Tải bản đầy đủ

Đề ôn thi trắc nghiệm môn Luật môi trường EL27.018 luật kinh tế - ĐH mở HN

Luật Môi trường - EL27.018
Điền đáp án đúng vào nhận định sau:
Bản chất của biện - Sử dụng lợi ích kinh tế để định hướng
pháp tài chính, kinh hành vi thân thiện, có lợi cho môi trường
tế là việc nhà - Thực hiện chính sách ưu đài hỗ trợ tài chính
nước…
đối với doanh nghiệp sản xuất hàng hoá thân
thiện với môi trường
- Đầu tư tài chính để bảo vệ môi trường
- Thực hiện biện pháp thu thuế bảo vệ môi
trường
Báo cáo hiện trạng - Báo cáo chứa đựng thông tin về tình hình,
môi trường cấp tỉnh diễn biến..chất lượng môi trường tại địa
là..
phương
- Báo cáo tình hình tác động môi trường của
ngành, lĩnh vực
- Báo cáo Đánh giá môi trường chiến lược
- Báo cáo môi trường quốc gia
Báo cáo môi trường - Báo cáo chứa đựng thông tin về tình hình,
quốc gia là …

diễn biến chất lượng môi trường của quốc
gia
- Một nội dung của Báo cáo đánh giá tác động
môi trường
- Tổng hợp nội dung của các Báo cáo tình
hình tác động môi trường của ngành, lĩnh
vực
- Tổng hợp nội dung của các Báo cáo hiện
trạng môi trường cấp tỉnh
Biện pháp khoa học - Áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật và
kỹ thuật, công nghệ công nghệ sao cho quá trình sản xuất và
là việc…
tiêu dùng thải ra ít hoặc không thải ra
chất thải, sử dụng năng lượng và tài
nguyên ít nhất, hướng tới một công nghệ
sạch.
- Nhà nước tài trợ cho hoạt động áp dụng tiến
bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ trong sản
xuất và tiêu dùng.
- Nhà nước buộc tổ chức cá nhân áp dụng tiến
bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ trong sản
xuất và tiêu dùng.
- Tổ chức, cá nhân tự bỏ tiền để áp dụng tiến
bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ trong sản
xuất
1

1

Vì: Bản chất đầy đủ
nhất của biện pháp
kinh tế là để định
hướng hành vi thân
thiện, có lợi cho môi
trường

Vì: căn cứ vào bản
chất, khái niệm của
báo cáo hiện trạng
môi trườngVì: Căn cứ vào khái
niệm báo cáo môi
trường quốc gia

Vì: chủ thể áp dụng
biện pháp này rất
rộng và thông qua
các phương thức
khác nhau.


Biện pháp tài chính, - Áp dụng hình thức xử phạt hành vi vi
kinh tế KHÔNG bao phạm pháp luật bằng tiền
gồm:
- Gắn lợi ích kinh tế của doanh nghiệp với lợi
ích môi trường của cộng đồng
- Sử dụng lợi ích kinh tế để khuyến khích chủ
thể thực hiện những hoạt động có lợi cho
môi trường, cho cộng đồng
- Chi tiền cho hoạt động bảo vệ môi trường
chất lượng môi - Đã bị ô nhiễm, suy thoái, có nơi hết sức
trường Việt nam nặng nề
hiện nay là …
- Còn trong sạch
- Đã bị ô nhiễm, suy thoái nặng nề trên diện
rộng
- Chưa bị ô nhiễm, suy thoái
Chất thải là…
- Vật chất được thải ra từ sản xuất, kinh
doanh, dịch vụ, sinh hoạt hoặc hoạt động
khác
- Chất chứa yếu tố độc hại, phóng xạ, lây
nhiễm, dễ cháy, dễ nổ, gây ăn mòn, gây ngộ
độc hoặc có đặc tính nguy hại khác.
- Vật liệu được thu hồi, phân loại, lựa chọn từ
những vật liệu, sản phẩm đã bị loại bỏ từ
quá trình sản xuất hoặc tiêu dùng để sử dụng
làm nguyên liệu cho một quá trình sản xuất
khác
- Các chất hoá học, các yếu tố vật lý và sinh
học khi xuất hiện trong môi trường cao hơn
ngưỡng cho phép làm cho môi trường bị ô
nhiễm.
Chất thải nguy hại - Chất thải chứa yếu tố độc hại, phóng xạ,
là…
lây nhiễm, dễ cháy, dễ nổ, gây ăn mòn,
gây ngộ độc hoặc có đặc tính nguy hại
khác.
- Vật chất được thải ra từ sản xuất, kinh
doanh, dịch vụ, sinh hoạt hoặc hoạt động
khác phải xử lý.
- Các chất hoá học, các yếu tố vật lý và sinh
học khi xuất hiện trong môi trường cao hơn
ngưỡng cho phép làm cho môi trường bị ô
nhiễm.
- Vật chất được thải ra từ sản xuất, kinh
doanh, dịch vụ, sinh hoạt hoặc hoạt động
khác.
2

2

Vì: đây là biện pháp
pháp lí.

Vì: Phù hợp
đánh giá của
cáo hiện trạng
trường Việt
hiện nay.

với
Báo
môi
nam

Vì: căn cứ vào khái
niệm chất thải

Vì: căn cứ khái
niệm chất thải nguy
hại


Chủ thể nào sau đây - Tổ chức dịch vụ tư vấn lập báo cáo đánh
KHÔNG thực hiện giá tác động môi trường
hoạt động quản lý - Chủ thể sản sinh chất thải
chất thải
- Các tổ chức, cá nhân có chức năng quản lý
chất thải theo quy định của pháp luật.
- Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
chủ thể tiến hành - Nộp tiền Kỹ quỹ đối với số phế liệu nhập
hoạt động nhập khẩu khẩu
phế liệu phải thực - Nộp thuế tài nguyên
hiện nghĩa vụ tài - Nộp lệ phí đối với phế liệu
chính đặc thù là....
- Nộp phí bảo vệ môi trường
Cơ sở gây ô nhiễm - Xử phạt vi phạm hành chính theo quy
môi trường nghiêm định của pháp luật và đưa vào danh sách
trọng phải bị...
cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm
trọng kèm theo biện pháp xử lý ô nhiễm
môi trường.
- Buộc thay đổi dây chuyền công nghệ gây ô
nhiễm
- Di chuyển địa điểm
- Đình chỉ hoạt động sản xuất kinh doanh
Đặc trưng quản lý - Nhà nước trực tiếp thực hiện tất cả các
nhà nước về môi hoạt động bảo vệ, khai thác, sử dụng các
trường KHÔNG có thành phần môi trường
đặc trưng nào sau - Có sự đan xen giữa hoạt động bảo vệ chất
đây
lượng môi trường và hoạt động khai thác các
thành phần môi trường vì mục đích kinh tế
- Nhà nước thực hiện hoạt động quản lý với tư
cách đại diện chủ sở hữu các thành phần môi
trường chủ yếu và với tư cách là cơ quan
quyền lực quản lý xã hội
- Quản lý nhà nước về môi trường có phạm vi
rất rộng
Đánh giá môi trường - Việc phân tích, dự báo tác động đến môi
chiến lược là…
trường của chiến lược, quy hoạch, kế
hoạch phát triển để đưa ra giải pháp giảm
thiểu tác động bất lợi đến môi trường,
làm nền tảng và được tích hợp trong
chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát
triển nhằm bảo đảm mục tiêu phát triển
bền vững.
- Số liệu, dữ liệu về môi trường dưới dạng ký
hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh
3

3

Vì: Căn cứ vào
thẩm quyền quản lý
chất thải

Vì: hoạt động nhập
khẩu tạo cơ hội
nhập khẩu dây
chuyến công phế
liệu có nguy cơ cao
gây ô nhiễm môi
trường
Vì: căn cứ vào quy
định xử lý các cơ sở
gây ô nhiễm môi
trường
nghiêm
trọng

Vì: Xuất phát từ đặc
trưng của các yếu tố
của môi trường; và
quản lí tốt, hiệu quả
các
nguồn
tài
nguyên.

