Tải bản đầy đủ

Đề ôn thi trắc nghiệm môn Lịch sử nhà nước & pháp luật thế giới EL31.019

Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới - EL31.019
Bộ : Pháp kinh” ở Trung Quốc −
Nhà Chu
được hình thành từ triều đại nào? −
Nhà Thương

Nhà Tần

Nhà Hạ
Bộ luật Hămmurabi của Lưỡng −
Tất cả các phương án đều đúng
Hà ra đời trên những cơ sở nào?

Thừa kế luật lệ của người xume, người Amôrit

Những phán quyết của vua Hămmuraibi

Pháp điển hóa
Bộ luật nổi tiếng của Trung quốc −
Đường luật sớ
phong kiến dưới triều đại nhà −

Cửu chương luật
Đường là bộ luật nào?

Vũ Đức

Vính Huy
Các hình thức chính thể trong −
Cộng hòa quý tộc chủ nộ- Cộng hòa dân chủ
kiểu nhà nước chủ nô ở phương
chủ nô- Quân chủ chuyên chế chủ nô.
Tây?

Quân chủ chuyên chế chủ nô

Cộng hòa dân chủ chủ nô

Quân chủ chuyên chế trung ương tập quyền

Cộng hòa quý tộc chủ nộ
Các nhà nước phương Đông cổ −
Quân chủ chuyên chế trung ương tập quyền
đại theo hình thức chính thể nào? −
Cộng hòa dân chủ chủ nô

Cộng hòa quý tộc chủ nô

Quân chủ lập hiến
Các nhận định nào là đúng ?

Dù ở phương Đông hay phương Tây, bản chất
nhà nước đều giống nhau. Pháp luật phong kiến ở
phương Đông hay ở phương Tây đều là pháp luật
đặc quyền

Dù ở phương Đông hay phương Tây, bản chất nhà
nước đều giống nhau

Tất cả các nhà nước phong kiến đều được hình
thành từ nhà nước chiếm hữu nô lệ.


Pháp luật phong kiến ở phương Đông hay ở
phương Tây đều là pháp luật đặc quyền
Các nhận định nào là đúng ?

Tất cả các phương án đều đúng

Pháp luật La Mã điều chỉnh hầu hết các quan hệ xã
hội quan trọng, phổ biến, đặc biệt lá các quan hệ trong
lĩnh vực dân sự;

Luật La Mã thời cộng hòa hậu kì, kỹ thuật lập
pháp chuẩn xác, từ ngữ rõ ràng, trong sáng;

Pháp luật La Mã là yếu tố thúc đẩy nền kinh tế
hàng hóa của đế quốc La Mã phát triển

1


Các nhận định nào là sai?Các nhận định nào sau đây đúng? −Các nhận định sau đây đúng hay −
saiCác nhận định sau nhận định nào −
là sai?Cách mạng tư sản thời cận đại

được tiến hành dưới các hình thức
nào?

Pháp luật tư sản trong thời kì hiện đại không
tham gia vào việc điều tiết kinh tế - Trong thời kì
hiện đại, nhà tư bản độc quyền không nắm giữ các
chức vụ quan trọng trong bộ máy nhà nước
Trấn áp phong trào đấu tranh của giai cấp công
nhân và nhân dân lao động là chức năng của nhà nước
tư sản thời cận đại
Pháp luật tư sản trong thời kì hiện đại không tham
gia vào việc điều tiết kinh tế.
Thời hiện đại, nhà nước tư sản thực hiện chức
năng quản lí kinh tế nhằm đảm bảo hoạt động bình
thường cho cơ chế thị trường tư bản chủ nghĩa
Trong thời kì hiện đại, nhà tư bản độc quyền không
nắm giữ các chức vụ quan trọng trong bộ máy nhà nước
Pháp luật ATen điều chỉnh các quan hệ tài sản đạt
đến trình độ phát triển cao. Pháp luật ATen coi quyền
tư hữu là quyền thiêng liêng bất khả xâm phạm
Pháp luật ATen coi quyền tư hữu là quyền thiêng
liêng bất khả xâm phạm
Pháp luật ATen điều chỉnh các quan hệ tài sản đạt
đến trình độ phát triển cao
Luật pháp ATen chưa có sự phân biệt giữa tội cố ý
và tội vô ý
Tất cả các phương án.
Nguồn cơ bản của luật ATen là các đạo luật.
Đến thời Xô Lông, mọi công dân đều có quyền tự
bào chữa cho mình và có quyền chống án.
Trong chính thể cộng hòa dân chủ chủ nô, các đạo
luật đều do hội nghị công dân thông qua
Nhà nước phong kiến Nhật Bản phát triển độc lập
và không bị ảnh hưởng của nhà nước Trung Quốc
phong kiến. Trong suốt thời kì phong kiến ở Nhật Bản,
Thiên Hoàng tập trung quyền lực tối cao vào tay mình
Trong suốt thời kì phong kiến ở Nhật Bản, Thiên
Hoàng tập trung quyền lực tối cao vào tay mình
Nhà nước phong kiến Nhật Bản là kết quả phát
triển của nhà nước chiếm hữu nô lệ Nhât Bản
Nhà nước phong kiến Nhật Bản phát triển độc lập và
không bị ảnh hưởng của nhà nước Trung Quốc phong kiến
Nội chiến - Chiến tranh giải phóng dân tộc Chiến tranh nhân dân
Diễn biến hòa bình
Chiến tranh nhân dân
Nội chiến
Chiến tranh giải phóng dân tộc
2


Chế định Hôn nhân và gia đình −
Hôn nhân một vợ một chồng trên trên tinh thần
của luật La Mã thời hậu kì trở đi
tự nguyện - Người cha không có quyền bán con
quy định
mình

Người cha không có quyền bán con mình

Hôn nhân một vợ một chồng trên trên tinh thần tự
nguyện

Pháp luật cấm phụ nữ li hôn

Tài sản trong gia đình người chồng toàn quyền
quyết định
Chức năng cơ bản của các nhà −
Tất cả các chức năng
nước cổ đại phương Đông?

