Tải bản đầy đủ

Đề ôn thi trắc nghiệm môn Luật hành chính việt nam EL09.009

Luật Hành chính Việt Nam - EL09.009
Áp dụng qui phạm pháp luật hành chính là việc cơ quan nhà nước, cá
nhân có thẩm quyền trong cơ quan nhà nước căn cứ vào qui phạm pháp
luật hành chính hiện hành để ban hành ra văn bản áp dụng qui phạm pháp
luật hành chính.

Sai

Bên vi phạm trong quan hệ pháp luật hành chính vừa phải chịu trách
nhiệm pháp lý trước nhà nước vừa phải chịu trách nhiệm pháp lý trước
bên chủ thể còn lại.

Sai

Biện pháp xử lý hành chính khác không áp dụng đối với công dân nước Đúng
ngoài.
Biện pháp xử lý hành chính khác là biện pháp cưỡng chế hành chính chỉ
áp dụng đối với cá nhân vi phạm hành chính.

Sai


Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ và Thủ trưởng cơ quan trực
thuộc Chính phủ là thành viên của Chính phủ.

Sai

Bộ, cơ quan ngang bộ đều hoạt động theo chế độ thủ trưởng một người.

Đúng

Cá nhân công dân có thể ủy quyền cho người khác thực hiện quyền khiếu Đúng
nại.
Cá nhân đủ 18 tuổi có năng lực chủ thể tham gia các quan hệ pháp luật
hành chính.

Sai

Cá nhân khi đạt đến độ tuổi nhất định theo qui định của Luật hành chính
thì có năng lực chủ thể quan hệ pháp luật hành chính.

Sai

Cá nhân, tổ chức có quyền nộp tiền phạt nhiều lần khi bị xử phạt vi phạm Đúng
hành chính.
Các biện pháp cưỡng chế hành chính chỉ được áp dụng bởi Tòa án.

Sai

Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân không có thẩm quyền Đúng
ban hành văn bản qui phạm pháp luật hành chính.
Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân là các cơ quan hành
chính có thẩm quyền chuyên môn ở địa phương.

Sai

Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân là cơ quan quản lý hành
chính nhà nước ở địa phương.

Sai

Các cơ quan hành chính nhà nước đều có quyền ban hành các văn bản Đúng


quy phạm pháp luật hành chính.

1


Các cơ quan nhà nước khác được áp dụng thủ thục hành chính để ban Đúng
hành những văn bản pháp luật thuộc thẩm quyền.
Các hình thức xử lý kỷ luật đối với công chức đồng thời là các hình thức
xử lý kỷ luật áp dụng đối với cán bộ.

Sai

Các nguyên tắc cơ bản trong quản lý hành chính nhà nước đều được qui
định tại Hiến pháp 2013.

Sai

Các quyết định của Tòa án có thể được ban hành theo thủ tục hành chính.

Đúng

Các quyết định hành chính do cơ quan hành chính nhà nước ban hành đều
là nguồn của luật hành chính.

Sai

Các sở luôn trực thuộc ủy ban nhân dân tỉnh về chuyên môn.

Sai

Các sở, phòng thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, huyện là cơ quan hành chính
có thẩm quyền chuyên môn.

Sai

Các tổ chức chính trị xã hội có thẩm quyền ban hành văn bản qui phạm
pháp luật.

Sai

Các tổ chức phi chính phủ là tổ chức xã hội được thành lập hoạt động
trong lĩnh vực dịch vụ.

Sai

Các tổ chức xã hội có quyền ký kết, thực hiện thỏa thuận quốc tế theo quy
định của pháp luật.

Sai

Các tổ chức xã hội đều có điều lệ do tổ chức mình xây dựng nên.

Sai

Các tổ chức xã hội đều có quyền và nghĩa vụ như nhau.

Sai

Các tổ chức xã hội đều hoạt động trên cơ sở điều lệ.

Sai

Các tổ chức xã hội nghề nghiệp là đoàn thể quần chúng được hình thành
bởi dấu hiệu nghề nghiệp.

Sai

Cán bộ giữ chức vụ trong các cơ quan nhà nước là những người được bầu
cử.

Sai

Cán bộ, công chức phạm tội bị tòa án có thẩm quyền tuyên áp dụng hình Đúng
phạt tù luôn bị xử lý kỷ luật với hình thức Buộc thôi việc.
Cán bộ, công chức sử dụng văn bằng chứng chỉ giả sẽ bị xử lý kỷ luật với Đúng
hình thức buộc thôi việc.
Cán bộ, công chức vi phạm pháp luật luôn bị xử lý kỷ luật.