Vì: Căn cứ khái
niệm đánh giá môi
trường chiến lược


hoặc dạng tương tự.
- Việc phân tích, dự báo tác động đến môi
trường của dự án đầu tư cụ thể để đưa ra
biện pháp bảo vệ môi trường khi triển khai
dự án đó.
- Quá trình theo dõi có hệ thống về thành
phần môi trường, các yếu tố tác động lên
môi trường nhằm cung cấp thông tin đánh
giá hiện trạng, diễn biến chất lượng môi
trường và các tác động xấu đối với môi
trường.
Đánh giá tác động - Việc phân tích, dự báo tác động đến môi
môi trường là..
trường của dự án đầu tư cụ thể để đưa ra
biện pháp bảo vệ môi trường khi triển
khai dự án đó
- Số liệu, dữ liệu về môi trường dưới dạng ký
hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh
hoặc dạng tương tự
- Việc phân tích, dự báo tác động đến môi
trường của chiến lược, quy hoạch, kế hoạch
phát triển để đưa ra giải pháp giảm thiểu tác
động bất lợi đến môi trường, làm nền tảng
và được tích hợp trong chiến lược, quy
hoạch, kế hoạch phát triển nhằm bảo đảm
mục tiêu phát triển bền vững.
- Quá trình theo dõi có hệ thống về thành
phần môi trường, các yếu tố tác động lên
môi trường nhằm cung cấp thông tin đánh
giá hiện trạng, diễn biến chất lượng môi
trường và các tác động xấu đối với môi
trường.
Đánh giá tác động - Việc phân tích, dự báo tác động đến môi
môi trường là..
trường của dự án đầu tư cụ thể để đưa ra
biện pháp bảo vệ môi trường khi triển
khai dự án đó
- Số liệu, dữ liệu về môi trường dưới dạng ký
hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh
hoặc dạng tương tự
- Quá trình theo dõi có hệ thống về thành
phần môi trường, các yếu tố tác động lên
môi trường nhằm cung cấp thông tin đánh
giá hiện trạng, diễn biến chất lượng môi
trường và các tác động xấu đối với môi
4

4

việc phân tích, dự
báo tác động đến
môi trường của dự
án đầu tư cụ thể để
đưa ra biện pháp
bảo vệ môi trường
khi triển khai dự án
đó

Vì: căn cứ khái
niệm đánh giá tác
động môi trường


Để có thể nhập khẩu
động, thực vật hoang
dã quý, hiếm được
ưu tiên bảo vệ, tổ
chức, cá nhân nhập
khẩu phải ...

Để có thể xuất khẩu
động, thực vật hoang
dã quý, hiếm được
ưu tiên bảo vệ, tổ
chức, cá nhân xuất
khẩu phải ...

Để xử phạt vi phạm
hành chính trong
lĩnh vực môi trường
kiến thức nào sau
đây là kiến thức
quan trọng nhất
Điền
đáp
án
KHÔNG đúng vào
nhận định sau: Việc
giải quyết tranh chấp
về môi trường được
thực hiện theo quy
định của pháp luật ...
Điền đáp án SAI vào
nhận định sau: Các
khu bảo tồn thiên
nhiên được phân
5

trường.
- Việc phân tích, dự báo tác động đến môi
trường của chiến lược, quy hoạch, kế hoạch
phát triển để đưa ra giải pháp giảm thiểu tác
động bất lợi đến môi trường, làm nền tảng
và được tích hợp trong chiến lược, quy
hoạch, kế hoạch phát triển nhằm bảo đảm
mục tiêu phát triển bền vững.
- Có chứng chỉ CITES do cơ quan có thẩm
quyền của quốc gia xuất khẩu cấp
- Đáp ứng điều kiện về nhân lực quản lý động,
thực vật hoang dã quý, hiếm
- Có Giấy phép khai thác động, thực vật
hoang dã quý, hiếm của cơ quan có thẩm
quyền của quốc gia xuất khẩu cấp
- Thiết bị phù hợp vận chuyển động, thực vật
hoang dã quý, hiếm
- Có chứng chỉ CITES do cơ quan có thẩm
quyền cấp
- Có Giấy phép khai thác động, thực vật
hoang dã quý, hiếm của cơ quan có thẩm
quyền cấp
- Đáp ứng điều kiện về nhân lực quản lý động,
thực vật hoang dã quý, hiếm
- Thiết bị phù hợp vận chuyển động, thực vật
hoang dã quý, hiếm
- Luật hành chính
- Luật tố tụng dân sự
- Luật dân sự
- Luật thanh tra

Vì: căn cứ vào quy
định pháp luật về
các trường hợp nhập
khẩu động, thực vật
hoang dã quý hiếm

Vì: căn cứ vào căn
cứ vào quy định
pháp luật về các
trường hợp xuất
khẩu động, thực vật
hoang dã quý hiếm

Vì: Kiến thức luật
hành chính là nền
tảng, là cơ sở để tiến
hành xử lý vi phạm
hành trong lĩnh vực
môi trường

- Hôn nhân gia đình
- Dân sự
- Môi trường
- Tố tụng dân sự

Vì: Pháp luật hôn
nhân gia đình
không chứa đựng
các quy phạm và
các nguyên tắc để
có thể giải quyết
tranh chấp môi
trường

- Khu bảo vệ loài quý hiếm
- Khu phục hồi sinh thái
- Khu hành chính dịch vụ
- Khu bảo vệ nghiêm ngặt
5

Vì: Căn cứ vào quy
định về phân loại
các khu chức năng
trong khu bảo tồn.


định thành các khu
chức năng...
Điền đáp án SAI vào - Không triển khai dự án trong thời gian 36
nhận định sau: Chủ tháng kể từ thời điểm quyết định phê
dự án phải lập lại duyệt báo cáo đánh giá tác động môi
báo cáo đánh giá tác trường
động môi trường - Tăng quy mô, công suất, thay đổi công nghệ
trong trường hợp...
làm tăng tác động xấu đến môi trường so với
phương án trong báo cáo đánh giá tác động
môi trường đã được phê duyệt
- Thay đổi địa điểm thực hiện dự án so với
phương án trong báo cáo đánh giá tác động
môi trường đã được phê duyệt
- Không triển khai dự án trong thời gian 24
tháng kể từ thời điểm quyết định phê duyệt
báo cáo đánh giá tác động môi trường
Đối tượng điều - Các quan hệ xã hội phát sinh giữa các chủ
chỉnh của luật môi thể trong quá trình khai thác, sử dụng
trường là …
hoặc tác động đến một hoặc một vài yếu
tố của môi trường.
- các quan hệ xã hội phát sinh đối với các chủ
thể sử dụng các yếu tố môi trường
- Các quan hệ phát sinh trong quá trình sở
hữu, quản lý nhà nước đối với môi trường
- Các quan hệ xã hội trong dân sự, hành
chính, hình sự…
đối tượng KHÔNG - Các loại chất thải nguy hại có lây nhiễm
thể thu hồi để tái cao
chế, tái sử dụng - Bao bì bằng giấy, kim loại, thuỷ tinh hoặc
gồm:
chất dẻo khác
- Các thiết bị điện, điện tử dân dụng và công
nghiệp
- Các sản phẩm phục vụ sản xuất và tiêu dùng
đã hết hạn sử dụng
đối tượng phải thực - chiến lược, quy hoạch, kế hoạch nằm
hiện Đánh giá môi trong đối tượng phải lập báo cáo đánh giá
trường chiến lược môi trường chiến lược
là.....
- Chủ dự án đầu tư
- Tất cả các chủ dự án thực hiện hoạt động
phát triển có nguy cơ gây ảnh hưởng xấu
đến môi trường
- Chủ dự án đầu tư, bao gồm cả dự án quy mô
6

6

Vì: căn cứ quy định
các trường hợp phải
lập lại ĐTM

Vì: căn cứ vào khái
niệm Luật môi
trường.

