Tải bản đầy đủ

Tài liệu tập huấn quản lý giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật cấp trung học

QUẢN LÝ GIÁO DỤC HOÀ NHẬP
CẤP TRUNG HỌC

I. MỤC TIÊU
- Đảm bảo huy động tối duy trì sĩ số và chất lượng giáo dục phù hợp của
nhà trường đối với HS khuyết tật thuộc địa bàn quản lý
- Tạo dựng môi trường giáo dục và dạy học thân thiện, đảm bảo sự tham
gia tích cực của HSKT
- Chính quyền địa phương, cộng đồng, gia đình ủng hộ và tham gia tích
cực vào hoạt động giáo dục và dạy học HSKT


II. NGUYÊN TẮC QUẢN LÝ

- Vì những lợi ích tốt nhất của trẻ
- Tôn trọng và đảm bảo tính đa dạng
- Dựa vào nhà trường
- Dựa vào cộng đồng


III. NỘI DUNG VÀ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ GDHN

1. Nội dung và biện pháp quản lý, phát triển nguồn nhân lực cho giáo
dục hoà nhập cấp trung học
1.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy của nhà trường đáp ứng mục tiêu quản
lý GDHN bao gồm:
+ Tổ nhóm chuyên môn về GDHN
+ Đội ngũ GV cốt cán về GDHN của nhà trường
+ Thành viên của Ban giám hiệu nhà trường phụ trách GDHN


1.2. Đội ngũ giáo viên đủ kiến thức và kĩ năng đáp ứng các yêu cầu về
phục hồi chức năng, học tập cho HSKT, bao gồm:
+ Kiến thức chung về Giáo dục hoà nhập cho trẻ KT ở các dạng khác
nhau
+ Kĩ năng dạy học đặc thù theo từng nhóm hoặc từng dạng HSKT
như: Kĩ năng dạy chữ nổi ho HS mù, chữ cái ngón tay cho trẻ
điếc……
+ Các kĩ năng hỗ trợ khác như: Đánh giá trẻ, lập kế hoạch giáo
dục cá nhân…..


1.3. Sự phối hợp giữa các tổ chức đoàn thể của nhà trường đối với GD
HSKT
+ Xây dựng kế hoạch năm học
+ Tổ chức hoạt động giáo dục đảm bảo sự tham gia và tham gia
tích cực của mọi học sinh, đặc biệt là HSKT trong nhà trường.
+ Tạo nguồn lực cả về nhân lực và kinh phí hỗ trợ cho can thiệp
sớm, phục hồi chức năng
+ Giám sát hỗ trợ và tham mưu cho Ban giám hiệu, các bộ phận,
cá nhân có liên quan đối với toàn bộ hoạt độngGD HSKT của nhà
trường


1.4. Tạo động cơ khuyến khích cán bộ, giáo viên thực hiện tốt
GDHN
- Khuyến khích GV làm việc nhiệt tình hơn
- Tạo sự hài lòng trong CV
- Tạo cho GV thái độ tích cực


2. Nội dung và biện pháp quản lý trong nhà trường


2.1. Quản lý hồ sơ:

Mỗi HS khi đến trường cần phải được lập một bộ hồ
sơ bao gồm: Sổ theo dõi chăm sóc sức khoẻ, bài làm,
bài kiểm tra, học bạ, giấy khai sinh, giấy chứng nhận
hoàn thành cấp học, bằng tốt nghiệp, chứng chỉ tốt
nghiệp, học nghề và các loại giấy tờ khác. Ngoài ra đối
với trẻ khuyết tật cần có thêm một số hồ sơ hỗ trợ


2.2. Kế hoach giáo dục cá nhân
+ Là văn bản xác định nội dung, phương pháp, hình
thức và các điều kiện theo thời gian, hạn định trong
môi trường hoà nhập hay các môi trường giáo dục
khác để đạt được mục tiêu can thiệp, giáo dục một
HSKT.
+ Căn cứ vào mức độ hỗ trợ nhu cầu đặc biệt của trẻ
mà nhà trường xác định những em nào cần phải xây
dựng kế hoạch giáo dục cá nhân.