Sai

Căn cứ làm phát sinh thủ tục hành chính chỉ là những sự kiện do cơ quan
nhà nước có thẩm quyền thực hiện.

Sai

2


Cấp giấy phép cho chủ phương tiện cơ giới là hoạt động áp dụng qui
phạm pháp luật hành chính.

Đúng

Cấp giấy phép lái xe cho chủ phương tiện cơ giới là hoạt động ban hành
văn bản áp dụng qui phạm pháp luật hành chính.

Sai

Chấp hành quy phạm pháp luật hành chính luôn làm phát sinh, thay đổi
hay làm chấm dứt quan hệ pháp luật hành chính cụ thể.

Sai

Chỉ các cơ quan hành chính nhà nước mới có thẩm quền ban hành các văn
bản qui phạm pháp luật hành chính.

Sai

Chỉ các cơ quan hành chính nhà nước mới là chủ thể của quan lý hành
chính nhà nước.

Sai

Chỉ các cơ quan hành chính nhà nước mới tiến hành hoạt động quản lý
hành chính nhà nước.

Sai

Chỉ các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương mới tổ chức và hoạt Đúng
động theo nguyên tắc phụ thuộc hai chiều.
Chỉ cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền chung mới có quyền
ban hành các quyết định hành chính quy phạm.

Sai

Chỉ cơ quan hành chính nhà nước mới có chức năng quản lý hành chính Đúng
nhà nước.
Chỉ cơ quan hành chính nhà nước mới có đơn vị cơ sở trực thuộc.

Sai

Chính phủ ban hành Nghị định để qui định chức năng, nhiệm vụ quyền
hạn cho Bộ, cơ quan ngang bộ là hoạt động phân cấp trong quản lý hành
chính nhà nước.

Sai

Chính phủ ban hành Nghị định để qui định chức năng, nhiệm vụ quyền
hạn cho Bộ, cơ quan ngang bộ là hoạt động phân cấp trong quản lý hành
chính nhà nước.

Sai

Chính phủ có thể ban hành nghị quyết với tư cách là quyết định hành
chính chủ đạo.

Sai

Cho thôi việc là hình thức xử lý kỷ luật áp dụng đối với công chức.

Sai

Chủ thể quan hệ pháp luật hành chính luôn là chủ thể quản lý hành chính
nhà nước.

Sai

Chủ thể quản lý hành chính nhà nước có thẩm quyền áp dụng tất cả các
biện pháp cưỡng chế nhà nước.

Sai

Chủ thể quản lý hành chính nhà nước là chủ thể quan hệ pháp luật hành Đúng
chính.
3


Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp không có thẩm quyền ban hành nguồn Đúng
của Luật hành chính.
Chủ tịch ủy ban nhân dân các cấp không có thẩm quyền ban hành quyết Đúng
định hành chính qui phạm.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có quyền góp vốn với cá nhân khác Đúng
để thành lập quỹ tín dụng tư trên địa bàn huyện do mình quản lý.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có thể ban hành quyết định xử phạt Đúng
công dân với mức phạt trên 50 triệu đồng.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có thể là công chức.

Đúng

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp trên có thẩm quyền cưỡng chế thi hành
quyết định xử phạt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp dưới.

Sai

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có quyền áp dụng biện pháp buộc khôi
phục lại tình trạng ban đầu hoặc buộc tháo dỡ công trình xây dựng trái
phép khi xử lý vi phạm hành chính.

Sai

Cơ quan có thẩm quyền chỉ khởi xướng vụ việc khi có một sự kiện thực tế
được pháp luật quy định.

Sai

Cơ quan hành chính luôn là chủ thể thực hiện thủ tục hành chính.

Sai

Cơ quan hành chính nhà nước đều hoạt động theo chế độ tập thể lãnh đạo.

Sai

Cơ quan hành chính nhà nước là chủ thể chủ yếu thực hiện thủ tục hành Đúng
chính.
Cơ quan hành chính nhà nước là chủ thể quan trọng, chủ yếu trong quan Đúng
hệ pháp luật hành chính.
Cơ quan hành chính nhà nước là cơ quan duy nhất có chức năng quản lý Đúng
hành chính nhà nước.
Cơ quan quyền lực nhà nước là chủ thể có thẩm quyền ban hành quyết Đúng
định hành chính.
Cơ quan Tòa án là chủ thể có thẩm quyền ban hành quyết định hành Đúng
chính.
Cơ sở để truy cứu trách nhiệm hành chính là vi phạm hành chính.

