Tải bản đầy đủ

PHƯƠNG PHÁP DẠY VERB FORMS TRONG CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH 10 THÍ ĐIỂM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ……………..
TRƯỜNG THPT ………………

CHUYÊN ĐỀ:
PHƯƠNG PHÁP DẠY VERB FORMS TRONG CHƯƠNG TRÌNH
TIẾNG ANH 10 THÍ ĐIỂM
Người thực hiện: ………………………
Chức vụ:
TPCM
Đơn vị công tác: Văn – Ngoại ngữ
Trường THPT …………………….
Số tiết dự kiến thực hiện chuyên đề: 3 tiết

12 năm 2018


Part 1: SUBJECT OF THE TOPIC: VERB FORMS IN ENGLISH 10
I. Lý do chọn chuyên đề
- Verb forms là phần rất khó trong chương trình tiếng Anh bởi vì để làm tốt bài tập
dạng này đòi hỏi học sinh phải ghi nhớ rất nhiều động từ khác nhau. Thực tế tại
trường chúng tôi học sinh hơi lười học từ mới do vậy việc tạo ra phương pháp hiệu

quả trong việc dạy phần ngữ pháp này là đóng vai trò hết sức quan trọng. Xuất phát
từ thực tế trên tôi đã làm chuyên đề nghiên cứu và thực hành tại trường chúng tôi
II. Mục tiêu của chuyên đề:
1. Kiến thức:
- Giúp học sinh nhận biết được các dạng động từ trong tiếng anh: To infinitive, bare
infinitive and Gerund.
- Giúp học sinh phân biệt được các dạng động từ trên trong quá trình học tập và làm
bài tập.
- Giúp học sinh biết cách sử dụng các động từ trên để giải các bài tập trong SGK và
sách bài tập.
- Từ việc nắm bắt được các dạng động từ trên, học sinh có thể vận dụng chúng vào
các hình thức giao tiếp cụ thể.
2. Kỹ năng:
- Giúp học sinh làm được các bài tập trong SGK và sách bài tập
- Giúp học sinh biết cách làm việc theo cặp nhóm nhằm tiếp thu được kiến thức một
cách hiệu quả nhất.
- Phát triển kỹ năng giao tiếp cho học sinh
3. Thái độ:
- Tích cực tham gia vào các hoạt động do giáo viên tổ chức
- Tích cực phối hợp với các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ học tập
- Chủ động, tự tin đưa ra ý kiến đóng góp.
- Có thêm động lực để yêu thích bộ môn Tiếng Anh hơn nữa.
4. Định hướng phát triển năng lực
- Hình thành và phát triển năng lực hợp tác làm việc để giải quyết các nhiệm vụ học
tập
- Phát huy hết khả năng sáng tạo của học sinh
- Phát triển kỹ năng giao tiếp cho học sinh
III. Đố tượng nghiên cứu của chuyên đề:
- Học sinh lớp 10 trường THPT Đồng Đậu
IV. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:
1. Đối với giáo viên:


- Xây dựng chuyên đề Verb form một cách cụ thể, chi tiết
- Chuẩn bị các phiếu học tập cho học sinh ( Hand -out)
- Máy tính, máy chiếu
2. Đối với học sinh:
- Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập, sách vở và các phần việc giáo viên giao cho
chuẩn bị trước ở nhà.
- Chia lớp học thành 4 đến 6 nhóm học sinhPart 2: CONTENT OF THE SUBJECT
The subject is divided into 3 periods:
Period 1: To infinitives and bare infinitives
- Forms and uses, exercises
Period 2: Gerund
- Forms and uses, exercises
Period 3: Exercises
- Exercises : verb forms


I. TO INFINITIVES
Động từ nguyên mẫu có to (to-infinitive)
Động từ nguyên mẫu có to có thể được dùng làm:
1. Chủ ngữ của câu (subject of a sentence).
Ex: To lean out of the window is dangerous.
(Nhoài người ra cửa sổ thì thật nguy hiểm.)
To wait for people who were late made him angry.
(Đợi chờ những người đến trễ đã làm cho ông ta cáu.)
Trong tiếng Anh hiện đại, cấu trúc với chủ ngữ giả it thường được dùng; nhất là
trong lối văn thân mật.
Ex: It’s dangerous to lean out of the window.
(Thật nguy hiểm khi nhoài người ra ngoài cửa sổ.)
It made him angry to wait people who are late.
(Ông ta nổi giận vì phải chờ đợi những người đi trễ.)
2. Bổ ngữ cho chủ ngữ (subject complement)
Hình thức nguyên mẫu có to (to-iníĩnitive) có thể được dùng sau be như một bổ ngữ
cho chủ ngữ (subject complement).
Ex: What I like is to swim in the sea and then to lie on the warm sand.
(Những gì tôi thích là bơi lội ở biển rồi sau đó nằm trên bãi cát ấm.)
His plan was to keep the affair secret.
(Chủ định của anh ấy là giữ kín chuyện.)
3. Tân ngữ của động từ (object of a verb)
Hình thức nguyên mẫu có to có thể được dùng như một tân ngữ trực tiếp sau các
động từ:
afford
care
determine
help
manage
pretend
seem
agree
cease
demand
hesitate
mean
prepare
strive
arrange
choose
desire
hope
need
promise
tend
ask
claim
expect
intend
neglect
propose
threaten
attempt
come
fail
learn
offer
refuse
try
bear
continue
fear
like
omit
regret
want
beg
decide
forget
Long
plan
start
wish
begin
deserve
hate
love
prefer
swear
Ex: She agreed to pay £50.
(Cô ấy đồng ý trả 50 bảng.)
It was late, so we decided to take a taxi home.
(Vì đã trễ nên chứng tôi quyết định đi taxi về nhà.)
He managed to put the fire out.
(Anh ta đã được cách dập tắt lửa.)
The little girl seems to be crying.
(Hình như cô bé đang khóc.)


