Tải bản đầy đủ

Bài giảng Đại số 7 chương 2 bài 1: Đại lượng tỉ lệ thuận

BÀI GIẢNG ĐẠI SỐ 7
BÀI 1:- Thế nào là hai đại lượng tỷ lệ thuận?

- Lấy ví dụ về hai đại lượng tỷ lệ thuận
- Hai đại lượng tỷ lệ thuận là hai đại
lượng liên hệ với nhau sao cho đại lượng
này tăng (hoặc giảm) bao nhiêu lần thì
đại lượng kia cũng tăng ( hoặc giảm)
bấy nhiêu lần


BÀI 1: ĐẠI LƯỢNG TỶ LỆ THUẬN
? Hãy viết công thức tính?

a. Quãng đường đi được s (km) theo thời gian t (h) của
một. vật chuyển động đều với vận tốc 15(km/h)
b. Khối lượng m (kg) của một thanh sắt đồng chất có

khối lượng riêng là 7800 (kg/m3) theo thể tích V(m3)
TL:
s = 15 . t
m =7800 . V

? Các công thức trên có điểm nào giống nhau ?
TL: Các công thức trên đều có điểm giống nhau là: Đại
lượng này bằng đại lượng kia nhân với một hằng số
khác 0

y = kx

(k là hằng số khác 0) .y tỷ lệ thuận với x theo
hệ số tỷ lệ là k


? 2 Cho biết y tỷ lệ thuận với x theo hệ số
3
tỷ lệ k=  5 . Hỏi x tỷ lệ thuận với y theo hệ
số tỷ lệ nào.
GIẢI: y tỷ lệ thuận với x
3
theo hệ số tỷ lệ là k= 
5

3
�y x
5
5
�x y
3

Vậy x tỷ lệ thuận với y theo5

hệ số tỷ lệ 1|k=
3


Qua bài tập trên hãy trả lời câu hỏi
- Nếu y tỷ lệ thuận với x theo hệ số tỷ lệ là k (khác 0)


thì x có tỷ lệ thuận với y không ? Theo hệ số tỷ lệ là
bao nhiêu ?
TL : y tỷ lệ thuận với x theo hệ số tỷ lệ là k thì x tỷ lệ
1
thuận với y theo hệ số tỷ lệ là
k
Chú ý:Khi đại lượng y tỷ lệ thuận với đại lượng x thì x cũng
tỷ lệ thuận với y và ta nói hai đại lượng đó tỷ lệ thuận với
nhau.Nếu y tỷ lệ thuận với x theo hệ số tỷ lệ là k (khác 0) thì
1
x tỷ lệ với y theo hệ số tỷ lệ là k


Hình vẽ dưới là một biểu đồ hình cột biểu diễn khối lượng của 4
con khủng long.Mỗi con khủng long ở các cột a,b,c,d nặng bao
nhiêu tấn nếu biết rằng con khủng long ở cột a nặng 10 tấn và chiều
cao các cột được cho trong bảng sau:
Cét

a

b

c

d

ChiÒu
cao(m
m)

10

8

50

30

50 tấn
30 tấn

Chiều cao của cột (L) và khối lượng của
khủng long (m) là hai đại lượng tỷ lệ thuận

10tấn

m=kL(k≠0)

+)ở cột a có m=10;L=10
k = m : L = 10 : 10 = 1

m=1 L

+)Khối lượng con khủng long ở cột b
là :
+)Khối lượng con khủng long ở cột c :

: lượng con khủng long ở cột d là :
+)Khối

10 mm

a

8
tấn

8 mm 50 mm 30 mm

b

c

m = 1.8 = 8 (tấn)
m = 1.50 = 50 (tấn)
m = 1.30 = 30 (tấn)

d


Qua bài tập trên hãy trả lời câu hỏi
-Nếu biết hai giá trị tương ứng của đại lượng tỷ lệ thuận
thì ta tìm được gì ?
TL :Tìm được hệ số tỷ lệ k
-Khi biết hệ số tỷ lệ k và một giá trị của đại lượng này ta
tìm được gì ?
TL : Ta tìm được giá trị tương ứng của đại lượng kia.
NX:-Nếu biết hai giá trị tương ứng của đại lượng tỷ lệ
thuận ta tìm được hệ số tỷ lệ k.
-Khi biết hệ số tỷ lệ k và một giá trị của đại lượng này
ta tìm được giá trị tương ứng của đại lượng kia.


