Tải bản đầy đủ

Đề ôn thi trắc nghiệm môn Luật tố tụng hành chính Việt Nam EL34.009 luật kinh tế - ĐH Mở HN

Luật Tố tụng hành chính Việt Nam - EL34.009
Bản án hành chính phúc thẩm có nội dung
bác kháng cáo không bắt buộc phải thi
hành
Bản án hành chính sơ thẩm không phải là
đối tượng thi hành án
Bản án, quyết định sơ thẩm đều có thể bị
kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc
thẩm
Bản khái của đương sự luôn được thể hiện
bằng văn bản
Cá nhân, tổ chức có quyền khởi kiện vụ án
hành chính đối với quyết định xử lí vụ
việc cạnh tranh trong thời hiệu 30 ngày, kể
từ ngày nhận được quyết định giải quyết
khiếu nại về quyết định xử lí vụ việc cạnh
tranh
Cá nhân, tổ chức có quyền khởi kiện vụ án
hành chính về quyết định giải quyết khiếu nại
lần đầu, nếu không đồng ý với quyết định
giải quyết này.

Cá nhân, tổ chức, cơ quan nhà nước có
quyền khởi kiện các quyết định hành
chính hoặc hành vi hành chính bất hợp
pháp xâm hại đến lợi ích công
Các bản kháng nghị đối với bản án, quyết
định của Tòa án đều phải do Viện trưởng
viện kiểm sát kí
Các chứng cứ được sử dụng làm căn cứ
giải quyết vụ án hành chính đều phải được
công bố công khai tại phiên tòa
Các đơn vị vũ trang nhân dân đều có
quyền khởi kiện vụ án hành chính
Các đương sự có quyền được biết, đọc,
sao chụp và xem các tài liệu, chứng cứ
trong hồ sơ vụ án hành chính
Các giai đoạn của tố tụng hành chính đều
có chung đối tượng xét xử
Các nước XHCN Đông Âu trước đây chưa
từng thành lập tòa án hành chính
1

Sai
Đúng Điều 111 LTTHCVN
Sai
Sai
Sai

Điều 104 LTTHCVN

Sai

Sai

Điều 28 LTTHCVN

Sai
Sai
Đúng Điều
LTTHCVN
Đúng


Sai
Đúng

103


Các quyết định áp dụng biện pháp khẩn
cấp tạm thời không phải là đối tượng của
kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc
thẩm
Các quyết định áp dụng biện pháp khẩn
cấp tạm thời trong tố tụng hành chính đều
thuộc thẩm quyền áp dụng của thẩm phán
chủ toạ phiên tòa
Các quyết định áp dụng pháp luật do cơ
quan hành chính nhà nước ban hành đều
thuộc thẩm quyền xét xử hành chính của
Tòa án nhân dân
Các quyết định của Hội đồng xét xử hành
chính sơ thẩm đều là đối tượng kháng cáo
nếu còn thời hạn theo qui định của pháp
luật.
Các quyết định, bản án của tòa án nhân
dân tối cao về vụ án hành chính có thể là
đối tượng kháng cáo
Các vật chứng do đương sự nộp cho Tòa
án đều được coi là chứng cứ
Các vụ án hành chính đều được giải quyết
theo nguyên tắc hai cấp xét xử
Cán bộ, công chức có quyền khởi kiện vụ
án hành chính đối với quyết định xử phạt
hành chính áp dụng đối với mình
Cán bộ, công chức trong ngành tòa án,
kiểm sát có thể là người đại diện của
đương sự trong vụ án hành chính
Chỉ có kiểm sát viên mới thực hiện kiểm
sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt
động tố tụng hành chính
Cơ quan, người tiến hành tố tụng hành
chính là mọi cá nhân, cơ quan, tổ chức
tham gia vào quá trình giải quyết vụ án
hành chính
Công chức có thể tham gia tố tụng hành
chính với tư cách là người khởi kiện hoặc
người bị kiện
Điều kiện khởi là căn cứ duy nhất để tòa
án thụ lý vụ án hành chính
2

