năng  Làm Hiến pháp và sửa đổi Hiến pháp
nào?
 Hành pháp
 Tư pháp
 Xét xử
Quốc hội thực hiện chức năng - Làm luật và sửa đổi luật
nào?
- Làm Hiến pháp và sửa đổi Hiến pháp
- Tư pháp
- Làm Hiến pháp và sửa đổi Hiến pháp - Làm luật và sửa đổi
luật
- Hành pháp
Quyền lực nhà nước là quyền lực  Quyền lực thần bí
gì?
 Quyền lực công cộng đặc biệt
 Quyền lực tư
 Quyền lực siêu tự nhiên
Quyền và nghĩa vụ của Chủ thể  Sai
quan hệ pháp luật là nội dung của  Đúng
quan hệ pháp luật?
Sự cẩu thả trong suy nghĩ và hành  Lỗi cố ý
động dẫn đến vi phạm pháp luật  Lỗi cố ý trực tiếp
thể hiện hình thức nào của lỗi?
 Lỗi vô ý
 Lỗi do nhầm lẫn
Sự giải thích chính thức pháp luật  Không có giá trị áp dụng
có giá trị áp dụng?
 Có giá trị áp dụng
Sự kiện nào làm phát sinh, thay  Dự báo thời tiết
đổi hoặc chấm dứt quan hệ pháp  Lựa chọn đường đi ngắn nhất từ nhà tới trường
luật?
 Sự mất tích của máy bay MH 370 của Malasyia
 Sinh viên giao lưu trao đổi kinh nghiệm học tập
Tại sao nói Quốc hội là một diễn  Vì Quốc hội họp, các đại biểu Quốc hội thảo luận, chất
đàn?
vấn Thành viên Chính phủ…, để quyết định các vấn đề
thuộc thẩm quyền của Quốc hội.
 Quốc hội không là một diễn đàn
15


 Quốc hội quyết định các vấn đề thuộcthẩm quyền của Quốc
hội, không cần thảo luận
Tất cả các kiểu nhà nước đều cùng  Đúng
một hình thức?
 Sai
Thai nhi nằm trong bụng mẹ là  Đúng
một chủ thể của quan hệ pháp  Sai
luật, đúng hay sai? Giải thích tại
sao?
Thế nào gọi là nhà nước đơn nhất - Tất cả các phương án đều đúng
- Nhà nước tập quyền
- Nhà nước gồm nhiều nhà nước thành viên gộp lại
Thế nào là bất khả kháng?
 Tình huống hoàn toàn biết trước và giải quyết được
 Tình huống không gây trở ngại gì cho quan hệ pháp luật
 Bất khả kháng là quyền và nghĩa vụ của chủ thể quan hệ
pháp luật
 Bất khả kháng là tình huống không thể lường trước được,
không sao ngăn chặn được, xẩy ra bất thường, gây trở ngại
cho quan hệ pháp luật
Thế nào là giải thích chính thức  Là sự giải thích khoa học về pháp luật
pháp luật?
 Là sự giải thích do cơ quan có thẩm quyền theo luật định
thực hiện và việc giải thíchđó có giá trị áp dụng
 Là sự giải thích của chuyên gia về pháp luật
 Là sự giải thích của cơ quan ngôn luận
Thế nào là hành vi vi phạm pháp  Không làm cái việc mà pháp luật cấm
luật và trái với pháp luật?
 Làm cái việc mà pháp luật cấm và / hoặc không làm cái
việc mà pháp luật bắt buộc phải làm
 Làm cái việc mà pháp luật bắt buộc phải làm
Thế nào là hành vi vi phạm pháp  Trái với pháp luật
luật?
 Không làm cái việc mà pháp luật cấm
 Làm cái việc mà pháp luật bắt buộc phải làm
 Không biết
Thế nào là hành vi vi phạm pháp  Làm cái việc mà pháp luật cấm
luật?
 Không làm cái việc mà pháp luật cấm
 Làm cái việc mà pháp luật bắt buộc phải làm
Thế nào là nhà nước kiểu cũ?
- Tất cả các phương án đều đúng
- Nhà nước chủ - nô
- Nhà nước phong kiến
- Nhà nước tư sản
Thế nào là nhà nước kiểu mới?
- Nhà nước tư sản
- Nhà nước xã hội chủ nghĩa
- Nhà nước phong kiến
- Nhà nước chủ - nô
Thế nào là vi phạm pháp luật?
 Không làm mọi việc mà pháp luật cấm
 Làm mọi việc mà pháp luật bắt buộc phải làm
 Không làm cái việc mà pháp luật bắt buộc phải
làmvà/hoặc làm cái việc mà pháp luật cấm.
 Làm cái việc mà pháp luật bắt buộc phải làm và không làm
cái việc mà pháp luậtcấm
16