2.3. Giáo án dạy HSKT
- Bao gồm đầy đủ các bước soạn kế hoạch bài
giảng
- Tuy nhiên cần có thêm:
+ Các phiếu theo dõi kết quả giáo dục và dạy học
cho HSKT
+ Kế hoạch chuyển tiếp HSKT


2.4. Hoạt động tổ nhóm chuyên môn, GV chủ nhiệm và GV cốt cán của
nhà trường
- Tổ chuyên môn
+ Đối với các trường có tổ nhóm chuyên môn phụ trách riêng về giáo
dục hoà nhập thì nội dung hoạt động thực hiện theo quy chế chuyên
môn theo từng cấp, bậc học
+ Đối với các trường chưa có tổ nhóm chuyên môn phụ trách riêng
về giáo dục hoà nhập thì xây dựng nội dung kế hoạch giáo dục và dạy
học HSKT trong nội dung kế hoạch và dạy học chung của tổ, nhóm.
- GV chủ nhiệm
+ Đảm bảo các nội dung hoạt động chủ nhiệm như đối với các học
sinh bình thường
- Gv cốt c án GDHN HSKT
+ Hoạt động tham mưu, tư vấn cho Bna giám hiệu, tổ chuyên môn,
các GV khac về kế hoạch hoạt động, kiến thức, kĩ năng giáo dục và
dạy học, hỗ trợ trực tiếp
+ Hoạt động phục hồi chức năng, giáo dục và giảng dạy trực
tiếp cho HSKT


3. Các cuộc thi sang kiến giáo dục và dạy học HSKT
+ Cuộc thi GV giỏi, GV dạy hoà nhập HS giỏi
+ Cuộc thi làm đồ dung dạy học đặc thù cho
HSKT
+ Viết SKKN và dạy học HSKT……….


4. Công tác quản lý
- Quản lý môi trường giáo dụchoà nhập than thiện
- Quản lý cơ sở vật chất, đồ dung phương tiện giáo dục
và dạy học HSKT
- Quản lý sự phối hợp giữa các lực lượng giáo dục
HSKT
- Quản lý hoạt động tư vấn hướng nghiệp cho HSKT


CĂN CỨ ĐÁNH GIÁ HỌC SINH KHUYẾT
TẬT
Đánh giá kết quả học tập HSKT trung học
1. Định hướng đánh giá kết quả học tập HSKT trung học
2. Hướng dẫn đánh giá kết quả học tập HSKT trung học


1. Định hướng đánh giá kết quả học tập
HSKT trung học
Mục đích đánh giá
Quan điểm đánh giá
Cơ sở đánh giá
Nội dung đánh giá
Phương pháp đánh giá


Mục đích đánh giá
Phản ánh ưu điểm của HSKT
Hạn chế của HSKT  biện pháp khắc phục để giúp HSKT
phát triển tối đa khả năng
Áp dụng linh hoạt cách đánh giá với HSKT


Quan điểm đánh giá
Quan điểm toàn diện
Quan điểm phát triển
Kết hợp các tiếp cận
Chú ý sự tiến bộ của học sinh


Cơ sở đánh giá
Vận dụng Thông tư 58
 Mức độ hoàn thành chương trình các môn
học và hoạt động giáo dục trong Kế hoạch
giáo dục cấp THCS, cấp THPT
 Kết quả đạt được của các bài kiểm tra
Theo mục tiêu và KHGDCN


Nội dung đánh giá

Kết quả lĩnh hội kiến thức: căn cứ theo KH giáo dục cá nhân
= bài kiểm tra môn học
Kết quả rèn luyện kĩ năng: đọc hiểu, nghe, đọc hình miệng,
…; diễn đạt – viết, lời nói, không lời
Thái độ học tập: khả năng hòa nhập, ứng xử bạn bè, tham
gia các hoạt động của lớp, trường
Sự tiến bộ trong khắc phục khó khăn đặc thù


Phương pháp đánh giá
Phương pháp quan sát
Phương pháp phỏng vấn
Đánh giá sản phẩm
Phương pháp trắc nghiệm
Phương pháp tự đánh giá và tập thể đánh giá


2. Hướng dẫn đánh giá
Vận dụng thông tư 58
Điều chỉnh mức độ yêu cầu
Thay đổi hình thức đánh giá
Vận dụng đánh giá một số môn học


Vận dụng Thông tư 58
Đánh giá bằng nhận xét
Kết hợp cho điểm và nhận xét
Đánh giá bằng cho điểm


Điều chỉnh yêu cầu
Căn cứ vào khả năng của HSKT và nội dung bài học


Thay đổi hình thức đánh giá
Thay đổi cách truyền đạt thông tin, nêu yêu cầu, đặt câu
hỏi
Chấp nhận cách biểu đạt thông tin của HSKT: có nội dung
nhưng không rõ, dùng chữ viết,…


ĐẶC ĐIỂM NHẬN BIẾT CÁC DẠNG KHUYẾT
TẬT


I. GIÁO DỤC HÒA NHẬP
HỌC SINH KHIẾM THỊ


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×