Tải bản đầy đủ

Bài giảng Hình học 7 chương 1 bài 1: Hai góc đối đỉnh

BÀI GIẢNG HÌNH HỌC 7

BÀI 1:
HAI GÓC ĐỐI ĐỈNH


CHÀO MỪNG CÁC EM
THAM DỰ TIẾT HỌC


Hình học 7 – tiết 1 – hai góc đối đỉnh

1. Định nghĩa
 Hai

góc đối đỉnh là hai góc mà mỗi cạnh
của góc này là tia đối của một cạnh của góc
kia
a

3


b

2
O4

1


Hình học 7 – tiết 1 – Hai góc đối đỉnh

2. Tính chất
 Hai

góc đối đỉnh thì bằng nhau

A

C
3

B

2
O4

Góc AOB = góc COD

1

Góc AOC = góc BOD
D


Hình học 7 – tiết 1 – Hai góc đối đỉnh

3. Trắc nghiệm
Bài 1 : Các mệnh đề sau đúng hay sai :







Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau
Hai góc bằng nhau thì đối đỉnh
Hai góc có một cặp cạnh đối nhau, có số đo bằng nhau
là hai góc đối đỉnh
Hai góc mà mỗi cạnh của góc này là tia đối của một
cạnh của góc kia là hai góc đối đỉnh
Hai góc chung đỉnh và cùng số đo là hai góc đối đỉnh

Đ
S
S
Đ
S


Hình học 7 – tiết 1 – Hai góc đối đỉnh

3. Trắc nghiệm
Bài 2 : Điền từ thích hợp vào chỗ trống




tia đối
Hai góc đối đỉnh là hai góc mà cạnh của góc này là ...................của
một cạnh của góc kia
đối đỉnh
Hai đường thẳng cắt nhau tạo thành hai cặp góc ...............
cạnh
cạnh
Hai góc có mỗi ...........của
góc này là tia đối của một ..........của
góc
đối đỉnh
kia đựoc gọi là hai góc.................


Hình học 7 – tiết 1 – Hai góc đối đỉnh

3. Trắc nghiệm (tt)
Bài 2 : Điền từ thích hợp vào chỗ trống



đối đỉnh
Góc xOy và góc x’Oy’ là ..........................
vì Ox là tia đối của Ox’,
Oy là tia đối của Oy’
m’An’vì Am là tia đối của Am’, An là tia đối của
Góc mAn và góc ..........
tia An’


THE END



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×