Đúng

Sai

Sai

Điều 28. LTTHCVN

Sai

Sai
Sai
Sai
Đúng
Đúng Điều 54 LTTHCVN
Sai
Sai

Điều 34 LTTHCVN

Đúng* Khoản 6 Điều 3
LTTHCVN
Sai


Đối tượng điều chỉnh của Luật tố tụng Sai
hành chính là các quan hệ xã hội phát sinh
trong lĩnh vực quản lí hành chính nhà
nước
Đối tượng tố tụng hành chính luôn là đối Sai
tượng khởi kiện vụ án
Đương sự không có quyền kháng cáo đối Đúng
với các bản án, quyết định của Toà án
nhân dân tối cao về vụ án hành chính.
Hành vi không giải quyết khiếu nại của Sai
người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại
có thể là đối tượng khởi kiện vụ án hành
chính
Hoạt động tài phán hành chính ở Việt Nam Đúng Vì: Đặc điểm của tài
phán hành chính Việt
là hoạt động xét xử hành chính.
Nam

Hoạt động xét xử các vụ án hành chính chỉ
thuộc về các tòa hành chính trong hệ
thống Tòa án nhân dân
Hội đồng xét xử hành chính sơ thẩm
không có quyền sửa quyết định hành chính
trái pháp luật bị kiện
Hội đồng xét xử sơ thẩm không có quyền
sửa quyết định hành chính trái pháp luật bị
kiện
Kháng nghị bản án, quyết định của Toà án
nào phải được gửi tới Toà án đó.
Kháng nghị bản án, quyết định của Tòa án
nào phải được gửi tới Tòa án đó
Khi xét lại bản án theo trình tự phúc thẩm,
Tòa án ra quyết định tạm đình chỉ việc giải
quyết vụ án, nếu phát hiện: Trong giai
đoạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm, người khởi
kiện đã chết mà quyền, nghĩa vụ tố tụng
của họ chưa được thừa kế.
Không có cơ quan chuyên trách thi hành
án hành chính
Luật sư vừa có thể bảo vệ quyền và lợi ích
hợp pháp cho người khởi kiện và người có
quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong cùng
3

Sai

Điều 29

Đúng Khoản 2 Điều 163
Đúng
Đúng
Đúng
Sai

Đúng
Đúng


một vụ án hành chính
Luật tố tụng hành chính chỉ điều chỉnh các
quan hệ xã hội mà một bên trong quan hệ
đó là cơ quan hoặc người tiến hành tố tụng
hành chính.
Luật tố tụng hành chính chỉ điều chỉnh các
quan hệ xã hội mà một bên trong quan hệ
đó là cơ quan hoặc người tiến hành tố tụng
hành chính
Luật tố tụng hành chính không điều chỉnh
quan hệ giữa những người tham gia tố
tụng với nhau
Luật tố tụng hành chính Việt Nam có thể
được thực hiện ở nước ngoài
Luật xử lí vi phạm hành chính không phải
là đối tượng khởi kiện vụ án hành chính

Sai

Sai

Sai
Đúng
Sai

Mọi bản án hành chính đều phải trải qua Sai Điều 110 LTTHCVN
thủ tuch giám đốc thẩm
Mọi bản án, quyết định của Tòa án đều Sai
phải được thi hành
Mọi đương sự đủ 18 tuổi trở lên đều có Sai Điều 48 LTTHCVN
thể tự mình tham gia quan hệ pháp luật tố
tụng hành chính
Mọi quyết định đình chỉ việc giải quyết vụ Đúng Điều
120
án hành chính của tòa án cấp sơ thẩm đều
LTTHCVN
là đối tượng kháng cáo, kháng nghị phúc
thẩm
Mọi quyết định hành chính đều là đối Sai
tượng khởi kiện vụ án hành chính
Một người không thể đồng thời vừa bảo Đúng
vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người
khởi kiện và người bị kiện trong cùng một
vụ án hành chính
Nghị án không phải là thủ tục bắt buộc Đúng
trong tố tụng hành chính
Nghị án là hoạt động bắt buộc phải tiến Sai
hành trong quá trình Tòa án giải quyết vụ
án hành chính
Nghị án là thủ tục bắt buộc của phiên tòa Sai
4


