Tải bản đầy đủ

Đề ôn thi trắc nghiệm môn Luật lao động việt nam EL21.017

Luật lao động Việt Nam - EL21.017
Các bên bắt buộc phải ký kết hợp đồng lao động bằng văn bản đối
với các hợp đồng lao động có thời hạn từ 3 tháng trở lên.
Các bên chỉ có thể sửa đổi, bổ sung thỏa ước sau khi thực hiện
được một thời gian theo quy định của pháp luật.
Các bên có quyền thỏa thuận thay đổi nội dung hợp đồng lao động.
Các bên phải ký kết hợp đồng lao động theo mẫu bắt buộc do cơ
quan có thẩm quyền ban hành.
Các doanh nghiệp có quyền quy định tiền lương tối thiểu để áp
dụng trong doanh nghiệp, nhưng không được thấp hơn tiền lương
tối thiểu do Nhà nước quy định.
Các doanh nghiệp có quyền xây dựng hệ thống thang, bảng lương
riêng để sử dụng.
Các doanh nghiệp sử dụng lao động theo hình thức hợp đồng lao
động đều bắt buộc phải ký kết thỏa ước lao động tập thể.
Các doanh nghiệp sử dụng từ 10 lao động trở lên đều bắt buộc phải
ký kết thỏa ước lao động tập thể.
Các doanh nghiệp sử dụng từ 10 lao động trở lên đều bắt buộc phải
ký kết thỏa ước lao động tập thể.
Các quy định của Bộ luật Lao động không chỉ áp dụng với người
làm việc theo hợp đồng lao động mà còn áp dụng với một số đối

tượng lao động khác.
Cấm sử dụng lao động là người chưa thành niên trong công việc
nào sau đây:
Cán bộ, công chức không phải là chủ thể của quan hệ pháp luật lao
động.
Chế độ nghỉ hàng năm chỉ áp dụng cho người lao động đã có thời
gian làm việc trong doanh nghiệp đủ 12 tháng trở lên.
Chế độ phụ cấp là một chế độ đãi ngộ với người lao động.
Chỉ cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh (và tương
đương) mới có quyền tuyên bố và xử lý thỏa ước lao động tập thể
vô hiệu.
Chỉ những người đủ 15 tuổi trở lên mới có thể trở thành người lao
động trong quan hệ lao động.
Chi phí cho việc thương lượng, ký kết, sửa đổi bổ sung, gửi và
công bố TƯLĐTT do NSDLĐ và tổ chức Công đoàn cùng chi trả.
Chủ thể đại diện cho tập thể lao động là BCH công đoàn cơ sở
hoặc BCH Công đoàn cấp trên trực tiếp.
Chủ thể đại diện cho tập thể lao động trong quan hệ lao động tập
thể là ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc ban chấp hành công
đoàn cấp trêm cấp cơ sở
Chức năng của Thanh tra Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

1

Đúng
Đúng
Đúng
Sai
Đúng
Đúng
Sai
Sai
Sai
Đúng
Bảo trì, bảo dưỡng thiết
bị, máy móc
Sai
Sai
Sai
Sai


Sai
Sai
Đúng
Đúng
Thanh tra về quyền và
nghĩa vụ của người sử
dụng lao động và người
lao động


Công đoàn có quyền tham gia trong phiên họp xét xử lý kỷ luật đối
với người lao động.
Cuộc đình công vi phạm trình tự, thủ tục theo quy định của pháp
luật thì bị coi là đình công bất hợp pháp.
Đại diện cho tập thể lao động trong thương lượng tập thể tại doanh
nghiệp là BCH Công đoàn cơ sở.
Địa điểm tổ chức thương lượng tập thể do NSDLĐ quyết định.
Điều kiện để trở thành người sử dụng lao động là có nhu cầu thuê
mướn, sử dụng lao động.
Độ tuổi tối đa tham gia quan hệ lao động là 60 tuổi đối với nam, 55
tuổi đối với nữ.
Đối thoại tại nơi làm việc được tiến hành định kỳ 03 tháng một lần.
Đối với hợp đồng không xác định thời hạn, các bên có quyền chấm
dứt bất cứ lúc nào, không cần có căn cứ luật định.
Hành vi nào bị nghiêm cấm đối với người sử dụng lao động liên
quan đến thành lập, gia nhập, hoạt động tổ chức công đoàn

