Tải bản đầy đủ

Bài giảng Đại số 7 chương 2 bài 1: Đại lượng tỉ lệ thuận

Bài giảng
giảng Đại
Đại số
số 77
Bài


Nội dung của bài học :
 Thế nào là hai đại lượng tỉ lệ thuận – công thức liên hệ giữa hai đại
lượng tỉ lệ thuận ?

 Hai đại lượng tỉ lệ thuận với nhau có những tính chất gì ?


1. ĐỊNH NGHĨA
a) Ví dụ 1 : Một vật chuyển động thẳng đều với vận tốc không đổi là
15km/h . Hỏi sau những khoảng thời gian là 1 giờ ; 2 giờ ; 4 giờ ; 8 giờ ;
sau t giờ thì vật đI được những quãng đường là bao nhiêu km ?
Gọi S là quãng đường mà vật đi được . Khi đó :
- Sau 1h vật đi được quãng đường là :


S = 15 . 1

- Sau 2h vật đi được quãng đường là :

S = 15 . 2

- Sau 4h vật đi được quãng đường là :

S = 15 . 4

- Sau 8h vật đi được quãng đường là :

S = 15 . 8

- Sau t (h) vật đi được quãng đường là : S = 15 . t


1. ĐỊNH NGHĨA
Ví dụ 2 : Nếu các hình vuông có độ dài các cạnh là 1m ; 2m ; 5m ; 9m ;
15m ; a(m) thì chu vi của các hình vuông đó tương ứng là bao nhiêu ?
Gọi chu vi cuả hình vuông là C . Khi đó :
-Hình vuông có cạnh là 1(m) thì chu vi của hv đó là : C = 4 . 1
-Hình vuông có cạnh là 2(m) thì chu vi của hv đó là : C = 4 . 2
-Hình vuông có cạnh là 5(m) thì chu vi của hv đó là : C = 4 . 5
-Hình vuông có cạnh là 9(m) thì chu vi của hv đó là : C = 4 . 9
-Hình vuông có cạnh là 15(m) thì chu vi của hv đó là : C = 4 . 15
-Hình vuông có cạnh là a(m) thì chu vi của hv đó là : C = 4 . a


Ta có :

S = 15 . t
C=4 .a

SHai
tỉ lệ
thuận
công
thứcvới
bên tcó


điểm gì giống nhau ?

C tỉ lệ thuận với a

Đại lượng này = Hằng số x Đại lượng kia
(khác 0)
y = k.x

y tỉ lệ thuận với x
theo hệ số tỉ lệ k

b) Định
Nghĩa
: lượng y liên hệ với đại lượng x theo công
Nếu đại
thức : y = k.x ( với k là hằng số khác không ) ta
nói y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k.


1. ĐỊNH NGHĨA

Ví dụ :

y = 2.x Ta nói y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ là : 2
−3
−3
Nếu y =
.x Ta nói y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ là :
2
2
x Ta nói y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ là : 1
Nếu y =
4
4
Nếu

Nếu

y = 5.x

Ta nói y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ là :

5


1. ĐỊNH NGHĨA

Điền vào chỗ trống :
Nếu

Nếu

y = −0,5.x thì ………………………………………………
đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng x

z=

1

theo …………………
hệ số tỉ lệ là -0,5

.t thì ………………………………………………
đại lượng z tỉ lệ thuận với đại lượng t
3
1
theo …………………
hệ số tỉ lệ là

Viết công thức thể hiện :

3

- Đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng x hệ số tỉ lệ là -6

y = −6.x

- Đại lượng z tỉ lệ thuận với đại lượng t hệ số tỉ lệ là k

z = k.t

(Với k là hằng số khác 0)


1. ĐỊNH NGHĨA
Trong các công thức sau – công thức nào không thể hiện đại lượng y
tỉ lệ thuận với đại lượng x (Thảo luận trong nhóm )

A.

y =5.x

E.

54
y=
x

B.

y = 5.x

F.

y =(a+1).x

C.

y =x

D.

y =-x

(vôù
i a ≠ -1)


1. ĐỊNH NGHĨA
?2 Cho biết y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ là
Hỏi x tỉ lệ thuận với y theo hệ số nào ?

3
5

3
Khi y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ là 3
3 5
Ta có : y =- .x Vậy x = y : 5
5
5
Suy ra x = y . 3
5
5.
y
x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ là Hay : x = 3
3
Vậy trong trường hợp tổng quát , nếu đại lượng y tỉ lệ thuận với x theo
hệ số tỉ lệ là k thì đại lượng x tỉ lệ thuận với đại lượng y theo hệ số tỉ lệ
là bao nhiêu ?


