Tải bản đầy đủ

Bài giảng Hình học 7 chương 2 bài 1: Tổng ba góc của một tam giác

HÌNH HỌC 7
Bài 1:
TỔNG BA GÓC CỦA MỘT TAM GIÁC


Hãy cho biết các hình sau hình nào là một tam giác?
A
C

H

D

C A

B

1

K


J

I

B

2

3


Các
Các góc
góc của
của một
một tam
tam giác
giác có

quan
quan hệ
hệ gì
gì với
với nhau
nhau nhỉ???
nhỉ???

A

B

C


Liệu các tam giác có hình dạng,
kích thước khác nhau thì tổng số đo
3 góc của các tam giác này
có bằng nhau không?
M


A

B

X

C
N

P

Y

Z


Tiết 17

TỔNG BA GÓC CỦA MỘT TAM GIÁC
1)TỔNG BA GÓC CỦA
MỘT TAM GIÁC

?1- Hoạt động cá nhân
?2- Hoạt động theo nhóm
A

B

C

*VẽCắt
một
tấm
bìa
hình
một
tam
giác
bất
kì.
tam giác ABC.
-Dùng thước đo góc đo
-Cắt
rờicủa
góctam
B ra
rồiđó.
ba góc
giác
đặt nó kề với góc A,
-Tính tổng số đo ba góc
-Cắt
rời góc
ra rồi
của tam
giácCđó.
đặt nó kề với góc A
Có nhận xét gì về kết
Hãy
nêu dự đoán về
quả trên.
tổng ba góc A,B,C của
tam giác ABC
?1
?2


Tiết 17

TỔNG BA GÓC CỦA MỘT TAM GIÁC

1)TỔNG BA GÓC CỦA
MỘT TAM GIÁC
?1- Hoạt động cá nhân
?2- Hoạt động theo nhóm

A

B

C

* ĐỊNH

Kết
luận:

hình
dạng và

ABC
-Hai tam giác có thể khác nhau
về
….................
GT
kích
thước
Tổng
ba gócnhưng
của một
....................
tổng ba góc
của
này
0
µA +tam
µ +C
µgiác
KL
B
=
180
0
bằng
tam
giác
bằng
180
luôn ……… tổng ba góc của tam giác kia.
1800
-Tổng ba góc của một tam giác bằng ………
CMinh


Đo góc
A
1010

Ta có:

B

480

310

µA + Bµ + Cµ = 101 + 48 + 31 = 180
0

0

0

0

C

Qua phép đo góc ta nhận xét :

Tổng các góc trong một tam giác bằng 180 0

GSP
Slide 5


Cắt và ghép góc
A

B

C

Qua thực hành cắt ghép góc ta dự đoán:

Tổng ba góc của một tam giác bằng 180 0

Slide 5


y

A

x
1

2

∆ABC

GT

µA + B
µ +C
µ = 1800

KL

A

B

C

Chứng minh:

(SGK/106)

Qua A kẻ đường thẳng xy songBsong với BC C

µ
µ

B
=
A1
xy // BC

(1) (hai góc so le trong)

µ


C
=
A2 (2) (hai góc so le trong)
xy // BC
Từ (1) và (2) suy ra:
·
µ +C
µ = BAC
·
¶ + Aˆ = xAy
·
BAC
+B
+A
= 1800
1

2


y

A

x

1 3

2

B

C
A

x
1 3
B 2

C

y

A

y
3

B

1

x

2
C


BT Ddo

ÔNG LÀ AI ?

1

2

3

4

5

6

Ông là: Py-ta-go (khoảng 570 -500 trước Công nguyên) .Py-ta-

go đã chứng minh được tổng 3 góc của một tam giác bằng 1800; đã chứng minh
hệ thức giữa độ dài các cạnh của một tam giác vuông (định lí Py-ta-go)


Câu 1: Giá trị x ở hình vẽ là:
A

a. x = 300
b. x = 400
c. x = 500
d. x = 600

300

B

x

1100

C

ΔABC có: Aˆ + Bˆ + Cˆ = 1800
300 + x + 1100 = 1800
x
= 1800 – 1100 – 300
x
= 400


Câu 2: Giá trị x ở hình vẽ là:
D

A. x = 500
B. x = 400
C. x = 600
D. x = 650

500

x
E

ΔEDF có:

x
F

Eˆ + Fˆ + Dˆ = 1800
x + x + 500 = 1800
2x
= 1800 - 500 = 1300
x
= 1300 : 2 = 650


Câu 3: Cho tam giác MHK có góc H bằng 900,
hãy chọn câu đúng:
K

A.

¶M + K
µ 〉 900

B.
C.
D.

¶M + K
µ = 900

¶M + K
µ 〈900

¶M + K
µ = 1800

H

M


Câu 4: Cho hình vẽ, giá trị x là:
A

a. x = 500
b. x = 400
c. x = 600
d. x = 700

x

x

x

B
ΔABC có:

C

Aˆ + Bˆ + Cˆ = 1800
x + x + x = 1800
3x
= 1800
x
= 1800 : 3 = 600


Em nhận được một phần quà.
Chúc mừng em!!!


Câu 6: Tính giá trị y ở hình vẽ:
y

600
E

D

400

F

·
ΔEDF có: Eˆ + Fˆ + EDF
= 1800
·
600 + 400 + EDF
= 1800

·
EDF
= 800

Mà:

·
EDF
+ y = 1800

800 + y = 1800
y = 1000

( Hai góc kề bù)


* Cho hình vẽ, hãy tìm giá trị của x.
Q
20°

T

x

1

R

S

·
= 1800 : 3 = 600
ΔRQS có: Sˆ = Qˆ = Rˆ ⇒ QRS
·
·
µ = 1200 ( Hai góc kề bù)
QRS
+ QRT
= 1800 ⇒ R
1
ΔTQR có: Tˆ + Rˆ1 + Qˆ = 1800
x + 1200 + 200 = 1800
x = 1800 – 1200 – 200 = 400

Ddo


* Cho hình vẽ, hãy tìm giá trị của x;y
A

40

0

B

ΔABD có:

700

400

x

D

y

C

·ADB + Aˆ + Bˆ = 1800

·ADB + 400 + 700 = 1800
·ADB = 700
⇒ x = 1100 ( Hai góc kề bù)

·
ΔADC có: x + Cˆ + CAD
= 1800

1100 + y + 400 = 1800
y = 300

BT2


TÓM TẮT
A

∆ABC

GT
B

C

KL

µA + B
µ +C
µ = 1800

DẶN DÒ
1) Làm các bài tập ở các hình 47,48,49,50,51; bài 2/108

2) Nghiên cứu: phần 2: Áp dụng vào tam giác vuông
và phần 3: Góc ngoài của tam giác.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×