Hình thức nguyên mẫu có to cũng có thể được dùng sau các cụm động từ như:
to make up one’s mind, to take care, to take the trouble, to make
Ex: I’ve made up my mind to be a doctor.
(Tôi đã quyết định sẽ trở thành bác sĩ)
Take care not to drink too much.
(Hãy cẩn trọng đừng có uống quá nhiều rượu.)
4. Tân ngữ của tính từ (object of an adjective)
Hình thức nguyên mẫu có to thường được dùng sau một số tính từ diễn tả phản
ứng hoặc cảm xúc của con người và nhiều tính từ thông dụng khác
(un)able content
easy
helpless
prepared
slow
afraid
crazy
free
horrified
quick
sorry
amused
curious
fortunate impatient
ready
sufficient
annoyed dangerous furious interested
relieved
thankful
anxious
delighted frighten keen
reluctant
(un)wise
ashamed determined good
lucky
right
(un) willing
astonished difficult
glad
moved
resolved
useless
boring
distressed grateful pleased
safe
usual
careful
due
hard
(im)possible scared
worthy
certain
eager
happy
proud
surprised
wonderful
wrong
Ex: I’m pleased to see you.
(Tôi rất vui được gặp bạn.)
John was surprised to get Ann’s letter.
(John ngạc nhiên khi nhận được thư Ann.)
Be careful not to wake the children.
(Hãy cẩn thận đừng làm bọn trẻ thức giấc.)
Your writing is impossible to read.
(Chữ viết của anh thật không thể nào đọc được.)
It’s boring to do the same thing every day.
(Thật là chán khi ngày nào cũng làm cùng một công việc.)
> Adjective + for + object + to-infmitive được dùng khi động từ nguyên mẫu có chủ
ngữ riêng của nó. Cấu trúc này được dùng để diễn tả những mong ước, cảm xúc
hoặc cảm nghĩ cá nhân đối với một tình huống nào đó.
Ex: She’s anxious for the children to go home.
(Bà ấy đang mong bọn trẻ về nhà.)
It seems unnecessary for him to start work this week.
(Có vẻ như anh ấy không cần phải bắt đầu công việc trong tuần này.)
> Adjective + of + object + to-infinitive được dùng sau một số tính từ diễn
tả cách cư xử như: brave, careless, clever, foolish, generous, good, helpful, honest,
intelligent, kind, nice, polite, stupid, wrong,...
Ex: It’s kind of Melanie to put you up for the night.


(Melanie thật tốt bụng khi cho bạn trọ đêm.)
It was polite of you to write and thank US.
(Anh thật lịch sự khi viết thư cám ơn chúng tôi.)
5. Bổ ngữ cho danh từ hoặc đại từ (complement of a noun/ pronoun)
Hình thức nguyên mẫu có to có thể được dùng sau một danh từ hoặc đại từ để bổ
nghĩa cho danh từ hoặc đại từ đó: verb + object (noun/ pronoun) + to-infinitive.
Ex: She doesn’t want anybody to know.
(Cô ấy không muốn bất cứ ai biết.)
He advised me to visit Westminster Abbey.
(Anh ấy khuyên tôi nên đến thăm tu viện Westminster.)
Nick couldn’t persuade Rita to go out with him.
(Nick không thuyết phục được Rita đi chơi với anh ta.)
* Một số dộng từ thông dụng có thể được theo sau bởi tân ngữ + động từ nguyên
mẫu (object +to-infmitive):

advise
allow
ask
assume
(can’t) bear
Beg
believe
Cause
want

Challenge
Command
Compel
Consider
Enable
Encourage
Expect
Find
Warn

forbid
love
force
get
guess
hat
help
imagine
wish

instruct nsuspect
intend oteach
invite
otell
know
ptempt
lead
pthink
like
ptrust
leave
rurge
mean
Request
understan

6. Trong lời nói gián tiếp (indirected speech), động từ nguyên mẫu có to (toinfinitive) có thể được dùng sau các nghi vấn từ what, who, which, when, where,
how,...(nhưng thường không dùng sau why).
Ex: I don’t know what to say.
(Tôi không biết nên nói gì.)
Can you tell me how to get to the station?
(Bạn có thể cho tôi biết đường đến nhà ga được không?)
We were wondering where to park the car.
(Chúng tôi đang phân vân không biết phải đậu xe ở đâu.)
7. Động từ nguyên mẫu có to (to-infìnitive) có thể được dùng để thay cho mệnh đề
quan hệ (relative clause).
Ex: The house to be demolished is very old indeed.
(Ngôi nhà bị phá hủy thật sự là rất cũ kỹ.) [= The house which was
demolished...]
8. Động từ nguyên mẫu có to (to-infinitive) có thể được dùng sau một danh từ hoặc
một đại từ bất định (something, anything, somewhere,...) để diễn đạt mục đích hoặc


kết quả đã dự tính.
Ex: I’m going to Austria to leam German.
(Tôi sẽ đi Áo để học tiếng Đức.)
I’d like something to stop my toothache.
(Tôi muốn cái gì đó có thể làm hết đau răng.)
9. Động từ nguyên mẫu có to (to-inílnitive) được dùng sau too và enough.
Ex: This suitcase is too heavy (for me) to lift.
(Cái va li này quá nặng tôi không thể nhấc nổi.)
The apples were ripe enough to pick.
(Những quả táo này đã đủ chín để hái.)
10. Động từ nguyên mẫu có to (to-infĩnitive) được dùng trong các cấu trúc gọi là
‘Absolute Phrases’.
Ex: To tell the truth, I don’t know what the answer is.
(Thú thật, tôi chẳng biết giải đáp ra sao.)
To cut a long story short, he ended his life in prison.
(Tóm lại là nó đã chết trong tù.)
11. Động từ nguyên mẫu có to (to-infĩnitive) còn được dùng trong các câu cảm thán
hoặc câu diễn đạt mơ ước.
Ex: To think she met with such a death!
(Ai ngờ nàng lại chết như thế!)
Oh! To be young again.
(Ôi!Ước gì được trẻ lại.)


