Tải bản đầy đủ

TRAC NGHIEM THI VIEN CHUC TOAN THCS

TRẮC NGHIỆM
ÔN THI VIÊN CHỨC
TOÁN THSC


VTKT – SPT K37 – CĐ Ngô Gia Tự Bắc Giang.Gmail: vuthu01121999@gmail.com
PHẦN 1
Câu 1: Cho hình vẽ sau:
n

m
B

p

q
C

D

A


Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai
B. B  m

A. A  q

C. B  n

D. D  n

C. D  q

D. A  m

Câu 2: Cho hình vẽ sau
n

m
B

p

q
A

D

C

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai
A. B  p

B. C  q

Câu 3: Cho hình vẽ sau

1

Khi bạn sắp bỏ cuộc, hãy nhớ tới lý do khi bạn bắt đầu


1


VTKT – SPT K37 – CĐ Ngô Gia Tự Bắc Giang.Gmail: vuthu01121999@gmail.com

n

m
B

p

q
C

D

A

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai
A. B  m, B  n, B  p

B. C  m, C  q

C. A  n, A  p

D. D  q

Câu 4: Cho hình vẽ sau
n

m
B

p

q
A

D

C

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng
A. C  m, C  p, C  n

B. B  m, B  n, B  q

C. A  n, A  p, A  q

D. D  p, D  m, D  n

Câu 5: Cho hình vẽ sau

2

Khi bạn sắp bỏ cuộc, hãy nhớ tới lý do khi bạn bắt đầu

2


VTKT – SPT K37 – CĐ Ngô Gia Tự Bắc Giang.Gmail: vuthu01121999@gmail.com

D

C

B
E
G

A

Khi đó
A. Ba điểm D, E, A thẳng hàng

B. Ba điểm C, E, G thẳng hàng

C. Ba điểm B, E , A thẳng hàng

D. Ba điểm A, E, G thẳng hàng

Câu 6: Cho hình vẽ sau

D

C

B
E
G

A

Khi đó
A. Hai điểm G, E nằm cùng phía đối với điểm D.
B. Hai điểm A, B nằm cùng phía đối với điểm E.
C. Hai điểm G, E nằm khác phía đối với điểm D.
D. Hai điểm D, B nằm cùng phía đối với điểm C.
Câu 7: Cho hình vẽ sau

D

C

B
E
G

A

3

Khi bạn sắp bỏ cuộc, hãy nhớ tới lý do khi bạn bắt đầu

3


VTKT – SPT K37 – CĐ Ngô Gia Tự Bắc Giang.Gmail: vuthu01121999@gmail.com
Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai
A. Điểm E nằm giữa hai điểm G, D.
B. Điểm E nằm giữa hai điểm B, A.
C. Điểm D nằm giữa hai điểm B, C.
D. Điểm B nằm giữa hai điểm E , D.
Câu 8: Cho hình vẽ sau

Số đường thẳng và số giao điểm lần lượt là
A. 5 và 6.

B. 8 và 6.

C. 4 và 5

D. 5 và 4

Câu 9: Cho hai điểm A, B. Khi đó khẳng định nào sau đây sai
A. Có vô số đường đi qua hai điểm A, B.
B. Có duy nhất một đường đi qua hai điểm A, B.
C. Có duy nhất một đường thẳng đi qua hai điểm A, B.
D. Có duy nhất một đoạn thẳng được tạo thành từ hai điểm A, B.
Câu 10: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai
A. Hình gồm điểm O và một phần đường thẳng bị chia ra bởi điểm O được gọi là một tia gốc
O (hay một nửa đường thẳng gốc O ).
B. Mỗi điểm nằm trên một đường thẳng là gốc chung của hai tia đối nhau.
C. Hai tia không trùng nhau được gọi là hai tia phân biệt
D. Hai tia Ax và Ay là hai tia đối nhau.
Câu 11: Cho hình vẽ sau

4

Khi bạn sắp bỏ cuộc, hãy nhớ tới lý do khi bạn bắt đầu

4


VTKT – SPT K37 – CĐ Ngô Gia Tự Bắc Giang.Gmail: vuthu01121999@gmail.com

a
P

N

M

Q

Khi đó, khẳng định nào sau đây sai
A. Các tia MN , MP, MQ trùng nhau.
B. Các tia NP, NQ trùng nhau.
C. Các tia NM , NQ đối nhau.
D. Các tia NP, NQ, NM trùng nhau.
Câu 12: Cho hình vẽ sau
B
a