Trị thủy, thủy lợi

Đối ngoại

Đối nội
Chức năng của nhà nước tư sản −
Tất cả các phương án.
thời cận đại là gì?

Chống xâm lược để bảo vệ quyền lợi của giai cấp
tư sản

Trấn áp phong trào đấu tranh của giai cấp công
nhân và nhân dân lao động

Bảo vệ chế độ tư hữu tư bản.
Cơ sở hình thành nhà nước phong −
Tất cả các phương án đều đúng
kiến Tây Âu?

Người Giéc Manh tràn vào La Mã

Sự khủng hoảng của chế độ chiếm hữu nô lệ ở La


Quan hệ sản xuất phong kiến được hình thành ở
Tây Âu
Cơ sở hình thành xã hội chiếm −
Mâu thuẫn giai cấp phát triển gay gắt - Kinh tế
hữu nô lệ ở phương Tây?
phát triển

Mâu thuẫn giai cấp phát triển gay gắt Kinh tế kém
phát triển

Mâu thuẫn xã hội chưa phát triển

Kinh tế phát triển
Cơ sở nào để hình thành chính thể −
Hệ thống quan lại hình thành theo chế độ tông
quân chủ chuyên chế quý tộc ở
pháp
Trung Quốc?

Công xã nông thôn tồn tại bền vững

Tất cả các phương án đều đúng

Ruộng đất trong cả nước thuộc sở hữu của nhà vua
Đặc điểm cơ bản của pháp luật −
Trọng hình, khinh dân - Các hình phạt dã man
phương Đông cổ đại

Trọng hình, khinh dân

Các chế định hình sự tiến bộ

Các hình phạt dã man

Chưa phân biệt lỗi vô ý và cố ý

3


Đặc thù của nhà nước Ấn độ cổ −
Quan hệ nô lệ phát triển - Tồn tại chế độ đẳng
đại là gì?
cấp Vácna - Công xã nông thôn tồn tại lâu dài

Công xã nông thôn tồn tại lâu dài

Quan hệ nô lệ phát triển

Tồn tại chế độ đẳng cấp Vácna

Quan hệ nô lệ không phát triển
Đặc trưng cơ bản của hình thức −
Mọi quyền lực tập trung trong tay vua
chính thể quân chủ chuyên chế −
Quyền lực nằm trong tay triều đình
trung ương tập quyền ở phương −
Quyền lực phân tán cho nhiều người
Đông?

Vua nắm một phần quyền lực của nhà nước
Đặc trưng cơ bản của pháp luật −
Pháp luật đặc quyền. Chế tài pháp luật phong
phong kiến?
kiến hà khắc, tàn bạo

Nho giáo chi phối quyền lực của vương quyền

Các chế định hình sự rất tiến bộ

Pháp luật đặc quyền

Chế tài pháp luật phong kiến hà khắc, tàn bạo
Đặc trưng cơ bản về điều kiện tự −
Lưu vực những con sông lớn
nhiên của các nhà nước phương −
Ở vùng ven biển lớn
Đông cổ đại là gi?

Lãnh thổ phần lớn là núi cao
Đặc trưng của nhà nước phong −
Tất cả các đáp án đều đúng
kiến Nhật Bản ?

Nhà nước phân quyền cát cứ

Nhà nước phong kiến tập quyền, quân chủ chuyên
chế.

Chính quyền kép.
Đặc trưng nhà nước của các quốc −
Công xã nông thông là tổ chức xã hội quá độ xuất
gia cổ đại phương Đông là gì?
hiện vào thời kì tan rã của chế độ công xã nguyên thủy
- Bộ máy nhà nước là bộ máy bạo lực lớn làm cho bản
chất giai cấp nổi trội hơn bản chất xã hội của nó

Bộ máy nhà nước là bộ máy bạo lực lớn làm cho
bản chất giai cấp nổi trội hơn bản chất xã hội của nó

Công xã nông thông là tổ chức xã hội quá độ xuất
hiện vào thời kì tan rã của chế độ công xã nguyên thủy.

Hình thức nhà nước đa dạng
Điểm tương đồng về pháp luật −
Tất cả các phương án đều đúng
của phương Đông và phương Tây −
Pháp luật bảo vệ chế độ chiếm hữu nô lệ của chủ
cổ đại?
nô đối với tư liệu sản xuất và nô lệ;

Hợp pháp hoá các hình thức bóc lột của chủ nô đối
với nô lệ;

Pháp luật cổ đại là pháp luật của chủ nô với mục
đích thiết lập một trật tự xã hội có lợi cho giai cấp chủ
nô;

Ghi nhận tình trạng phân biệt đẳng cấp trong xã
hội

4


Hệ quả của cuộc cải cách Xô −
Lông ở ATenHình thưc chính thể của nhà nước −
Aten?Hình thức nhà nước phổ biến của −
các quốc gia phương Đông cổ

đại?

Hình thức pháp luật của các nhà −
nước phương Đông cổ đại là

Lí do nhà nước tư sản Anh thiết −
lập chính thể quân chủ nghị viên?
Lựa chọn câu trả lời đúng


Lựa chọn câu trả lời đúng ?


