Tải bản đầy đủ

Bài giảng Đại số 7 chương 3 bài 3: Biểu đồ

Bài giảng Toán 7 – Đại số
CHƯƠNG 3 - BÀI 3


Kiểm tra bài cũ
Bảng số liệu thống kê ban
đầu là gì? Cách lập bảng
“tần số”? ý nghĩa của
bảng “tần số”?


Biểu đồ tăng trưởng
BÀI 3: BIỂU ĐỒ
1. Biểu đồ đoạn thẳng
+ Bảng “tần số” được lập từ bảng 1/SGK
?. Biểu đồ H.1 là biểu đồ đoạn thẳng
* để dựng biểu đồ đoạn thẳng cần n

xác định:
10
- Lập bảng “tần số”
- Dựng các trục toạ độ ( trục hoành
ứng với giá trị của dấu hiệu, trục
tung ứng với tần số

9

- Vẽ các điểm có toạ độ đã cho

6

- Vẽ các đoạn thẳng.

5

2. Chú ý
Ngoài ra ta có thể dùng biểu đồ hình
chữ nhật để biểu diễn giá trị của
dấu hiệu và tần số tương ứng.

3. Bài tập

8
7

4
3
2
1

O

H. 1

28 30

35


50

x


+ Bảng “tần số” được lập từ bảng 1
Giá trị
28
30

35

50

2

7

3

(x)

Tần số
(n)

8

N = 20

?. Dựng biểu đồ đoạn thẳng theo các bước sau
a) Dựng hệ trục toạ độ, trục hoành
biểu diễn các giá trị x, trục tung
biểu diễn tần số n (độ dài đơn vị
trên hai trục có thể khác nhau)
b) Xác định các điểm có toạ độ là
cặp số gồm giá trị và tần số của
nó: ( 28;2); (30;8); …( Lưu ý: Giá
trị viết trước, tần số viết sau).

n
10
9
8
7
6
5
4
3

c) Nối mỗi điểm đó với điểm trên
trục hoành có cùng hoành độ.
Chẳng hạn điểm (28; 2) được nối
với điểm (28;0); ….

2
1

O

28 30

35

50

x


20
15
10
5

O

1995

1996

1997

1998

H.2

H.2 biểu diễn rừng nước ta bị
phá, được thống kê theo năm


Bài 10/ 14.Sgk. Diểm kiểm tra Toán (học ki I) của học sinh lớp 7C
được cho ở bảng 15:
Giá trị (x)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Tần số (n)

0

0

0

2

8

10

12

7

6

4

1

Bảng 15
a) Dấu hiệu ở đây là gi? Số các giá trị là bao nhiêu?
b) Biểu diễn bằng biểu đồ đoạn thẳng
Bài 11/14.Sgk. Từ bảng “tần số” lập được ở bài 6 hãy lập
biểu đồ đoạn thẳng

N=50


Qua bài cần nắm được
những kiến thức gì?


-Học thuộc lý thuyết trong bài, hiểu được ý nghĩa của việc
lập biểu đồ
- Các bước để dựng biểu đồ
- BTVN: Bài 12,13/Sgk.14,15
- Đọc bài đọc thêm/Sgk.15Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×