Tải bản đầy đủ

Bài giảng Đại số 7 chương 2 bài 2: Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận

BÀI GIẢNG ĐẠI SỐ7
BÀI 2:

MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ ĐẠI
LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN

1


Câu 1

Câu 4

Câu 2

Câu 3

Bạn chọn số
nào?Kiểm tra bài cũ
Tìm chỗ sai và sửa lai cho đúng
Câu 1
Nếu đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng x theo hệ số
k
tỉ lệ k thì ta có công thức y =
x
Sửa:

y = kx (k là hằng số khác 0)

Trở lại
27


Kiểm tra bài cũ
Tìm chỗ sai và sửa lai cho đúng
Câu 2
Nếu x1,x2 và y1,y2 lần lượt là các giá trị tương ứng
của hai đại lượng tỉ lệ thuận thì ta có
x2
x1
y1
y=2
Sửa :

Trở lại

x1
=
y1

y1
x1
x2
hoặc
=
y2
x2
y2
Kiểm tra bài cũ
Tìm chỗ sai và sửa lai cho đúng
Câu 3
Với v là thể tích của vật có khối lượng m thì
khối lượng riêng của vật là:
v
D=
m

Sửa:
Trở lại

m
D=
v


Kiểm tra bài cũ
Tìm chỗ sai và sửa lai cho đúng
Câu 4
Nếu x,y,z tỉ lệ với 1;2;3 thi ta có

z
x+ y−z
y
x
=
=
=
2
1
3
1+ 2 + 3
Sửa:
Trở lại

z
x+ y+z
y
x
=
=
=
2
1
3
1+ 2 + 3


Tiết 24:
MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN
1. Bài toán 1
Hai thanh chì có thể tích là 12cm3 và 17cm3. Hỏi mỗi thanh
nặng bao nhiêu gam, biết rằng thanh thứ hai nặng hơn thanh
thứ nhất 56,5 g

Thể tích và khối lượng
của hai thanh chì là hai
đại lượng có quan hệ
như thế nào?


Tiết 24:
MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN
1. Bài toán 1
Hai thanh chì có thể tích là 12cm3 và 17cm3. Hỏi mỗi thanh
nặng bao nhiêu gam, biết rằng thanh thứ hai nặng hơn thanh
thứ nhất 56,5 g

Ta dựa vào kiến thức nào
để có thể tính được m1 và
m2 ?


Điền vào chỗ trống(….) để được lời giải đúng của bài toán 1
Giả sử khối lượng của hai thanh chì tương ứng là m1 gam và m2
gam.
Do khối lượng và thể tích
m2 thể là hai đại lượng tỉ lệ thuận
m1của vật
= 17
với nhau, nên
12
Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:
........
m2-m
m2
..........
.....
m1
56,5
1
11,3...
= 17 =
=
= ……
12

17 − 12

5

.11,3 192,1Và m1= 12..……=……..
.11,3 135,6
Vậy: m2 = 17………=……..
Trả lời: Hai thanh chì có khối lượng là 135,6g và 192,1g


Hãy nêu lại
các bước giải bài toán 1?


?1

Hai thanh kim loại đồng chất có thể tích là 10cm3
và 15cm3. Hỏi mỗi thanh nặng bao nhiêu gam?
Biết rằng khối lượng của cả hai thanh là 222,5g
Khối lượng của hai
thanh kim loại đồng chất
có tỉ lệ với 10 và 15
không? Vì sao?


Giả sử khối lượng của hai thanh chì tương ứng là m1 gam và m2
gam.
Do khối lượng và thể tích
m2 thể là hai đại lượng tỉ lệ thuận
m1của vật
= 17
với nhau, nên
12
Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:

........
m2-m
m2
..........
.....
m1
56,5
1
= 17 =
=
=
12
5
17 − 12

11,3...
……

.11,3 192,1 Và m1= 12..……=……..
.11,3 135,6
Vậy: m2 = 17………=……..
Trả lời: Hai thanh chì có khối lượng là 135,6g và 192,1g


?
Chia số 222,5
thành
2 phần
lệ vớibiểu đơn giản:
Chú ý: bài toánra?1
ta có
thểtỉphát
với 10 và 15 ta làm như thế nào ?

chia số 222,5 ra thành hai phần tỉ lệ với 10 và
15


Bài tập 6 SGK tr 55
Thay cho việc đo chiều dài của các cuộn dây thép người ta
thường cân chúng. Cho biết mỗi mét dây nặng 25 gam.
a) Giả sử x mét dây nặng y gam. Hãy biểu diễn y theo x.
b) Cuộn dây dài bao nhiêu mét biết rằng nó nặng 4,5kg?
Hướng dẫn
Một mét dây nặng 25g nên x met dây sẽ có cân nặng là:
25.x (g)
=> y = 25x


?
Ban gái trong hình vẽ đang suy nghĩ về bài toán gì vậy?em hãy
phát biểu bằng lời nội dung bài toán đó?


Tiết 24:
MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN
1. Bài toán 1
2. Bài toán 2
Tam giác ABC có số đo các góc là Aˆ , Bˆ , Cˆ lần lượt tỉ lệ với
1;2;3. Tính số đo các góc của tam giác ABC
Nêu cách làm bài
toán 2?


Bài tập 9 SGK tr 56
Đồng bạch là một loại hợp kim của niken, kẽm, và đồng với
khối lượng của chúng lần lượt tỉ lệ với 3; 4 và 13. Hỏi cần bao
nhiêu kilôgam niken, kẽm và đồng để sản xuất 150 kg đồng
bạch ?
Hướng dẫn
Gọi cân nặng của niken, kẽm, đồng để sản xuất 150kg đồng bạch
lần lượt là x;y;z (kg; x,y,z >0)
khối lượng đồng bạch cần sản xuất là 150kg:
x+y+z = 150(kg)
Khối lượng niken, kẽm, đồng tỉ lệ với 3;4;13 ta có:

y
x
=
=
2
1

z
3

Áp dụng dãy tỉ số bằng nhau:
….


Tiết 24:
MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN

Hướng dẫn về nhà
-Ghi nhớ công thức về hai đại lượng tỉ lệ thuận và
tính chất dãy tỉ số bằng nhau
-Xem lại các bước giai một bài toán về đại lượng
tỉ lệ thuận.
- Bài tập về nhà: 5;6;7;9;10 SGK tr 55;56

29
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×