hành chính sơ thẩm
Nghị án là thủ tục bắt buộc trước khi ra
bản án hành chính sơ thẩm.
Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp
cho người khởi kiện có thể đồng thời là
người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp
cho người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan
trong cùng một vụ án hành chính
Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp
không thể đồng thời bảo vệ quyền và lợi
ích hợp pháp của nhiều người trong cùng
một vụ án hành chính
Người bị kiện luôn được xác định là người
ban hành quyết định hành chính, quyết
định kỷ luật buộc thôi việc hoặc có hành
vi hành chính bị kiện
Người bị kiện trong vụ án hành chính
không có quyền yêu cầu người khởi kiện
bồi thường thiệt hại cho mình
Người bị kiện trong vụ án hành chính luôn
là cơ quan hành chính nhà nước hoặc là
người có thẩm quyền trong cơ quan hành
chính nhà nước
Người có quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm
hại bởi quyết định hành chính có thể ủy
quyền cho người khác tham gia tố tụng
hành chính trước khi viết đơn khởi kiện vụ
án hành chính
Người đại diện của đương sự có quyền
thực hiện toàn bộ quyền và nghĩa vụ hành
chính của đương sự mà mình đại diện
Người đại diện theo pháp luật của đương
sự có quyền thực hiện toàn bộ quyền và
nghĩa vụ hành chính của đương sự mà
mình đại diện
Người đại diện theo pháp luật của đương
sự không được Ủy quyền cho người khác
thực hiện các quyền và nghĩa vụ tố tụng
hành chính của đương sự mà họ đại diện
Người khởi kiện có quyền khiếu nại quyết
định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời
5

Đúng
Sai

Đúng Điều 55 LTTHCVN

Sai

Khoản 8 Điều
LTTHCVN

3

Đúng
Đúng

Đúng Điều 50 LTTHCVN

Sai
Đúng Điều 54 LTTHCVN

Sai

Đúng

Điều 55 LTTHCVN


Người khởi kiện có quyền khiếu nại Quyết
định thay đổi người tiến hành tố tụng
Người khởi kiện có quyền khởi kiện lại vụ
án hành chính trong một số trường hợp
theo qui định của pháp luật
Người khởi kiện có thể vừa khiếu nại vừa
khởi kiện vụ án hành chính
Người khởi kiện không có quyền kháng
cáo quyết định trả lại đơn khiếu kiện
Người phiên dịch chỉ tham gia tố tụng
trong trường hợp vụ án hành chính có
đương sự là người nước ngoài
Người phiên dịch là đương sự trong vụ án
hành chính
Nguyên tắc Pháp chế là nguyên tắc đặc
thù của Tố tụng hành chính
Pháp lệnh xử lí vi phạm hành chính không
phải là đối tượng khởi kiện vụ án hành
chính
Phiên tòa hành chính phải kết thúc sau khi
Hội đồng xét xử đã nghị án
Phiên tòa hành chính sơ thẩm chỉ mở sớm
nhất sau 15 ngày kể từ ngày đưa vụ án
hành chính ra xét xử
Phiên toà hành chính sơ thẩm có thể được
tiến hành trong trường hợp vắng mặt
người khởi kiện và người bị kiện.
Phiên tòa hành chính sơ thẩm có thể tiến
hành nếu vắng mặt người bị kiện
Phiên tòa sơ thẩm chỉ được mở sớm nhất
sau 15 ngày kể từ ngày có quyết định đưa
vụ án ra xét xử
Phiên tòa sơ thẩm chỉ được mở sớm nhất
sau 15 ngày kể từ ngày có quyết định đưa
vụ án ra xét xử
Phương pháp điều chỉnh của Luật tố tụng
hành chính chỉ là phương pháp bình đẳng
dựa trên cơ sở nguyên tắc tôn trọng chứng
cứ khách quan
Quyền khởi kiện vụ án hành chính chỉ
thuộc về các cá nhân công dân
6