II. BARE INFINITIVES
Động từ nguyên mẫu không to được dùng
1. Sau các trợ động từ khuyết thiếu: can, could, may, might, should, shall, must,
will, would,...
Ex: We must go now. (Chúng tôi phải đi bây giờ.)
You should stay at home. (Anh nên ở nhà.)
I can swim across the river. (Tôi có thể bơi qua bên kia sông.)
2. Sau trợ động từ: do, does, did.
Eg: She did not stay at home yesterday ( Hôm qua bạn ý không ở nhà)
3. Sau make, let, help (sau help có thể có To inf).
Don’t let the children stay up late. (Đừng để bọn trẻ thức khuya.)
Passive voice  dùng to inf theo sau. Trừ let
(But in passive : feel,...... +O + to infinitive)
4. Sau động từ chỉ giác quan:(verbs of perception): see, hear, smell, feel, taste, watch,
notice …
I saw her get off the bus. (Tôi thấy cô ta xuống xe buýt.)
V (bare)  hành động đã xong
S + V + object

V (ing)  hành động đang diễn ra

5. Sau had better (tốt hơn) would rather (thà thì hơn), had sooner.
Ex: You had better tell him the truth.
(Tốt hơn là bạn nên cho anh ấy biết sự thật.)
6. Sau thành ngữ: to do nothing but + V (bare): không làm gì cả mà chỉ.
Can not but + V (bare): không còn cách nào khác.
7. Causative form (Thể sai khiến):
S + have + object (chỉ người) + Vo (bare).
Ex: I had my father repair my bike yesterday
8. Simple present tense: I, you, we, they +V (bare).
9. Bắt đầu câu mệnh lệnh: (imperative)
10. Do anything/ nothing/ everything But/ Except + bare infinitive


III. GERUND
II. Danh động từ (The gerunds): là hình thức động từ được thêm -ing và được dùng
như một danh từ. Danh động từ có thể được dùng làm
1. Chủ ngữ của câu (subject of a sentence)
Ex: The building of the house will take at least six months.
(Việc xây ngôi nhà sẽ mất ít nhất sáu tháng.)
Swimming is my favourite sport.
*
(Bơi lội là môn thể thao ưa thích nhất của tôi)
2. Bổ ngữ của động từ (complement of a verb)
Ex: My hobby is collecting stamps.
(Sở thích của là sưu tầm tem.)
The new agreement will mean working overtime.
(Hợp đồng mới đòi hỏi phải làm ngoài giờ.)
3. Tân ngữ của động từ (object of a verb)
Danh động từ có thể được dung như một tân ngữ trực tiếp (direct object) sau các
động từ:
admit
deny
excuse
keep
put off
risk
escape
avoid
detest
fancy
mention
recall
save
delay
appreciate dislike
finish
mind
resent
stop
suggest
burst out
endure
give up
miss
resist
practise
consider
enjoy
imagine
postpone recollect
involve
Ex: I enjoy traveling.
(Tôi thích đi du lịch)
She’s finished cleaning the flat.
(Cô ấy đã lau dọn xong căn hộ)
Would you mind closing the door?
(Xin hãy đóng giúp cánh cửa.)
Harriet suggested having a party.
(Harriet gợi ý tổ chức một bữa tiệc)
4. Danh động từ cũng được dùng như một tân ngữ trực tiếp (direct object) sau một
sô thành ngữ: can’t bear, can’t face, can’t stand, can’t help, can’t resist,, feel like, It’s
no use/ good, It’s (not) worth, There’s no point
Ex: She tried to be serious but she couldn’t help laughing.
(Cô ta đã cố tỏ ra nghiêm nghị nhưng cũng không nhịn cười được.)
I didn’t feel like talking to him after what had happened.
(Sau những gì đã xảy ra tôi không muốn nói chuyện với anh ta nữa.)
It’s no use reading this kind of book.
(Đọc loại sách này chẳng ích lợi gì.)
My house isn’t far from here. It’s not worth taking a taxi.
(Nhà tôi cách đây không xa. Không đáng phải đi taxi.)
5. Bổ ngữ của tân ngữ (object complement)