Vì: Những sản
phẩm này có mức
lây nhiễm cao, gây
ô nhiễm môi trường
lớn

Vì: Căn cứ vào đối
tượng phải đánh giá
môi trường chiến
lược


hộ gia đình
đối tượng phải thực - Dự án đầu tư nằm trong danh mục cơ
hiện Đánh giá tác quan nhà nước quy định
động môi trường là... - Tất cả các chủ dự án thực hiện hoạt động
phát triển có nguy cơ gây ảnh hưởng xấu
đến môi trường
- Chủ dự án đầu tư
- Chủ dự án đầu tư, bao gồm cả dự án quy mô
hộ gia đình
đối tượng phải thực - Dự án đầu tư không thuộc đối tượng phải
hiện lập kế hoạch thực hiện đánh giá tác động môi trường
bảo vệ môi trường - Tất cả các chủ dự án thực hiện hoạt động
là...
phát triển có nguy cơ gây ảnh hưởng không
lớn đến môi trường
- Chủ dự án đầu tư, bao gồm cả dự án quy mô
hộ gia đình
- Phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ
không thuộc đối tượng phải lập dự án đầu tư
theo quy định của pháp luật về đầu tư.
động vật hoang dã - Các loại ngoại lai đang trong quá trình
KHÔNG bao gồm
khảo nghiệm
- Động vật hoang dã thông thường
- Động vật quý hiếm loại I
- Động vật quý hiếm loại II
động, thực vật quý, - Loài được cơ quan nhà nước có thẩm
hiếm được ưu tiên quyền xác định là quý, hiếm được ưu tiên
bảo vệ là...
bảo vệ
- Loài đã bị tuyệt chủng trong tự nhiên
- Các loài động vật có giá trị
- loài hoang dã, giống cây trồng, giống vật
nuôi, vi sinh vật và nấm đặc hữu
Dưới góc độ pháp lý - Các yếu tố văn hoá phi vật chất ví dụ như
Môi trường KHÔNG văn hoá áo dài Việt Nam
bao gồm các yếu tố - Các yếu tố vật chất nhân tạo
sau đây
- Các yếu tố tự nhiên
- Các nguồn tài nguyên thiên nhiên như
khoáng sản, rừng
giấy phép khai thác - Nước mặt để sử dụng vào các mục đích
tài nguyên nước như sản xuất, sinh hoạt
được cấp cho tổ - Nước khoáng
chức, cá nhân khai - Nước nóng thiên nhiên
7

7

Vì: căn cứ vào quy
định phải đánh giá
tác động môi trường

Vì: căn cứ quy định
về đối tượng phải
lập kế hoạch bảo vệ
môi trường

Vì: những loài này
đang trong quá trình
khảo nghiệm xem
xét có gây hại hay
không
Vì: căn cứ vào danh
mục loài nguy cấp
quý hiếm

Vì: Điều 3 khoản 1
Luật bảo vệ môi
trường 2014

Vì: theo Điều 1 Luật
Khoáng sản 2010
thì nước khoáng và
nước nóng thiên
nhiên được hiểu là


thác...

- Đất có mặt nước để nuôi trồng thuỷ sản

Hành vi bị nghiêm - Nhập khẩu, quá cảnh chất thải từ nước
cấm là…
ngoài
- Phát triển năng lượng sạch và năng lượng tái
tạo
- Nghiên cứu khoa học, chuyển giao, ứng
dụng công nghệ xử lý, tái chế chất thải
- Bảo tồn và phát triển nguồn gen bản địa; lai
tạo, nhập nội các nguồn gen
Hành vi nào sau đây - Nhập khẩu một số loại phế liệu làm
KHÔNG bị pháp nguyên liệu sản xuất
luật môi trường cấm - Nhập khẩu loài ngoại lai xâm hại
thực hiện
- Nhập khẩu chất thải
- Săn bắt động vật hoang dã trái phép
Hoạt động bảo vệ - Giảm thiểu, thu gom, tái sử dụng và tái
môi trường được chế chất thải
khuyến khích là….
- Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để làm trái quy
định về quản lý môi trường.
- Xâm hại công trình, thiết bị, phương tiện
phục vụ hoạt động bảo vệ môi trường
- Phá hoại, khai thác trái phép các nguồn tài
nguyên thiên nhiên
Hoạt động bảo vệ - 5
môi trường được - 7
thực hiện ở mấy cấp - 3
độ
-1
hoạt động bảo vệ - Xả thải chất thải
môi trường là hoạt - Khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên
động KHÔNG bao nhiên nhằm giữ môi trường trong lành
gồm
- Cải thiện, phục hồi môi trường
- Giữ gìn, phòng ngừa, hạn chế các tác động
xấu đến môi trường
Hoạt động nhập - Chất thải
khẩu ..... gây ảnh - Hàng hoá
hưởng xấu đến môi - Sản phẩm có nguồn gốc là sinh vật biến đối
trường và sức khoẻ gen
8

8

khoáng sản. Đất có
mặt nước để nuôi
trồng thuỷ sản được
thực hiện với hình
thức giao đất, cho
thuê đất theo quy
định của Luật Đất
đai
Vì: Căn cứ vào các
hành vi bị nghiêm
cấm trong lĩnh vực
môi trường

Vì: căn cứ vào quy
định về cho phép
nhập một số loại
phế liệu làm nguyên
liệu sản xuất
Vì: Căn cứ vào các
hành
vi
được
khuyến khích trong
lĩnh vực môi trường

Vì: có những cấp độ
bảo vệ môi trường
sau đây: cá nhân,
cộng đồng, địa
phương, quốc gia,
quốc tế.
Vì: Căn cứ vào khái
niệm Bảo vệ môi
trường. Căn cứ vào
điều 3 Luật BVMT

Vì: Chất thải cấm
nhập khẩu vì nó gây
ảnh hưởng xấu tới
môi trường và sức
khoẻ con người.


người dân Việt Nam

- Loài ngoại lai

Hoạt động xuất khẩu - Của Việt Nam, quốc gia xuất khẩu và các
phải đáp ứng pháp điều ước quốc tế về môi trường
luật môi trường...
- Của Việt Nam và quốc gia xuất khẩu
- Của Việt Nam
- Của quốc gia nhập khẩu

Khai thác động, thực
vật quý, hiếm nhóm
I KHÔNG dùng vào
mục đích sau đây:
Khi có cả quy chuẩn
kỹ thuật quốc gia và
quy chuẩn kỹ thuật
địa phương thì áp
dụng... để đánh giá
hành vi xả thải chất
thải vi phạm pháp
luật môi trường
Loài bị đe dọa tuyệt
chủng là..

- Mục đích thương mại
- Mục đích đào tạo
- Phục vụ quan hệ quốc tế
- Nghiên cứu khoa học
- Quy chuẩn kỹ thuật địa phương
- Tiêu chuẩn môi trường
- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
- Cả quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy

Vì: căn cứ vào
nguyên tắc áp dụng
quy chuẩn kỹ thuật
môi trường

chuẩn môi trường địa phương

- Loài sinh vật đang có nguy cơ bị suy giảm Vì: căn cứ vào khái

hoàn toàn số lượng cá thể.
- Loài sinh vật chỉ còn tồn tại trong điều kiện
nuôi, trồng nhân tạo nằm ngoài phạm vi
phân bố tự nhiên của chúng.
- Loài hoang dã, giống cây trồng, giống vật
nuôi, vi sinh vật và nấm đặc hữu, có giá trị
đặc biệt về khoa học, y tế, kinh tế, sinh thái,
cảnh quan, môi trường hoặc văn hoá - lịch
sử mà số lượng còn ít hoặc bị đe doạ tuyệt
chủng.
- Loài sinh vật chỉ tồn tại, phát triển trong
phạm vi phân bố hẹp và giới hạn trong một
vùng lãnh thổ nhất định của việt nam mà
không được ghi nhận là có ở nơi khác trên
thế giới.
Loài ngoại lai xâm - loài ngoại lai lấn chiếm nơi sinh sống hoặc
hại là...
gây hại đối với các loài sinh vật bản địa,
làm mất cân bằng sinh thái tại nơi chúng
9

Vì: nếu vi phạm một
trong các quy định
của pháp luật môi
trường Việt Nam,
quốc gia xuất khẩu
và các điều ước
quốc tế về môi
trường thì hoạt động
xuất khẩu không thể
được thực hiện
Vì: căn cứ vào quy
định quản lý các
loài nguy cấp, quý
hiếm

9

niệm loài bị đe doạ
tuyệt chủng

Vì: căn cứ vào khái
niệm loài ngoại lai
xâm hại


Loại trách nhiệm
pháp lý đặc thù chỉ
áp dụng đối với đối
tượng là cán bộ công
chức khi vi phạm
pháp luật môi trường
là....
Luật môi trường Việt
Nam Không có
phương pháp điều
chỉnh …
Mối quan hệ xã hội
do luật môi trường
điều chỉnh liên quan
đến giá trị…
Môi trường KHÔNG
có chức năng cơ bản
sau là….

mục đích của Đánh
giá môi trường chiến
lược là ...