Đúng
Đúng Điều
LTTHCVN

121

Đúng Điều 31 LTTHCVN
Đúng Điều
LTTHCVN
Sai
Sai

114

Điều
LTTHCVN

116

Điều
LTTHCVN

103

Sai
Đúng
Sai
Đúng
Đúng
Đúng
Đúng
Đúng
Đúng

Sai


Quyền thụ lí vụ án hành chính chỉ thuộc Sai
về tòa hành chính tòa án nhân dân
Quyền thụ lí vụ án hành chính chỉ thuộc Sai
về tòa hành chính tòa án nhân dân
Quyết định đưa vụ án ra xét xử là đối Sai
tượng của kháng cáo, kháng nghi
Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu có Sai
thể là đối tượng xét xử của Tòa án
Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu có Sai
thể là đối tượng xét xử của Tòa án
Quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm là Sai
Quyết định tài phán cuối cùng của vụ án
hành chính
Quyết định hoãn phiên tòa của hội đồng Sai
xét xử sơ thẩm có thể là đối tượng kháng
cáo
Quyết định hoãn phiên tòa của hội đồng Sai
xét xử sơ thẩm có thể là đối tượng kháng
cáo
Quyết định tthay đổi người tiến hành tố Sai
tụng hành chính có thể là đối tượng kháng
cáo nếu còn thời hạn theo quy định của
pháp luật
Quyếtđịnh giải quyếtkhiếu nại của Hội Sai
đồng xét xử về việc áp dụng biện pháp
khẩn cấp tạm thời không phải là đối tượng
bị khiếu nại
Tài phán hành chính ở Việt Nam được tổ Sai
chức theo mô hình nhất hệ tài phán
Tài phán hành chính ở Việt Nam là một Đúng
nội dung của tài phán tư pháp
Tại phiên tòa người thay đổi người tiến Sai Điều
hành tố tụng hành chính là thẩm phán chủ
LTTHCVN
tọa phiên tòa
Tại phiên tòa thay đổi thẩm phán do chánh Sai Điều
án quyết định
LTTHCVN
Thẩm quyền quyết định áp dụng, thay đổi,
hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời đều
có sự xem xét, quyết định của thẩm phán
Thẩm quyền xét xử các vụ án hành chính
7

Đúng
Sai

113
137


chỉ thuộc về các phân tòa hành chính trong
hệ thống Tòa án nhân dân
Thẩm quyền xét xử các vụ án hành chính
chỉ thuộc về các tòa hành chính thuộc tòa
án nhân dân
Thẩm quyền xét xử hành chính của tòa án
nhân dân được thực hiện theo thủ tục tư
pháp
Thời hạn kháng nghị theo thủ tục phúc
thẩm của Viện kiểm sát cùng cấp đối với
bản án sơ thẩm là 10 ngày kể từ ngày
tuyên án.
Thời hạn kháng nghị theo thủ tục phúc
thẩm của Viện kiểm sát cùng cấp đối với
bản án sơ thẩm là 10 ngày kể từ ngày
tuyên án
Thời hạn kháng nghị theo thủ tục phúc
thẩm của Viện kiểm sát luôn là 15 ngày kể
từ ngày tuyên án
Thư ký tòa án có thẩm quyền lấy lời khai
của đương sự
Thư ký toà án là người có trách nhiệm ghi
biên bản nghị án
Thủ tục giám đốc thẩm và tái thẩm là bắt
buộc đối với quá trình tòa án giải quyết
các vụ án hành chính
Thủ tục giám đốc thẩm và tái thẩm là biểu
hiện của nguyên tắc xét xử hai cấp đối
trong xét xử vụ án hành chính
Thủ tục hòa giải là bắt buộc trong tố tụng
hành chính
Tòa án chỉ thị lý vụ án hành chính nếu
viwwcj khiếu nại hành chính đã được thụ
lý giải quyết
Tòa án chỉ thụ lý vụ án hành chính nếu
trước đó việc khiếu nại hành chính đã
được thụ lý giải quyết
Toà án có quyền từ chối thụ lí vụ án hành
chính, nếu trước đó, việc khiếu nại lần đầu
chưa được người có thẩm quyền thụ lí.
Tòa án có thể đình chỉ giải quyết vụ án
8