Một số động từ có thể dược theo sau bởi tân ngữ + danh động từ (verb + object +
-ing form): catch, discover, dislike,' feel, find, hear, imagine, involve, keep, mind,
notice, prevent, remember, risk, see, spend, stop
Ex: Nobody can stop him doing what he wants to.
(Không ai có thể ngăn anh ta làm điều mà anh ta muôn làm.)
Sorry to keep you waiting so long.
(Xin lỗi vì đã để bạn đợi lâu.)
I don’t mind you going without me.
(Tôi không quan tâm đến việc bạn đi mà không có tôi.)
I don’t remember my mother complaining about it.
(Tôi không nhớ là mẹ đã than phiền về điều đó.)
Hình thái sở hữu (possessives) dược dùng với danh động từ trong lối văn trang trọng.
Ex: I don’t mind your going without me.
(Tôi không quan tâm đến việc bạn đi mà không có tôi.)
I don’t remember my mother’s complaining about it.
(Tôi không nhớ là mẹ đã than phiền về điều đó.)
6. Danh động từ được dùng sau tất cả các giới từ.
Ex: She entered the room without knocking.
(Cô ấy vào phòng mà không gõ cửa.)
The thief got in by breaking a window.
(Kẻ trộm vào nhà bằng cách đập vỡ cửa sổ.)
a. Verb + preposition + -ing form
Ex: They are talking about building a new swimming-pool.
(Họ đang bàn luận về việc xây một hồ bơi mới.)
I’m looking forward to seeing you again.
(Tôi mong được gặp bạn.)
Laura insisted on paying for the meal.
(Laura cứ nhất định đòi trả tiền bữa ăn.)
* Một số động từ + giới từ (verb + preposition) thường dùng:
Agree with
Consist of
Lead to
Return to
Object to
Approve of
Depend on
Count on
Result in
Insist on
Threaten with
Dream of
End in
Safe from
Rely on
Think about
Complain of
Give up
Succeed in
Mean by
Forget about
Go back to
Carry on
Think of
Hesitate about Worry about
Persist on
Take to
Concentrate on Get to
Plan on
Talk of
Confess to
Keep on
Put off
Believe in
Care for
Apologise for
Long for
Look forward to
b. Verb + object + preposition + -ing form.
Ex: I congratulated Ann on passing the exam.
(Tôi chúc mừng Ann thi đậu.)
* Một số động từ + giới từ (verb + preposition) thường được dùng trong cấu trúc


này: accused (of), blame (for), congratulate (on), discourage (from), forgive (for),
prevent (from), stop (from), suspect (of), thank (for), warn (against),...
c. Adjective + preposition + -ing form
Ex: Alice is fond of dancing.
(Alice thích khiêu vũ.)
* Một số tính từ + giới từ (adjective + preposition) thường dùng:
Careful about
(un)conscious of
Fortunate in
Afraid of
Upset at
Successful at (in)
Excited about
Grateful for
Annoy at
Responsible for
Happy in (at)
Careless of
Nice about
Embarrassed at
Content with
Certain of
Pleased at
Tired of (from)
Delighted at
Skill in (at)
Proud of
Accustomed to
Frightened of
Amused at
Aware of
Scared at (of)
Interested in
Certain of
Clever at
Worried about
Surprised at
Furious at
Given to
Different from
Thankful for
Far from
Good at
Bored with (in)
Ashamed of
Fond of
Keen on
Capable of
Angry with
Intent of
Right in
Sick of
Fed up with
Wrong in
Set on
Slow in
Sorry for
Sure of
7. Danh động từ cũng có thể được dùng sau một số tính từ amusing, comfortable,
difficult, easy, great, hopeless, lovely, nice, o f f , pleasant, strange, useless,
wonderful, worth, ... trong cấu trúc với chủ ngữ giả It Nhưng cách dùng này khá
thân mật nên thường được dùng trong văn nói hơn là văn viết.
Ex: It was nice seeing you.
(Rất vui được gặp bạn.)
8. Danh động từ có thể được dùng sau các liên từ after, although, before, since,
when, while.
Ex: I always have a shower after playing tennis.
(Tôi luôn tắm sau khi chơi quần vợt.)
9. Danh động từ có nghĩa bị động khi được dùng sau các động từ deserve, need, want
và require.
Ex: I don’t think his article deserves reading. [= deserves to be read]
(Tôi cho là bài báo của ông ta không đáng đọc.)
10. For + -ing form có thể được dùng sau danh từ hoặc đại từ bất định (something,
anything...) để giải thích mục đích của đồ vật hay chất liệu.
Ex: A strimmer is a machine for cutting grass and weeds.
(Máy cắt cỏ là máy dùng để xén cỏ và cắt cỏ dại.)
Period 1: INFINITIVES AND BARE INFINITIVES
I. Content of the lesson


STT
ACTIVITES
1
Warm-up

Teacher’s acts
Deliver hand-out

2

- Divide students into 4
groups and then deliver
hand-out
- Explain the work to
students
Teacher makes
questions:
- uses, form, functions
of TO INFINITIVE
and BARE
INFINITIVE
- Then corrects students’
work and provides full
functions
Teacher provides
exercise related to the
To Infinitves and bare
infinitives.
To sum up the content
and explain the way to
do exercises at home

Finding to
infinitive and
bare infinitive
in the passage

3

Discussion

4

Functions of To
infinitve and
bare infinitve
Practice

5

6

Consolidation
and homework

Students’s
Arrange letters to be a
verb
- work in group and try
to find out verb form in
the passage

Time
7 mins
5 mins

- work and discuss, then 10 mins
present their work in
front of the class

Write down their books

13 mins

Do the exercise in
groups

5 mins

Listen and write down
homework

5 mins

II. Procedures of the lesson:
1. Warm up:
Teacher divides students into 4 groups
Teacher shows a series of letters and asks students to work in pairs, try to combine
letters into words
- WTAN, DIDECE, RYT, PELH, MAEK, MSTU, CAN, EPXECT, AREEG, COEM,
AKS, TLE, HOEP, LERNA, ESU, FOSER, EES, WACHT…..
Students work in groups and discuss and find out the words
- The fastest group’s representative will present their work in front of the class.
- Teacher remarks and gives answers
( want, dicide, try, help, make, must, can, expect, agree, ask, let, hope, use, forse,
see, watch …)
2. New lesson:
a. To infinitives and bare infinitives:


Teacher leads in: Some of the verbs above can be followed by a To Infinitive and
others can be followed by a Bare infinitive. That’s the content we are going to learn
in our lesson today
At first, teacher delivers each group a hand-out which contains a passage and asks
students to find out the verbs which go with To infinitives and without To infinitives
Going to party can be fun and enjoyable. If you are invited to come to a party,
you should call your host up early to inform him or her of whether you are going. If
you want to bring someone who has not been invited along with you, you should ask
for permission first. Remember to dress appropriately for the party. You will stick out
like a sore thumb if you are dressed formally whereas everyone else is in T-shirt and
jeans. If you are not sure what to wear, you have to ask your host.
During the party you may perhaps like to help your host by offering to serve
drinks or wash the dishes. Your host would certainly appreciate these efforts. If you
happen to be in a party you do not know anyone, do not try to monopolize the host's
attention. This is inconsiderate since your host has many people to attend to and can
not spend all his/ her time with you. Instead, learn to mingle with others at the party.
You could try breaking the ice by introducing yourself to someone who is friendlylooking.
Before you leave the party, remember to thank your host first. If you have the time,
you could even offer to help your host clean up the place.
- Teacher goes round the class, be ready to help students if neccesary
- After 5 minutes, teacher asks 2 fastest groups to present their work in front of the
class.
- Teacher gives comments on students’ work, then provides the details:
Going to party can be fun and enjoyable . If you are invited to come to a party,
you should call your host up early to inform him or her of whether you are going. If
you want to bring someone who has not been invited along with you, you should ask
for permission first. Remember to dress appropriately for the party. You will stick out
like a sore thumb if you are dressed formally whereas everyone else is in T-shirt and
jeans. If you are not sure what to wear, you have to ask your host.
During the party you may perhaps like to help your host by offering to serve
drinks or wash the dishes. Your host would certainly appreciate these efforts. If you
happen to be in a party you do not know anyone, do not try to monopolize the host's
attention. This is inconsiderate since your host has many people to attend to and can
not spend all his/ her time with you. Instead, learn to mingle with others at the party.
You could try breaking the ice by introducing yourself to someone who is friendlylooking.
Before you leave the party, remember to thank your host first. If you have the time,
you could even offer to help your host clean up the place.


Teacher then introduces students a series of verbs which can be followed by TO
VERB and by BARE VERB
Verbs followed by a TO INFINITIVE
Verbs followed by a BARE INFINITIVE
Agree/disagree (đồng ý/không đồng ý)
Modal verbs: can may, must, will, had
Ask/require (yêu cầu, hỏi, xin)
better,
Choose (chọn lựa)
Make
Decide (quyết định)
Let
Desire (khao khát)
help
Expect (mong chờ)
VERBS OF PERCEPTION ( SEE/
Fail (thất bại, không thể làm gì …)
NOTICE/ HEAR/ FEEL/ HEAR)
Help (giúp)
- see/ feel/ notice/ hear/ watch + object +
Hesitate (ngần ngại)
bare infinitive ( bare infinitive mô tả toàn
Hope (hi vọng)
bộ hành động )
Intend (có ý định)
- see/ feel/ notice/ hear/ watch + object +
Learn (học làm gì ? )
present participle ( present participle mô tả
Offer (đề nghị, cho…)
toàn bộ hoặc một phần của hành độnn )
Plan (họach định)
Examples 1. I saw him leave the house
Prepare (sửa soạn)
2. I saw him leaving the house
Pretend (giả vờ)
Proceed (tiến tới, chuyển sang)
Promise (hứa)
Refure (từ chối)
Seem (có vẻ)
Swear (thề)
Threaten (dọa)
Volunteer (tình nguyện)
Want (muốn)
Wish (ước) …
b. Functions of To infinitive and bare infinitive
Teacher shows students examples using to infinitives and bare infinitives, students
work in groups and try to find out the functions
To infinitive:
- To lean out of the window is dangerous.
- What I like is to swim in the sea and then to lie on the warm sand.
- It was late, so we decided to take a taxi home.
- John was surprised to get Ann’s letter.

Bare infinitve:
- You should stay at home. (Anh nên ở nhà.)


- They made him repeat the whole story.
- You had better tell him the truth.
Teacher shows the functions of To infinitive and bare infinitive to students
TO INFINITIVE
1. Chủ ngữ của câu (subject of a
sentence).
Eg: To wait for people who were late
made him angry.
2. Bổ ngữ cho chủ ngữ (subject
complement)
Eg: What I like is to swim in the sea and
then to lie on the warm sand.
3. Tân ngữ của động từ (object of a verb)
Eg: She agreed to pay £50.
4. Tân ngữ của tính từ (objects of an
adjective)
Eg: John was surprised to get Ann’s
letter.

BARE INFINITIVE
1. Sau các động từ khuyết thiếu: can,
could, may, might, should, shall, must,
will, would,...
Eg: We must go now.
You should stay at home.
2. Sau các động từ: let, make, help
Eg: Don’t let the children stay up late.
3. Sau các động từ chir giác quan ( verbs
of perception): see, hear, feel, watch,
notice + tân ngữ (object) + V
Eg: I suddenly felt something brush
against my arm.

c. Practice:
Teacher provides students a short exercise to consolidate the lesson and help
students remember the knowledge of the lesson:
Students go on with their groupwork, try as fast as possible to find out the answers
for the exercise.
Complete the following sentences using “ bare infinitive” or “ to infinitive”
1. He made me (do)................... it all over again.
2. She can (sing)................... quite well.
3. He will be able (swim)................... very soon.
4. I want (see)................... the house where our president was born.
5. Would you like (go)................... now or shall we (wait)................... till the end?
6. They won't let us (leave)................... the customs shed till our luggage has been
examined.
7. They refused (accept)................... the bribe.
8 Please let me (know)................... your decision as soon as possible.
9. I'm sorry (disappoint) ............ you .
10. Do you (wish) ................... (make) ................... a complaint ?
Students go on with their groups work, try as fast as possible to find out the answers
for the exercise.
Teacher asks some representatives to give the answers.