Đúng
Sai
Sai
Sai
Sai
Sai
Sai
Sai

Cản trở, gây khó khăn cho
việc gia nhập công đoàn
của người lao động, Ép
buộc người lao động
trong hoạt động công
đoàn, Yêu cầu người lao
động không tham gia
công đoàn
Hình thức xử lý kỷ luật sa thải được người sử dụng áp dụng trong Người lao động có hành
trường hợp
vi tham ô
Hình thức xử lý kỷ luật sa thải được người sử dụng áp dụng trong Người lao động có tiết lộ
trường hợp
bí mật khinh doanh
Hòa giải viên lao động có thẩm quyền giải quyết các tranh chấp về Đúng
hợp đồng học nghề.
Hòa giải viên lao động không có thẩm quyền giải quyết tranh chấp Sai
lao động tập thể.
Hội đồng trọng tài do Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết Đúng
định thành lập.
Hội đồng Trọng tài lao động chỉ có thẩm quyền giải quyết tranh Sai
chấp lao động tập thể.
Hội đồng Trọng tài lao động có quyền giải quyết đình công.
Sai
Hợp đồng lao động bằng lời nói (miệng) áp dụng với các hợp đồng Sai
lao động có thời hạn dưới 3 tháng.
Hợp đồng lao động chủ yếu được áp dụng với người lao động làm Đúng
việc trong doanh nghiệp.
Hợp đồng lao động có hiệu lực kể từ ngày các bên giao kết
Sai
Hợp đồng lao động có hiệu lực từ ngày giao kết.
Sai
Hợp đồng lao động có thời hạn từ 03 tháng trở lên được được xác Đúng
lập bằng văn bản
Hợp đồng lao động được tạm hoãn trong thời gian người lao động Sai
điều trị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
Hợp đồng lao động đương nhiên chấm dứt khi người lao động bị Sai
tạm giữ, tạm giam.
2


Hợp đồng lao động không áp dụng với người lao động làm việc
trong cơ quan nhà nước.
Hợp đồng lao động nếu thiếu điều khoản thử việc sẽ bị coi là bất
hợp pháp.
Hợp đồng lao động nếu thiếu một trong các nội dung chủ yếu thì bị
coi là vô hiệu.
Hợp đồng lao động vô hiệu toàn bộ nếu người lao động giao kết
hợp đồng lao động không đúng thẩm quyền
Khi bị xử lý kỷ luật sa thải, người lao động sẽ không được nhận trợ
cấp thôi việc.
Khi chấm dứt HĐLĐ do thay đổi cơ cấu, người sử dụng lao động
phải lập phương án sử dụng lao động
Khi chấm dứt hợp đồng lao động người sử dụng lao động phải có
trách nhiệm

Sai
Sai
Sai
Sai
Đúng
Sai

Thanh toán đầy đủ quyền
lợi trong thời gian 07
ngày hoặc kéo dài không
quá 30 ngày
Khi chấm dứt hợp đồng lao động người sử dụng lao động phải có Thông báo cho người lao
trách nhiệm.
động ít nhất trước 15
ngày hợp đồng xác định
thời hạn hết hạn
Khi có sự tham gia của Ban chấp hành Công Đoàn, tranh chấp cá Sai
nhân có thể chuyển thành tranh chấp tập thể.
Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với cán bộ công Đúng
đoàn không chuyên trách, người sử dụng lao động phải trao đổi,
thoả thuận bằng văn bản với tổ chức công đoàn.
Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với cán bộ công Đúng
đoàn không chuyên trách, NSDLĐ phải Thỏa thuận bằng văn bản
với BCH Công đoàn cơ sở hoặc BCH Công đoàn cấp trên trực tiếp.
Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, người sử dụng lao Sai
động phải trao đổi, tham khảo ý kiến công đoàn.
Khi hết thời hạn tạm hoãn hợp đồng lao động, người sử dụng phải Sai
bố trí công việc cũ cho người lao động.
Khi không đồng ý với quyết định xử lý kỷ luật, NLĐ có quyền Đúng
khiếu nại đến NSDLĐ.
Khi không được trả lương đầy đủ hoặc trả lương không đúng thời Đúng
hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động, người lao động được
hực hiện quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động
Khi không ký kết thỏa ước lao động tập thể, doanh nghiệp có thể bị Sai
phạt tiền
Khi làm thêm vượt quá thời giờ làm việc tiêu chuẩn, người lao Sai
động luôn được hưởng tiền lương làm thêm.
Khi một bên đề nghị ký kết thỏa ước lao động tập thể, bên kia phải Sai
chấp nhận việc ký kết thỏa ước lao động tập thể.
Khi một bên từ chối thương lượng, bên còn lại có quyền yêu cầu Đúng
giải quyết tranh chấp lao động.
Khi ngừng việc, NLĐ luôn được hưởng lương ngừng việc.
Sai
Khi người động đủ tuổi nghỉ hưu, hợp đồng lao động sẽ chấm dứt
Đúng
Khi người lao động đang nghỉ việc riêng được sự đồng ý của ngưởi Sai
3