Đúng

Cơ sở để xử phạt hành chính là vi phạm hành chính.

Đúng

Công chức chỉ là những người làm việc trong cơ quan nhà nước.

Sai

Công chức có thể góp vốn để hưởng lợi nhuận vào các công ty trách Đúng
nhiệm hữu hạn, bệnh viện tư, trường học tư.
4


Công chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập của nhà nước,
Đảng, tổ chức chính trị xã hội là người đứng đầu đơn vị đó.

Sai

Công chức làm việc trong cơ quan nhà nước được luân chuyển để đảm
nhận một công việc khác phù hợp với năng lực cá nhân.

Sai

Công chức trúng tuyển trong các kỳ thi tuyển được xếp vào ngạch công
chức.

Sai

Công dân có quyền có việc làm.

Sai

Công dân có quyền khiếu nại đối với các quyết định hành chính do cơ
quan hành chính nhà nước có thẩm quyền ban hành.

Sai

Công dân thực hiện quyền khiếu nại trong quản lý hành chính nhà nước là
biểu hiện công dân tham gia vào quản lý hành chính nhà nước trực tiếp.

Sai

Công dân thực hiện quyền khiếu nại trong quản lý hành chính nhà nước là Đúng
biểu hiện công dân tham gia vào quản lý hành chính nhà nước trực tiếp.
Cưỡng chế hành chính chỉ được áp dụng đối với đối tượng có hành vi vi
phạm hành chính.

Sai

Cưỡng chế hành chính chỉ được áp dụng trong những trường hợp vi phạm
pháp luật hành chính.

Sai

Cưỡng chế hành chính có thể áp dụng đối với cá nhân, tổ chức không Đúng
thực hiện hành vi vi phạm hành chính.
Cưỡng chế hành chính có thể được áp dụng ngay cả khi không có vi phạm Đúng
hành chính xảy ra.
Cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt hành chính có thể áp dụng đối với Đúng
người không thực hiện hành vi vi phạm hành chính.
Đơn vị sự nghiệp công lập nơi viên chức biệt phái phải có trách nhiệm
đảm bảo lương và các quyền lợi khác.

Sai

Hình thức áp dụng những biện pháp tổ chức trực tiếp là hình thức quản lý
hành chính mang tính pháp lý.

Sai

Hình thức thực hiện những hoạt động mang tính pháp lý khác là biểu hiện Đúng
của hoạt động áp dụng qui phạm pháp luật hành chính.
Hoạt động ban hành văn bản áp dụng quy phạm pháp luật hành chính chỉ
được thực hiện bởi cơ quan hành chính nhà nước.

Sai

Hoạt động kiểm tra của Đảng đối với việc thực hiện pháp luật luôn mang
tính quyền lực pháp lý.

Sai

Hội luật gia Việt Nam là tổ chức xã hội nghề nghiệp.

Sai

5


Hội nhà văn Việt Nam là một tổ chức xã hội nghề nghiệp.

Sai

Hội thanh niên Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội.

Sai

Khấu trừ một phần lương của cá nhân vi phạm hành chính là hình thức xử
phạt hành chính.

Sai

Khi hết thời hiệu xử lý vi phạm hành chính người có thẩm quyền không
được áp dụng bất kỳ biện pháp cưỡng chế hành chính nào.

Sai

Khi tham gia vào quan hệ pháp luật các tổ chức xã hội luôn nhân danh Đúng
chính tổ chức mình.
Khi thực hiện một hành vi vi phạm pháp luật công chức phải chịu tối 6 Đúng
aba dạng trách nhiệm pháp lý.
Khi xử phạt hành chính người có thẩm quyền ko cần xem xét đến dấu
hiệu thiệt hại xảy ra trên thực tế.

Sai*

Kiểm tra, giám sát của tổ chức xã hội đối với việc thực hiện pháp luật
luôn mang tính quyền lực nhà nước.

Sai

Lập biên bản vi phạm hành chính là thủ tục bắt buộc đối với mọi trường
hợp xử phạt vi phạm hành chính.

Sai

Mọi Nghị định của Chính phủ đều là nguồn của Luật hành chính.