10

xuất hiện và phát triển.
- loài động vật có toàn bộ hoặc một phần quần
thể di chuyển thường xuyên, định kỳ hoặc
theo mùa từ khu vực địa lý này đến khu vực
địa lý khác.
- một nhóm cá thể của cùng một loài sinh vật
sinh sống và phát triển trong một khu vực
nhất định.
- loài sinh vật xuất hiện và phát triển ở khu
vực vốn không phải là môi trường sống tự
nhiên của chúng.
- Trách nhiệm kỷ luật
- Trách nhiệm hình sự
- Trách nhiệm hành chính
- Trách nhiệm dân sự
- Phương pháp vừa tự nguyện vừa bắt buộc
- phương pháp kích thích lợi ích
- Phương pháp bình đẳng
- Phương pháp mệnh lệnh hành chính
- Môi trường của các thành phần môi

trường
- Tinh thần của các thành phần môi trường
- Tài sản của các thành phần môi trường
- Khoa học của các thành phần môi trường
- Cung cấp các thông tin về thị trường tài
chính trong lĩnh vực môi trường
- Nơi hấp thụ chất thải
- Nơi cung cấp nguyên liệu và năng lượng cho
hoạt động kinh tế và đời sống con người
- Bảo đảm điều kiện sống cho con người
- Nhằm bảo đảm mục tiêu phát triển bền
vững.
- Cung cấp các chứng cứ phục vụ cho việc
quyết định hoạt động phát triển
- Tập hợp các số liệu, ảnh hưởng của dự án tới
môi trường
- Đánh giá những ảnh hưởng tới môi trường
của dự án
10

Vì: Đây là loại trách
nhiệm chỉ áp dụng
đối với đối tượng là
cán bộ công chức

Vì: Căn cứ vào các
phương pháp điều
chỉnh của Luật môi
trường
Vì: Các giá trị còn
lại không thuộc lĩnh
vực môi trường.

Vì: Đây không phải
là chức năng của
môi trường

Vì: căn cứ vào mục
đích của đánh giá
môi trường chiến
lược nhằm đưa ra
các biện pháp bảo
vệ môi trường


mục đích của Đánh - Đưa ra biện pháp bảo vệ môi trường khi
giá tác động môi triển khai dự án
trường là ...
- Cung cấp các chứng cứ phục vụ cho việc
quyết định hoạt động phát triển
- Tập hợp các số liệu, ảnh hưởng của dự án tới
môi trường
- Đánh giá những ảnh hưởng tới môi trường
của dự án
mục đích của Đánh - Đưa ra biện pháp bảo vệ môi trường khi
giá tác động môi triển khai dự án
trường là …
- Tập hợp các số liệu, ảnh hưởng của dự án tới
môi trường
- Cung cấp các chứng cứ phục vụ cho việc
quyết định hoạt động phát triển
- Đánh giá những ảnh hưởng tới môi trường
của dự án
mức thu phí bảo vệ - Mức phí cố định cộng mức phí biến đổi
môi trường đối với - Số lượng và độ độc hại của nước thải
nước
thải
công - Chỉ dựa trên mức phí cố định
nghiệp dựa trên....
- Mức phí do cơ quan nhà nước về môi trường
quyết định
Người sản sinh chất - cơ sở có giấy phép xử lý chất thải nguy
thải nguy hại có thể hại
chuyển giao chất - Bất cứ ai có nhu cầu tiếp nhận để tái chế, tái
thải nguy hại cho...
sử dụng
- Cơ sở có điều kiện xử lý chất thải
- Bất cứ ai có nhu cầu tiếp nhận để làm
nguyên, nhiên, vật liệu
Nguồn của ngành - Luật thuỷ sản
Luật môi trường là
- Luật tổ chức quốc hội
- Luật sở hữu trí tuệ
- Luật tổ chức chính phủ
Nguyên nhân đầy đủ - Hoạt động của con người và biến đổi
nhất khiến cho tình mang tính quy luật hoặc bất thường của
trạng môi trường bị thiên nhiên
trở thành xấu đi do
- Hoạt động của con người
- Biến đổi mang tính quy luật của thiên nhiên
- Do chiến tranh
Nguyên tắc nào sau - Nguyên tắc công quyền can thiệp
đây
Không
là - Nguyên tắc chi phí - lợi ích
nguyên tắc của pháp - Nguyên tắc kiểm soát tại nguồn
11

11

Vì: căn cứ vào mục
đích của đánh giá
tác động môi trường

Vì: căn cứ vào mục
đích của đánh giá
tác động môi trường

Vì: căn cứ vào quy
định thu phí bảo vệ
môi trường

Vì: nguyên tắc quản
lý chất thải nguy hại

Vì: Trong các Luật
được liệt kê thì chỉ
có Luật thuỷ sản là
chứa đựng các quy
phạm là nguồn của
ngành luật Môi
trường
Vì: Đó là nguyên
nhân đầy đủ nhất
khiến cho tình trạng
môi trường bị trở
thành xấu

Vì: căn cứ vào các
nguyên tắc quản lý
chất thải


luật quản lý chất thải - Nguyên tắc phối hợp, hợp tác.
là....
Nguyên tắc nào sau
đây KHÔNG phải là
nguyên tắc xử lý vi
phạm pháp luật môi
trường:…
Phải
sử
dụng
phương tiện, thiết bị
chuyên dụng để vận
chuyển...
Phải
sử
dụng
phương tiện, thiết bị
chuyên dụng để vận
chuyển...

- Cá thể hoá trách nhiệm
- Xử lý kịp thời
- Xử lý bình đẳng, công minh
- Xử lý thích hợp

Vì: căn cứ vào
các nguyên tắc
trong xử lý vi
phạm pháp luật
môi trường

- Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải
- Khí thải
- Nước thải
- Nước thải chứa các yếu tố nguy hại
- Chất thải rắn thông thường
- Nước thải
- Khí thải
- Hàng hoá nhập khẩu nhằm bảo vệ môi

Vì: căn cứ vào khái
niệm loài ngoại lai
xâm hại

trường
pháp luật môi trường - Tàu biển cũ đã qua sử dụng đáp ứng
Việt nam KHÔNG được các quy chuẩn kỹ thuật môi trường
cấm nhập khẩu...
- Máy móc, thiết bị, phương tiện không đáp
ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường;
- Máy móc, thiết bị, phương tiện giao thông
vận tải đã qua sử dụng để phá dỡ
- Máy móc, thiết bị, phương tiện bị nhiễm
chất phóng xạ, vi trùng gây bệnh
Phát triển bền vững - Là quá trình phát triển kết hợp chặt chẽ
là…
hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế bảo đảm
tiến bộ xã hội và bảo vệ môi trường
- Chú trọng bảo vệ môi trường
- Vừa phát triển kinh tế - xã hội vừa bảo vệ
môi trường
- Chú trọng phát triển kinh tế
phế liệu là...
- Vật liệu được thu hồi, phân loại, lựa chọn
từ những vật liệu, sản phẩm đã bị loại bỏ
từ quá trình sản xuất hoặc tiêu dùng để
sử dụng làm nguyên liệu cho một quá
trình sản xuất khác.
- vật chất được thải ra từ sản xuất, kinh doanh,
dịch vụ, sinh hoạt hoặc hoạt động khác
- Một loại nguyên liệu tận dụng từ chất thải
- Những vật chất có thể tận dụng làm nguyên,
nhiên, vật liệu cho hoạt động sản xuất
12

12

Vì: căn cứ vào quy
định về quản lý chất
thải rắn

Vì: căn cứ vào
những hành vi bị
cấm trong nhập
khẩu

Vì: Căn cứ vào
khái niệm phát triển
bền vững

Vì: căn cứ vào khái
niệm phế liệu


Phế liệu nhập khẩu - Đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật môi trường
từ nước ngoài vào - Thuộc danh mục phế liệu được phép nhập
Việt Nam phải...
khẩu do UBND cấp tỉnh quy định
- Đáp ứng Tiêu chuẩn môi trường
- Thuộc danh mục phế liệu được phép nhập
khẩu do bộ tài nguyên và môi trường quy
định
Quan điểm đình chỉ - Không phù hợp với quốc gia nào
phát triển phù hợp - Quốc gia đang phát triển
với …
- Quốc gia phát triển
- Quốc gia kém phát triển
Quan điểm phát triển - Không phù hợp với quốc gia nào
với bất cứ giá nào - Quốc gia kém phát triển
phù hợp với…
- Quốc gia đang phát triển
- Quốc gia phát triển
quản lý chất thải - các hoạt động giảm thiểu, hạn chế đến
là…
mức thấp nhất tác hại đối với môi trường
do chất thải gây ra bao gồm nhiều công
đoạn
- Hoạt động thu gom chất thải
- Hoạt động vận chuyển chất thải
- Hoạt động tiêu huỷ chất thải
Quan
trắc
môi - Theo dõi tình hình các hành vi vi phạm
trường
KHÔNG pháp luật môi trường
phải là quá trình nào - Theo dõi các yếu tố tác động lên môi trường
sau đây?
nhằm cung cấp thông tin đánh giá hiện trạng
- Theo dõi diễn biến chất lượng môi trường
- Theo dõi có hệ thống về thành phần môi
trường
quy chuẩn kỹ thuật - Tự do hoá, toàn cầu hoá
môi trường KHÔNG - Ban hành kịp thời
được xây dựng trên - Phù hợp với đặc điểm của vùng, ngành, loại
nguyên tắc nào sau hình và công nghệ sản xuất, kinh doanh,
đây
dịch vụ
- Đáp ứng mục tiêu bảo vệ môi trường, phòng
ngừa ô nhiễm, suy thoái và sự cố môi trường
Quy chuẩn kỹ thuật - Tiêu chuẩn môi trường quốc gia
môi trường KHÔNG - Quy chuẩn kỹ thuật môi trường địa phương
gồm:
- Quy chuẩn kỹ thuật về chất thải
- Quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng môi
trường xung quanh
13

13

Vì: căn cứ vào
quy định về điều
kiện đối với phế
liệu nhập khẩu

Vì: quan điểm này
không phù hợp với
quá trình phát triển.
Vì: quan điểm này
không phù hợp với
quá trình phát triển
Vì: Căn cứ vào khái
niệm và mục đích
của hoạt động quản
lí chất thải

Vì: Hoạt động quan
trắc môi trường
không bao gồm hoạt
động theo dõi tình
hình tội phạm môi
trường.

