Tải bản đầy đủ

Bài giảng Hình học 8 chương 4 bài 1: Hình hộp chữ nhật

CHƯƠNG IV :

HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG – HÌNH
CHÓP ĐỀU
Bài giảng Hình học 8

Bài 1 : HÌNH HỘP CHỮ NHẬT
Giáo viên :NGUYỄN VĂN THUẬN


HÌNH HỘP CHỮ NHẬT
Giới thiệu về hình học không gian

Hình hộp chữ
nhật

Hình trụ

Hình chóp
tam giác (hình
tứ diện)

Hình lăng trụ


Một số vật thể trong không gian
A

Các hình sau đây là
những hình gì?

D

A

C

D

B

C

B

A’
A’

D’
D’

B’

A

B

C’

F’
D’


C’
O’

E

D

A’
B’

C’

F
C

B’

S

C

A
E’

B

O


 12 cạnh : AA’ ; BB’ ; CC’

A/ HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG

DD’ ; AB ; BC; CD; DA;
A’B’ ; B’C’ ; C’D’ D’A’

1) Hình hộp chữ nhật
A

D

 8 đỉnh : A,B,C,D,A’,B’,C,D’
Kí hiệu : ABCD. A’B’C’D’

C
B

A
A’

D’

D

B

C
A’

B’

C’

 6 mặt : là các hình chữ nhật :
ABCD ; A’B’C’D’ ; AA’B’B ;
CC’D’D ; BB’C’C ; DD’A’A

D’
C’
B’
 Hình lập phuơng là hình hộp
chữ nhật có 6 mặt đều là hình
vuông


Của các đường thẳng

2- Mặt phẳng và đường thẳng
A

D
C

Kí hiệu : mp(ABCD) ;
mp(AA’B’B )…

A’

B’

Các mặt ABCD; AA’B’B …
như là một phần của các mặt
phẳng .

D’
C’

 Các đỉnh : A,B,C … như là các
điểm
Các cạnh như AB, BC,… như là các
đoạn thẳng là một phần của

 Các đường thẳng AA’ và
BB’ cùng nằm trong một mặt
phẳng (AA’B’B)
AA’ và BB’ không có điểm
chung


AA’ // BB’
2- Mặt phẳng và đường thẳng
A

D
C

B

3- Hai đường thẳng song
song là hai đường thẳng
-Chúng cùng nằm trong một
mặt phẳng
-Không có điểm chung

A’

B’

C’

 Hai đường thẳng chéo
D’ nhau là hai đường thẳng
-Chúng không cùng nằm
trong một mặt phẳng

 Các đường thẳng AA’ và BB’
cùng nằm trong một mặt phẳng
(AA’B’B)

-Không có điểm chung
 Hai đường thẳng cắt nhau
là hai đường thẳng

AA’ và BB’ không có điểm
chung

- Có 1 điểm chung


4- Đường thẳng song song với mặt
phẳng . Hai mặt phẳng //
A
D

Kí hiệu AB// mp(A’B’C’D’)
 Trong hình hộp chữ nhật
ABCD . A’B’C’D’

C

B

AB song song với
mp(A’B’C’D’)

-BC //mp(A’B’C’D’)
-và BC// mp(AA’D’D )

A’

B’

D’
C’

 AB // A’B’
AB không nằm trong
mp(A’B’C’D’) ; A’B’ nằm trong
mp(A’B’C’D’)

 AB và BC cắt nhau nằm
trong mp (ABCD)
mp(ABCD)//mp(A’B’C’D’)Nhận xét : Nếu một đường thẳng song song với mặt phẳng thỉ
chúng không có điểm chung
-Hai mặt phẳng song song thì không có điểm chung
-Hai mặt phẳng phân biệt có một điểm chung thì chúng có
chung một đường thẳng đi qua điểm chung đó . Khi đó hai mặt
phẳng này cắt nhau
Bài tập : 5; 6 ; 7 ; 8 ; 9;Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×