Suggested answers
1. do
2. Sing
3. To swim 4. To see
5. to go
6. leave
7. To accept
8. Know
9. To disappoint 10. Wish/ to make
Consolidation: Teacher aks some students to list all the verbs followed by To
infinitive and verbs followed by bare infinitive
Homework: Choose the correct option from a, b, c or d.
1. Peter said that he saw Mary ............. that beautiful vase
a. break
b. breaking
c. break
d. broke
2. The police ............. them get out of the car.
a. caused
b. made
c. asked
d. ordered
3. I heard someone ................... outside
a. fell
b. fall
c. to fall
d. fell
4. He was made ................ by the custom officer
a. to open to suitcase
b. opening the suitcase
c. open the suitcase
d. opened the suitcase
5. Bill’s wife doesn’t let him .........go to the party.
a. go
b. to go
c. to have gone
d. went
6. Larry finally ................ to quit the job.
a. admitted
b. decided
c. must
d. thought
7. You will never know why Jane refused ............. the job.
a. getting
b. get
c. to get
d. to be got
8. Why don’t you ............. your son go camping with his classmate?
a. permit
b. allow
c. let
d. advise
9. I am very pleased ............... you again
a. see
b. to see
c. to seeing
d. be seeing
10. There are two important things .............. in your mind.
a. bearing
b. to bear
c. bear
d. born
11. I saw your son .................. the road by himself.
a. to cross
b. crossing
c. cross
d. crossed
12. Carl .............. staying one more night in the village.
a. agrees
b. hopes
c. plans
d. suggest
13. I can’t go with you all. I have a lot of homework ........... now
a. to do
b. doing
c. do
d. be done
14. It was very kind of you ............... me.
a. helping
b. to help
c. help
d. helped
15. He saw them ............home late
a. arrive
b. to arrive
c. arrived
d. be arriving
Period 2: GERUND IN ENGLISH
I. Content of the lesson
STT

ACTIVITES

Teacher’s acts

Students’s

Time


1
2

3

4

5

Warm-up

List verbs followed by
an Ing-Verb
Activity 1:
- Divide students into 4
Finding VERBS groups and then deliver
which are
hand-out
followed by an - Explain the work to
Ing-Verb in the students
passage
Activity 2:
Teacher makes
Discussion
questions:
- Functions of Gerund
Activity 3: use,
form and
functions of
Gerund
Activity 4:
Practice

Work in groups

7 mins

- work in group and try
to find out verb form in
the passage

5 mins

- work and discuss, then 10 mins
present their work in
front of the class

- Then corrects students’ Write down their books
work and provides full
functions

13 mins

Teacher provides
Do the exercise in
5 mins
exercises related to the
groups
Gerund
6
Consolidation
To sum up the content
Listen and write down
5 mins
and homework
and explain the way to
homework
do exercises at home
II. Procedures of the lesson:
1. Warm up:
Teacher divides students into 4 groups
Each group tries to list as many verbs followed by an gerund as possible
Then some representatives will present their work in front of the class:
2. New lesson:
a. Activity 1:
Teacher delivers a hand-out, asks groups to find verbs followed by an Ing-Verb
For New Year’s people agree to make New Year’s resolutions. By making a
resolution, we promise to do or not to do things during the New Year. Some people
avoid making them. Some people like to make them so they can have a fresh start as
the year begins. Some people don’t like making them. They avoid making promises
that they will not keep. What do you think? When we begin making promises will
they eventually be broken? When we begin to make promises, is it the start of a good
plan?
Here are some top New Year Resolutions:
For New Year’s people agree to make New Year’s resolutions. By making a
resolution, we promise to do or not to do things during the New Year. Some people


avoid making them. Some people like to make them so they can have a fresh start as
the year begins. Some people don’t like making them. They avoid making promises
that they will not keep. What do you think? When we begin making promises, will
they eventually be broken? When we begin to make promises, is it the start of a good
plan?
Here are some top New Year Resolutions:
1. Start spending more time with my
11. Put off retiring
12.Finish reading at least 5 books.
family.
13. Keep on working out.
2. Stop smoking.
14. Give up eating sugar and fat.
3. Try to save more money.
15. Start playing the guitar.
4. Refuse to be negative.
16. Continue watching films in English
5. Practice playing music.
17. Learn to speak Chinese.
6. Enjoy living life.
18. Expect to keep all resolutions.
7. Manage to organize my life.
19. Decide to make an effort to lose
8. Offer more often to help my friends
weight.
and family.
20. Consider saving money for a house.
9. Agree to study more.
10.Look forward to being successful.
Teacher asks some groups to show verbs followed by a Gerund
Teacher comments and gives full one
For New Year’s people agree to make New Year’s resolutions. By making a
resolution, we promise to do or not to do things during the New Year. Some people
avoid making them. Some people like to make them so they can have a fresh start as
the year begins. Some people don’t like making them. They avoid making promises
that they will not keep. What do you think? When we begin making promises will
they eventually be broken? When we begin to make promises, is it the start of a good
plan?
Here are some top New Years Resolutions:
For New Year’s people agree to make New Year’s resolutions. By making a
resolution, we promise to do or not to do things during the New Year. Some people
avoid making them. Some people like to make them so they can have a fresh start as
the year begins. Some people don’t like making them. They avoid making promises
that they will not keep. What do you think? When we begin making promises, will
they eventually be broken? When we begin to make promises, is it the start of a good
plan?
Here are some top New Years Resolutions:
1. Start spending more time with my
11. Put off retiring
family.
12. Finish reading at least 5 books.
2. Stop smoking.
13. Keep on working out.