Tất cả các phương án đều đúng
Tạo ra cơ sở kinh tế - xã hội của chính thể cộng
hòa dân chủ chủ nô
Tước bỏ được quyền lợi kinh tế và quyền lực
chính trị của quý tộc
Bước đầu hình thành cơ chế quyền lực của chính
thể cộng hòa dân chủ chủ nô
Cộng hòa dân chủ chủ nô
Cộng hòa quý tộc chủ nô
Quân chủ chuyên chế trung ương tập quyền
Quân chủ chuyên chế chủ nô
Thống nhất
Thành bang;
Cả hai hình thức trên
Tất cả các phương án đều đúng
Tập quán pháp; Pháp luật thành văn; Pháp luật khẩu
truyền
Để đối phó với phong trào cách mạng của quần
chúng nhân dân - Do tập quán tâm lý chính trị
truyền thống: Nhà nước phải có vua - Nhằm hòa
hợp với châu Âu phong kiến
Cách mạng tư sản Anh là cuộc cách mạng tư sản
không triệt để
Do tập quán tâm lý chính trị truyền thống: Nhà
nước phải có vua
Để đối phó với phong trào cách mạng của quần
chúng nhân dân
Nhằm hòa hợp với châu Âu phong kiến
Bộ luật Ma Nu của Ấn độ và bộ luật
Hămmurabi của Lưỡng Hà đều là bộ luật tổng hợp
Bộ luật Hămmurabi là bộ luật chuyên về tố tụng
Khi điều chỉnh các quan hệ hợp đồng, bộ luật
Hămmurabi ít có xu hướng hình sự hóa các quan hệ dân sự
mà thường chỉ đưa ra các quy tắc xử sự có tính định hướng
cho các chủ thể khi tham gia vào các quan hệ đó
Luật pháp Nhật Bản trong thời kì phong kiến chịu
ảnh hưởng sâu đậm của luật pháp Trung Quốc. Luật
pháp phong kiến Nhật Bản mang nặng tình đẳng cấp.
Trong lĩnh vực hình sự, luật pháp phong kiến Nhật
Bản được công khai hóa.
Luật pháp phong kiến Nhật Bản mang nặng tình đẳng
cấp.
Luật pháp Nhật Bản trong thời kì phong kiến chịu
ảnh hưởng sâu đậm của luật pháp Trung Quốc

5


Lựa chọn câu trả lời đúng ?Lựa chọn câu trả lời đúng và


Lựa chọn câu trả lời đúng?
Nhà nước phong kiến phương Đông thường
được thiết lập trên chế độ sở hữu nhà nước và sở
hữu công xã về ruộng đất là chủ yếu -Tam sảnh là
hệ thống quan lại trong tổ chức bộ máy nhà nước
Trung Quốc dưới triều nhà Đường
Trong thời kì phong kiến, quyền lực của Hoàng đế
Trung Quốc chỉ bao gồm vương quyền và Thần quyền
Tam sảnh là hệ thống quan lại trong tổ chức bộ
máy nhà nước Trung Quốc dưới triều nhà Đường
Chế độ Lục bộ trong bộ máy chính quyền trung
ương của nhà nước phong kiến Trung Quốc được đặt
ra từ thời Tần (221 – 206 TCN)
Nhà nước phong kiến phương Đông thường được
thiết lập trên chế độ sở hữu nhà nước và sở hữu công
xã về ruộng đất là chủ yếu
Tất cả các dáp án đều đúng
Tần Thủy Hoàng là người đầu tiên tiến hành cuộc
cải cách tổ chức bộ máy nhà nước của Trung Quốc.
Tam công là hệ thống quan lại xuất hiện dưới triều
đại nhà Tần.
Ở Trung Quốc dưới triều đại nhà Tần, chế độ
quận, huyện lần đầu tiên xuất hiện.
Trong thời kì phong kiến, khi nhà nước quân
chủ chuyên chế được thiết lập ở Anh và Pháp thì
các cơ quan đại diện đẳng cấp bị bãi bỏ - Luật lệ
của giáo hội Thiên chúa giáo là bộ phân không thể
tách rời của hệ thống pháp luật phong kiến Tây Âu
Các cơ quan đại diện đẳng cấp ở một số nước
phong kiến Tây Âu đẫ hạn chế quyền lập pháp, hành
pháp và tư pháp của nhà vua
Trong suốt thời kì phong kiến ở Tây Âu, luật lệ của
lãnh chúa có hiệu lực pháp luật cao nhất trong các lãnh
địa
Trong thời kì phong kiến, khi nhà nước quân chủ
chuyên chế được thiết lập ở Anh và Pháp thì các cơ
quan đại diện đẳng cấp bị bãi bỏ
Luật lệ của giáo hội Thiên chúa giáo là bộ phân
không thể tách rời của hệ thống pháp luật phong kiến
Tây Âu

6


Lựa chọn câu trả lời sai ?


Lựa chọn câu trả lời sai ?
Lựa chọn câu trả lời sai; Bộ luật
Hămmurabi quy định trong chế
định thừa kế:
Luật hiến pháp tư sản thời cận đại
ra đời nhằm những mục đích
nào? Lựa chọn câu trả lời SAI.

Luật La Mã thời cộng hòa hậu kì −
trở đi được xây dựng trong hoàn
cảnh lịch sử nào?
Luật lệ về hôn nhân và gia đình −
của pháp luật phong kiến Tây Âu
chịu ảnh hưởng của luật lệ nào?