Theo bạn, về mặt đạo đức, tại sao  Vì cho phép mua bán trẻ em là biến trẻ em thành hàng
pháp luật không thể cho phép mua
hóa, như mua bán nô lệ; đánh giá sai về gía trị con người
bán trẻ em?
của trẻ em và trái với đạo đức.
 Vì trẻ em là người lớn tương lai.
 Vì pháp luật câm buôn bán trẻ em và vì pháp luật cũng là
đạo đức
Theo qui định của Bộ luật Dân sự, - Có cơ cấu tổ chức chặt chẽ
pháp nhân có những dấu hiệu - Được thành lập hợp pháp - Có cơ cấu tổ chức chặt chẽ - Có
pháp lý nào?
tài sản độc lập với tài sản của cá nhân, của tổ chức khác và
tự chịu trách nhiệm bằng tài sản đó - Nhân danh mình
tham gia quan hệ pháp luật một cách độc lập
- Được thành lập hợp pháp.
- Nhân danh mình tham gia quan hệ pháp luật một cách độc lập
- Có tài sản độc lập với tài sản của cá nhân, của tổ chức khác và
tự chịu trách nhiệm bằng tài sản đó.
Theo qui định của Bộ luật Dân sự,  Chỉ bằng ngoại tệ mạnh
pháp nhân phải có tài sản như thế  Độc lập với tài sản của cá nhân và tài sản của tổ chức
nào?
khác
 Chỉ bằng tiền Đồng Việt Nam
Theo qui định của Bộ luật Dân sự,  Độc lập với Tài sản của cá nhân - Độc lập với tài sản của
pháp nhân phải có tài sản như thế
tổ chức khác
nào?
 Chỉ bằng tiền Đồng Việt Nam
 Độc lập với Tài sản của cá nhân
 Độc lập với tài sản của tổ chức khác
 Bằng ngoại tệ mạnh
Tiền án lệ là nguồn phổ biến của  Pháp luật xã hội chủ nghĩa
hệ thống pháp luật nào?
 Hê thống pháp luật Việt Nam
 Hệ thống pháp luật Civil law
 Common law
Tiền lệ án có phải là một loại  Có
nguồn của pháp luật không?
 Không
Tiền lệ án có vai trò gì?
 Xác định qui phạm pháp luật
 Giải thích pháp luật - Được áp dụng như qui định pháp
luật để giải quyết vụ việc tương tự phát sinh sau
 Được áp dụng như qui định pháp luật để giải quyết vụ việc
tương tự phát sinh sau.
 Giải thích pháp luật
Tòa án nắm giữ quyền nào?
 Lập pháp
 Hành pháp
 Tư pháp
 Cả ba quyền
Tòa án thực hiện chức năng nào?  Lập Hiến
 Hành pháp
 Xét xử
 Lập pháp
Tòa án thực hiện chức năng nào? - Bảo vệ pháp luật
- Lập Hiến và lập pháp
17


Tòa án thực hiện quyền tư pháp,
đúng hay sai? Giải thích tại sao?

Tòa án xét xử độc lập nghĩa là thế
nào?

Tòa án xét xử như thế nào?

Tòa án xét xử phải thế nào?

Tòa án xét xử phải tuân theo nghị
quyết của Đảng, đúng hay sai, giải
thích tại sao?
Tòa án xét xử phụ thuộc vào cơ
quan lập pháp, hành pháp, đúng
hay sai? Giải thích tại sao?
Tội phạm hiếp dâm thể hiện lỗi
dưới hình thức nào?