Sai

Mối quan hệ giữa Bộ, cơ quan ngang bộ với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh là Đúng*
quan hệ pháp luật hành chính.
Mối quan hệ giữa Bộ, cơ quan ngang bộ với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh là Đúng
quan hệ pháp luật hành chính.
Mối quan hệ giữa các cơ quan hành chính có thẩm quyền chung cấp trên
với cơ quan hành chính có thẩm quyền chung cấp dưới trực tiếp là mối
quan hệ mà giữa hai chủ thể chỉ lệ thuộc thuộc nhau về hoạt động.

Sai

Mối quan hệ giữa các cơ quan hành chính có thẩm quyền chung cấp trên
với cơ quan hành chính có thẩm quyền chung cấp dưới trực tiếp là mối
quan hệ mà giữa hai chủ thể chỉ lệ thuộc thuộc nhau về hoạt động.

Sai

Mọi quyết định hành chính đều là đối tượng của khiếu nại hành chính.

Sai

Mọi quyết định hành chính qui phạm đều là nguồn của luật hành chính.

Đúng

Mọi thủ tục hành chính đều được phân chia thành các giai đoạn để thực
hiện.

Sai

Mọi tổ chức xã hội được thành lập phải được các cơ quan nhà nước có
thẩm quyền cho phép.

Sai

6


Một người có thể vừa bị áp dụng hình thức xử phạt cảnh cáo vừa bị áp Đúng
dụng hình thức phạt tiền khi vi phạm hành chính.
Năng lực hành vi hành chính của cá nhân do pháp luật quy định.

Sai

Năng lực pháp luật của công dân Việt Nam luôn như nhau.

Sai

Năng lực pháp luật của người nước ngoài cư trú ở tại Việt Nam luôn như
nhau.

Sai

Ngân hàng nhà nước Việt Nam là cơ quan hành chính nhà nước.
Nghị quyết của Đảng là nguồn của Luật hành chính.

Đúng
Sai

Nghị quyết của Hội đồng nhân dân các cấp là quyết định hành chính chủ Đúng
đạo.
Nghị quyết của Quốc hội luôn là nguồn của Luật hành chính Việt Nam.

Sai

Người có năng lực trách nhiệm hành chính là người có năng lực chủ thể Đúng
tham gia quan hệ pháp luật hành chính.
Người có thẩm quyền có thể áp dụng hình thức xử phạt cảnh cáo và hình Đúng
thức phạt tiền đối với trường hợp vi phạm hành chính của công dân
Người có thẩm quyền có thể áp dụng hình thức xử phạt cảnh cáo với hình
thức phạt tước quyền sử dụng giấy phép đối với cá nhân thực hiện một
hành vi vi phạm hành chính.

Sai

Người có thẩm quyền có thể áp dụng hình thức xử phạt tiền đối với cá
nhân, tổ chức vi phạm hành chính bằng cách khấu trừ một phần lương.

Sai

Người có thẩm quyền xử phạt hành chính luôn đồng thời có thẩm quyền
cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt hành chính.

Sai

Người không quốc tịch là người bị tước quốc tịch.

Sai

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài là công dân Việt Nam.

Sai

Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính là quyết định hành chính.

Sai

Phương pháp cưỡng chế chỉ được áp dụng trong trường hợp đã sử dụng Đúng
phương pháp thuyết phục nhưng không đạt được mục đích của quản lý
hành chính nhà nước.
Phương pháp điều chỉnh của luật hành chính là cách thức tác động của
chủ thể quản lý hành chính nhà nước lên đối tượng quản lý hành chính
nhà nước.

7

Sai


Phương pháp quản lý hành chính nhà nước là cách thức điều chỉnh của
qui phạm pháp luật hành chính lên các quan hệ xã hội phát sinh trong
quản lý hành chính nhà nước.

Sai

Quan hệ pháp luật giữa cơ quan hành chính nhà nước với công dân luôn
là quan hệ pháp luật hành chính.

Sai

Quan hệ pháp luật hành chính có thể được điều chỉnh bởi phương pháp
thỏa thuận.

Sai

Quan hệ pháp luật hành chính có thể được hình thành bởi yếu tố thỏa Đúng
thuận.
Quốc hội có thể có chức năng quản lý hành chính nhà nước.
Quốc hội có thể tiến hành hoạt động quản lý hành chính nhà nước.
Quốc tịch thể hiện mối quan hệ giữa nhà nước Việt Nam với một cá nhân.

Sai
Đúng
Sai

Quyết định hành chính cá biệt không phải là nguồn của luật hành chính.

Đúng

Quyết định hành chính mang tính dưới luật.

Đúng

Quyết định xử lý kỷ luật luật sư của Đoàn luật sư là quyết định hành
chính áp dụng pháp luật.