Nhà nước tư sản thời hiện đại không can thiệp
vào việc quản lý kinh tế
Trong thời kì hiện đại, nhà nước tư sản lợi dụng
tối đa những thành tựu của khoa học và công nghệ vào
việc quản lí nhà nước
Trong thời kì hiện đại, nhà tư bản độc quyền trực tiếp
giữ các chức vụ quan trọng trong bộ máy nhà nước.
Chức năng cơ bản của nhà nước tư sản là bảo vệ
chế độ tư hữu tư bản
Trong các nhà nước phong kiến Tây Âu, các
đạo luật của Hoàng đế bao giờ cũng có hiệu lực cao
nhất - Trong thời kì phong kiến, pháp luật Tây Âu
bao giờ cũng mang tính thống nhất cao.
Trong thời kì phong kiến, pháp luật Tây Âu bao
giờ cũng mang tính thống nhất cao.
Ở Tây Âu phong kiến, sau khi giành được quyền
tự trị, các thành phố cộng hòa toàn quyền quyết định
các vấn đề về hành chính, tài chính, tư pháp và độc lập
với lãnh chúa phong kiến
Dưới triều Minh nhà nước phong kiến Trung Quốc
bãi bỏ chức Tể tướng
Trong các nhà nước phong kiến Tây Âu, các đạo
luật của Hoàng đế bao giờ cũng có hiệu lực cao nhất
Tài sản của cha mẹ chỉ có con trai được hưởng
Con trai con gái đều được chia như nhau
Tài sản của cha mẹ con gái cũng được hưởng
Tăng cường quyền tự do dân chủ của toàn dân.
Cân bằng quyền lực giữa các phe phái trong nội bộ
giai cấp tư sản;
Củng cố địa vị thống trị của giai cấp tư sản.
Ngăn chặn sự phục hồi của nền quân chủ chuyên
chế.
Kinh tế hành hóa ở La Mã phát triển mạnh-Lãnh
thổ La Mã rộng lớn - Các nhà làm luật tiếp thu được
nhiều thành tựu lập pháp của các nhà làm luật
Lãnh thổ La Mã rộng lớn
Các nhà làm luật tiếp thu được nhiều thành tựu lập
pháp của các nhà làm luật
Nền kinh tế hàng hóa bắt đầu phát triển
Kinh tế hành hóa ở La Mã phát triển mạnh
Luật Xa lích - Luật lệ Thiên chúa giáo - Phong
tục tập quán
Phong tục tập quán
Luật lệ Thiên chúa giáo
Các bộ luật mới được xây dựng
Luật Xa lích
7


Luật MaNu quy định hình thức −
Tất cả các phương án đều đúng
hôn nhân ở Ấn Độ?

Kết hôn cùng đẳng cấp;

Hình thức kết hôn là mua vợ, cướp vợ;

Kết hôn tự nguyện có tổ chức lễ cưới.
Mục đích của học thuyết Nho giáo −
Đảm bảo lợi ích của các giai cấp trong xã hội
ở Trung Quốc. Nhận định nào sau −
Bảo đảm lợi ích của giai cấp thống trị Trung Quốc
đây là sai?

Xây dựng một nhà nước quân chủ chuyên chế

Tạo ra trật tự xã hội ổn định
Nét tương đồng giữa phương −
Hình thức chính thể hầu hết là quân chủ
Đông và phương Tây cổ đại? Lựa
chuyên chế trung ương tập quyền
chọn câu sai?

Cơ sở xã hội là hệ thống kết cấu giai cấp phức tạp,
trong đó về cơ bản gồm 2 giai cấp chính: Chủ nô và nô
lệ

Cơ sở kinh tế nhà nước dựa trên chế độ chiếm hữu
của chủ nô đối với tư liệu sản xuất
Nguồn luật tạo nên hệ thống pháp −
5 nguồn
luật phong kiến Tây Âu là

3 nguồn;

4 nguồn

6 nguồn
Nguyên nhân La Mã chuyển từ −
Tất cả các phương án đều đúng
hình thức chính thể cộng hòa quý −
Hình thức thống tri cộng hòa quý tộc chủ nô
tộc chủ nô sang hình thức chính
không còn phù hợp nữa
thể Quân chủ chuyên chế chủ nô −
Mâu thuẫn giữa các vùng bị xâm lược với đế quốc LaMâu thuẫn giữa nô lệ với chủ nô phát triển gay gắt
Nguyên nhân luật La Mã thời −
Tất cả các phương án đều đúng
cộng hòa hậu kì trở đi phát triển: −
Lãnh thổ La Mã rộng lớn nên pháp luật đa dạng để
Lựa chọn câu trả lời đúng.
giai cấp thống trị dễ bề cai trị;

Kinh tế hàng hóa ở La Mã rất phát triển;

Trình độ làm luật của các luật gia La Mã rất cao
Nguyên nhân nhà nước Spar theo −
Ruộng đất ở Spar thuộc quyền định đoạt của
hình thức chính thể cộng hòa quý
tầng lớp quý tộc thị tộc cũ - Công thương nghiệp bị
tộc chủ nô?
hạn chế phát triển - Nhà nước Spar ra đời là kết
quả trực tiếp của cuộc chiến tranh xâm lược và
chinh phục nên phải tập trung quyền lực

Công thương nghiệp bị hạn chế phát triển

Ruộng đất ở Spar thuộc quyền định đoạt của tầng
lớp quý tộc thị tộc cũ.

Nhà nước Spar ra đời là kết quả trực tiếp của cuộc
chiến tranh xâm lược và chinh phục nên phải tập trung
quyền lực

Kinh tế công thương rất phát triển

8


Nguyên nhân ra đời của nhà nước −
Do nhu cầu chủ quan của xã hội - Do nhu cầu
và pháp luật là gì?
khách quan của xã hội

Do nhu cầu khách quan của xã hội

Hoàn toàn giống nhau

Hoàn toàn khác nhau

Do nhu cầu chủ quan của xã hội
Nhà nước Ai Cập cổ đại theo hình −
Nhà nước quân chủ chuyên chế trung ương tập
thức chính thể nào?
quyền

Nhà nước quân chủ quý tộc

Nhà nước quân chủ hạn chế
Nhà nước chiếm hữu nô lệ ra đời −
Tất cả các phương án đều đúng
trên cơ sở nào?