3. Try to save more money.
4. Refuse to be negative.
5. Practice playing music.
6. Enjoy living life.
7. Manage to organize my life.
8. Offer more often to help my friends
and family.
9. Agree to study more.
10. Look forward to being successful.

14. Give up eating sugar and fat.
15. Start playing the guitar.
16. Continue watching films in English
17. Learn to speak Chinese.
18. Expect to keep all resolutions.
19. Decide to make an effort to lose
weight.
20. Consider saving money for a house.

b. Activity 2:
Teacher’s activities
Functions of gerund
Teacher give students time to discuss the
functions of Gerund in English
Teacher goes round and be ready to help
weak groups if neccesary

Students’ activities
Students work in groups, try to find out
the functions of gerund by looking at the
examples provided by teacher.
1. Reading the story of Kieu is
interesting
2. My hobby is fishing .
3. She is interested in learning English .
4. I always avoid making noise in class.

c. Activity 3:
Teacher’s activities
Teacher asks some representative to
present their work in front of class, the
teacher gives full functions of gerund
then

Teacher shows some verbs and phrases
often followed by a gerund in English

Students’ activities
Students present their work
Suggested answers
- Being the subject of the sentence
Eg: Swimming is good for youe health
- Being the complement of the subject
Eg: My hobby is listening to music
- Being the object of a preposition
Eg: She is fond of reading stories.
- Being the object of a verb
Eg: He enjoys jogging so much
Verbs and expressions followed by a
gerund


Like, love, enjoy, dislike, hate, don't
mind, can't stand, can't bear it's no
use ...,it's no good ..., there's no point
in ...
d. Activity 4:
Teacher’s activities

Teacher gives students a few minutes to
complete the exercise in groups.

Then each group will present their work
in front of the class

Teacher comments and gives answers
1. working 2. to see
4. to learn

3. working

5. helping 6. to talk

7. laughing 8. coming 9. studying

Students’ activities
Exercise :Choose the correct form of
the verbs (infinitive or gerund)
1. I am keen on(work)______________
in the computer industry.
2. Amy decided (visit)_______a doctor.
3. Leila enjoys(READ)____ love stories.
4. Do you intend(learn)__________
Italian or English?
5. Do you mind(help)_______ me wash
the dishes?
6. Alan asked(talk)_______ to the boss.
7. I can't help (laugh)_______when I
watch Mr Been.
8. If Sara keeps (calm)________ to work
late, she'll have problems with the boss.
9. Liza hates(study)________ Maths.
10. Are you interested in(visit)________
in Africa ?

10. living

Consolidation: Teacher repeats how a gerund is used in English
Homework: Choose the best option from A, B, C or D
1. All the passengers were made ________ their seat belts during the turbulence.
a. buckle
b. to buckle
c. buckling
d. for buckling.
2. ________ good ice cream, you need to use a lot of cream.
a. Make
b. Making
c. To make
d. For make
3. I got my friend ________ her car for the weekend.
a. to let me to borrow
b. to let me borrow
c. let me borrow
d. let me to borrow
4. How can you let such a silly incident ________ your friendship?
a. wreck
b. to wreck
c. wrecking
d. that wrecks


5. ‘How about going to the theater?' 'OK,' but I would rather ______ a concert.'
a. attend
b. to attend
c. attending
d. have attended
6. The skiers would rather ________ through the mountains than go by bus.
a. to travel on train
b. traveled by train
c. travel by train
d. traveling by the train
7. If we leave now for our trip, we can drive half the distance before we stop ___
lunch.
a. having
b. to have
c. having had
d. for having
8. The examiner made us ___ our identification in order to be admitted to the test
center.
a. show
b. showing
c. to show
d. showed
9. As we entered the room, we saw a rat ________ towards a hole in the skirting
board.
a. scamper b. to scamper
c. scampering
d. was scampering
10. I remember ________ to Paris when I was a very small child.
a. to be taken
b. to take
c. being taken
d. taking
11. My parents wouldn't _______ to the party.
a. allow me go
b. allow me to go c. allow me going d. allow to go
12. We are going to have my house _______ tomorrow morning.
a. paint
b. painting
c. painted
d. to be painted
13. We hope that the students themselves will enjoy ______ part in the projects.
a. to take
b. taking
c. to be taken
d. being taken
14. Sally's low test scores kept her from _______ to the university.
a. admitting
b. to admit
c. to be admitted
d. being admitted
15. Are you sure you told me about the party? I don't recall _______ about it.
a. having told
b. to have told
c. having been told d. to have been told


Period 3: EXERCISES
I. Warm up: ( 7 minutes)
Teacher divides students inot 4 groups
Teacher shows a series of verbs and asks students to put verbs in correct column
Students discuss in groups, try to sort out the verbs into 3 groups
decide, want, try, continue, agree, refuse, like, hate, would like to, offer, suggest,
stop, remember, start, finish, avoid, will, expect sb, hope, look forward to, can't
stand, make, can't help, enjoy, mind, would prefer, prefer, forget, let, must, allow sb
To-infinitive

Bare infinitive

Gerund (ing-form)

Teacher corrects and leads students to the new lesson
II. New lesson
Teacher’s activities
1. Activities 1: ( 10 mins)
Teacher provides an
exericse related to verb
form and explains the way
to do the exercise.