sử dụng lao động thì ngưởi sử dụng lao động không được thực hiện
quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.
Khi người lao động đủ tuổi nghỉ hưu, hợp đồng lao động sẽ chấm
dứt
Khi NLĐ nữ đang nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi, NSDLĐ không
được xử lý kỷ luật lao động.
Khi NLĐ nữ nghỉ chế độ thai sản, HĐLĐ được tạm hoãn.
Khi sử dụng lao động dưới 15 tuổi, NSDLĐ phải ký kết HĐLĐ
bằng văn bản với người đại diện theo pháp luật và phải được sự
đồng ý của NLĐ.
Khi vi phạm các quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động,
người sử dụng lao động có thể bị phạt tiền.
Khi việc thương lượng tập thể đạt kết quả, các bên phải tiến hành
ký kết thỏa ước lao động tập thể.
Khi xây dựng nội quy lao động, NSDLĐ cần phải được sự đồng ý
của tổ chức Công đoàn.
Không được giao kết hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo
một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng để làm những
công việc có tính chất thường xuyên từ 12 tháng trở lên
Không được xử lý kỷ luật lao động đối với lao động

Sai
Đúng
Sai
Đúng
Đúng
Sai
Sai
Sai

Mất khả năng điều chỉnh
hành vi của mình
Không được xử lý kỷ luật lao động đối với lao động đang trong Lao động nữ có thai
thời gian
Không phải tất cả công dân từ đủ 15 tuổi trở lên đều có thể tham Đúng
gia quan hệ lao động
Lao động làm việc ban đêm được trả tiền lương như thế nào?
Được trả ít nhất bằng 30
% tiền lương tính theo
đơn giá tiền lương hoặc
tiền lương theo công việc
của ngày làm việc bình
thường
Lao động nữ được nghỉ 60 phút mỗi ngày mà vẫn hưởng đủ lương Trong thời gian nuôi con
trong thời gian nào?
dưới 12 tháng tuổi
Luật lao động chỉ điều chỉnh quan hệ lao động giữa người lao động Sai
làm công ăn lương với người sử dụng lao động.
Luật lao động Việt Nam chỉ điều chỉnh quan hệ lao động giữa Sai
người lao động và người sử dụng lao động
Mọi người lao động đều có quyền được nhận tiền thưởng hàng Sai
năm.
Mọi tranh chấp lao động cá nhân (không có yếu tố nước ngoài) đều Sai
được xét xử sơ thẩm tại Tòa án nhân dân cấp quận, huyện.
Mọi tranh chấp lao động đều phải giải quyết thông qua thủ tục hòa Sai
giải tại hòa giải viên lao động.
Một người lao động trong một thời gian chỉ được hưởng một loại Sai
phụ cấp lương.
Một tranh chấp lao động bắt buộc phải có sự tham gia của tổ chức Sai
công đoàn mới được coi là tranh chấp lao động tập thể.
Mục đích của chế độ lương tối thiểu là bảo vệ quyền lợi cho người Đúng
lao động, vì khi tham gia vào quan hệ lao động ít nhất họ cũng
4


