Tải bản đầy đủ

FLC TRẢ cổ tức 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TẬP ĐOÀN FLC

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02/TTr-HĐQT-FLC

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH
V/v: Chi trả cổ tức năm 2016 của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty
-

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

-


Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật số
62/2010/QH12 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

-

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC,

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) biểu
quyết thông qua việc chi trả cổ tức năm 2016 của Công ty như sau:
1.

Tỷ lệ chi trả: 10%/vốn điều lệ.

2.

Hình thức chi trả:
STT

Nội dung

Tỷ lệ

1

Chi trả cổ tức bằng tiền mặt

03%

2

Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu

07%

(hình thức, lộ trình theo Phương án đính kèm Tờ trình này)
Tổng

10%

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua các vấn đề trên.
Trân trọng cám ơn./.
T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nơi nhận:

CHỦ TỊCH

- Như Kính gửi;
- Lưu Thư ký HĐQT.

(Đã ký)
Trịnh Văn QuyếtTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×