Tải bản đầy đủ

Bài giảng Hình học 7 chương 1 bài 1: Hai góc đối đỉnh


Hai đường thẳng xy và x’y’ cắt nhau tại O. Em hãy
nhận xét quan hệ về đỉnh, về cạnh của Ô1 và Ô3?

?1

y’

x

3
x’

2

1

4

O


y

Ô1 và Ô3 có chung đỉnh O, cạnh Oy là tia đối của cạnh
Ox, cạnh Oy’ là tia đối của cạnh Ox’.
Ô1 và Ô3 gọi là hai góc đối đỉnh
?2

Ô2 và Ô4 có là hai góc đối đỉnh không?Vì sao?


1.Thế nào là hai góc đối đỉnh?
Định nghĩa:
Hai góc đối đỉnh là 2 góc có mỗi cạnh của góc này
là tia đối của một cạnh góc kia.
y’

x

3
x’

2
4

O

1
y

Ô1 và Ô3 ; Ô2và Ô4 gọi là hai góc đối đỉnh


1.Thế nào là hai góc đối đỉnh? :

y’

x

Định nghĩa: (sgk)


3
x’

2
4

1
y

O
Vẽ 2 đường thẳng xx’ và yy’ cắt nhau tại O.
Hãy điền vào chỗ trống(…) trong các phát biểu sau:
a)

x’Oy’ là 2 góc đối đỉnh vì cạnh Ox là tia
Góc xOy và góc………
tia đối của cạnh Oy’.
đối của cạnh Ox’ và cạnh Oy là ………..

b)

hai góc đối đỉnh
Góc x’Oy và góc xOy’ là ……………………..vì
cạnh Ox là
Oy là tia đối của cạnh Oy’
Ox’và cạnh ……………….………..
tia đối của cạnh …..


1.Thế nào là hai góc đối đỉnh?
y’

x

Định nghĩa: (sgk)

3
x’

2
4

1

O

Cho hình vẽ
Hỏi Â1 và Â2 có là hai góc đối đỉnh không?Vì sao?
m

n

2
x

1
A

x’

y


1.Thế nào là hai góc đối đỉnh? :
Định nghĩa: (sgk)
Haisánh
góc đối
đỉnh
nhauO2 và O4
2.Tính
chất:
Cho hình
vẽ, so
góc
O1thì
và bằng
O3; góc

Ta có: O1+ O2 = 1800 (kề bù)
O3+ O2 = 1800 (kề bù)
Do đó: O1+ O2 = O3 + O2

y’

x

3
x’

O1 = O3tự
; O: 2O=2 O
Vậy: O1 = O3 .Tương
= 4O4

2
4

O

1
y


Mỗi nhóm 4 em, thảo luận rồi trình bày:

Cho đường thẳng xx’ cắt đường thẳng yy’ tại O, biết
góc xOy bằng 470. Tính số đo các góc còn lại?
Ta có:
y

+ xOy và x’Oy’ là 2 góc đối đỉnh nên:
x’Oy’= xOy = 470.
+xOy và yOx’ là 2 góc kề bù nên:

470
x’

O
y’

xOy + yOx’ = 1800.
hay: 470 + yOx’ = 1800 ⇒ yOx’ = 1800 – 470 = 1330.
+ xOy’ và x’Oy là 2 góc đối đỉnh nên:
xOy’ = x’Oy = 1330.
Vậy: x’Oy’ = xOy = 470, xOy’ = x’Oy = 1330

x


Hướng dẫn về nhà:
1)Học thuộc định nghĩa và tính chất hai góc đối đỉnh
2)Làm các bài tập 2, 3, 4 /83( SGK).

1. Cho đường thẳng xy cắt đường thẳng zt tại O, biết
xÔt = 4xÔz. Tính xÔt, tÔy, yÔz, zÔx.
2. Cho 2 đường thẳng xx’ và yy’ cắt nhau tại O. Gọi Om
và On thứ tự là phân giác của góc xOy và x’Oy’.
Chứng minh rằng Om và On là hai tia đối nhau.


CHÚC CÁC EM HỌC TỐTTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×