1. ĐỊNH NGHĨA
Trong trường hợp tổng quát , nếu đại lượng y tỉ lệ thuận với x theo hệ
số tỉ lệ là k (Với k là một hằng số khác 0) thì đại lượng x tỉ lệ thuận với
đại lượng y theo hệ số tỉ lệ là bao nhiêu ?
Khi y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ là
Ta có :
Suy ra
Hay :

k (k ≠ 0)

y =k.x Vậy x = y : k
1
x= y.
k
1
1 .
y
x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ là
x=
k
k

Chú ý : Nếu đại lượng y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ là k (Với k là
một hằng số khác 0) thì đại lượng x tỉ lệ thuận với đại lượng y theo hệ
số tỉ lệ là

1
k


1. ĐỊNH NGHĨA
Khi y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ là
Ta có :

y =k.x

Vậy

k = y: x

k (k ≠ 0)
(x ≠ 0)

Ví dụ : Đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng x theo hệ số tỉ lệ k (k khác
0). Biết rằng khi x = 4 thì y = 12. Hãy tìm hệ số tỉ lệ k.
Vì y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ là
Ta có :

y =k.x

Vậy

k (k ≠ 0)

k = y: x

Khi x = 4 thì y = 12 nên ta có :

k = 12 : 4

Hay

k =3

Vậy đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng x theo hệ số tỉ lệ k = 3


?3
?3

?

Mỗi con khủng long ở các cột a ,b
,c ,d nặng bao nhiêu tấn nếu biết
rằng con khủng long ở cột a nặng
10 tấn và chiều cao các cột được
cho như hình vẽ dưới đây ? ( Xem
bảng số liệu trong SGK – Tr.53 )

10 tấn

50mm

30mm

?

10mm

8mm

a

b

?

c

d


?3
?3
Cét
ChiÒu cao
(mm)

Khèi lîng

?
a b c d
1
8
0
10 8 50
50 30
30

50mm

(tÊn)

10 tấn

30mm

?

10mm

8mm

a

b

?

c

d


2. TÍNH CHẤT
?4

Cho biết hai đại lượng y và x tỉ lệ thuận với nhau:
x

x1 = 3

x2 = 4

x3 = 5

x4 = 6

y

y1 = 6

y2=…

y3=…

y4=…

a) Hãy xác định hệ số tỉ lệ của y đối với x ?
b) Điền số thích hợp vào chỗ trống?
c) Có nhận xét gì về tỉ số giữa hai giá trị tương ứng

y1 y2 y3 y4
,
,
, của y và x?
x1 x2 x3 x4


Giải: a) Vì y và x tỉ lệ thuận với nhau nên y=k.x
y1 = kx1 hay 6 = k.3
=> k = 6:3=2
Hệ số tỉ lệ của y đối với x là k=2
b)
x

x1 = 3

x2 = 4

x3 = 5

x4 = 6

y

y1 = 6

y2=8

y3=10

y4=12

y1 y 2 y3 y 4
c)
=
=
=
= .... = 2 (= k)
x1 x 2 x 3 x 4


Tính chất
Nếu hai đại lượng tỉ lệ thuận với nhau thì :
• Tỉ số hai giá trị tương ứng của chúng luôn
không đổi.
• Tỉ số hai giá trị bất kì của đại lượng này bằng
tỉ số hai giá trị tương ứng của đại lượng kia.


BÀI TẬP CỦNG CỐ
Bài 1
Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ thuận với nhau
và khi x = 6 thì y = 4.
a)Tìm hệ số tỉ lệ k của y đối với x
b) Hãy biểu diễn y theo x
c) Tính giá trị của y khi x = 9; x = 15


Giải: a) Vì y tỉ lệ thuận với x, ta có
y = kx ( k là hằng số khác 0)
thay x = 6, y = 4
2
k=
ta được 4 = k.6 =>
3

b) Công thức:

2
y= x
3

c) Với x = 9 ta được
Với x = 15 ta được

2
y = .9 = 6
3
2
y = .15 = 10
3


Bài 2.: Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận. Điền số thích hợp
vào ô trống trong bảng sau

x

-3

y

6

-1
2

1

2

5

-2

-4

-10


Biết y và x tỉ lệ thuận với nhau

Điền số thích hợp vào ô trống

x

1

2 -3 -1 0

y

3

6 -9 -3 0 12 9 15 -6 18

ô
chữ

4

3

5 -2 6


Củng
Củng cố
cố bài
bài học
học

 Nắm vững định nghĩa về hai đại lượng tỉ lệ thuận.
 Công thức liên hệ giữa hai đại lượng tỉ lệ thuận .
 Hệ số tỉ lệ của hai đại lượng tỉ lệ thuận .
 Tính chất của hai đại lượng tỉ lệ thuận – làm BT
trong SGK.


Xin chân thành cảm ơn quý thầy
cô đã đến dự giờ thăm lớp !Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×