được đảm bảo mức sống tối thiểu.
Nếu huy động người lao động làm thêm ngoài thời gian đã cam kết
trong hợp đồng lao động, người sử dụng lao động phải được sự
đồng ý của người lao động.
Nếu không đồng ý với việc giải quyết của Hòa giải viên lao động,
các bên tranh chấp có quyền yêu cầu Hội đồng Trọng tài lao động
giải quyết.
Nếu quyền lợi của người lao động trong hợp đồng lao động thấp
hơn các quy định của pháp luật lao động thì các quy định của pháp
luật lao động sẽ được áp dụng để giải quyết quyền lợi cho người
lao động.
Ngày nghỉ lễ, tết là ngày nghỉ có hưởng lương.
Nghĩa vụ chuẩn bị Cơ sở kỹ thuật cho đối thoại nơi làm việc do
Ngoài các văn bản quy phạm pháp luật, nguồn của luật Lao động
còn bao gồm một số văn bản nội bộ của đơn vị sử dụng lao động.
Ngoài căn cứ áp dụng sa thải quy định tại điều 126, NSDLĐ có thể
tự quy định căn cứ để sa thải cho phù hơp với đơn vị sử dụng lao
động
Người giao kết hợp đồng bên phía người sử dụng lao động

Sai
Sai
Đúng

Đúng
Người sử dụng lao động
Đúng
Sai

Người đại điện theo pháp
luật theo quy định điều lệ
doanh nghiệp
Người lao động bị tạm giữ, tạm giam theo quy định của pháp luật Đúng
tố tụng hình sự thì HĐLĐ sẽ được tạm hoãn
Người lao động cao tuổi là người tiếp tục lao động sau 70 tuổi.
Sai
Người lao động chỉ được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động Sai
khi người sử dụng lao động có hành vi vi phạm hợp đồng lao động.
Người lao động chỉ được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động Sai
khi người sử dụng lao động có hành vi vi phạm hợp đồng lao động.
Người lao động chưa thành niên là người lao động từ đủ 15 tuổi Sai
đến dưới 18 tuổi.
Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động Sai
khi không được giao đúng công việc theo thỏa thuận trong hợp
đồng
Người lao động có quyền được hưởng chế độ nghỉ hàng năm ngay Đúng
cả khi làm việc không đủ 12 tháng cho người sử dụng lao động.
Người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong Tết dương lịch, tết âm
những ngày lễ, tết nào trong năm
lịch, Giỗ Tổ Hùng vương,
Quốc Khánh
Người lao động được nghỉ việc riêng mà vẫn hưởng nguyên lương 01
trong trường hợp con kêt hôn thì được bao nhiêu ngày
Người lao động được nghỉ việc riêng mà vẫn hưởng nguyên lương Con kết hôn, kết hôn, bố
trong trường hợp
đẻ, mẹ đẻ, bố vợ, mẹ vợ,
vợ chết hoặc chồng chết
Người lao động không tham gia đình công nhưng phải nghỉ việc thì Đúng
được hưởng tiền lương ngừng việc.
Người lao động là người từ đủ 15 tuổi trở lên.
Sai
Người lao động làm công việc có yếu tố nguy hiểm, độc hại được Đúng
người sử dụng lao động trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá
5


nhân và phải sử dụng trong quá trình làm việc theo quy định của
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
Người lao động làm việc trong môi trường lao động có nhiều yếu
tố độc hại, nguy hiểm sẽ được hưởng chế độ bồi dưỡng bằng hiện
vật hoặc bằng tiền.
Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam phải có giấy
phép lao động do cơ quan có thẩm quyền của chính phủ Việt Nam
cấp.
Người lao động nước ngoài muốn làm việc ở Việt Nam phải có
giấy phép lao động.
Người lao động nước ngoài phải từ đủ 18 tuổi trở lên.
Người lao động và người sử dụng lao động phải ký hợp đồng thử
việc trước khi làm việc chính thức
Người sử dụng lao động chỉ được đơn phương chấm dứt hợp đồng
lao động khi có đủ căn cứ theo quy định của pháp luật.
Người sử dụng lao động chỉ phải bồi thường cho người lao động bị
suy giảm sức lao động từ 81% trở lên do bị tai nạn lao động.
Người sử dụng lao động có quyền quyết định hình thức kỷ luật lao
động sau khi tham khảo ý kiến công đoàn.
Người sử dụng lao động có quyền ủy quyền cho người khác sử lý
kỷ luật lao động
Người sử dụng lao động có quyền ủy quyền cho người khác xử lý
kỷ luật lao động
Người sử dụng lao động có quyền yêu cầu người lao động đặt cọc
tiền để đảm bảo về tài sản được giao khi thực hiện quan hệ lao
động.
Người sử dụng lao động có thể yêu cầu người lao động làm thêm
trong mọi trường hợp.
Người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động
không xác định thời hạn phải báo cho người lao động biết trước
Người sử dụng lao động không được yêu cầu người lao động làm
việc quá 8h/ngày.
Người sử dụng lao động là người có thẩm quyền ký kết hợp đồng
lao động.
Người sử dụng lao động phải đăng ký nội quy lao động tại cơ quan
quản lý nhà nước về lao động cấp huyện.
Người sử dụng lao động phải trực tiếp giao kết hợp đồng lao động
với người lao động.
Người sử dụng lao động sử dụng bao nhiêu lao động trở lên phải
có nội quy lao động bằng văn bản
Nguyên tắc bảo vệ người lao động là nguyên tắc quan trọng nhất
của Luật Lao động Việt Nam
Nguyên tắc giải quyết tranh chấp lao động bao gồm