Vì: Căn cứ vào các
nguyên tắc trong
xây dựng QCKTMT

Vì: Quy chuẩn và
tiêu chuẩn hoàn
toàn độc lập


Quy chuẩn kỹ thuật - Các hành vi vi phạm pháp luật và hình
môi trường KHÔNG thức xử lý
quy định về …
- Các yêu cầu kỹ thuật và quản lý
- Mức giới hạn hàm lượng của các chất gây ô
nhiễm có trong chất thải
- Mức giới hạn của các thông số về chất lượng
môi trường xung quanh
Quy chuẩn kỹ thuật - Quy phạm bắt buộc áp dụng.
môi trường là….
- Quy phạm kỹ thuật
- Không có giá trị áp dụng mà chỉ là căn cứ để
đánh giá chất lượng môi trường
- Quy phạm tuỳ nghi
quy
chuẩn
môi - Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ban hành áp
trường địa phương dụng trên địa bàn cấp tỉnh
do...
- Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành áp
dụng cho một hoặc một số địa phương
- Uỷ ban nhân dân cấp huyện ban hành áp
dụng trên địa bàn cấp huyện
- Thủ tướng Chính phủ ban hành áp dụng cho
một số địa phương
quy định về đánh giá - Coi trọng tính phòng ngừa
môi trường chiến - Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của toàn
lược, đánh giá tác dân
động môi trường thể - Bảo đảm tính thống nhất trong quán lý và
hiện nguyên tắc...
bảo vệ môi trường
- Nghĩa vụ vật chất của tổ chức, cá nhân khi
khai thác, sử dụng hoặc tác động đến môi
trường
Quyết định phê - Chủ dự án thực hiện các bước tiếp theo
duyệt báo cáo đánh của quá trình đầu tư
giá tác động môi - Chủ dự án đưa công trình dự án vào vận
trường là điều kiện hành thử nghiệm
để ...
- Chủ dự án đưa công trình dự án vào hoạt
động chính thức
- Chủ dự án triển thuê tổ chức tư vấn thẩm
định báo cáo ĐTM
Thiệt hại do ô - Bao gồm: Môi trường, tính mạng, sức
nhiễm, suy thoái môi khoẻ con người, Tài sản
trường gồm...
- Tính mạng, sức khoẻ con người
- Tài sản
- Môi trường
14

14

Vì: căn cứ vào quy
định về thẩm quyền
thẩm định

Vì: Quy chuẩn kỹ
thuật môi trường do
cơ quan nhà nước
có thẩm quyền ban
hành và bắt buộc áp
dụng
Vì: căn cứ vào thẩm
quyền ban hành
QCKTMT

Vì: đánh giá môi
trường chiến lược,
đánh giá tác động
môi trường được
thực hiện trước khi
dự án đi vào triển
khai nên thể hiện
nguyên tắc coi trọng
tính phòng ngừa.
Vì: căn cứ vào hậu
quả pháp lý của
quyết định phê
duyệt báo cáo ĐTM

Vì: căn cứ vào các
loại thiệt hại trong
lĩnh vực môi trường


Tiêu chuẩn môi - Văn bản bắt buộc áp dụng để bảo vệ môi
trường KHÔNG bao trường
gồm mô tả sau đây
- Mức giới hạn của các thông số về chất lượng
môi trường xung quanh
- Các yêu cầu kỹ thuật và quản lý
- Mức giới hạn hàm lượng của các chất gây ô
nhiễm có trong chất thải
Tiêu chuẩn môi - Được viện dẫn trong văn bản quy phạm
trường trở thành bắt pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật môi trường
buộc áp dụng khi...
- Được viện dẫn trong quy chuẩn kỹ thuật môi
trường
- Được viện dẫn trong văn bản quy phạm
pháp luật
- Được quy định trong tiêu chuẩn môi trường
Tổ chức chính trị - - Kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm
xã hội, tổ chức xã quyền xử lý hành vi vi phạm pháp luật về
hội - nghề nghiệp có bảo vệ môi trường
quyền...
- Vận động tẩy chay hàng hoá đối với doanh
nghiệp gây ô nhiễm môi trường nghiêm
trọng
- Bắt buộc cơ quan nhà nước có thẩm quyền
xử lý hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ
môi trường
- Yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền
phải xử lý hành vi vi phạm pháp luật về bảo
vệ môi trường
Tổ chức, cá nhân - Kiểm soát, xử lý ngay tại nguồn
hoạt động sản xuất, - Chuyển giao cho cơ sở đủ điều kiện để xử lý
kinh doanh, dịch vụ - Thu gom, vận chuyển đến nơi xử lý
sản sinh khí thải - Thuê tổ chức dịch vụ có đăng ký xử lý
thông thường phải...
trách nhiệm bồi - Áp dụng đối với cá tổ chức, cá nhân gây
thường thiệt hại ra thiệt hại
trong lĩnh vực môi - Chỉ áp dụng đối với cá nhân
trường áp dụng với... - Chỉ áp dụng đối với tổ chức
- Chỉ áp dụng đối với công chức, viên chức
nhà nước
trách nhiệm hành - Cả pháp nhân và cá nhân
chính trong lĩnh vực - Tổ chức
môi trường chỉ áp - Pháp nhân
dụng với...
- Cá nhân
15

15

Vì: Căn cứ vào các
trường hợp pháp
luật quy định tiêu
chuẩn môi trường
trở thành bắt buộc
áp dụng

Vì: căn cứ vào
thẩm quyền của
các tổ chức chính
trị - xã hội, tổ
chức xã hội nghề nghiệp

Vì: căn cứ vào quy
định về quản lý khí
thải

Vì: căn cứ vào quy
định về trách nhiệm
bồi thường thiệt hại
trong lĩnh vực môi
trường

Vì: căn cứ vào
quy định trong luật
xử lý vi phạm
hành chính 2012
và các nghị định
hướng dẫn


Tranh chấp môi - Tranh chấp về trình tự, thủ tục cấp các
trường KHÔNG bao loại giấy phép trong lĩnh vực kinh doanh
gồm tranh chấp sau
dịch vụ môi trường
- Tranh chấp về quyền, trách nhiệm bảo vệ
môi trường trong khai thác, sử dụng thành
phần môi trường
- Tranh chấp về xác định nguyên nhân gây ô
nhiễm, suy thoái, sự cố môi trường
- Tranh chấp về trách nhiệm xử lý, khắc phục
hậu quả, bồi thường thiệt hại do ô nhiễm,
suy thoái, sự cố môi trường
trên thế giới hiện - 3
nay có.... phương - 5
thức quản lý chất - 4
thải
-2
-1

trong trường hợp
phải tổ chức tham
vấn khi thực hiện
đánh giá tác động
môi trường, chủ dự
án phải tổ chức tham
vấn...
Trường hợp khai
thác khoáng sản
KHÔNG phải xin
cấp
giấy
phép
gồm…

16

Vì: căn cứ vào các
dạng tranh chấp môi
trường

Vì: Trên thế giới
hiện có ba phương
thức quản lý chất
thải, đó là phương
thức quản lý cuối
đường ống sản xuất,
phương thức quản
lý dọc theo đường
ống sản xuất và
phương thức quản
lý nhấn mạnh vào
khâu tiêu dùng.