Sai

Điều 29 LTTHCVN

Đúng
Đúng

Đúng

Đúng
Sai
Sai
Sai
Sai
Sai
Sai
Sai
Sai
Đúng

Điều
LTTHCVN

112


hành chính nếu người khởi kiện rút đơn
khởi kiện
Tòa án có thể không thụ lý vụ án hành Sai
chính nếu xác định người khởi kiện đã
khiếu nại nhưng chưa được thụ lý giải
quyết
Tòa án nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền Đúng Điều 30. LTTHCVN
giải quyết theo thủ tục sơ thẩm một số
khiếu kiện quyết định hành chính của Chủ
tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện
28;29;30
Tòa án nhân dân chỉ có thẩm quyền xét xử Sai Điều
LTTHCVN
hành chính đối với những quyết định hành
chính, hành vi hành chính của cơ quan
hành chính nhà nước và những cá nhân có
thẩm quyền trong các cơ quan hành chính
nhà nước
Tòa án nhân dân huyện A không có thẩm Sai Điều 29 LTTHCVN
quyền giải quyết vụ án hành chính mà
người bị kiện có nơi thường trú trên địa
bàn huyện B
Tòa án nhân dân Huyện A không được thụ Sai
lí giải quyết vụ án hành chính mà người bị
kiện có nơi làm việc hoặc nơi đóng trụ sở
ở Huyện B
Tòa án nhân dân Huyện có thể thụ lí vụ án Sai
hành chính có đối tượng khởi kiện là
quyết định hành chính do Chủ tịch Ủy ban
nhân dân Tỉnh ban hành
Tòa án nhân dân tỉnh A có thể thụ lí giải Đúng
quyết vụ án hành chính mà người khởi
kiện có nơi cư trú, nơi làm việc hoặc nơi
đóng trụ sở ở tỉnh B
Tòa án nhân dân tỉnh A không có thẩm Sai Điều 30 LTTHCVN
quyền giải quyết vụ án hành chính mà
người bị kiện là Chủ tịch Ủy ban nhân dân
tỉnh B
Tòa án nhân dân tỉnh A phải trả lại đơn Sai
khởi kiện vụ án hành chính mà người bị
kiện là Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh B
Tòa án nhân dân tỉnh không có thẩm Sai Điều
138
9


quyền xét xử phúc thẩm vụ án hành chính
LTTHCVN
Toà án nhân dân tối cao không có thẩm Đúng
quyền xét xử sơ thẩm đối với các vụ án
hành chính
Tòa án nhân dân tối cao không có thẩm Đúng Điều 29 LTTHCVN
quyền xét xử sơ thẩm đối với các vụ án
hành chính
Tòa án phải đình chỉ giải quyết vụ án hành Sai
chính nếu người khởi kiện rút đơn khởi
kiện
Tòa án phải đình chỉ giải quyết vụ án hành
chính nếu người khởi kiện rút đơn khởi
kiện
Tòa án phải đình chỉ việc giải quyết vụ án
hành chính nếu quyết định hành chính là
đối tượng khởi kiện đã bị hủy
Tòa án phải ra quyết định công nhận hoà
giải thành nếu người khởi kiện và người bị
kiện thỏa thuận được với nhau
Toà án phải ra quyết định công nhận hoà
giải thành, nếu người khởi kiện và người
bị kiện thoả thuận được với nhau về việc
giải quyết vụ án.
Tòa án phải ra quyết định công nhận hoà
giải thành, nếu người khởi kiện và người
bị kiện thỏa thuận được với nhau về việc
giải quyết vụ án
Tòa án phải ra quyết định đình chỉ việc
giải quyết vụ án nếu người khởi kiện và
người bị kiện thỏa thuận được với nhau về
việc giải quyết vụ án.
Tòa án ra quyết định đình chỉ phúc thẩm
nếu phát hiện trong giai đoạn sơ thẩm
người khởi kiện chết mà không có ai thừa
kế
Tòa hành chính Tòa án nhân dân tối cao
không có thẩm quyền Giám đốc thẩm, tái
thẩm vụ án hành chính
Tòa hành chính Tòa án nhân dân tối cao
không có thẩm quyền Giám đốc thẩm, tái
10