Mâu thuẫn giai cấp phát triển không thể điều hòa
được

Có sự phân công lao động xã hội

Kinh tế phát triển
Nhà nước cổ đại phương Đông ra −
Chế độ sở hữu chung ruộng đất bảo tồn vững
đời trên những yếu tố nào?
chắc - Mâu thuẫn giai cấp phát triển chưa gay gắt

Chế độ sở hữu chung ruộng đất bảo tồn vững chắc

Mâu thuẫn giai cấp phát triển gay gắt

Trị thủy, thủy lợi

Mâu thuẫn giai cấp phát triển chưa gay gắt
Nhà nước La Mã ra đời dựa trên −
Tất cả các phương án đều đúng
các yếu tố nào sau đây

Cuộc chinh phục của người Êtơrutsxcơ và công
cuộc chống chinh phục của người La Mã

Mâu thuẫn giai cấp gay gắt

Kinh tế La Mã phát triển
Nhà nước Spar theo hình thức −
Cộng hòa quý tộc chủ nô;
chính thể nào?

Cộng hòa dân chủ chủ nô

Quân chủ chuyên chế chủ nô.
Nhà nước tư sản Anh thời cận đại −
Quân chủ - nghị viện
theo hình thức chính thể nào?

Cộng hòa tổng thống

Cộng hòa nghị viện
Nhà nước tư sản nào trong thời kì −
Tất cả các nhà nước tư sản trên
cận đại thực hiện chính sách “Tam −
Nhà nước tư sản Mĩ;
quyền phân lập”?

Nhà nước tư sản Pháp;

Nhà nước tư sản Anh

9


Nhận định nào là đúng ?Nhận định nào là đúng ?Nhận định nào là đúng?
Tần Thủy Hoàng là vị vua đầu tiên ở Trung
Quốc đặt ra chức quan Ngự sử để giám sát hoạt
động của quan lại - Trong thời kì PK phân quyển ở
Tây Âu, Luật lệ của các lãnh chúa có hiệu lực pháp
luật cao nhất trong mỗi lãnh địa
Tần Thủy Hoàng là vị vua đầu tiên ở Trung Quốc
đặt ra chức quan Ngự sử để giám sát hoạt động của quan
lại
Chế độ Lục bộ trong bộ máy chính quyền trung
ương ở Trung Quốcđược đặt ra từ thời Tần
Chế độ Lục bộ trong bộ máy chính quyền trung
ương ở Trung Quốc được đặt ra từ thời Đường và hoàn
thiện dưới triều Minh
Trong thời kì PK phân quyển ở Tây Âu, Luật lệ của
các lãnh chúa có hiệu lực pháp luật cao nhất trong mỗi lãnh
địa
Thủ tướng Chính phủ các nhà nước theo hình
thức chính thể quân chủ nghị viện cộng hòa nghị
viện đều là thủ lĩnh của Đảng chiếm đa số ghế trong
Nghị viện -Nhà nước tư sản Anh, Mĩ thời cận đại
thể hiện sự áp dụng đầy đủ và triệt để thuyết “tam
quyền phân lập”
Nhà nước tư sản Anh, Mĩ thời cận đại thể hiện sự
áp dụng đầy đủ và triệt để thuyết “tam quyền phân lập”
Theo Hiến pháp 1791 của nhà nước tư sản Pháp,
quyền hành pháp của nhà nước tư sản Pháp thuộc tòa
án
Nhà nước tư sản Anh không áp dụng nguyên tắc
phân chia quyền lưc
Thủ tướng Chính phủ các nhà nước theo hình thức
chính thể quân chủ nghị viện, cộng hòa nghị viện đều
là thủ lĩnh của Đảng chiếm đa số ghế trong Nghị viện
Tình trạng phân quyền cát cứ kéo dài đã kìm
hãm sự phát triển kinh tế hàng hóa và sự phát triển
của pháp luật - Thói quen sử dụng Tập quán pháp
để giải quyết các quan hệ xã hội trong các lãnh địa
Tình trạng phân quyền cát cứ kéo dài đã kìm hãm sự
phát triển kinh tế hàng hóa và sự phát triển của pháp luật
Lệnh miệng của giai cấp thống trị có hiệu lực lớn
Giáo hội Thiên chúa giáo chi phối các quan hệ xã
hội
Thói quen sử dụng Tập quán pháp để giải quyết
các quan hệ xã hội trong các lãnh địa

10


Nhận định nào là đúng?


Nhận định nào là đúngi?