A

C

Khi đó
A. Đường thẳng a đi qua mút đoạn thẳng BC
B. Nếu kéo dài đường thẳng a thì nó cắt đoạn thẳng BC tại một điểm.
C. Đường thẳng a đi qua mút của đoạn thằng AB
D. Nếu kéo dài đoạn thẳng BC thì nó cắt đường thẳng a tại một điểm .
Câu 13: Cho các khẳng định sau, khẳng định nào đúng
A.Mỗi đoạn thẳng có một độ dài
B.Độ dài mỗi đoạn thẳng là một số nguyên dương
C. Đường thẳng đi qua hai điểm A, B chính là độ dài đoạn thẳng AB cần tính.
D.Đoạn thẳng AB lớn hơn đoạn thẳng CD thì ta kí hiệu CD  AB .
HD.
B. Độ dài mỗi đoạn thẳng là một số dương

5

Khi bạn sắp bỏ cuộc, hãy nhớ tới lý do khi bạn bắt đầu

5


VTKT – SPT K37 – CĐ Ngô Gia Tự Bắc Giang.Gmail: vuthu01121999@gmail.com
Câu 14: Cho AB  1,5cm; CD  2,3cm; BC  4,8cm; AD  1,7cm.
A

B

D

C

Chu vi ABCD bằng:
A. 18,3cm

B. 20,3cm

C. 10,3cm

D. 16,3cm.

Câu 15: Cho các khẳng định sau khẳng định nào sai
A.Nếu điểm M thuộc đường thẳng AB thì MA  MB  AB.
B.Nếu điểm M thuộc đoạn thẳng AB thì MA  MB  AB.
C. Nếu điểm M nằm giữa hai điểm A và B thì MA  MB  AB.
D. Nếu MA  MB  AB thì điểm M nằm giữa hai điểm A và B
Câu 16: Trong các trường hợp sau, ba điểm A, B, M không thẳng hàng khi
A. AM  2,7cm; MB  3,3cm; AB  6cm
B. AM  3,1cm; MB  2,9cm; AB  5cm
C. AM  3,1cm; MB  2, 4cm; AB  5,5cm
D. AM  3,1cm; MB  2,9cm; AB  6cm
Câu 17: Cho ba điểm A, B, C phân biệt cùng nằm trên tia Ox . Biết OA  1cm; AC  1cm

C  O  ;

AB  3cm (B nằm trên tia AC ); BD  2cm (D nằm trên tia CB). Khi đó

A. OA  AC, CB  BD.
B. AB  CD, OA  AC.
C. OC  CB, CB  BD.
D. OC  BD, CB  AC
AB khi
Câu 18: Điểm I là trung điểm của đoạn thẳng 6

Khi bạn sắp bỏ cuộc, hãy nhớ tới lý do khi bạn bắt đầu

6


VTKT – SPT K37 – CĐ Ngô Gia Tự Bắc Giang.Gmail: vuthu01121999@gmail.com
A. IA  IB
B. AI  IB  AB
C. AI  IB  AB và IA  IB
D. IA  IB 

AB
2

Câu 19: Cho đoạn thẳng AB  6cm. C là một điểm nằm trên đoạn thẳng AB , M là trung
điểm của AC , N là trung điểm của CB . Khi đó đoạn thẳng MN dài là
A. 4cm

B. 3cm

C. 2cm

D. 5cm

Câu 20: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai
A. Hình gồm đường thẳng a và một phần mặt phẳng bị chia ra bởi a được gọi là một nửa mặt
phẳng bờ a .
B. Hai nửa mặt phẳng có chung bờ được gọi là hai nửa mặt phẳng đối nhau
C. Bất kì đường thẳng nào nằm trên mặt phẳng cũng là bờ chung của hai nửa mặt phẳng đối
nhau.
D. Hai tia Ox và Oy được gọi là hai tia đối nhau nếu chúng có chung gốc O.
Câu 21: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai
A. Nếu có xOM  yOM và xOM  yOM  xOy thì OM là tia phân giác của góc xOy
B. Góc là hình gồm hai tia chung gốc
C. Góc bẹt là góc có hai cạnh là hai tia đối nhau
D. Cho góc xOy và điểm N nằm trong góc xOy . Nếu có điểm M sao cho xOM  yOM  xOy
thì hai tia OM và ON trùng nhau.
Câu 22: Trong cách khẳng định sau khẳng định nào đúng
A. Góc bẹt có số đo lớn hơn hoặc bằng 1800
B. Góc nhọn có số đo lớn hơn 900
C. Số đo của mỗi góc không vượt quá 1800
D. Số đo của mỗi góc không vượt quá 3600
Câu 23: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai
A. xOy  900 nếu Ox  Oy tại O