Sai

Quyết định xử lý kỷ luật luật sư là đối tượng của khiếu nại.

Sai

Quyết định, chỉ thị đều do chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp ban hành.

Sai

Sở, phòng ban là cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền chuyên
môn ở địa phương.

Sai

Sở, phòng, ban không phải là cơ quan hành chính nhà nước do vậy không Đúng
có chức năng quản lý hành chính nhà nước.
Sự kiện pháp lý hành chính là cơ sở duy nhất làm phát sinh quan hệ pháp Đúng
luật hành chính.
Tất cả các đại biểu Quốc hội đều là cán bộ theo Luật cán bộ, công chức.

Sai

Tất cả các đơn vị sự nghiệp công lập đều trực thuộc cơ quan hành chính
nhà nước.

Sai

Tất cả các hình thức quản lý hành chính nhà nước đều mang tính pháp lý.

Đúng

Tất cả các nguyên tắc cơ bản trong quản lý hành chính nhà nước đều là
nguyên tắc Hiến định.

Sai

Tất cả các nguyên tắc cơ bản trong quản lý hành chính nhà nước đều thể
hiện rõ nét bản chất nhà nước Việt Nam.

Sai

8


Tất cả các nguyên tắc cơ bản trong quản lý hành chính nhà nước đều là
nguyên tắc Hiến định.

Sai

Tất cả các nguyên tắc cơ bản trong quản lý hành chính nhà nước đều thể
hiện rõ nét bản chất nhà nước Việt Nam.

Sai

Tất cả các quan hệ pháp luật có sự tham gia của cơ quan hành chính nhà
nước đều là quan hệ pháp luật hành chính.

Sai

Tất cả các tổ chức xã hội đều tổ chức và hoạt động theo điều lệ.

Sai

Tất cả các văn bản luật đều là nguồn của Luật hành chính.

Sai

Tất cả công chức nhà nước đều được hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Sai

Tất cả những người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập đều là viên
chức.

Sai

Tất các các cơ quan hành chính nhà nước đều sử dụng phương thức lãnh
đạo kết hợp giữa lãnh đạo tập thể với lãnh đạo cá nhân người đứng đầu.

Sai

Tất các các quyết định hành chính cá biệt đều là đối tượng của khiếu kiện
hành chính.

Sai

Tất các cơ quan hành chính nhà nước đều lệ thuộc với nhau về tổ chức và
hoạt động.

Sai

Thẩm phán chủ tọa phiên tòa xử phạt hành vi gây rối trật tự phiên tòa theo
thủ tục tư pháp.

Sai

Thẩm phán có thể là chủ thể quản lý hành chính nhà nước trong quan hệ Đúng
pháp luật hành chính.
Thẩm phán tòa án ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính phải theo thủ Đúng
tục hành chính.
Thẩm quyền của Chính phủ là thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ.

Sai

Thanh tra Chính phủ là cơ quan hành chính nhà nước có chức năng quản Đúng
lý hành chính nhà nước về công tác thanh tra.
Thời hiệu xử lý kỷ luật đối với công chức, viên chức được tính từ khi cơ
quan, đơn vị phát hiện hành vi vi phạm pháp luật của công chức, viên
chức.

Sai

Thu hồi giấy phép là hình thức xử phạt hành chính.

Sai

Thủ tục hành chính chỉ có thể được khởi xướng bởi các chủ thể thực hiện Đúng
thủ tục.
Thủ tục hành chính chỉ được thực hiện bởi các cơ quan hành chính.
9

Sai


Thủ tục hành chính có thể do cơ quan quyền lực tiến hành nhằm thực hiện Đúng
chức năng lập pháp.
Thủ tục hành chính có tính phong phú, đa dạng.
Thủ tục hành chính được ghi nhận bởi các qui phạm pháp luật hành chính
do các cơ quan hành chính nhà nước ban hành.

Đúng
Sai

Thủ tục hành chính là phương tiện pháp lý để các cơ quan hành chính nhà Đúng
nước thực hiện chức năng quản lý hành chính nhà nước.
Thủ tục hành chính là thủ tục do các cơ quan hành chính nhà nước tiến
hành.

Sai

Thủ tướng Chính phủ có thẩm quyền bãi bỏ văn bản pháp luật của Hội
đồng nhân dân tỉnh nếu văn bản đó trái với văn bản pháp luật do Chính
phủ ban hành.