- Xét xử - Bảo vệ pháp luật
- Xét xử
- Hành pháp
 Đúng
 Sai
 Tòa án thực hiện quyền hành pháp
 Toà án thực hiện quyền lập pháp
- Xét xử độc lập với cơ quan hành pháp - Xét xử độc lập với
cơ quan lập pháp - Xét xử độc lập với cơ quan Đảng
- Xét xử độc lập với cơ quan Đảng
- Xét xử độc lập với cơ quan hành pháp
- Tòa án xét xử độc lập với pháp luật
- Xét xử độc lập với cơ quan lập pháp
 Độc lập và chỉ tuân theo pháp luật
 Theo chỉ đạo của Quốc hội
 Theo chỉ đạo của Chính phủ
 Theo Nghị quyết của Đảng
 Phụ thuộc vào chỉ đạo của Chính phủ
 Phụ thuộc vào chỉ đạo của toà án cấp trên
 Phụ thuộc vào cấp uỷ Đảng
 Tòa án xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật
 Sai
 Đúng
 Đúng
 Sai

Trả tiền phí theo qui định cho 
người có nhiệm vụ thu gom rác là 
hành vi đạo đức hay là việc làm 
theo pháp luật?
Trạng thái tâm lý và ý chí của 
người vi phạm pháp luật là nội 
dung thuộc yếu tố nào của cấu 
thành vi phạm pháp luật
Trao một ghế sinh viên đại học cho 
người trả giá cao nhất trong cuộc
đấu gía vào trường có nên không? 

Lỗi do nhầm lẫn
Lỗi vô ý
Lỗi cố ý trực tiếp
Không có lỗi
Là hành vi đạo đức
Là việc làm theo pháp luật
Là việc làm tự nguỵện
Mặt khách quan của vi phạm pháp luật
Mặt chủ quan của vi phạm pháp luật
Thuộc khách thể của vi phạm pháp luật

Nên, vì thời nay là kinh tế thị trường, có thể mua bán việc
vào học ở một trường đại học.
Không nên, vì như thế là bất bình đẳng, không công bằng,
trái với pháp luật và đạo đức.
Trường học có nên hối lộ sinh viên  Nên, vì như thế có lợi cho sinh viên
để sinh viên học tốt hơn không?
 Không nên, vì chưa chắc hối lộ sẽ manglại kết quả học tập
tốt hơn
 Không được, vì như vậy là trái với đạo đức dạy và học và
trái với pháp luật.
18


Trường hợp nào là không vi phạm  Không làm cái việc mà pháp luật cấm
pháp luật (không phạm pháp)?
 Không làm cái việc mà pháp luật bắt buộc phải làm
 Không làm cái việc mà pháp luật bắt buộc phải làmvà/hoặc
làm cái việc mà pháp luật cấm.
 Làm cái việc mà pháp luật cấm
Từ xưa tới nay, lịch sử loài người - 3
đã trải qua bao nhiêu chế độ xã - 6
hội?
- 5
- 4
Văn bản nào có giá trị pháp luật  Luật An toàn thực phẩm
cao nhất trong số các văn bản sau  Bộ luật Hình sự
đây?
 Hiến pháp
 Bộ luật Lao động
Văn bản nào có giá trị pháp luật  Luật cơ bản (Hiến pháp)
cao nhất trong số các văn bản sau  Bộ luật Lao động
đây?
 Luật An toàn thực phẩm
 Bộ luật Hình sự
Văn bản nào có giá trị và hiệu lực  Luật
pháp luật cao hơn cả trong số các  Nghị định của Chính phủ
loại văn bản được nêu ra ở đây?
 Lệnh của Chủ tịch nước
 Pháp lệnh của UBTV Quốc hội
Văn bản nào không phải là văn  Kết luận được ghi thành văn bản của Chủ tịch Quốc hội
bản qui phạm pháp luật?
về Phiên họp của Quốc hội
 Luật
 Bộ luật
 Pháp lệnh
Văn bản nào là nguồn (hình thức)  Văn bản luật do bạn chép tay
của pháp luật?
 Bản gốc của một luật (có giá trị pháp lý)
 Bản văn của một luật in trong phụ lục giáo trình của Khoa
LuậtViện ĐHM Hà Nội
 Bản văn của một luật do sinh viên chụp để làm tài liệu học
tập
Văn bản nào là văn bản qui phạm  Văn bản qui phạm pháp luật in trong sách giáo khoa của
pháp luật?
Viện Đại học Mở Hà Nội
 Văn bản chép tay tuyệt đối đúng nguyên văn một văn bản
qui phạm pháp luật
 Văn bản anh/chịphoto được từ văn bản gốc.
 Văn bản gốc hoặc văn bản sao đựợcchứng thực sao y bản
chính và được thừa nhận là có giá trị như văn bản gốc
Văn bản nào là văn bản qui phạm  Nghị định của Chính phủ
pháp luật?
 Công văn của Bộ trưởng gửi đơn vị trực thuộc Bộ
 Nghị quyết phiên họp thường kỳ của Chính phủ
 Biên bản Kỳ họp Quốc hội
Văn bản nào là văn bản qui phạm - Văn bản anh/chị photo được từ văn bản gốc.
pháp luật?
- Văn bản gốc hoặc văn bản sao đựợc chứng thực sao y bản
chính và được thừa nhận là có giá trị như văn bản gốc
- Văn bản qui phạm pháp luật in trong sách giáo khoa của Viện
19