7

Khi bạn sắp bỏ cuộc, hãy nhớ tới lý do khi bạn bắt đầu

7


VTKT – SPT K37 – CĐ Ngô Gia Tự Bắc Giang.Gmail: vuthu01121999@gmail.com
B. xOy  1800
C. Nếu 00    900 thì  là góc nhọn
D. Nếu 900    1800 thì  là góc tù
Câu 24: Trong các khẳng định sai khẳng định nào sai
A. Hai góc kề nhau có tổng số đo bằng 1800
B. Hai góc phụ nhau có tổng số đo bằng 900
C. Hai góc vừa kề nhau, vừa bù nhau được gọi là hai góc kề bù
D. Hai góc bù nhau có tổng số đo bằng 1800
Câu 25: Cho xOy  300 , xOz  450 , yOz  150. Khẳng định đúng là
A. Tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Oy
B. Tia Ox và Oz nằm về cùng một phía với bờ là đường thẳng Oy
C. yOz  750
D. Tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz
Câu 26: Tia Ot là tia phân giác của góc xOy khi
A. xOt  yOt
C. xOt  yOt 

B. xOt  tOy  xOy
xOy
2

D. xOt  yOt 

xOy
2

Câu 27: Cho xOy  500 . Om là một tia nằm trong góc xOy , On là tia phân giác của góc xOm,
Ot là tia phân giác góc yOm. Khi đó số đo góc nOt bằng
A. 350

B. 250

C. 450

D. 550

Câu 28: Cho xOy  800 , xOz  1200 . Oy là tia nằm giữa hai tia Ox, Oz. Om là một tia nằm
trong góc xOy , Ot là tia phân giác góc yOm. Khi đó khẳng định nào sau đây sai
A. Oy là tia phân giác của góc mOz

B. xOm  yOm  zOy

C. zOt  600

D. tOx  500

Câu 29: Tam giác ABC là hình gồm

8

Khi bạn sắp bỏ cuộc, hãy nhớ tới lý do khi bạn bắt đầu

8


VTKT – SPT K37 – CĐ Ngô Gia Tự Bắc Giang.Gmail: vuthu01121999@gmail.com
A. Ba đoạn thẳng AB, BC , CA .
B. Ba điểm A, B, C không thẳng hàng.
C. Các đoạn thẳng nối ba điểm A, B, C .
D. Ba đoạn thẳng AB, BC , CA khi ba điểm A, B, C không thẳng hàng.
Câu 30: Cho hình vẽ sau
y'

x
2
3

1
O

x'

4

y

Khẳng định sai là
A. Góc O1 và O3 là hai góc đối đỉnh
B. Góc O2 và O4 là hai góc đối đỉnh
C. Góc xOy và xOy là hai góc đối đỉnh
D. Góc O1 và O2 không là hai góc đối đỉnh
Câu 31:Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai
A. Nếu hai đường thẳng xx, yy cắt nhau tại O, và xOy  900 thì xx  yy.
B. Có một và chỉ một đường thẳng a đi qua điểm O và vuông góc với đường thẳng a cho
trước.
C. Đường thẳng đi qua trung điểm của một đoạn thẳng thì được gọi là đường trung trực của đoạn
thẳng đó.
D. Đường thẳng vuông góc với một đoạn thẳng tại trung điểm của nó được gọi là đường trung
trực của đoạn thẳng ấy.
Câu 32: Cho đường thẳng c cắt hai đường thẳng phân biệt a, b tại hai điểm và a b . Khi đó
A. Hai cặp góc so le ngoài bằng nhau
B. Chỉ có hai góc so le trong bằng nhau
C. Hai góc trong cùng phía phụ nhau

