Tải bản đầy đủ

Bài giảng Đại số 7 chương 2 bài 7: Đồ thị hàm số y=ax (a0)

BÀI GIẢNG ĐẠI SỐ 7

BÀI 7: ĐỒ THỊ HÀM SỐ
y=ax2

ĐỒ THỊ HÀM SỐ y=axy=2x

2

y

Ví dụ 1 : Đồ thị của hàm số y=x2
x

-3 -2 -1
4 1
y = x2 9


0
0

1
1

2
4

A

F

9
8

3
9

7
6
5

B

A(-3;9) B(-2;4) C(-1;1)
O(0;0) D(1;1) E(2;4)
F(3;9)

E

4
3
2

-3

-2


C

1

-1

O

D
1

2

3

4 x


*Nhận xét đồ thị với trục
hoành Ox

• Đồ thị y = x2 nằm phía trên trục
hoành Ox

* Nhận xét vị trí các điểm
A và F ;B và E ;C và D đối
với trục tung Oy ?

y

A

8
7
6

+A và F đối xứng nhau qua trục Oy

5

+ B và E đối xứng nhau qua trục Oy

B

+ C và D đối xứng nhau qua trục Oy

E

4
3
2

*Điểm nào là điểm thấp nhất của đồ thị?

• Điểm O là điểm thấp nhất
của đồ thị

F

9

-3

-2

C

1

-1

O

D
1

2

3

4 x


y

-2 -1 0
y = x2 -4 -1 0

-2

B

1 2
-1 -4

-1

O

x

-3

-1

2

D

-2
-3

A

-4
-5

A(-2;-4) B(-1-1) O(0;0)
C(1;-1) D(-2;-4)

1

y=-x2

-6
-7
-8
-9

C

3

x

Ví dụ 2 : Đồ thị của hàm số y=-x2

-4


y
-4

B

* Nhận xét vị trí các điểm
A và D ;B và C đối với trục
tung Oy ?

Điểm nào là điểm cao nhất của đồ thị?

• Điểm O là điểm cao nhất của đồ thị

-1

1

2

D

-1
-2
-3

A

+ A và D đối xứng nhau qua
trục Oy
+ B và C đối xứng nhau qua
trục Oy

-3 -2

O

• Đồ thị y = -x2 nằm phía dưới trục
hoành Ox

C

-4
-5

y=-x2

-6
-7
-8
-9
1

-3

x

* Nhận xét đồ thị với
trục hoành Ox


Nhận xét :
• - Đồ thị của hàm số y=ax2 (a≠0) là một
đường cong ,đi qua gốc tọa độ và nhận
trục tung Oy làm trục đối xứng. Đường
cong đó gọi là Parabol với đỉnh O.
* Nếu a > 0, thì đồ thị nằm phía trên trục
hoành, điểm O là điểm thấp nhất.
* Nếu a < 0, thì đồ thị nằm phía dưới trục
hoành, điểm O là điểm cao nhất.


CỦNG CỐ
Vẽ đồ thị của hàm số

1 2
y= x
2

x

-2

2

1 2
y= x
2

2

-1
1
2

0
0

1
1
2

A(-2;2) B(-1; 1
2
O(0;0) C(1; 1)
2
D(2;2)

y

2

)

3

A

D

2

1

B
-2

-1

C
O

1

2 xTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×