- Cơ quan, tổ chức, cộng đồng chịu tác Vì: đây là chủ thể

động trực tiếp bởi dự án.
- Chỉ tham vẫn các tổ chức kinh tế trên địa
bàn cấp xã nơi thực hiện dự án
- Một số nhóm dân cư nào đó
- Chỉ tham vấn cơ quan quản lý nhà nước về
môi trường
- Khai thác khoáng sản làm vật liệu xây
dựng thông thường trong diện tích đất
của dự án đầu tư xây dựng công trình đã
được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm
quyền phê duyệt hoặc cho phép đầu tư mà
sản phẩm khai thác chỉ được sử dụng cho
xây dựng công trình đó.
- Khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng
thông thường trong diện tích đất ở thuộc
quyền sử dụng đất của tổ chức kinh tế để
xây dựng các công trình trong diện tích đó.
- Khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng
thông thường với quy mô nhỏ
16

chịu tác động rất lớn
từ hoạt động của dự
án

Vì: căn cứ vào các
trường hợp khai
thác khoáng sản
không phải xin phép


- Khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng

Trường hợp khai
thác rừng không
phải xin phép gồm…

Trường hợp khai
thác
thuỷ
sản
KHÔNG phải xin
cấp
giấy
phép
gồm…
Trường hợp khai
thác, sử dụng tài
nguyên nước phải
xin cấp giấy phép là:

thông thường với quy mô nhỏ và bằng
phương pháp lộ thiên
- Rừng trồng do tổ chức, cá nhân tự bỏ vốn
để trồng rừng trên đất rừng sản xuất
được Nhà nước giao hoặc cho thuê
- Rừng được Nhà nước giao
- Rừng phòng hộ gần nơi mình sinh sống
- Rừng được lâm trường nhà nước giao khoán
- Cá nhân khai thác thuỷ sản không sử
dụng tàu cá
- Đánh bắt thuỷ sản xa bờ
- Đánh bắt thuỷ sản ven bờ
- Cá nhân khai thác thuỷ sản bằng tàu cá có
trọng tải trên 5 tấn
- Khai thác, sử dụng nước nhằm mục đích
kinh doanh
- Khai thác, sử dụng nước phục vụ các hoạt
động văn hoá, tôn giáo, nghiên cứu khoa
học
- Khai thác, sử dụng nước cho phòng cháy,
chữa cháy…
- Khai thác, sử dụng nước biển để sản xuất
muối
- Môi trường
- Chính trị
- Khoa học
- Kinh tế

Vai trò và tầm quan
trọng đầu tiên và chi
phối các vai trò khác
của tài nguyên đối
với đời sống của con
người là
việc phê duyệt chiến - Phải căn cứ vào kết quả thẩm định báo
lược, quy hoạch, kế cáo đánh giá môi trường chiến lược
hoạch đối với những - Hoàn toàn phụ thuộc vào kết quả thẩm định
dự án phải thực hiện báo cáo đánh giá môi trường chiến lược
đánh giá môi trường - Phụ thuộc một phần vào kết quả thẩm định
chiến lược ...
báo cáo đánh giá môi trường chiến lược
- Không phụ thuộc vào kết quả thẩm định báo
cáo đánh giá môi trường chiến lược
việc thẩm định báo - Hội đồng thẩm định
cáo đánh giá môi - Việc lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức có liên
trường chiến lược quan
được tiến hành thông - Tự tiến hành thẩm định
17

17

Vì: căn cứ vào quy
định về quy chế
khai thác rừng tự
nhiên

Vì: căn cứ vào các
trường hợp không
phải xin phép

Vì: căn cứ vào quy
định về cấp giấy
phép khai thác tài
nguyên nước

Vì: căn cứ vào quy
định quản lú nước
thải

Vì: căn cứ vào quy
định về thẩm định

Vì: căn cứ vào quy
định về thẩm quyền
thẩm định


qua...

- Lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức, cộng đồng

dân cư chịu tác động của dự án
việc thẩm định báo - Hội đồng thẩm định
cáo đánh giá môi - Lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức, cộng đồng
trường chiến lược dân cư chịu tác động của dự án
được tiến hành thông - Việc lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức có liên
qua...
quan
- Tự tiến hành thẩm định
việc thẩm định báo - Hội đồng thẩm định
cáo đánh giá tác - Phản biện kín
động môi trường - Xin ý kiến của cơ quan nhà nước về môi
thông qua hình thức trường
nào chủ yếu sau đây: - Tự tiến hành thẩm định
việc thẩm định báo - Các hành vi vi phạm pháp luật và hình
cáo đánh giá tác thức xử lý
động môi trường - Các yêu cầu kỹ thuật và quản lý
thông qua hình thức - Mức giới hạn hàm lượng của các chất gây ô
nào chủ yếu sau đây: nhiễm có trong chất thải
- Mức giới hạn của các thông số về chất lượng
môi trường xung quanh
Xử lý vi phạm pháp - Hoạt động của cơ quan nhà nước có thẩm
luật môi trường là...
quyền áp dụng các biện pháp pháp lý đối
với tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm
pháp luật môi trường.
- Hoạt động của cơ quan nhà nước có thẩm
quyền khuyến khích tổ chức, cá nhân thực
hiện nghĩa vụ theo quy định của pháp luật
môi trường.
- Hoạt động của cơ quan nhà nước có thẩm
quyền buộc tổ chức, cá nhân thực hiện nghĩa
vụ theo quy định của pháp luật môi trường.
- Hoạt động của người bị thiệt hại do hành vi
vi phạm pháp luật gây ra đối với người gây
thiệt hại.
Yếu tố không bắt - Lỗi
buộc trong xác định - Có thiệt hại thực tế xảy ra
trách nhiệm bồi - Có hành vi vi phạm pháp luật
thường thiệt hại do - Có mối quan hệ nhân quả giữa thiệt hại và
hành vi làm ô nhiễm hành vi trái pháp luật
môi trường gây ra
là...
18

18

Vì: căn cứ vào quy
định về thẩm quyền
thẩm định

Vì: Căn cứ vào khái
niệm Quy chuẩn kỹ
thuật môi trường

Vì: căn cứ vào quy
định pháp luật thì
hoạt động xử lý vi
phạm là trách nhiệm
của cơ quan quản lý
nhà nước

Vì: căn cứ vào quy
định bồi thường
thiệt hại trong lĩnh
vực môi trường


19

19


Bảo đảm tính thống nhất trong quản lý nhà nước Đáp án đúng là: xây dựng và thực hiện pháp luật
về môi trường bao gồm..
môi trường và xây dựng hệ thống cơ quan quản
lý thống nhất
Tham khảo: Xem GT Luật MT trang 28
Biện pháp tài chính, kinh tế là việc Nhà nước…
Đáp án đúng là: Tất cả các phương án đều đúng
Vì: đây là cách thức Nhà nước định hướng hành
vi của tổ chức, cá nhân.
Tham khảo: Xem GT Luật MT trang 20
Các căn cứ để xác định trách nhiệm bồi thường Đáp án đúng là: Tất cả các phương án đều đúng
thiệt hại do hành vi làm ô nhiễm môi trường gây Tham khảo: Xem Điều 624 BLDS 2005: Điều
ra là…
624. Bồi thường thiệt hại do làm ô nhiễm môi
trường
Cá nhân, pháp nhân và các chủ thể khác làm ô
nhiễm môi trường gây thiệt hại thì phải bồi
thường theo quy định của pháp luật, kể cả trường
hợp người gây ô nhiễm môi trường không có lỗi.
Cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng phải Đáp án đúng là: Xử phạt vi phạm hành chính
bị…
theo quy định của pháp luật và đưa vào danh
sách cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng
kèm theo biện pháp xử lý ô nhiễm môi trường
Tham khảo: Xem Điều 104 khoản 2 Luật BVMT
2014
Đặc trưng quản lý nhà nước về môi trường có Đáp án đúng là: Tất cả các phương án đều đúng
những đặc trưng cơ bản là…
Tham khảo: Xem GT Luật MT trang 37 - 38
Để có thể nhập khẩu động, thực vật hoang dã quý, Đáp án đúng là: Có chứng chỉ CITES do cơ quan
hiếm được ưu tiên bảo vệ, tổ chức, cá nhân nhập có thẩm quyền của quốc gia xuất khẩu cấp
khẩu phải …
Tham khảo: Xem Đỉều 3 và Điều 4 Nghị định
82/2006/NĐ-CP ngày 10 tháng 8 năm 2006 về
quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất
khẩu, nhập nội từ biển, quá cảnh, nuôi sinh sản,
nuôi sinh trưởng và trồng cấy nhân tạo các loài
động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý,
hiếm; GT Luật MT trang 166-167
Để có thể xuất khẩu động, thực vật hoang dã quý, Đáp án đúng là: Có chứng chỉ CITES do cơ quan
hiếm được ưu tiên bảo vệ, tổ chức, cá nhân nhập có thẩm quyền cấp
khẩu phải …
Tham khảo: Xem Đỉều 3 và Điều 4 Nghị định
82/2006/NĐ-CP ngày 10 tháng 8 năm 2006 về
quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất
khẩu, nhập nội từ biển, quá cảnh, nuôi sinh sản,
nuôi sinh trưởng và trồng cấy nhân tạo các loài
động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý,
hiếm; GT Luật MT trang 166-167