Nhận định nào là đúng?Khi sống ở các thành thị tự trị, thương nhân và thợ
thủ công đã thoát khỏi ách áp bức bóc lột của các lãnh
chúa phong kiến. Các lãnh chúa phong kiến luôn tìm cách
cản trở các thành thị xuất hiện trên lãnh thổ của mình
Các lãnh chúa phong kiến luôn tìm cách cản trở
các thành thị xuất hiện trên lãnh thổ của mình
Khi sống ở các thành thị tự trị, thương nhân và thợ
thủ công đã thoát khỏi ách áp bức bóc lột của các lãnh
chúa phong kiến
Các thành thị trong thời kì phong kiến Tây Âu xuất
hiện do nhà vua quy định và tạo điều kiện cho nó phát
triển
Tất cả các nhận định trên
Vượt ra khỏi tính giai cấp, luật dân sự ở phương
Tây thời cổ đại chứa đựng nhiều điểm tiến bộ
Luật pháp La Mã là yếu tố thúc đẩy nền kinh tế
hàng hóa của đế quốc La Mã phát triển
Pháp luật phương Đông và phương Tây luôn bảo
vệ chế độ chiếm hữu nô lệ của chủ nô đối với tư liệu
sản xuất và nô lệ; hợp pháp hoá các hình thức bóc lột
của chủ nô đối với nô lệ
Thượng viện của nhà nước tư sản Anh và Mĩ vừa có
chức năng lập pháp, vừa là cơ quan xét xử phúc thẩm tối
cao. Thủ tướng Chính phủ các nhà nước theo hình thức
chính thể quân chủ nghị viện, cộng hòa nghị viện đều là
thủ lĩnh của Đảng chiếm đa số ghế trong Nghị viện
Thượng viện của nhà nước tư sản Anh và Mĩ vừa có
chức năng lập pháp, vừa là cơ quan xét xử phúc thẩm tối
cao
Thủ tướng Chính phủ các nhà nước theo hình thức
chính thể quân chủ nghị viện, cộng hòa nghị viện đều
là thủ lĩnh của Đảng chiếm đa số ghế trong Nghị viện
Chính thể cộng hòa là hình thức chính thể phổ
biến nhất của các nhà nước tư sản đương đại

11


Nhận định nào là sai ?
Nhận định nào là sai?


Nhận định nào là sai?
Cuộc chiến tranh xâm lược của tộc người Giéc
Man là nguyên nhân chủ yếu làm chuyển biến xã
hội chiếm hữu nô lệ sang xã hội phong kiến ở Tây
Âu - Phương pháp duy nhất để giành quyền tự trị
cho các thành thị ở Tây Âu là đấu tranh vũ trang
Trong giai đoạn cuối của thời kì phong kiến Tây
Âu, địa chủ và giáo hội liên kết với nhau ủng hộ vua
thiết lập nền quân chủ chuyên chế trung ương tập
quyền
Phương pháp duy nhất để giành quyền tự trị cho
các thành thị ở Tây Âu là đấu tranh vũ trang
Chế độ tư hữu ruộng đất phát triển mạnh là nguyên
nhân chủ yếu thúc đẩy Tây Âu chuyển sang thời kì phong
kiến
Cuộc chiến tranh xâm lược của tộc người Giéc
Man là nguyên nhân chủ yếu làm chuyển biến xã hội
chiếm hữu nô lệ sang xã hội phong kiến ở Tây Âu
Trong suốt thời kì thống trị của chính quyền Mạc
phủ, chính quyền của Thiên Hoàng bị xóa bỏ hoàn
toàn.
Thiên Hoàng cho phép chính quyền Mạc phủ tồn
tại và quản lí, chi phối theo ý chí của Thiên Hoàng
Thời kì Mạc Phủ, tình trạng phân quyền cát cứ đã
hình thành ở Nhật Bản.
Các nhà vua ở Trung Quốc xem xét việc tiến hành
chiến tranh xâm lược mở rộng lãnh thổ là chức năng,
nhiệm vụ của mình
Chính sách chủ yếu của nhà nước phong kiến
Trung Quốc khi tiến hành xâm lược là chính sách
chinh phục đi đôi với đồng hóa - Nội dung và hình thức
pháp luật Nhật Bản phong kiến không chịu bât kì ảnh
hưởng nào của pháp luật PK Trung Quốc
Chính sách chủ yếu của nhà nước phong kiến
Trung Quốc khi tiến hành xâm lược là chính sách
chinh phục đi đôi với đồng hóa.
Nội dung và hình thức pháp luật Nhật Bản phong kiến
không chịu bât kì ảnh hưởng nào của pháp luật PK Trung
Quốc
Cơ sở tư tưởng của nhà nước quân chủ chuyên chế
Trung Hoa là học thuyết chính trị Nho giáo
Mục tiêu của học thuyêt Nho giáo ở Trung Quốc là
xây dựng một nhà nước quân chủ chuyên chế và bành
trứơng xâm lược ra bên ngoài.

12


Nhận định nào là sai?Nhận định nào là sai?Nhận định nào là sai?


Nhận định nào là sai?


Trong nhà nước ATen, quyền lực cao nhất
thuộc về Hội đồng 500 người - Hình thức chính thể
của các nhà nước cổ đại hầu hết là hình thức quân
chủ chuyên chế trung ương tập quyền
Thực chất nhà nước La Mã cổ đại được tổ chức
theo hình thức chính thể hỗn hợp
Hình thức chính thể của các nhà nước cổ đại hầu
hết là hình thức quân chủ chuyên chế trung ương tập
quyền
Trong nhà nước ATen, quyền lực cao nhất thuộc về
Hội đồng 500 người
Pháp luật phương Tây điều chỉnh hầu hết các quan
hệ xã hội quan trọng, đặc biệt trong lĩnh vực dân sự
Chức năng cơ bản của nhà nước tư sản thời cận đại là
bảo vệ chế độ tư hữu của toàn dân - Luật Hiến pháp tư
sản ra đời nhằm tăng cường quyền tự do dân chủ của toàn
dân
Chức năng cơ bản của nhà nước tư sản thời cận
đại là bảo vệ chế độ tư hữu của toàn dân
Pháp luật tư sản trong thời kì hiện đại tham gia
vào việc điều tiết kinh tế
Luật Hiến pháp tư sản ra đời nhằm tăng cường
quyền tự do dân chủ của toàn dân
Trong thời hiện đại, vai trò của Nghị viên rất lớn
nhằm cân bằng quyền lực giữa các tầng lớp tư sản
Trong dân luật tư sản thời cận đại, hôn nhân là một
loại hợp đồng???
Quan hệ tài sản thời cận đại quyết định quan hệ
hôn nhân và gia đình
Dân luật tư sản thời cận đại bảo vệ quan hệ bình
đẳng trong gia đình???
Quan hệ hôn nhân chịu ảnh hưởng quy định của
Thiên chúa giáo
Chức năng cơ bản của nhà nước tư sản là bảo
vệ quyền tư hữu của toàn dân
Luật hiến pháp ra đời nhằm củng cố địa vị thống
trị của giai cấp tư sản
Thời cận đại, nhà nước tư sản Mĩ thể hiện sự áp
dụng đầy đủ và triệt để thuyết “tam quyền phân lập”
Pháp luật là phương tiện quan trọng nhất của nhà
nước tư sản để quản lý xã hội