Văn bản nào là văn bản qui phạm
pháp luật?

Văn bản nào là văn bản qui phạm
pháp luật?

Văn bản pháp luật là gì?

Đại học Mở Hà Nội
- Văn bản chép tay tuyệt đối đúng nguyên văn một văn bản qui
phạm pháp luật.
 Nghị định của Chính phủ - Pháp lệnh của Ủy ban thường
vụ Quốc hội???
 Nghị quyết phiên họp thường kỳ của Chính phủ
 Công văn của Bộ trưởng gửi đơn vị trực thuộc Bộ
 Pháp lệnh của Ủy ban thường vụ Quốc hội
 Nghị định của Chính phủ
 Nghị định của Chính phủ
 Pháp lệnh của Ủy ban thường vụ Quốc hội
 Công văn của Bộ trưởng gửi đơn vị trực thuộc Bộ
 Nghị định của Chính phủ - Pháp lệnh của Ủy ban thường
vụ Quốc hội
 Nghị quyết phiên họp thường kỳ của Chính phủ
 Là tập quán pháp
 Là pháp luật bất thành văn
 Một trong những loại nguồn cơ bản (hình thức) của pháp
luật
 Sai
 Đúng

Văn bản qui phạm pháp luật dưới
luật cũng là nguồn (hình thức) của
pháp luật, đúng hay sai?
Văn bản qui phạm pháp luật nào  Văn bản qui phạm pháp luật của Bộ
có giá trị pháp lý cao hơn cả trong  Văn bản qui phạm pháp luật của Chính phủ
các văn bản được nêu ra ở đây?
 Văn bản qui phạm pháp luật của HĐND
 Văn bản qui phạm pháp luật của UBND
Văn bản qui phạm pháp luật Việt  Bất kỳ văn bản nào do cơ quan nhà nước ban hành
Nam là văn bản nào?
 Văn bản do cơ quan nhà nước ban hành theo thẩm quyền,
hình thức, trình tự, thủ tục do pháp luật qui định, trong đó
có qui tắc xử sự chung, có hiệu lực bắt buộcchung để điều
chỉnh quan hệ xã hội
 Văn bản của Ban Chấp hành Trung ương Đảng
 Điều lệ của Hội Luật gia Việt Nam
Văn phòng luật sư tư nhân có phải  Phải
là một pháp nhân không? Giải  Không phải
thích tại sao.
Về mặt đạo đức, có cần phê phán  Không nhất thiết phải phê phán
người vứt rác bừa bãi ra nơi công  Cần phê phán.
cộng không? Tại sao?
 Không ai rối hơi để phê phán
Về mặt đạo đức, có nên thưởng  Nên vì nó khuyến khích văn hóa đọc
cho mỗi sinh viên cứ 10.000 đồng  Không nên, vì nó không thúc đẩy động cơ thực sự của
nếu đọc hết một cuốn sách?
sinh viên. trong việc đọc sách
Về phương diện đạo đức, bạn ủng  Ủng hộ
hộ hay không ủng hộ việc hình  Không ủng hộ
thành một thị trường mua bán
thận người để chữa bệnh cho
những người cần ghép thận?
Vì sao áp dụng tiền án lệ?
 Vì Tòa án cũng là cơ quan ban hành pháp luật (bản án)
20


Vì sao không thể thuê người khác
thực hiện nghĩa vụ công dân của
mình?