6

Sai
Sai
Sai
Đúng
Sai
Đúng
Sai
Đúng
Đúng
Đúng
Đúng
Sai
Ít nhất 45 ngày
Sai
Đúng
Sai
Sai
10 người
Đúng
Tôn trọng, đảm bảo các
bên tự thương lượng,
quyết định trong giải
quyết tranh chấp lao
động, đảm bảo sự tham
gia của đại diện các bên,
công khai, minh bạch,


khách quan, kịp thời,
nhanh chóng và đúng
pháp luật
Những người đủ 15 tuổi đến 18 tuổi có quyền:
Ký giao kết hợp đồng
thông qua người đại diện
pháp luật hoặc ủy quyền
người đại diện pháp luật
của người lao động
Những người lao động không phải là công đoàn viên trong đơn vị Sai
sử dụng lao động không có nhiệm vụ thực hiện thỏa ước do tổ chức
công đoàn tham gia ký kết.
Những người lao động không tán thành với nội dung thỏa ước lao Sai
động tập thể thì không có nghĩa vụ thực hiện thỏa ước tập thể khi
có hiệu lực.
Nội dung chủ yếu của thỏa ước lao động tập thể bao gồm các nội Đúng
dung chủ yếu của thương lượng tập thể.
Nội dung hợp đồng lao động bao gồm nội dung chủ yếu và các nội Đúng
dung khác do hai bên thỏa thuận không trái pháp luật.
Nội dung hợp đồng lao động chỉ được thay đổi khi có sự đồng ý Sai
của cơ quan quản lý nhà nước về lao động.
Nội dung hợp đồng thử việc được ký kết trên cơ sở của nội dung Đúng
hợp đồng lao động.
Nội dung lao động bao gồm những nội dung cơ bản nào
Thời giờ làm việc, thời
giờ nghỉ ngơi, Trật tự nơi
làm việc, An toàn lao
động, vệ sinh lao động ở
nơi làm việc
Nội dung nào sau đây là nội dung chăm sóc sức khỏe cho người Hàng năm, người sử
lao động
dụng lao động phải tổ
chức khám sức khỏe định
kỳ cho người lao động
Nội quy lao động không được phạt tiền để thay thế việc xử lý kỷ Đúng
luật lao động
Nội quy lao động trái pháp luật thì trong thời hạn bao lâu cơ quan 7 ngày
quản lý có trách nhiệm thông báo cho người sử dụng lao động sửa,
bổ sung và đăng ký lại
NSDLĐ có nghĩa vụ đăng ký thang, bảng lương trước khi đưa vào Sai
sử dụng trong doanh nghiệp
NSDLĐ có nghĩa vụ gửi thang, bảng lương cho cơ quan quản lý Sai
nhà nước về lao động cấp tỉnh nơi đặt cơ sở sản xuất, kinh doanh
trước khi đưa thang, bảng lương vào áp dụng tại doanh nghiệp.
NSDLĐ có quyền đóng cửa tạm thời tại nơi làm việc bất kỳ lúc Sai
nào nếu như xét thấy cuộc đình công làm ảnh hưởng đến hoạt động
sản xuất kinh doanh
NSDLĐ có quyền thay đổi hình thức trả lương bất cứ lúc nào
Sai
NSDLĐ có thể trả tiền thay thế cho việc bồi dưỡng bằng hiện vật.
Sai
NSDLĐ không được chậm trả lương cho NLĐ
Sai
NSDLĐ không được sử dụng lao động chưa thành niên làm những Đúng
7