20

20


Để xử lý vi phạm pháp luật môi trường cần có Đáp án đúng là: Tất cả các phương án đều
kiến thức của ....
đúngTham khảo: Cần kiến thức của Luật hành
chính khi áp dụng trách nhiệm hành chính trong
lĩnh vực môi trườngCần kiến thức của Luật hình
sự khi áp dụng trách nhiệm hình sự trong lĩnh
vực môi trườngCần kiến thức của Luật dân sự,
Luật tố tụng dân sự khi áp dụng trách nhiệm bồi
thưởng thiệt hại trong lĩnh vực môi trường
Điền đáp án đúng vào nhận định sau: : trách Công chức, viên chức nhà nướ
nhiệm kỷ luật trong lĩnh vực môi trường chỉ áp
dụng với...
Điền đáp án đúng vào nhận định sau: Báo cáo môi Tất cả các phương án đều sai
trường quốc gia là …
Điền đáp án đúng vào nhận định sau: bảo đảm xây dựng và thực hiện pháp luật môi trường và
tính thống nhất trong quản lý nhà nước về môi xây dựng hệ thống cơ quan quản lý thống nhất
trường bao gồm..
Điền đáp án đúng vào nhận định sau: Biện pháp Tất cả các phương án đều đúng
tài chính, kinh tế là việc Nhà nước…
Điền đáp án đúng vào nhận định sau: Các căn cứ Tất cả các phương án đều đúng
để xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại do
hành vi làm ô nhiễm môi trường gây ra là...
Điền đáp án đúng vào nhận định sau: chất có thể Tất cả các phương án đều đúng
thu hồi để tái chế, tái sử dụng gồm:
Điền đáp án đúng vào nhận định sau: Đặc trưng Tất cả các phương án đều đúng
quản lý nhà nước về môi trường có những đặc
trưng cơ bản là…
Điền đáp án đúng vào nhận định sau: Để có thể Có chứng chỉ CITES do cơ quan có thẩm quyền
xuất khẩu động, thực vật hoang dã quý, hiếm cấp
được ưu tiên bảo vệ, tổ chức, cá nhân nhập khẩu
phải ...
Điền đáp án đúng vào nhận định sau: Để xử lý vi Tất cả các phương án đều đúng
phạm pháp luật môi trường cần có kiến thức
của ....
Điền đáp án đúng vào nhận định sau: Để xử lý vi Tất cả các phương án đều đúng
phạm pháp luật môi trường cần có kiến thức
của ....
Điền đáp án đúng vào nhận định sau: giấy phép Tất cả các phương án đều đúng
khai thác khoán sản được cấp cho tổ chức, cá
nhân khai thác...
Điền đáp án đúng vào nhận định sau: Hành vi .... Tất cả các phương án đều đún
bị pháp luật môi trường cấm thực hiện
Điền đáp án đúng vào nhận định sau: Hoạt động Tất cả các phương án đều đúng
bảo vệ môi trường được thực hiện ở nhiều cấp
độ…
Điền đáp án đúng vào nhận định sau: Hoạt động Tất cả các phương án đều đúng
bảo vệ môi trường được thực hiện ở nhiều cấp
độ…
Điền đáp án đúng vào nhận định sau: hoạt động Tất cả các phương án đều đúng
bảo vệ môi trường là hoạt động…

21

21


Điền đáp án đúng vào nhận định sau: Hoạt động
nhập khẩu ..... gây ảnh hưởng xấu đến môi trường
và sức khỏe người dân Việt Nam
Điền đáp án đúng vào nhận định sau: Hoạt động
nhập khẩu tạo cơ hội cho....
Điền đáp án đúng vào nhận định sau: khắc phục ô
nhiễm môi trường do hành vi vi phạm pháp luật
môi trường gây ra là...
Điền đáp án đúng vào nhận định sau: Khai thác
động, thực vật quý, hiếm nhóm I phải tuân thủ
mục đích…
Điền đáp án đúng vào nhận định sau: Khi có cả
quy chuẩn kỹ thuật môi trường quốc gia và quy
chuẩn kỹ thuật môi trường địa phương và tiêu
chuẩn môi trường, nếu các quy chuẩn này được
ban hành phù hợp với pháp luật, thì áp dụng... để
đánh giá hành vi xả thải chất thải vi phạm pháp
luật môi trường
Điền đáp án đúng vào nhận định sau: khó khăn
trong áp dụng trách nhiệm hình sự đối với tội gây
ô nhiễm môi trường là...
Điền đáp án đúng vào nhận định sau: Luật môi
trường được xây dựng và áp dụng nhằm giải
quyết môi quan hệ lợi ích …
Điền đáp án đúng vào nhận định sau: Luật môi
trường Việt nam có .. nguyên tắc
Điền đáp án đúng vào nhận định sau: Luật môi
trường Việt Nam có phương pháp điều chỉnh …
Điền đáp án đúng vào nhận định sau: Luật môi
trường Việt Nam có phương pháp điều chỉnh …
Điền đáp án đúng vào nhận định sau: mối quan hệ
xã hội do luật môi trường điều chỉnh liên quan
đến giá trị
Điền đáp án đúng vào nhận định sau: mối quan hệ
xã hội do luật môi trường điều chỉnh liên quan
đến giá trị
Điền đáp án đúng vào nhận định sau: Môi trường
bao gồm…
Điền đáp án đúng vào nhận định sau: Môi trường
chức năng cơ bản sau là….
Điền đáp án đúng vào nhận định sau: Nguồn của
Luật môi trường gồm các Luật….
Điền đáp án đúng vào nhận định sau: Những hoạt
động bảo vệ môi trường được khuyến khích
gồm….
Điền đáp án đúng vào nhận định sau: pháp luật
môi trường Việt nam cấm nhập khẩu...
Điền đáp án đúng vào nhận định sau: Phát triển
bền vững là…

22

22

Tất cả các phương án đều đúng
Tất cả các phương án đều đúng
Trách nhiệm hành chính
Tất cả các phương án đều đúng
Cả quy chuẩn kỹ thuật môi trường quốc gia và
quy chuẩn kỹ thuật môi trường địa phương

Tất cả các phương án đều đúng
Tất cả các phương án đều đúng
5
Tất cả các phương án đều đúng
Tất cả các phương án đều đúng
Tất cả các phương án đều đúng
Môi trường của các thành phần môi trường
Tất cả các phương án đều sai
Tất cả các phương án đều đúng
Tất cả các luật
Giảm thiểu, thu gom, tái sử dụng và tái chế chất
thải
Tất cả các phương án đều đúng
Bảo đảm đồng thời, cân bằng với thời gian lâu
bền lợi ích kinh tế- xã hội và môi trường


Điền đáp án đúng vào nhận định sau: Quan trắc
môi trường là quá trình…
Điền đáp án đúng vào nhận định sau: quy chuẩn
kỹ thuật môi trường phải được xây dựng trên
những nguyên tắc …
Điền đáp án đúng vào nhận định sau: Quy chuẩn
kỹ thuật môi trường gồm….
Điền đáp án đúng vào nhận định sau: Quy chuẩn
kỹ thuật môi trường quy định về …
Điền đáp án đúng vào nhận định sau: quy chuẩn
kỹ thuật môi trường Việt Nam ....
Điền đáp án đúng vào nhận định sau: Quyết định
phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường
là điều kiện để ...
Điền đáp án đúng vào nhận định sau: Tiêu chuẩn
môi trường là
Điền đáp án đúng vào nhận định sau: Tình trạng
môi trường bị trở thành xấu đi do….
Điền đáp án đúng vào nhận định sau: trách nhiệm
hình sự trong lĩnh vực môi trường chỉ áp dụng
với..
Điền đáp án đúng vào nhận định sau: trách nhiệm
hình sự trong lĩnh vực môi trường chỉ áp dụng
với...
Điền đáp án đúng vào nhận định sau: trách nhiệm
pháp lý khi có hành vi vi phạm pháp luật môi
trường là...
Điền đáp án đúng vào nhận định sau: trách nhiệm
pháp lý khi có hành vi vi phạm pháp luật môi
trường là...
Điền đáp án đúng vào nhận định sau: Trách nhiệm
tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá môi trường
chiến lược là trách nhiêm của...
Điền đáp án đúng vào nhận định sau: Trách nhiệm
tổ chức thực hiện việc xác nhận kế hoạch bảo vệ
môi trường thuộc ...
Điền đáp án đúng vào nhận định sau: tranh chấp
bồi thường dân sự trong lĩnh vực môi trường là...
Điền đáp án đúng vào nhận định sau: Tranh chấp
môi trường gồm...
Điền đáp án đúng vào nhận định sau: Trường hợp
khai thác khoáng sản không phải xin cấp giấy
phép gồm

