Tải bản đầy đủ

Bài giảng Hình học 7 chương 1 bài 6: Từ vuông góc đến song song


BÀI 6:

TỪ VUÔNG GÓC ĐẾN SONG SONG


Kiểm tra bài cũ
1) Vẽ lại hình bên rồi vẽ tiếp đường
thẳng c đi qua A và c  b tại B (3đ)
2)Vẽ đường thẳng a đi qua
A và a  c (3đ)
3) Hỏi đường thẳng a có
song song với đường thẳng
b không? Vì sao? (4đ)

A

b


ĐÁP ÁN


c

Câu 1,2: Theo dõi các thao
tác trên màn hình.
Câu 3:

a

A
A
111

* a // b
*Giải thích:
_Dựa

vào dấu hiệu nhận
biết 2 đường thẳng song
song ( bài 4)

b

1


B

B

Nếu 1 đt cắt 2 đt,trong các góc tạo thành có 1 cặp
góc so le trong bằng nhau (hoặc 1 cặp góc đồng vị
bằng nhau) thì 2 đt đó song song nhau.


Tuần: 5
Tiết: 10
Môn: Hình học

BÀI 6:TỪ VUÔNG GÓC ĐẾN SONG SONG


I./ Quan hệ giữa tính vuông góc với tính song song:

?1

A
1
1

B


Tính chất 1 (thuận):
Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc
với một đường thẳng thứ ba thì
song song
chúng……………………....với
nhau
Ta có:

 � a / /b

a c
bc


THẢO LUẬN NHÓM
1.THỜI GIAN : 5 PHÚT
2. HÌNH THỨC : hai bạn chung bàn cùng thảo luận
3. Néi dung :

• Cho a // b; c  a, hãy điền vàochỗ trống (…)
Đt c cắt hai đt a và b
Mà a // b nên theo tính chất hai
đt song song có:
A1=….. ( Vì a1 và …… là cặp
gúc đồng vị )
mà a1 = 900 ( vì c vuông góc
với a )
nên …..= 900
=> c…..B

c
1
aA
1

bB


Đáp án
Cho a// b; c  a
Đt c cắt hai đt a và b mà a // b nên
theo tính chất 2 đt song song có:
A1 = B1 (Vì A1 = B1 là cặp góc
đồng vị )

mà A1 = 900
nên B1 = 900
=>

c  b

( vì c  a )

c
1
aA
1

bB


Tính chất 2 ( đảo):
Một đường thẳng vuông góc với một trong hai
đường thẳng
song song thì nó cũng
vuông góc với đường thẳng kia.
……………….
Ta có:

 �c b

a//b
ca

Bài 40


II./ Ba đường thẳng song song:
?2
Tổ 1,2
1. Đt d có vuông góc với đt b không?
Vì sao?

Cho biết a // b và a // c
và d  a

2. Đt b có song song với đt c không?
Vì sao?

d

Tổ 3,4

3. Đt d có vuông góc với đt c không?
Vì sao?
4. Đt b có song song với đt c không?
Vì sao?

a

b
c


ĐÁP ÁN
?2
1.

d b?

Cho biết a // b và a // c

Có vì a // b mà d  a  d b

và d  a

(tính chất 2)
3.

d c?

a

d

Có vì a // c mà d  a  d  c
(tính chất 2)
2,4. b // c?

b
c

Có d  b và d  c  b // c
TC 3


II./ Ba đường thẳng song song:
?2


II./ Ba đường thẳng song song:
song
*Tính chất:
Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một đường
thẳng thứ ba thì chúng………………………với nhau

song song

*Khi ba đường thẳng d, d’, d” song song với nhau từng đôi
một, ta nói ba đường thẳng ấy song song với nhau.

Lh tt

Bài 41


*Các phương pháp chứng minh hai
đường thẳng song song:
1./ Dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song
(bài 4)
Nếu 1 đt cắt 2 đt,trong các góc tạo thành có 1 cặp góc so le
trong bằng nhau (hoặc 1 cặp góc đồng vị bằng nhau) thì 2 đt
đó song song nhau.
2./ Tính chất :
Hai đường thẳng phân biệt cùng vuơng góc với đường thẳng
thứ ba thì chúng song song với nhau.
3./ Tính chất :
Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với đường thẳng
thứ ba thì chúng song song với nhau.

Lh tt hdvn BTCCH

ƯỚNG
ỚNG DẪN
DẪN
VỀ
VỀ NHÀ
NHÀ

1.Học thuộc các tính chất
2.Nắm vững các phương pháp chứng minh hai
đường thẳng song song
3.Làm các bài tập 44; 45; 46(SGK/Trang 98).

end


Hướng dẫn về nhà
Bài 46-SGK/98
1

1

c


GIỜ HỌC KẾT THÚC
CHÚC CÁC EM
CHĂM NGOAN HỌC GIỎITài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×