Sai
Sai
Sai
Sai

Sai

Sai

Sai

Sai
Sai

Điều 12 LTTHCVN


thẩm vụ án hành chính
Tòa hành chính Tòa án nhân dân tối cao Sai
không có thẩm quyền xét xử sơ thẩm và
phúc thẩm các vụ án hành chính
Trong bất kì thời điểm nào của quá trình Sai
giải quyết vụ án hành chính, người khởi
kiện cũng có quyền thay đổi, bổ sung nội
dung yêu cầu khởi kiện
Trong giai đoạn phúc thẩm tòa án ra quyết Sai
định hủy án sơ thẩm để xét xử lại nếu phát
hiện người kháng cáo chết mà không có ai
thay thế
Trong mọi trường hợp người khởi kiện Đúng
không phải nộp phí án dân sự
Trong mọi trường hợp người khởi kiện Sai Điều 30 LTTHCVN
phải có nơi cư trú, nơi làm việc hoặc trụ
sở trên cùng lãnh thổ với Tòa án
Trong mọi trường hợp, người khởi kiện Sai
luôn là đối tượng bị áp dụng của quyết
định hành chính bị khởi kiện
Trong mọi trường hợp, Tòa án xét xử vụ Sai
án hành chính phải tuyên án công khai
Trong quá trình giải quyết vụ án hành Sai* Điều 35 LTTHCVN
chính, Chánh án Tòa án có quyền quyết
định thay đổi thẩm phán thuộc quyền quản
lí của Tòa án mình ở bất kỳ giai đoạn nào
của tố tụng hành chính
Trong quá trình giải quyết vụ án hành Sai
chính, Chánh án Tòa án có quyền quyết
định thay đổi thẩm phán thuộc quyền quản
lí của Tòa án mình ở bất kỳ giai đoạn nào
của tố tụng hành chính
Trong quá trình giải quyết vụ án hành Đúng Điều 51 LTTHCVN
chính, người bị kiện có quyền
sửađổi,hủybỏquyếtđịnhhànhchính bị kiện
ở bất kỳ giai đoạn nào của tố tụng hành
chính
Trong trường hợp Thư ký Tòa án bị thay Sai
đổi tại phiên tòa, thì Hội đồng xét xử có
quyền cử một thành viên của Hội đồng xét
xử để ghi biên bản phiên tòa
11


Trước khi mở phiên tòa hành chính, người
có quyền thay đổi người tiến hành tố tụng
đồng thời có thẩm quyền cử người khác
thay thế
Trước khi mở phiên tòa người có quyền
thay đổi thẩm phán luôn là chánh án tòa án
nhân dân
Trước khi mở phiên tòa người có quyền
thay đổi thẩm phán luôn là chánh án tòa án
nhân dân
Trước khi mở phiên tòa việc thay đổi
người phiên dịch do Thẩm phán được
phân công làm Chủ toạ phiên tòa quyết
định
Trước khi mở phiên tòa, hội thẩm nhân
dân ngang quyền với thẩm phán trong việc
ban hành các quyết định của Tòa án về vụ
án hành chính
Trước khi mở phiên tòa, người có quyền
thay đổi người tiến hành tố tụng hành
chính có trách nhiệm cử người khác thay
thế người đã bị mình thay đổi.

Đúng Điều 46 LTTHCVN

Đúng
Đúng
Sai

Sai

Đúng

Trước khi mở phiên tòa, việc thay đổi Đúng
kiểm sát viên là Viện trưởng Viện kiểm sát
do Viện trưởng Viện kiểm sát cấp trên
quyết định
Trước khi mở phiên tòa, việc thay đổi Đúng
kiểm sát viên là Viện trưởng Viện kiểm sát
do Viện trưởng Viện kiểm sát cấp trên
quyết định
Trước ngày 01/07/1996, Tòa án nhân dân Sai
có thẩm quyền giải quyết một số vụ án có
liên quan đến quản lí hành chính nhà nước
Việc lấy lời khai của đương sự trong tố Sai
tụng hành chính luôn phải được thể hiện
bằng văn bản.
Việc yêu cầu Tòa án áp dụng biện pháp Đúng
khẩn cấp tạm thời chỉ được thực hiện sau
khi vụ án hành chính đã được Tòa án có
thẩm quyền thụ lí
12


Viện kiểm sát có quyền kháng nghị đối với Sai
quyết định dư vụ án hành chính ra xét xử
Viện kiểm sát có quyền kháng nghị đối với Sai
quyết định dư vụ án hành chính ra xét xử
Viện kiểm sát có quyền kháng nghị đối với Sai
quyết định trả lại đơn khởi kiện vụ án
hành chính của Tòa án
Viện kiểm sát nhân dân có quyền khởi tố Sai
vụ án hành chính trong trường hợp người
có quyền, lợi ích hợp pháp bị xâm phạm
bởi quyết định hành chính, hành vi hành
chính là người chưa thành niên và không
có người khởi kiện
Viện trưởng Viện kiểm sát có thẩm quyền Sai Điều
kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm quyết
LTTHCVN
định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời
Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối Sai
cao không có quyền kháng nghị các bản
án, quyết định sơ thẩm của Tòa án nhân
dân cấp huyện
Vụ án hành chính sẽ không phát sinh nếu Đúng
không có yêu cầu khởi kiện
Xét xử phúc thẩm bắt buộc phải được tiến Sai
hành khi đương sự thực hiện quyền kháng
cáo theo qui định của pháp luật

13

115Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×