9

Khi bạn sắp bỏ cuộc, hãy nhớ tới lý do khi bạn bắt đầu

9


VTKT – SPT K37 – CĐ Ngô Gia Tự Bắc Giang.Gmail: vuthu01121999@gmail.com
D. Bốn cặp góc đồng vị bằng nhau
Câu 33: Cho đường thẳng c cắt hai đường thẳng phân biệt a, b tại hai điểm và a b . Khi đó
khẳng định nào sai
A. Hai góc trong cùng phía bù nhau
B. Hai góc so le trong bằng nhau
C. Hai góc đồng vị bằng nhau
D. Chỉ có hai góc so le trong bằng nhau
Câu 34: Khẳng định nào phát biểu đúng nội dung tiên đề Ơ-clit
A. Nếu qua điểm M nằm ngoài đường thẳng a có hai đường thẳng song song với a thì chúng
trùng nhau.
B. Cho điểm M nằm ngoài đường thẳng a . Đường thẳng đi qua M song song với đường thẳng
a là duy nhất.
C. Có duy nhất một đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước.
D. Qua điểm M nằm ngoài đường thẳng a có ít nhất một đường thẳng song song với a
Câu 35: Cho bốn đường thẳng phân biệt a, b, c, d .Khẳng định nào sai
A.Nếu hai đường thẳng a, b cùng vuông góc với đường thẳng c thì hai đường thẳng a, b song
song với nhau.
B.Nếu đường thẳng a vuông góc với đường thẳng c và đường thẳng a song song với đường
thẳng b thì hai đường thẳng c và b vuông góc với nhau.
C.Nếu hai đường thẳng phân biệt b và c cùng song song với đường thẳng a thì hai đường
thẳng b và c cùng song song với nhau.
D. Nếu đường thẳng a vuông góc với đường thẳng b , đường thẳng c vuông góc với đường
thẳng d thì hai đường thẳng a và c trùng nhau.
Câu 36: Khẳng định nào sau đây sai
A.Tổng ba góc của một tam giác bằng 1800
B.Mỗi góc ngoài của một tam giác bằng tổng hai góc trong không kề với nó.
C.Góc có đỉnh ở ngoài tam giác luôn nhỏ hơn hoặc bằng mỗi góc trong không kề với nó.
D.Trong một tam giác, mỗi góc trong của tam giác luôn nhỏ hơn góc ngoài của tam giác đó.
Câu 37: Khẳng định sai về đường thẳng song song
10 là

Khi bạn sắp bỏ cuộc, hãy nhớ tới lý do khi bạn bắt đầu

10


VTKT – SPT K37 – CĐ Ngô Gia Tự Bắc Giang.Gmail: vuthu01121999@gmail.com
A.Hai đường thẳng không có điểm chung
B.Hai đường thẳng không cắt nhau
C.Hai đường thẳng phân biệt không cắt nhau
D.Hai đường thẳng không cắt nhau, không trùng nhau
HD: B. có thể trùng hoặc song song
Câu 38: Khẳng định sai là
A.Nếu hai đường thẳng phân biệt a và b cắt đường thẳng c mà trong các góc tạo thành có một
cặp góc so le trong bằng nhau thì đường thẳng a song song với đường thẳng b .
B. Nếu hai đường thẳng phân biệt a và b cắt đường thẳng c mà trong các góc tạo thành có một
cặp góc đồng vị bằng nhau thì đường thẳng a song song với đường thẳng b .
C. Nếu hai đường thẳng phân biệt a và b cắt đường thẳng c mà trong các góc tạo thành có một
cặp góc trong cùng phía bù nhau thì đường thẳng a song song với đường thẳng b .
D. Nếu hai đường thẳng phân biệt a và b cắt đường thẳng c mà trong các góc tạo thành có một
cặp góc đồng vị ngoài bằng nhau thì đường thẳng a song song với đường thẳng b .
Câu 39: Hai đường thẳng cắt nhau tạo nên bốn góc (không tính góc bẹt)
A.Đối đỉnh
B.Đôi một đối đỉnh
C. Đôi một không kề nhau đối đỉnh
D.Đôi một chung đỉnh và không chung cạnh đối đỉnh
Câu 40: Hai góc xOy và xOy có xO xO và yO yO ( hoặc xO yO và yO xO ) được
gọi là hai góc có cạnh tương ứng song song
A.Hai góc nhọn có cạnh tương ứng song song thì bằng nhau.
B.Hai góc có cạnh tương ứng song song thì bù nhau
C.Hai góc có cạnh tương ứng song song thì bằng nhau.
D.Hai góc có cạnh tương ứng song song thì kề nhau
Câu 41: Chọn khẳng định đúng.
A.Hai tia phân giác của cặp góc kề nhau thì vuông góc với nhau
B.Hai tia phân giác của cặp góc bù nhau thì vuông góc với nhau

11 góc với nhau.
C.Hai tia phân giác của cặp góc đối đỉnh thì vuông

Khi bạn sắp bỏ cuộc, hãy nhớ tới lý do khi bạn bắt đầu

11


VTKT – SPT K37 – CĐ Ngô Gia Tự Bắc Giang.Gmail: vuthu01121999@gmail.com
D.Hai tia phân giác của cặp góc kề bù nhau thì vuông góc với nhau.
Câu 42: Cho góc xOy  1200 .Kẻ Ot là tia phân giác của xOy. Kẻ tia Om nằm trong góc xOy
và vuông góc với tia Ox . Kẻ tia On nằm trong góc xOy và vuông góc với tia Oy . Với hình vẽ
được có bao nhiêu góc bằng 300.
B. 4

A. 3

C. 2

D. 1

Câu 43: Cho hình vẽ sau
4
3

1

N
2

1 2
4

M

3

Khi đó
A. N1 và M 1 là hai góc so le trong

B. N 2 và M 2 là hai góc đồng vị

C. N3 và M 3 là hai góc so le trong

D. N 4 và M 1 là hai góc đồng vị

Câu 44: Cho hình vẽ sau đây. Biết FE GH , FG EH .