?4.Cho biết hai đại lượng y và x tỷ lệ thuận với nhau :
x

x1=3

x2=4

x3=5

x4=6

y

y1=6

y2=?

y3=?

y4=?

a)Hãy xác định hệ số tỷ lệ của y đối với x.
b)Thay mỗi dấu “?” trong bảng trên bằng một số thích hợp.
c)Có nhận xét gì về tỷ số giữa hai giá trị tương ứng của y và x

y1 y2 y3 y4
; ; ;
x1 x2 x3 x4


y
6
1
Giải: a) k    2
x1 3

b) y2 = kx2 = 2.4=8
y3 = kx3 =2.5=10
y4 = kx4 = 2.6=12
c)

y3
y1
y2
y4
 2;
 2;  2;
 2;
x1
x2
x3
x4
y1 y2 y3 y4
� 


( k )
x1 x 2 x3 x4


Tính chất:
Nếu hai đại lượng tỷ lệ thuận với nhau thì:
- Tỷ số hai giá trị tương ứng của chúng luôn

không đổi.
- Tỷ số hai giá trị bất kỳ của đại lượng này
bằng tỷ số hai giá trị tương ứng của đại
lượng kia.


BÀI 1: Điền nội dung thích hợp vào ô
trống
Hai đại lượng y và x liên hệ với nhau theo công thức:
y= - 2x
tỷ lệ thuận
y và x là hai đại lượng ……………………………
-2
y tỷ lệ thuận với x theo hệ số tỷ lệ là ………….
1
x tỷ lệ thuận với y theo hệ số tỷ lệ là …………..
x1
y1
2
d)
 .........;
x2
y

a)
b)
c)

2

y3
x
3
 ............
y4

x4


Bài 3: sgk 54

Các giá trị tương ứng của V và m được cho trong bảng sau
V
m

1
7,8

2
15,6

3
23,4

4
31,2

7,8
7,8
m
7,8
V số thích hợp vào ô trống trong bảng trên.
a)Điền

7,8

5
39
7,8

b)Hai đại lượng m và V có tỷ lệ thuận với nhau hay không ? Vì sao.
TL: +) m và V là hai đại lượng tỷ lệ thuận vì

m
 7,8 � m  7,8V
V

+) m tỷ lệ thuận với V theo hệ số tỷ lệ là 7,8

1 10
+) V tỷ lệ thuận với m theo hệ số tỷ lệ là

7,8 78


Qua bài tập trên hãy trả lời câu hỏi
+) Khi các giá trị tương ứng của hai đại lượng được
cho trong bảng.Làm thế nào để biết chúng có tỷ lệ
thuận với nhau hay không?
TL : Ta xét xem tất cả các thương các giá trị tương ứng
của hai đại lượng có bằng nhau không.
NX : Để biết tương quan tỷ lệ thuận giữa hai đại lượng khi biết bảng
các giá trị tương ứng của chúng ta xét tất cả các thương các giá trị
tương ứng của hai đại lượng có bằng nhau không.


Hướng dẫn học ở nhà :
-)Thuộc định nghĩa ,tính chất của hai đại lượng tỷ lệ
thụân.
-)Làm bài tập 1, 2, 3, 4 SGK trang 53,54.
-)Xem trước bài “Một số bài toán về đại lượng tỷ lệ
thuận”.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×