13


Nhận định nào sau đây đúng ?

Nhận định nào sau đây là đúng?


Nhận định nào sau đây là đúng?

Nhận định nào sau đây là sai?
Luật dân sự La Mã cổ đại đã đạt đến trình độ
mang tính chất cổ điển
Quyền sở hữu trong Luật La Mã bao gồm đầy đủ 3
quyền: Quyền sử dụng, quyền định đoạt và quyền
chiếm hữu
Luật 12 bảng của người La Mã phát triển cao, cả
về phạm vi các quan hệ xã hội mà nó điều chỉnh và cả
về kĩ thuật lập pháp
Đức trị là tư tưởng chủ đạo ở Trung Quốc suốt
từ nhà Hán đến nhà Thanh. Thời suốt kì phong
kiến ở Trung Quốc. tư tưởng Đức trị và pháp trị
lồng ghép vào nhau
Thời suốt kì phong kiến ở Trung Quốc. tư tưởng
Đức trị và pháp trị lồng ghép vào nhau
Đức trị là tư tưởng chủ đạo ở Trung Quốc suốt từ
nhà Hán đến nhà Thanh
Pháp trị là tư tưởng chủ đạo của Trung Quốc thời
phong kiến
Tất cả các phương án đều đúng
Bảo đảm lợi ích của giai cấp thống trị Trung Quốc;
Xây dựng một nhà nước quân chủ chuyên chế;
Tạo ra trật tự xã hội ổn định.
Bộ luật 12 bảng của La Mã cổ đại là bộ luật
điển hình trên mọi phương diện so với các bộ luật
phương Đông - Quyền sở hữu trong Luật La Mã
thời cộng hòa hậu kì bao gồm đầy đủ 3 quyền:
Quyền sử dụng, quyền định đoạt và quyền chiếm
hữu
Quyền sở hữu trong Luật La Mã thời cộng hòa hậu
kì bao gồm đầy đủ 3 quyền: Quyền sử dụng, quyền
định đoạt và quyền chiếm hữu
Pháp luật phương Tây điều chỉnh hầu hết các quan
hệ xã hội quan trọng, đặc biệt trong lĩnh vực dân sự
Luật dân sự của các nước phương Tây tiến bộ hơn
phương Đông; song ở một số bộ luật hình sự của
phương Tây lại trì trệ, bảo thủ hơn phương Đông
Bộ luật 12 bảng của La Mã cổ đại là bộ luật điển
hình trên mọi phương diện so với các bộ luật phương
Đông

14


Nhận định nào sau đây là sai?Những tiền đề chủ yếu dẫn tới −
cách mạng tư sản thời cận đại?Những yếu tố nào thúc đẩy nhà
nước phương Đông cổ đại ra đời
sớm?

Pháp luật là gi?Theo Hiến pháp 1889, Thiên −
hoàng của Nhật Bản có quyền hạn −
như thế nào?


Theo Hiến pháp 1791 của nhà
nước tư sản Pháp, quyền hành
pháp của nhà nước tư sản Pháp
thuộc cơ quan nào?

Trong các nhà nước phong kiến Tây Âu, vương
quyền hoàn toàn tách khỏi thần quyền và thường
khống chế được thần quyền của giáo hội Thiên
chúa giáo. Hình thức chính thể Nhà nước của các
quốc gia phong kiến phương Đông thường đa dạng
hơn các nhà nước phương Tây phong kiến
Trong các nhà nước phong kiến Tây Âu, vương
quyền hoàn toàn tách khỏi thần quyền và thường
khống chế được thần quyền của giáo hội Thiên chúa
giáo
Hình thức chính thể Nhà nước của các quốc gia
phong kiến phương Đông thường đa dạng hơn các nhà
nước phương Tây phong kiến
Luật lệ của các phường hội thủ công trong các
thành phố cộng hòa tự trị cũng là một bộ phận của hệ
thống pháp luật phong kiến Tây Âu
Tất cả các tiền đề trên
Trào lưu tư tưởng dân chủ tư sản xuất hiện
Mâu thuẫn giữa các thế lực phong kiến và giai cấp
tư sản phát triển gay gắt
Mầm mống kinh tế tư bản nẩy sinh trong lòng xã
hội phong kiến
Trị thủy, thủy lợi - Chế độ sở hữu chung về
ruộng đất bảo tồn - Tự vệ
Tự vệ
Tư hữu ruộng đất phát triển
Chế độ sở hữu chung về ruộng đất bảo tồn
Trị thủy, thủy lợi
Những quy tắc xử sự mang tính bắt buộc chung
do nhà nước đặt ra hoặc thừa nhận, được nhà nước
bảo đảm thực hiện
Những quy định mang tính bắt buộc chung cho
mọi người trong xã hội.
Những quy định mang tính cưỡng chế đối với các
cơ quan, tổ chức xã hội
Những quy định do cơ quan nhà nước ban hành
theo trình tự, thủ tục nhất định
Nhà vua
Tòa án
Quốc Hội
Chính phủ
Giới hạn trong Hiến pháp
Vô hạn
Nắm quyền lập pháp.
Nắm quyền hành pháp
15