E

F

35

G

x

H

Khi đó, số đo góc x bằng
A. 350

B. 1450

C. 1550

D.Không tính được

Câu 45: Cho hình vẽ sau

12

Khi bạn sắp bỏ cuộc, hãy nhớ tới lý do khi bạn bắt đầu

12


VTKT – SPT K37 – CĐ Ngô Gia Tự Bắc Giang.Gmail: vuthu01121999@gmail.com

1

m

K
t
n
H

67

Số đo của góc K1 bằng
A. 670

B. 900

C. 1130

D. Không tính được

Câu 46: Cho hình vẽ sau

D
y

60

40

E

K

Khi đó y bằng
A. 1000

B. 800

C. 700

D. 900

Câu 47: Cho hình vẽ sau
A

40

40

70

y
C

B

Khi đó y bằng

13

Khi bạn sắp bỏ cuộc, hãy nhớ tới lý do khi bạn bắt đầu

13


VTKT – SPT K37 – CĐ Ngô Gia Tự Bắc Giang.Gmail: vuthu01121999@gmail.com
A. 300

B. 450

C.Không tính được số đo góc này

D. 350

Câu 48: Cho hình vẽ sau
O
x
I

K
140

130
E

F

Biết IK EF .Khi đó x bằng
A. 1000

B. 700

C. 800

D. 900

Câu 49: Cho tam giác ABC nhọn . Kẻ BH vuông góc với AC ( H  AC ) , kẻ CK vuông góc
với AB  K  AB  . Khi đó
A. ABH  ACK
B. ABH  ACK
C. ABH  ACK
D. Không thể so sánh được ABH và ACK
Câu 50: Cho tam giác ABC có B  C  500 . Gọi Am là tia phân giác góc ngoài tại đỉnh A.
Khẳng định sai là
A. ABm  500

B. CAm  1300

C. Am BC

D. BAC  BAm  250

Câu 51: Cho hình vẽ sau

14

Khi bạn sắp bỏ cuộc, hãy nhớ tới lý do khi bạn bắt đầu

14


VTKT – SPT K37 – CĐ Ngô Gia Tự Bắc Giang.Gmail: vuthu01121999@gmail.com

x

A
50

?

C

40
B

y

Với A x By thì số đo góc C là
A. 500

B. 400

C. 900

D. 1000

Câu 52: Khẳng định sai là
A. Tổng ba góc ngoài ở ba đỉnh tam giác bằng 3600
B. Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì hai tia phân giác của cặp góc trong
cùng phía vuông góc với nhau.
C. Tam giác ABC vuông tại A , nếu điểm E nằm trong tam giác đó thì góc BEC cũng là góc
vuông.
D. Tam giác ABC có A  400 .Các tia phân giác của các góc B và C cắt nhau ở I . Khi đó
BIC  1100

Câu 53: Cho NMP và ABC có MP  AC , NP  BC , NM  BA .Khi đó
A. NMP  ABC

B. MNP  ABC

C. MPN  ABC

D. Cả ba đáp án đều đúng.

Câu 54: Cho NMP và ABC có MP  AC , NMP  BAC , NM  BA .Khi đó
A. NMP  ABC

B. MNP  ABC

C. MPN  ABC

D. Cả ba đáp án đều đúng.

Câu 55: Cho NMP và ABC có MP  AC , NMP  BAC , MPN  ACB .Khi đó
A. NMP  ABC

B. MNP  ABC

C. MPN  ABC

D.Cả ba đáp án đều đúng.

Câu 56: ABC  DEF theo trường hợp cạnh – cạnh – cạnh. Khi và chỉ khi

15

Khi bạn sắp bỏ cuộc, hãy nhớ tới lý do khi bạn bắt đầu

15


VTKT – SPT K37 – CĐ Ngô Gia Tự Bắc Giang.Gmail: vuthu01121999@gmail.com
A. AB  DE, BC  EF , AC  DF
B. AB  DE, BC  DF , AC  EF
C. AB  EF , BC  DF , AC  ED
D. AB  DE , BAC  EDF , BC  EF
Câu 57: ABC  DEF theo trường hợp cạnh – góc – cạnh. Khi và chỉ khi
A. AB  DE, BC  EF , AC  DF
B. AB  DE , ABC  DEF , BC  EF
C. AB  DE , BAC  EDF , BC  EF
D. AB  DE , ACB  DFE , BC  EF
Câu 58: ABC  DEF theo trường hợp góc – cạnh - góc. Khi và chỉ khi
A. AB  DE , ABC  DEF , BC  EF
B. BAC  EDF , AC  DF , BCA  EFD
C. ABC  DEF , AC  DF , BCA  EFD
D. BAC  EDF , AC  DF , CBA  FED
Câu 59: Cho ABC vuông tại B và DEF vuông tại E . ABC  DEF khi và chỉ khi
A. AB  DE, AC  DF