công việc nặng nhọc, độc hại.
NSDLĐ phải chứng minh được lỗi của NLĐ khi xử lý kỷ luật lao
động.
Quan hệ giải quyết tranh chấp lao động không phải là quan hệ lao
động
Quan hệ giữa công chức và cơ quan nhà nước không thuộc phạm
vi điều chỉnh của Luật lao động Việt Nam
Quan hệ học nghề là quan hệ lao động.
Quan hệ lao động là quan hệ giữa người lao động và người sử dụng
lao động
Quan hệ liên quan đến quan hệ lao động là những quan hệ nảy sinh
trực tiếp từ quan hệ lao động.
Quan hệ việc làm là quan hệ pháp luật lao động.
Quy định về việc cấm đình công nhằm hạn chế quyền đình công
của người lao động
Quyết định xử lý kỷ luật lao động có thể bằng văn bản hoặc lời nói.
Sau khi ký kết hợp đồng lao động, người sử dụng lao động có
nghĩa vụ đăng ký tại cơ quan lao động có thẩm quyền.
Tạm đình chỉ công việc không phải là hình thức kỷ luật lao động
Tạm đình chỉ công việc là một hình thức kỷ luật lao động
Tập thể lao động là

Đúng
Đúng
Sai
Sai
Sai
Đúng
Sai
Sai
Sai
Sai

Đúng
Sai
Tập thể lao động là tập
hợp có tổ chức của người
lao động cùng làm việc
cho một người sử dụng
lao động hoặc trong một
bộ phận thuộc cơ cấu tổ
chức của người sử dụng
lao động
Tất cả các thiệt hại phát sinh từ quan hệ lao động đều do luật Lao Sai
động điều chỉnh.
Thẩm quyền tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu
Tòa án nhân dân
Theo Luật lao động nhiệm vụ thanh tra nhà nước về lao động do cơ Thanh tra Bộ lao động –
quan nào tiến hành
thương binh và xã hội;
Thanh tra Sở lao động –
thương binh và xã hội
Thỏa thuận thử việc chỉ áp dụng với người lao động có trình độ Sai
chuyên môn, kỹ thuật.
Thỏa ước lao động tập thể chỉ có hiệu lực sau khi được cơ quan có Sai
thẩm quyền chấp thuận cho đăng ký.
Thỏa ước lao động tập thể có hiệu lực kể từ ngày hai bên ký kết.
Sai
Thỏa ước lao động tập thể là căn cứ duy nhất để giải quyết tranh Sai
chấp lao động tập thể.
Thỏa ước lao động tập thể là văn bản có giá trị pháp lý cao nhất Đúng
trong các văn bản nội bộ của doanh nghiệp.
Thỏa ước tập thể đương nhiên hết hiệu lực khi hết thời hạn Thỏa Sai
thuận trong thỏa ước.
8


Thời gian nghỉ điều trị tai nạn lao động là thời gian nghỉ có hưởng
lương.
Thời gian tạm đình chỉ công việc do NSDLĐ và NLĐ tự thỏa
thuận
Thời hạn công khai biên bản họp thương lượng tập thể cho tập thể
và lấy ý kiến
Thời hạn của TƯLĐTT do các bên thỏa thuận phụ thuộc vào tình
hình thực tế tại đơn vị sử dụng lao động.
Thời hạn hoãn phiên họp xét tính hợp pháp của cuộc đình công
trong thời gian
Thời hiệu xử lý kỷ luật lao động được tính từ khi phát hiện ra hành
vi vi phạm
Thời hiệu yêu cầu Tòa án giải quyết TCLĐ tập thể về lợi ích là 01
năm kể từ ngày phát hiện ra hành vi mà mỗi bên tranh chấp cho
rằng quyền lợi của mình bị xâm phạm.
Thời hiệu yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp lao động cá nhân là
01 năm, kể từ ngày xảy ra hành vi vi phạm.
Thủ tướng Chính phủ có quyền ra quyết định hoãn hoặc ngừng
cuộc đình công.
Tiền lương của người lao động có thể trả bằng sản phẩm do NLĐ
làm ra
Tiền lương của người lao động trong thời gian thử việc do hai bên
thoả thuận nhưng ít nhất phải bằng 85% mức lương của công việc
đó
Tiền lương trong thời gian tạm thời điều chuyển người lao động
làm công việc khác do hai bên thỏa thuận trên cơ sở quy định của
pháp luật.
Tòa án nhân dân có quyền ra quyết định hoãn hoặc ngừng cuộc
đình công.
Tranh chấp giữa người lao động và cơ quan bảo hiểm xã hội là
tranh chấp lao động
Trong giải quyết tranh chấp lao động hai bên có quyền nào sau đây