Thời kì hiện đại, vai trò của các −
Tổng thống – thủ tướng. Cơ quan hành pháp;
cơ quan nào trong bộ máy nhà
nước tư sản được tăng cường?
Thực chất của chế độ lưỡng đảng −
Đảm bảo giai cấp tư sản độc quyền thống trị
ở Hoa kì là gì?
nhà nước - Ngăn cản đại biểu của quần chúng nhân
dân tham gia quản lí bộ máy nhà nước.

Tất cả các phương án đều đúng

Ngăn cản đại biểu của quần chúng nhân dân tham
gia quản lí bộ máy nhà nước.

Đảm bảo tính dân chủ rộng rãi

Đảm bảo giai cấp tư sản độc quyền thống trị nhà
nước
Thực chất nhà nước La Mã cổ đại −
Chính thể hỗn hợp
được tổ chức theo hình thức chính −
Nền quân chủ chuyên chế chủ nô
thể nào

Cộng hòa quý tộc chủ nô

Cộng hòa dân chủ chủ nô
Tính dân chủ của nhà nước ATen −
Tất cả các phương án đều đúng
được thể hiện:

Nhà nước có chế độ cấp lương cho nhân viên chính
quyền;

Tổ chức bộ máy nhà nước hoàn chỉnh;

Thực hiện chế độ bỏ phiếu bằng vỏ sò
Trong các nhà nước phong kiến −
Tất cả các yếu tổ trên.
phương Đông, chính thể quân chủ −
Chế độ tưu hữu ruộng đất phát triển mạnh
chuyên chế tồn tại lâu dài do các −
Nhiệm vụ trị thủy – thủy lợi
yếu tố nào?

Tập quán chính trị và tâm lí truyền thống

Đòi hỏi của công cuộc xâm lược bành trướng hoặc
chống chính phục
Trong các nhà nước tư sản sau, −
Nhà nước tư sản Anh và Nhà nước tư sản Nhật
nhà nước nào theo hình thức
Bản
chính thể quân chủ -nghị viện?

Nhà nước tư sản Pháp

Nhà nước tư sản Anh

Nhà nước tư sản Nhật Bản

Nhà nước tư sản Mĩ
Trong các nhà nước tư sản sau, −
Nhà nước tư sản Mĩ
nhà nước nào theo hình thức −
Nhà nước tư sản Anh
chính thể Cộng hòa tổng thống?

Nhà nước tư sản Pháp

Nhà nước tư sản Nhật Bản

16


Trong các nhận định sau, nhận −
Pháp luật ATen coi quyền tư hữu là quyền thiêng
định nào là đúng?
liêng bất khả xâm phạm – Luật pháp ATen có sự phân
biệt giữa tội cố ý và tội vô ý - Luật dân sự của các nước
phương Tây cổ đại tiến bộ hơn phương Đông

Pháp luật ATen coi quyền tư hữu là quyền thiêng
liêng bất khả xâm phạm

Luật dân sự của các nước phương Tây cổ đại tiến
bộ hơn phương Đông

Luật hình sự của phương Tây tiến bộ hơn phương
Đông cổ đại

Luật pháp ATen có sự phân biệt giữa tội cố ý và tội
vô ý.
Trong nhà nước ATen, quyền lực −
Hội nghị công dân
cao nhất của nhà nước thuộc cơ −
Hội đồng 500 người
quan nào?

Tòa bồi thẩm

Hội đồng 10 tướng sĩ
Trong nhà nước Spar; thực chất −
Hội đồng 5 quan giám sát
quyên lực nằm trong tay cơ quan −
2 vua
nào?

Hội đồng trưởng lão

Hội nghị công dân
Trong thời kì cận đại, vai trò của −
Tất cả các phương án đều đúng
cơ quan lập pháp rất lớn?

Để nhà nước tham gia quản lý vào quá trình sản
xuất và trao đổi tư bản

Đề cân bằng quyền lực giữa các tầng lớp tư sản
Trong thời kì cổ đại, Trung Quốc −
Nhà Hạ - Nhà Chu - Nhà Thương
tồn tại những triều đại nào?

Nhà Hạ

Nhà Tần

Nhà Chu

Nhà Thương
Trong thời kì hiện đại, những −
Tất cả các quyền trên
quyền nào của luật tố tụng tư sản −
Nguyên tắc suy đoán vô tội;
được phục hồi?

Nguyên tắc mọi công dân đều bình đẳng trước
pháp luật;

Chế độ dự thẩm
Trung tâm quyền lực của nhà −
Hạ nghị viện
nước tư sản Anh nằm ở cơ quan −
Nhà vua
nào?

Nghị viện

Chính phủ
Vương quyền kết hợp với thần −
Tất cả các nhà nước phong kiến
quyền là đặc trưng của các nhà −
Các nhà nước phong kiến phương Đông
nước nào?

Các nhà nước phong kiến phương Tây
Yếu tố nào là quan trọng nhất −
Trị thủy, thủy lợi
thúc đẩy nhà nước phương Đông −
Tự vệ
ra đời sớm?

Chế độ tư hữu ruộng đất phát triển

Điều kiện tự nhiên
17


18Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×