B. AB  DE, BE  CF

C. AB  DE, BF  CE

D. AB  DE, AF  DC

Câu 60: Cho ABC vuông tại B và DEF vuông tại E . ABC  DEF (cạnh huyền-góc
nhọn) khi và chỉ khi
A. A  D, AC  DF

B. A  D, AB  EF

C. A  D, BC  DE

D. B  E , AC  DF

Câu 61: Cho hình vẽ sau

16

Khi bạn sắp bỏ cuộc, hãy nhớ tới lý do khi bạn bắt đầu

16


VTKT – SPT K37 – CĐ Ngô Gia Tự Bắc Giang.Gmail: vuthu01121999@gmail.com

C

A

B

D

Khẳng định nào sau đây đúng
A. ABC  ABD

B. ACD  BCD

C. ABC  BCD

D. ABD  BCD

Câu 62: Cho đoạn thẳng AB , điểm M . N nằm trên đường trung trực của AB ( M , N không
nằm trên AB ) và cắt AB tại I .
M

A

B

I

N

Khẳng định nào sau đây sai
A. AMB  ANB

B. AMI  BIM

C. AMI  BIN

D. AMB  AMI

Câu 63: Cho hình vẽ sau

17

Khi bạn sắp bỏ cuộc, hãy nhớ tới lý do khi bạn bắt đầu

17


VTKT – SPT K37 – CĐ Ngô Gia Tự Bắc Giang.Gmail: vuthu01121999@gmail.com

E
B

D
A

C
H

Với AD là tia phân giác góc A và CE cắt BH tại D .Trong các khẳng định sau, khẳng định
nào sai
A. ACD  ABD

B. BDE  DCH

C. ADE  ADH

D. ABH  ACB

Câu 64: Cho hình vẽ sau
A

D

C

B

E

Khẳng định nào sau đây sai
A. BAC  1800  2 ABC

B. ABC  BAC  ACE

C. ABC  BAC  1800  ACE

D. DAB  EAC

Câu 65 : Tia Ot là tia phân giác của góc xOy khi
A. xOt  yOt

B. Ba tia Ox, Oy, Oz chung gốc

C. xOt  tOy  xOy và xOt  yOt

D. xOt  tOy  xOy

Câu 66: Cho tam giác ABC, D là trung điểm của AB. Đường thẳng qua D và song song với
song với AB cắt BC ở F. Khẳng định nào sau
BC cắt AC tại E, đường thẳng qua E và song18
đây sai

Khi bạn sắp bỏ cuộc, hãy nhớ tới lý do khi bạn bắt đầu

18


VTKT – SPT K37 – CĐ Ngô Gia Tự Bắc Giang.Gmail: vuthu01121999@gmail.com
A. AD  EF

B. ADE  EFC

C. AE  EC

D. DAE  DCB

Câu 67: Cho đoạn thẳng AB . Vẽ cung tròn tâm A bán kính AB và cung tròn tâm B bán kính
BA , chúng cắt nhau ở C và D. AB cắt CD tại H Khi đó
A. ABC  ABD

B. ACD  BCD

C. AHD  CHB
D. AHD  ADB
Câu 68: Cho tam giác ABC có ba góc nhọn. Vẽ đoạn thẳng AD vuông góc với AB và bằng
AB ( D khác phía C đối với AB ), vẽ đoạn thẳng AE vuông góc với AC và bằng AC ( E
khác phía B đối với AC ). Khi đó khẳng định nào sau đây đúng
A. DC  BE

B. AD  AC

C. AE  AB

D. DB  EC

Câu 69: Cho tam giác ABC , D là trung điểm của AB , E là trung điểm của AC. Vẽ điểm F
sao cho E là trung điểm của DF . Khẳng định nào sau đây sai
A. DB  CF

B.  BDC   FCD

C.

