Tải bản đầy đủ

Bài giảng Hình học 7 chương 1 bài 6: Từ vuông góc đến song song

Bài giảng điện tử
Môn: toán 7 – Hình học


Kiểm tra miệng:
Câu hỏi 1:
Vẽ a vuông góc với c tại A và b vuông
góc với c tại B.
a) Hãy chỉ ra các cặp góc so le trong

(3đ)

b) Hai góc trong một cặp góc so le trong có
(3đ)
bằng nhau không? Vì sao?
c) Hai đường thẳng a và b có song song với

nhau hai không?

(4đ)Kiểm tra miệng:

Đáp án câu 1:

a) Các cặp góc so le

trong:

µ
µ
A1 , B
1¶A , B

2
2

(2đ)

b) Hai góc trong một cặp
góc so le trong đều bằng
nhau. Vì mỗi góc bằng
90 độ
(3đ)

(3đ)

c) Hai đường thẳng a và b song song với

nhau

(2đ)


Kiểm tra miệng:
Câu hỏi 2:


Cho hình vẽ biết a//b và

µA = 900
1

a) a có vuông góc với c không? Vì sao?
b) Tính số đo các góc B1, B2 .

c) b có vuông góc với c không?


Kiểm tra miệng:
Đáp án câu 2:
a) a có vuông góc với c. Vì
a cắt c và có tạo nên một
góc vuông (4đ)
µ =B
µ (so le trong )
µ = 900 Vì: A
b) B
1
1
(2đ)
µ = 900
A
¶ = 900 Vì: A
µ +B
¶ = 1800 (Trong cùng phía )
B
2

2

µ = 900
A

(2đ)

tạo thành có một góc vuông

(2đ)

c) b ⊥ c Vì b cắt c và trong các góc


§ 6 TỪ VUÔNG GÓC ĐẾN SONG SONG
1. Quan hệ giữa tính vuông góc với
tính song song


?1

Xem hình, biết (

a ⊥ c và b ⊥ c)

a)
xem
a vàvới
b có
song song với
a) Dự
a vàđoán
b song
song
nhau
nhau hay không?
b)
c cắt nhận
hai đường
thẳng
a, b và
b) Đường
Sử dụngthẳng
dấu hiệu
biết hai
đường
trong
các
góc
tạo
thành

1
cặp
góc
so
le
thẳng song song (§4)hãy suy ra a ⁄⁄ b
trong bằng nhau cùng bằng 90 độ nên a ⁄⁄ b


1. Quan hệ giữa tính vuông góc với
tính song song

Tính chất :
- Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc
với một đường thẳng thứ ba thì chúng song
song với nhau
- Một đường thẳng vuông góc với một trong hai
đường thẳng song song thì nó cũng vuông góc
với đường thẳng kia


1. Quan hệ giữa tính vuông góc với
tính song song

Tính chất :
- Nếu a ⊥ c và b ⊥ c thì a // b
- Nếu c ⊥ a và a // b thì c ⊥ b


§ 6 TỪ VUÔNG GÓC ĐẾN SONG SONG
1. Quan hệ giữa tính vuông góc với
tính song song
2. Ba đường thẳng song song


2. Ba đường thẳng song song
?2

a) Cho hình vẽ ( biết: d’//d và d’’//d)

Dựd’đoán
xem d’ và d’’ có song song
// d’’
với nhau không?


?2

2. Ba đường thẳng song song
b) vẽ a ⊥ d (d’//d, d’’//d như hình sau )

 a có vuông góc với d’ không? vì sao?
 a ⊥ d ' vì a ⊥ d và d '// d
 a có vuông
d’’d không?
d sao?
và d ''//vì
d '' vìvớia ⊥
 a ⊥góc
d '' vìvới
a ⊥d’’
d 'không?
 d '//
và a ⊥ dvì'' sao?
 d’ có song
song


2. Ba đường thẳng song song

Tính chất:
Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với
một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với
nhau
Kí hiệu: d//d’//d’’: ba đường thẳng d,d’, d’’ song
song với nhau


2. Ba đường thẳng song song

Nếu d '// d và d ''// d thì d '// d ''

Ba đường thẳng d, d’, d’’ song song với
nhau. Kí hiệu d//d’//d’’


§ 6 TỪ VUÔNG GÓC ĐẾN SONG SONG
1. Quan hệ giữa tính vuông góc với
tính song song
Tính chất :

- Nếu a ⊥ c và b ⊥ c thì a // b
- Nếu c ⊥ a và a // b thì c ⊥ b

2. Ba đường thẳng song song
Tính chất :

Nếu d '// d và d ''// d thì d '// d ''
Khi đó ta nói: d // d’ // d’’


BT40/97SGK: Điền vào chổ trống

a //b
- Nếu a ⊥ c và b ⊥ c thì ............
c ⊥b
- Nếu a // b và c ⊥ a thì ............


BT41/97SGK: Điền vào chổ trống

b // c
- Nếu a // b và a // c thì ............


Hướng dẫn tự học
Với tiết học này:
1:

Học các tính chất của bài từ vuông
góc đến song song
2: Xem và làm lại các bài tập đã giải.

Với tiết học sau:
Chuẩn bị tiết sau luyện tập
2: Làm bài tập 42, 43, 46 SGK/ 98
1:

3:

Xem lại dấu hiệu, tính chất của hai đường
thẳng song song
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×