Sai

Thực hiện những tác động về nghiệp vụ kỹ thuật là hình thức hoạt động Đúng
không mang tính pháp lý.
Tính bị xử phạt của vi phạm hành chính là việc cá nhân, tổ chức vi phạm
hành chính đã bị xử phạt trên thực tế.

Sai

Tổ chức xã hội ban hành điều lệ quy định quyền và nghĩa vụ pháp lý của
tổ chức mình.

Sai

Tổ chức xã hội chỉ là chủ thể tham gia vào quan hệ thủ tục hành chính.

Đúng

Tổ chức xã hội có quyền gây quỹ hội trên cơ sở hội phí của hội viên.

Đúng

Tổ chức xã hội có thể được nhà nước trao quyền quản lý hành chính nhà Đúng
nước.
Tổ chức xã hội có thể là chủ thể quản lý hành chính nhà nước.

Đúng

Tổ chức xã hội hoạt động đúng điều lệ là một nội dung của tuân thủ pháp Đúng
luật.
Tổ chức xã hội không được thực hiện các hoạt động kinh doanh, dịch vụ
theo quy định của pháp luật.

Sai

Tòa án có thể là chủ thể tiến hành thủ tục hành chính.

Đúng

Tòa án có thể tiến hành hoạt động quản lý hành chính nhà nước.

Đúng

Tòa án nhân dân là chủ thể thực hiện thủ tục hành chính.

Đúng

Tổng cục, cục thuộc bộ là cơ quan hành chính giúp bộ thực hiện hoạt
động quản lý ngành, lĩnh vực.

10

Sai


Trách nhiệm kỷ luật của công chức chỉ được áp dụng khi công chức thực
hiện hành vi vi phạm kỷ luật.

Sai

Tranh chấp hành chính có thể được giải quyết theo thủ tục tố tụng hành Đúng
chính và bởi tòa án nhân dân có thẩm quyền.
Tranh chấp hành chính luôn được giải quyết theo thủ tục hành chính.

Sai

Trong mọi trường hợp khi xử lý kỷ luật cán bộ, công chức đều phải thành
lập Hội đồng kỷ luật.

Sai

Trong mọi trường hợp người có thẩm quyền chỉ tịch thu những tang vật,
phương tiện được sử dụng vào vi phạm hành chính thuộc quyền sở hữu
hợp pháp của cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính.

Sai

Trong mọi trường hợp việc công chức chấp hành mệnh lệnh bất hợp pháp
của cấp trên đều không phải gánh chịu về hậu quả của việc thi hành mệnh
lệnh đó.

Sai

Trong mọi trường hợp, việc xử lý kỷ luật công chức đều phải thành lập
hội đồng kỷ luật.

Sai

Trong một quan hệ thủ tục hành chính luôn có sự hiện diện của chủ thể
thực hiện thủ tục hành chính là cơ quan hành chính nhà nước.

Sai

Trong quan hệ pháp luật hành chính luôn có một bên chủ thể đại diện cho Đúng
Nhà nước.
Trong quan hệ thủ tục hành chính cá nhân với tư cách công dân luôn là Đúng
chủ thể tham gia thủ tục hành chính.
Văn bản qui phạm pháp luật có nội dung chứa đựng qui phạm pháp luật
hành chính là quyết định hành chính qui phạm.

Sai*

Văn bản quy phạm pháp luật hành chính là hình thức biểu hiện của quyết Đúng
định hành chính quy phạm.
Văn phòng Chính phủ là cơ quan hành chính nhà nước.
Việc áp dụng quy phạm pháp luật luôn phải thông qua hình thức văn bản
áp dụng.

Đúng
Sai

Việc chuyển giao quyền lực nhà nước từ trung ương xuống địa phương, từ Đúng
cấp trên xuống cấp dưới là biểu hiện của nguyên tắc tập trung dân chủ.
Việc chuyển giao quyền lực nhà nước từ trung ương xuống địa phương, Đúng
từcấp trên xuống cấp dưới là biểu hiện của nguyên tắc tập trung dân chủ.
Việc quản lý công chức cấp xã do Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện.

11

Sai


Việc tuyển dụng công chức chỉ được thực hiện theo phương thức thi
tuyển.

Sai*

Việc tuyển dụng công chức luôn phải thông qua thi tuyển.

Sai

Việc tuyển dụng viên chức thông qua ký kết hợp đồng làm việc.

Sai

Viên chức có thể được bổ nhiệm vào ngạch công chức.
Viên chức giữ chức vụ lãnh đạo quản lý vi phạm pháp luật thì bị miễn
nhiệm.

12

Đúng
SaiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×