D. DE 

DE BC

1
BC
4

Câu 70: Cho tam giác ABC đều, các tia phân giác của các góc B, C cắt nhau ở I và cắt AC , AB
theo thứ tự tại D, E .Khẳng định nào sau đây sai
A. ID  IE

B. IB  IC

C. IC  IA

D. BIC  1200

Câu 71: Cho tam giác cân có số đo góc ở đỉnh bằng 500 .Khi đó, số đo của một góc ở đáy tam
giác cân đó là
A. 750

B. 650

C. 550

D. 450

Câu 72: Cho tam giác cân có số đo một góc ở đáy bằng 500 .Khi đó, số đo của góc ở đỉnh tam
giác cân đó là
A. 750

B. 800

C. 600

D. 900

Câu 73: Cho tam giác vuông có độ dài 2 cạnh góc vuông lần lượt là 6cm và 8cm .Khi đó độ
dài cạnh lớn nhất của tam giác bằng
A. 8cm

B. 10cm

C. 12cm

D. 15cm

Câu 74 : Cho tam giác vuông có độ dài một cạnh
19góc vuông và cạnh huyền lần lượt là 3cm và
5cm .Khi đó độ dài cạnh góc vuông còn lại của tam giác bằng

Khi bạn sắp bỏ cuộc, hãy nhớ tới lý do khi bạn bắt đầu

19


VTKT – SPT K37 – CĐ Ngô Gia Tự Bắc Giang.Gmail: vuthu01121999@gmail.com
A. 5cm

B. 4cm

C. 6cm

D. 7cm

Câu 75 : Cho tam giác vuông có độ dài 2 cạnh góc vuông lần lượt là 5cm và 12cm .Khi đó độ
dài cạnh lớn nhất của tam giác bằng
A. 14cm

B. 13cm

C. 12cm

Câu 76: Cho tam giác ABC vuông tại A có

D. 15cm

AB 3
 và BC  15cm. Khi đó
AC 4

A. AB  9cm

B. AB  36cm

C. AB  27cm

D. AC  27cm

Câu 77: Cho tam giác ABC cân ở A . Trên tia đối của tia BA lấy điểm D , trên tia đối của tia
CA lấy điểm E sao cho BD  CE .Gọi I là giao điểm của BE và CD. M là trung điểm của
BC . Khẳng định sai là
A. IB  IC
B. ID  IE
C.Nếu kéo dài hai đoạn thẳng BC và DE thì chúng sẽ cắt nhau tại một điểm
D. Ba điểm A, M , I thẳng hàng.
Câu 78: Đoạn lên dốc từ C đến A dài 8,5m, độ dài CB bằng 7,5m (hình vẽ dưới).
A

8,5

C

x

B

7,5

Chiều cao AB bằng
A. 4m

C. 5m

B. 4,5m

D. 5,5m

Câu 79: Cho tam giác ABC có A  1000 , B  400 .Khẳng định đúng là

20

A.Không so sánh được độ dài ba cạnh của tam giác ABC

Khi bạn sắp bỏ cuộc, hãy nhớ tới lý do khi bạn bắt đầu

20


VTKT – SPT K37 – CĐ Ngô Gia Tự Bắc Giang.Gmail: vuthu01121999@gmail.com
B. AB  BC  AC
C.Tam giác ABC là tam giác cân tại A
D. BC  AC  AB
Câu 80: Cho tam giác ABC có AB  5cm, BC  5cm, AC  3cm .Khi đó
A. Tam giác ABC là tam giác cân tại A
B. C  A  B
C. C  A  B
D. Tam giác ABC là tam giác cân tại C
Câu 81: Khẳng định sai là
A.Nếu tam giác ABC vuông ở A , tia phân giác góc B cắt AC ở D thì AD  DC
B. Nếu tam giác ABC có AB  AC và M là trung điểm của BC thì BAM  MAC
C.Nếu một tam giác vuông có một góc nhọn bằng 300 thì cạnh góc vuông đối diên với nó bằng
nửa cạnh huyền.
D. Nếu tam giác ABC có AB  AC và tia phân giác góc A cắt BC ở D thì DC  DB
Câu 82: Cho tam giác MBD có B  900 , hạ đường cao MA xuống BD .Trên đoạn thẳng BD
lấy điểm C (C khác B và D) sao cho BC  CD .
Khi đó
A. MA  MB  MC  MD
B. MBC  1200
C. MBC  MCD
D. Không thể so sánh được bốn đoạn thẳng MA, MB, MC, MD
Câu 83: Cho tam giác ABC . Tìm bất đẳng thức sai trong các bất đẳng thức tam giác dưới đây
A. AB  AC  BC

B. AB  BC  AC

21

Khi bạn sắp bỏ cuộc, hãy nhớ tới lý do khi bạn bắt đầu

21


VTKT – SPT K37 – CĐ Ngô Gia Tự Bắc Giang.Gmail: vuthu01121999@gmail.com
D. AC  BC  AB

C. AB  AC  BC

Câu 84: Cho tam giác ABC . Tìm bất đẳng thức sai trong các bất đẳng thức tam giác dưới đây
A. AB  AC  BC