Students’activites
Exercise: Put the verb in bracket in correct form
1. They never want me (eat)…… whatever I want to.
2. My parents let me (go) …….. out every weekend.
3. I couldn't (remember) .......his address.
4. Our English teacher wants us (work) …… hard.
Then teacher asks students 5. My mother made me (do)………. the housework
to do the exercise in pairs. yesterday.
6. They didn't expect their children (be)……….. serious
during their absence.
7. Where do you want her (meet… … you?
8. I would like you (stop)……….. complaining
9. I'm not allowed (drink)… or (smoke)……. at home.
Teacher provides keys
10. They decided ( not/ go) ................ to the park
because it was raining hard
11. I was too tired ( do) ............... any more work.


2. Activities 2: ( 10 mins)
Teacher provides students
with a multiple choice
exercise

Teacher goes round and
ready to help if neccesary
Teacher asks some
students to present their
work on the board.
Teacher comments and
gives the answer
1. B.
4. C

2. C.
5. B

3. C
6. C

7. A

8. D

9. A

10. C

11. C 12. A

13. B

14. C 15. D

16. A

17. D

19. B

20. A

18. D

12. Would you mind (turn) …... off the radio?
13. They refused (accept)................... the bribe.
14. He gave up (smoke)…….. many years ago.
15. Could you (tell)............... me the time, please?
Exercise 2: Choose the best option from A, B, C or D
1. . It’s no use______ over spilt milk.
A. cry B. crying C. to cry
D. cried
2. I suggest______ another meeting next week.
A. hold
B. to hold C. holding D. held
3. She couldn’t bear ______ tears when she saw the film
“ Romeo and Juliet”.
A. shed
B. to shed C. shedding D. sheds
4. I really regret ______ your feeling when I asked you
such a silly question.
A. hurt
B. to hurt C. hurting D. hurts
5. My friends arranged ______ to the airport in time.
A. meet
B. to meet C. meeting D. met
6. My girl friend is afraid of ____ out alone when it gets
dark.
A. goes
B. to go
C. going
D. go
7. He continues ______ after his illness. But now, he is
having stomachache.
A. working B. to work C. worked D. works
8. Can someone ______ me how ______ into film from
the camera’s pictures?
A. show / change
B. to show / to change
C. showing / change
D. show / to change
9. We won’t let you______ what we are going to do
with him.
A. know
B. to know C. knowing
D. known
10. American women have got used to ______
independently recently.
A. live
B. to live C. living
D. lives
11. They are looking forward to ______ your news.
A. hear
B. to hear C. hearing D. heard
12. I am accustomed to ______ on my own.
A. living
B. to live C. live
D. lives
13. My parents wouldn't _______ to the party.
A. allow me go
B. allow me to go
C. allow me going
D. allow to go


14. He climbed over the wall without ___ by anybody.
A. seeing B. to see
C. being seen D. to be seen
15. Everybody would like _____to a higher position.
A. promote B. promotes C. promoting D. to promote
16. I’ll try ______ such a foolish thing again.
A. not to cause
B. to not cause
C. not causing
D. to cause not
17. Have you ever watched people _______ fish?
A. try/ catch
B. try/ to catch
C. trying/ to catch
D. B&C are correct
18. Did you manage ________these parcels alone?
A. finishing/ to pack B. finishing/ packing
C. to finish/ to pack
D. to finish/ packing
19. She doesn’t want you ______to her arriving.
A. mention B. to mention C. Mentioning D. mentions
20. The examiner made us ___ our identification in
order to be admitted to the test center.
A. show
B. showing C. to show
D. showed
3. Activity 3: ( 10 mins)
Teacher provides student
with an exercise, then
guides students to do it in
pairs.

Teacher gives students
some minutes to presents
the answer on the board.

Teacher shows the
answers later.

Exercise 3: Identify the mistake (A, B, C or D) that
needs correction.
1. Actually, Mr.Brown is only interested in watching TV,
A
B
C
reading newspapers, and design houses.
D
2. I was too tired doing any more work.
A
B
C
D
3. The sea wasn’t warm enough for us go swimming.
A
B
C
D
4. Remember taking off your shoes when you are in a
A
B
C
Japanese house.
D
5. Because of his lung cancer, my uncle stopped
A
to smoke and drank little wine in order to feel better.
B
C
D
6. My mother made me to promise to write them once a
week.
A B
C
D
7. Jane likes to listen to music, to go to the movie, to


chat on
1. D

2. C

3. D

4. A

5. B

6. C

7. D

8. A

9. B

10. C

11. A 12. C

13. C

14. B 15. A

A
B
C
the phone, and going shopping.
D
8. My father used to giving me some good advice
whenever
A
B
C
I had a problem.
D
9. Hellen borrowed my dictionary for look up the
spelling of ‘occurrence’
A
B
C
D
10. The teacher opened the windows for getting some
A
B
C
fresh air in the room
D
11. I need getting a part-time job to earn some money
A B
C
for my school expenses
D
12. My mother made me to promise to write them once
a week.
A B
C
D
13. it is very interesting learning about another country
AB
C
D
14. Most students want return home as soon as possible.
A
B
C
D
15. My father used to giving me some good advice
A
B
whenever I had a problem.
C
D

Consolidation: ( 5 mins) Teacher guides some hints which can help students to do
multiple choice exercises well
Homework: ( 3 mins) Choose the best option from A, B, C or D.
1.He is expecting .................. a trip to Ha Long Bay.
A. make
B. to make
C. making
D. made
2.Students stopped ........................ noise when the teacher came in.
A. make
B. to make
C. making
D. made


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×