Vì sao mại dâm bị cấm ở Việt
Nam?

Vì sao một lớp học của Khoa Luật
Viện Đại học Mở Hà Nội không
phải là một pháp nhân?
Vì sao người vị thành niên không
được kết hôn?

Vì sao nói Lý luận về Nhà nước là
môn học cơ sở và cơ bản của
Chương trình đào tạo cử
nhânngành luật

Vì sao qui phạm pháp luật được
ưu tiên áp dụng so với qui phạm
xã hội không phải là qui phạm
pháp luật?
Vì sao vi phạm pháp luật lại nguy
hiểm cho xã hội?

Viện Đại học Mở Hà Nội là một
pháp nhân, đúng hay sai? Giải
thích tại sao
Xét theo lịch sử phát triển của Nhà
nước, có mấy kiểu nhà nước?

Ý thức pháp luật riêng của các cá
nhân khác nhau thì khác nhau,
đúng hay sai? Giải thích tại sao?
Ý thức pháp luật xuất hiện từ khi
nào?

 Vì Tòa án xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật
 Vì pháp luật cho phép áp dụng tiền án như một loại nguồn
của pháp luật
 Vì việc làm đó hạ thấp và thể hiện sự đánh giá sai về mặt
đạo đức và pháp luật nghĩa vụ công dân
 Có thể thuê người khác thực hiện nghĩa vụ công dân của
mình theo cơ chế thị trường
 Có tiền thì mua được mọi thứ
 Vì mại dâm là trái với đạo đức truyền thống và pháp luật
hiện hành.
 Vì lo sợ HIV/AIDS
 Vì con người còn thiếu tự do
- Vì lớp học đó không có những dấu hiệu của một pháp nhân
như pháp luật qui định
- Lớp học đó là một pháp nhân.
- Lớp học đó là một tổ chức, nên nó là pháp nhân.
 Vì người vị thành niên chưa đủ năng lực hành vi kết hôn
theo quiđịnh của pháp luật
 Vì theo phong tục tập quán.
 Vì không có năng lực pháp luật
 Vì nó nghiên cứu về Nhà nước và pháp luật
 Vì nó phản ánh đúng bản chất của Nhà nước và pháp luật
 Vì nó cung cấp bộ công cụ nhận thức (thuật ngưc, phạm
trù, khái niệm chuyên môn), cung cấp tri thức nền tảng
vẩnti thức có ý nghĩa phương pháp luận để nghiên cứu các
môn khoa học pháp lý
 Vì qui phạm pháp luật có giá trị ngang bằngvới mọi qui
phạm xã hội khác
 Vì qui phạm pháp luật là chuẩn mực cơbản và chính thức,
bắt buộc phải thực hiện.
 Vì nó trái pháp luật
 Vì nó trái với đạo đức
 Vì nó trực tiếp gây ra thiệt hại cho xã hội
 Vì động cơ xấu xa của người vi phạm
 Sai
 Đúng
 Không phải là pháp nhân
 3
 2
 4
 1
 Sai
 Đúng
 Ý thức pháp luật của các cá nhân khác nhau đều giống nhau.
 Từ trước khi pháp luật xuất hiện
 Từ khi pháp luật xuất hiện.
 Sau khi pháp luật biến mất
21


Yêu cầu chung đối với việc thi 
hành pháp luật là gì?Yêu cầu thi hành pháp luật phải 
thế nào?


Yếu tố nào cấu thành vi phạm 
pháp luật?
Chỉ cần đúng thẩm quyền là được
Đúng thẩm quyền, đúng thủ tục, đúng thời hiệu
Chỉ cần đúng thời hiệu là đủ
Chỉ càn đúng thủ tục là đạt
Phải đúng thẩm quyền
Tuỳ nghi thực hiện.
Không cần phải đúng thẩm quyền
Chỉ riêng mặt chủ quan của vi pham pháp luật
Chỉ riêng mặt khách quan của vi phạm pháp luật
Chỉ riêng chủ thể vi phạm pháp luật
Bốn yếu tố: mặt chủ quan, mặt khách quan, chủ thể,
khách thể của vi phạm pháp luật

22Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×