B. AC  BC  AB

C. BC  AB  BC

D. AB  AC  BC

Câu 85: Cho tam giác ABC . Tìm bất đẳng thức sai trong các bất đẳng thức tam giác dưới đây
A. AB  BC  AC

B. AC  AB  BC

C. BC  AC  AB

D. AC  AB  BC

Câu 86: Cho tam giác ABC . Với cạnh BC ta có:
A. AB  AC  BC  AB  AC
B. AB  AC  BC
C. AB  AC  BC  AB  AC

D. BC  AB  AC

Câu 87: Với các bộ ba độ dài đoạn thẳng trong các trường hợp sau, trường hợp nào ta dựng được
một tam giác
A. 2cm, 3cm, 6cm.
B. 2cm, 4cm, 6cm.
C. 3cm, 4cm, 6cm.

D. 2cm, 2cm, 4cm.

Câu 88: Cho tam giác ABC với BC  1cm , AC  7cm, biết độ dài cạnh AB là một số nguyên.
Tam giác ABC là tam giác
A. Tam giác ABC đều
B. Tam giác ABC vuông cân tại A
C. Tam giác ABC cân tại A
D. Tam giác ABC vuông tại A
Câu 89: Một tam giác cân có độ dài hai cạnh là 3,9cm và 7,9cm. Khi đó, chu vi tam giác cân là
A. 17,5cm

B. 15, 7 cm

C. 19, 7 cm

D. 17,9cm

Câu 90: Cho hình sau

22

Khi bạn sắp bỏ cuộc, hãy nhớ tới lý do khi bạn bắt đầu

22


VTKT – SPT K37 – CĐ Ngô Gia Tự Bắc Giang.Gmail: vuthu01121999@gmail.com

A

I
M
B

C

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai
B. IA  IB  CA  CB

A. MA  MB  IA  IB

C. AM  AB  IA  AB
D. MA  MB  CA  CB
Câu 91: Một tam giác cân có độ dài hai cạnh là 4cm và 9cm. Khi đó, chu vi tam giác cân là
A. 25cm

B. 17cm

C. 22cm

D. 21cm

Câu 92: Cho tam giác ABC, điểm D nằm giữa B và C . Khi đó khẳng định nào sau đây sai
B. AD  AC  DC

A. AD  AB  BD
C. AD2  AB  AC  BC

D. AD 

AB  AC  BC
2

Câu 93: Một trạm biến áp và một khu dân cư được xây dựng cách xa hai bờ sông tại hai địa điểm
A và B (h. 19 ). Trên bờ sông gần khu dân cư một địa điểm C để dụng một cột mắc dây đưa
điện từ trạm biến áp về cho khu dân cư sao cho độ dài đường dây dẫn là ngắn nhất. Khi đó, cho
độ dài đường dây dẫn ngắn nhất là
A

C
B

( h. 19 )

A. C nằm giữa A và B ' (và A, B, C thẳng hàng)

23

Khi bạn sắp bỏ cuộc, hãy nhớ tới lý do khi bạn bắt đầu

23


VTKT – SPT K37 – CĐ Ngô Gia Tự Bắc Giang.Gmail: vuthu01121999@gmail.com
B. B nằm giữa A và C (và A, B, C thẳng hàng)
C. C nằm giữa A và B (và A, B, C thẳng hàng)
D. A nằm giữa C và B (và A, B, C thẳng hàng)
Câu 94: Ba thành phố A, B, C là ba đỉnh của một tam giác; biết rằng: AC  30km, AB  90km.
(h. 20 ).
A

C

B

( h. 20 )

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai
A.Nếu đặt ở C máy phát sóng truyền thanh có bán kính hoạt động bằng 59km thì thành phố B
không nhận được tín hiệu .
B. Nếu đặt ở C máy phát sóng truyền thanh có bán kính hoạt động bằng 120km thì thành phố
B nhận được tín hiệu .
C. Nếu đặt ở C máy phát sóng truyền thanh có bán kính hoạt động bằng 60km thì thành phố B
nhận được tín hiệu .
D. Nếu đặt ở C máy phát sóng truyền thanh có bán kính hoạt động bằng 135km thì thành phố
B nhận được tín hiệu .
Câu 95: Cho tam giác ABC cạnh BC là cạnh lớn nhất. AH là đường vuông góc kẻ từ A đến
BC . Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng:
A. Góc B là góc vuông

B. Góc C là góc tù

C. AB  AC  BC

D. AB  AC  BC

Câu 96: Cho hai điểm A và B nằm về hai phía của đường thẳng d . Khi đó, điểm C thuộc
đường thẳng d thỏa mãn AC  CB nhỏ nhất là

24

Khi bạn sắp bỏ cuộc, hãy nhớ tới lý do khi bạn bắt đầu

24


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×