Tải bản đầy đủ

Bài giảng Đại số 7 chương 3 bài 3: Biểu đồ

MÔN TOÁN
LỚP 7

BÀI 3

: BIỂU ĐỒ


KIỂM TRA BÀI CŨ
-Từ bảng số liệu ban đầu có thể lập được bảng nào?
 Từ bảng số liệu ban đầu có thể lập được
bảng tần số .
- Hãy lập bảng " tần số" của bảng số liệu sau:
2 5 6 5 8 5 8
8 6 2 9 5 8 2
5 6 5 6 8 5 9


 Bảng tần số
Giaù trò (x) 2
Taàn soá (n) 3


5
7

6
4

8
5

9
2

N=21

 Tác dụng của bảng tần số ?
 Bảng tần số giúp người điều tra dễ có những
nhậân xét chung về sự phân phối các giá trị và tiện
lợi cho việc tính toán sau này.


BÀI 3

: BIỂU ĐỒ

1/ BIỂU ĐỒ ĐOẠN THẲNG:
Dựng biểu đồ đọan thẳng của bảng tần số sau
Giaù trò (x) 2 5 6 8 9
Taàn
soá 3 7 4 5 2 N=21
(n)
Dựng biểu đồ đọan thẳng theo các bước sau
Bước 1: Dựng hệ trục tọa độ, trục hoành biểu diễn
các giá trị x , trục tung biểu diễn tần số n (độ dài đơn
vị trên hai trục có thể khác nhau)


7

On: Trục


tung

3
2

21

10 Cm

3

4
4

Ox: Trục
hoành568
795

6

n

O 0 Cm


1
1


2
2


3
3


4
4


5
5


6
6


7
7


8
8


9
9

x

10

THCS Phulac


Giaù trò 2 5 6 8 9
(x)
Taàn soá 3 7 4 5 2 N=21
2: Nối
Xác mỗi
địnhđiểm
các điểm
có tọa
Bước 3:
trên với
trụcđộhoành
(n)
(2;3);

trục(5;7);(6;4);(8;5);(9;2)
tung.

5
4

21368
79n

O


1


2


3


4


5


6


7


8


9

x


BÀI TẬP 10 / 14
Điểm kiểm tra Toán (học kỳ I) của học sinh lớp 7C
được cho ở bảng 15:
Giaù trò
(x)

0 1 23 4 5

6 7 89 1
0

Taàn soá 0 0 0 2 8 1 1 7 6 4 1 N=50
a/ (n)
Dấu hiệu ở đây là gì? 0 2

Số các giá trị là bao nhiêu?
Dấu hiệu ở đây là: Điểm kiểm tra toán của mỗi
học sinh lớp 7C ; Số các giá trị là 50
b/ Biểu diễn biểu đồ đoạn thẳng


n121110
9

8
7
654321OGiaù 012345 6 7891
trò
0
(x)
Taàn 000281 1 7641 N
soá
02
=
(n)
5
0


12


3


4


5


6


7


8


9

10x


5

Naêm

6

7

8

2/ CHÚ Ý:
Vẽ biểu đồ hình chữ nhật biểu diễn diện tích rừng
nước ta bị phá theo bảng sau

ha

5

O

2
1

10

0 Cm

15

3

4

Dieän
Tích
20
röøng (ha)

199 199 199 1998
5
6
7
20
4
7
9

1995

1996

1997

1998

năm


BÀI TẬP ÁP DỤNG:
Một xạ thủ thi bắn súng. Số điểm đạt được sau mỗi
lần bắn được ghi lại trong bảng sau:
Giaù trò 7 8 9 1
(x)
0
Taàn soá 3 9 1 8 N = 30
a/ Dấu
(n)hiệu ở đây là gì? Xạ
0 thủ bắn bao nhiêu phát?
b/ Biểu diễn bằng biểu đồ đoạn thẳng
BÀI LÀM:
a/ Dấu hiệu ở đây là:Số điểm đạt được sau mỗi lần
bắn.
Xạ thủ bắn 30 phát


Giaù trò 7
(x)
Taàn soá 3
(n)

n

8

9

1
0
9

1

8

N = 30010
9

8
7
654321O


1


2


3


4


5


6


7


8


9

10xHƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
• - Làm các BT :11,12 trang 14 SGK
• Lưu ý bảng 16 chưa là bảng tần số
• - Đọc bài đọc thêm .
• - Tiết sau luyện tập.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×