Tất cả các phương án đều đúng
Tất cả các phương án đều đúng
Tất cả các phương án đều đúng
Tất cả các phương án đều đúng
Tất cả các phương án đều sai
Chủ dự án thực hiện các bước tiếp theo của quá
trình đầu tư
Tất cả các phương án đều đúng
Hoạt động của con người và biến đổi mang tính
quy luật hoặc bất thường của thiên nhiên
Cá nhân
trừ Cả pháp nhân và cá nhân, Pháp nhân
Tất cả các trách nhiệm ở các phương án
Tất cả các trách nhiệm ở các phương án
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Tất cả phương án đều đúng
Tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng
Tất cả các phương án đều đúng

Khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng
thông thường trong diện tích đất của dự án đầu
tư xây dựng công trình đã được cơ quan quản lý
nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc cho
phép đầu tư mà sản phẩm khai thác chỉ được sử
dụng cho xây dựng công trình đó.
Điền đáp án đúng vào nhận định sau: Trường hợp Cá nhân khai thác thủy sản không sử dụng tàu cá
khai thác thủy sản không phải xin cấp giấy phép
gồm…

23

23


Điền đáp án đúng vào nhận định sau: Trường hợp
khai thác, sử dụng tài nguyên nước mà không
phải xin cấp giấy phép gồm…
Điền đáp án đúng vào nhận định sau: Việc giải
quyết tranh chấp về môi trường được thực hiện
theo quy định của pháp luật ...
Điền đáp án đúng vào nhận định sau: việc thẩm
định báo cáo đánh giá tác động môi trường thông
qua...
Điền đáp án đúng vào nhận định sau: việc thẩm
định báo cáo đánh giá tác động môi trường thông
qua...
Điền đáp án sai vào nhận định sau: Chủ dự án
phải lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường
trong trường hợp…
Hoạt động bảo vệ môi trường được thực hiện ở
nhiều cấp độ…
Hoạt động bảo vệ môi trường là hoạt động…
Hoạt động nhập khẩu ..... gây ảnh hưởng xấu đến
môi trường và sức khỏe người dân Việt Nam

Hoạt động nhập khẩu tạo cơ hội cho....

Hoạt động nhập khẩu tạo cơ hội cho....

Hoạt động xuất khẩu phải đáp ứng pháp luật môi
trường…

Khắc phục ô nhiễm môi trường do hành vi vi
phạm pháp luật môi trường gây ra là...

24

24

trừ . Khai thác, sử dụng nước cho sinh hoạt của
hộ gia đình
Tất cả các lĩnh vực ở các phương án
việc lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức có liên quan
việc lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức có liên quan
Đáp án đúng là: Không triển khai dự án trong
thời gian 36 tháng kể từ thời điểm quyết định
phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường
Tham khảo: Xem Điều 20 Luật BVMT 2014
Đáp án đúng là: Tất cả các phương án đều đúng
Tham khảo: GT Luật MT
Đáp án đúng là: Tất cả các phương án đều đúng
Tham khảo: Xem Điều 3 khoản 3 Luật BVMT
2014
Đáp án đúng là: Tất cả các phương án đều đúng
Vì: những loại này, nếu không kiểm soát chặt
chẽ sẽ gây ảnh hưởng xấu tới môi trường và sức
khỏe con người. Pháp luật Việt Nam cấm nhập
khẩu những loại này.
Tham khảo: Xem Điều 7 Luật BVMT 23014
Đáp án đúng là: Tất cả các phương án đều đúng
Vì: hoạt động nhập khẩu tạo cơ hội nhập khẩu
dây chuyến công nghệ tiên tiến, sachjvaf bổ sung
nguồn nguyên liệu trong nước.
Tham khảo: Tham khảo GT Luật MT trang 151
Đáp án đúng là: Tất cả các phương án đều đúng
Vì: hoạt động nhập khẩu tạo cơ hội nhập khẩu
dây chuyến công nghệ tiên tiến, sachjvaf bổ sung
nguồn nguyên liệu trong nước.
Tham khảo: Tham khảo GT Luật MT trang 151
Đáp án đúng là: Của Việt Nam, quốc gia xuất
khẩu và các điều ước quốc tế về môi trường
Vì: nếu vi phạm một trong các quy định của
pháp luật môi trường Việt Nam, quốc gia xuất
khẩu và các điều ước quốc tế về môi trường thì
hoạt động xuất khẩu không thể được thực hiện
Đáp án đúng là: Trách nhiệm hành chính
Tham khảo: Xem Điều 107 khoản 1 điểm c Luật
BVMT 2014


Khi có cả quy chuẩn kỹ thuật môi trường quốc gia
và quy chuẩn kỹ thuật môi trường địa phương và
tiêu chuẩn môi trường, nếu các quy chuẩn này
được ban hành phù hợp với pháp luật, thì áp
dụng... để đánh giá hành vi xả thải chất thải vi
phạm pháp luật môi trường

Khó khăn trong áp dụng trách nhiệm hình sự đối
với tội gây ô nhiễm môi trường là...
Loài ngoại lai xâm hại là…

Luật môi trường được xây dựng và áp dụng nhằm
giải quyết môi quan hệ lợi ích …

Luật môi trường Việt nam có .. nguyên tắc
Luật môi trường Việt Nam có phương pháp điều
chỉnh …
Môi trường bao gồm…
Môi trường chức năng cơ bản sau là….
Người sản sinh chất thải nguy hại có thể chuyển
giao chất thải nguy hại cho…
Nguồn của Luật môi trường gồm các Luật….

Những hoạt động bảo vệ môi trường được khuyến
khích gồm….

25

25

Đáp án đúng là: Cả quy chuẩn kỹ thuật môi
trường quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật môi
trường địa phương
Vì: quy chuẩn kỹ thuật môi trường địa phương là
văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn quy
chuẩn kỹ thuật quốc gia và do đó khi áp dụng
quy chuẩn môi trường địa phương đồng nghĩa
với việc đã áp dụng quy chuẩn môi trường quốc
gia.
Tiêu chuẩn môi trường áp dụng tự nguyện nên
không áp dụng để đánh giá hành vi vi phạm pháp
luật môi trường
Đáp án đúng là: Tất cả các phương án đều đúng
Đây là những khó khăn trên thực tế khi áp dụng
trách nhiệm hình sự đói với tội gây ô nhiễm môi
trường
Đáp án đúng là: loài ngoại lai lấn chiếm nơi sinh
sống hoặc gây hại đối với các loài sinh vật bản
địa, làm mất cân bằng sinh thái tại nơi chúng
xuất hiện và phát triển.Tham khảo: Xem Điều 3
khoản 19 Luật Đa dạng sinh học 2008
Đáp án đúng là: Tất cả các phương án đều đúng
Tham khảo: Mối quan hệ xã hội của Luật MT rất
rộng và bao gồm 4 nhóm quan hệ xã hội đã nêu
và nhằm giải quyết mối quan hệ lợi ích giữa các
chủ thể này. Xem GT Luật MT trang 22 - 23
Đáp án đúng là: 5
Tham khảo: Xem GT Luật MT trang 28 -30
Đáp án đúng là: Tất cả các phương án đều đúng
Xem GT Luật MT trang 25, 26
Đáp án đúng là: Tất cả các phương án đều sai.
Vì: Xem Điều 3 khoản 1 Luật bảo vệ môi trường
Đáp án đúng là: Tất cả các phương án đều đúng
Tham khảo: GT Luật MT
Đáp án đúng là: cơ sở có giấy phép xử lý chất
thải nguy hại
Tham khảo: Xem Điều 91 khoản 1 Luật BVMT
2014
Đáp án đúng là: Tất cả các luật
Vì: tất cả các Luật đều là nguồn của luật Môi
trường
Tham khảo: Xem GT Luật MT trang 32
Đáp án đúng là: Giảm thiểu, thu gom, tái sử
dụng và tái chế chất thải
Tham khảo: Xem Điều 6 khoản 3 Luật BVMT
2014


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×