Đúng
Sai
15 ngày
Sai
Không quá 03 ngày
Sai
Sai
Sai
Sai
Sai
Đúng
Đúng
Sai
Đúng

Trực tiếp thông qua đại
diện để tham gia vào quá
trình giải quyết
Trong mọi trường hợp, nếu gây thiệt hại về vật chất cho doanh Sai
nghiệp người lao động đều phải bồi thường.
Trong một số trường hợp, người lao động chỉ được ký hợp đồng Đúng
lao động khi có sự đồng ý của người khác.
Trong một số trường hợp, người lao động có thể ủy quyền cho Đúng
người khác thay mình ký hợp đồng lao động.
Trong phiên họp xử lý kỷ luật đối với NLĐ dưới 18 tuổi phải có sự Đúng
tham gia của người đại diện theo pháp luật của NLĐ đó.
Trong tất cả đơn vị sử dụng lao động buộc phải có nội quy lao Sai
động bằng văn bản.
Trong thỏa ước lao động tập thể, ngoài nội dung chủ yếu theo quy Đúng
định, các bên có quyền thỏa thuận những nội dung khác không trái
pháp luật.
Trong thời gian tạm đình chỉ công việc, hợp đồng lao động được Sai
tạm hoãn.
9


Trong thời gian tạm đình chỉ công việc, NLĐ được tạm ứng tiền
lương.
Trong thời gian tạm đình chỉ công việc, NLĐ không được nhận
lương
Trong thời gian tham gia đình công, người lao động không được
hưởng tiền lương.
Trong trường hợp nào người sử dụng lao động được đơn phương
chấm dứt hợp đồng lao động

Đúng
Sai
Sai

Người lao động thường
xuyên không hoàn thành
công việc theo hợp đồng
Trước khi ban hành nội quy lao động, người sử dụng lao động phải Đúng
tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở.
Trước khi ban hành nội quy lao động, người sử dụng lao động phải Đúng
tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở.
Trước khi ban hành nội quy tại doanh nghiệp, NSDLĐ phải gửi nội Sai
quy lao động tới cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh.
Trước khi giao kết hợp đồng lao động, người lao động bắt buộc Sai
phải làm thử một thời gian theo quy định của pháp luật.
Trường hợp đình công bất hợp pháp
Không phát sinh từ tranh
chấp lao động tập thể
Trường hợp đình công không do Công đoàn lãnh đạo không phải là Đúng
đình công bất hợp pháp.
Trường hợp nào người sử dụng lao động không được thực hiện đơn Người lao động đang nghỉ
phương chấm dứt hợp đồng lao động
hằng năm, nghỉ việc riêng
và những trường hợp nghỉ
khác được người sử dụng
lao động đồng ý, người
lao động nghỉ việc hưởng
chế độ thai sản theo quy
định của pháp luật về bảo
hiểm xã hội, người bị lao
động ốm đau hoặc bị tai
nạn lao động bệnh nghề
nghiệp đang điều trị
Trường hợp NLĐ bị chấm dứt vì lý do thay đổi cơ cấu, công nghệ Đúng
hay chấm dứt vì lý do kinh tế, NLĐ được nhận trợ cấp mất việc
làm.
ung nào sau đây là nội dung chăm sóc sức khỏe cho người
Người sử dụng lao động
Về bản chất quan hệ thỏa ước lao động tập thể là quan hệ hợp đồng Đúng
giữa công đoàn và người sử dụng lao động.
Việc sử lý kỷ luật lao động bị coi là trái pháp luật nếu vắng mặt Đúng
đương sự.
Việc sửa đổi, bổ sung thỏa ước lao động tập thể được tiến hành như Đúng
việc ký kết thỏa ước lao động tập thể.
Việc thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể hoàn toàn do Đúng
sự tự nguyện của tập thể lao động và người sử dụng lao động.
Việc xử lý kỷ luật lao động bị coi là trái pháp luật nếu vắng mặt Đúng
đương sự.

10Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×