Tải bản đầy đủ

Mini books tổng hợp wriing của thầy đinh thắng 31032019

IELTS Family

TỔNG HỢP CHIA SẺ MỚI NHẤT VỀ
WRITING VÀ MỘT SỐ BÀI MẪU
WRITING 2018

CỦA THẦY ĐINH THẮNG

Biên tập: Linh Ngư

Hanoi, 2019

1


IELTS Family
Nội dung
...................................................................................................................................................................... 1
HỌC GRAMMAR NHƯ THẾ NÀO CHO HIỆU QUẢ? .......................................................................... 3
VIẾT VỀ THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN GIÁO DỤC NGƯỜI DÂN/LỚP TRẺ v.v... ....................... 4
THAY THẾ CHO FOR EXAMPLE/INSTANCE ...................................................................................... 4

CÁCH VIẾT THAY THẾ CHO THINK/FEEL .......................................................................................... 5
TỪ VỰNG CHO CHỦ ĐỀ ADVERTISING ............................................................................................. 6
MỘT SỐ DANH TỪ ĐẾM ĐƯỢC VÀ KHÔNG ĐẾM ĐƯỢC DỄ GÂY NHẦM LẪN ........................ 7
KỸ THUẬT ―BRAINSTORM 2 LẦN‖ TRONG IELTS WRITING .......................................................... 8
LỖI SAI THƯỜNG THẤY CỦA NHIỀU BẠN KHI VIẾT ESSAY DẠNG AGREE/DISAGREE ........ 9
LƯU Ý VỚI DẠNG BÀI SOLUTION ...................................................................................................... 11
MỘT SỐ BÀI MẪU WRITING 2018 ....................................................................................................... 12
[Đề thi ngày 08/01/2018]- Maintain public libraries ......................................................................... 12
[Đề thi ngày 24/02/2018]- Qualifications vs Personal qualities ..................................................... 14
[Đề thi ngày 26/04/2018] – Prevent or cure? ................................................................................... 16

Biên tập: Linh Ngư

2


IELTS Family
HỌC GRAMMAR NHƯ THẾ NÀO CHO HIỆU QUẢ?
Mình thấy rất nhiều bạn cầm quyển sách Grammar in Use, hoặc một cuốn grammar
bất kỳ, cày từ đầu đến cuối. Mình nghĩ là cũng tốt thôi, có điều là bạn nào học nhiều sẽ
để ý đến khả năng áp dụng nhiều mảng kiến thức trong cuốn này vào IELTS là khá
thấp. Nhiều kiến thức thậm chí trong thực tế cũng không dùng thường xuyên. Có lẽ đa
phần mình thấy các kiến thức ngữ pháp khó trong các bài kiểm tra tiếng Anh ở trường
mà thôi. Trong khi đó, ngoài ngữ pháp, chúng ta có quá nhiều thứ để chuẩn bị cho
IELTS. (Từ vựng, phát âm, cách làm bài, v.v...)
Điển hình là phần VERB TENSE: Mặc dù sử dụng tiếng Anh thường xuyên và cũng
tiếp xúc với người bản địa v.v… bản thân mình cũng không nhớ lần cuối mình nghe
thấy người bản địa dùng các thì đại loại như Quá khứ hoàn thành tiếp diễn hay Tương
lai hoàn thành là bao giờ. Chắc ít nhất 1 năm

:(

Vậy theo bạn thì những cái gì mà 1 năm không sử dụng thì nên làm gì? Nên tạm bỏ ra
khỏi đầu cho đỡ nặng đầu. Lúc nào quên thì mở sách ra xem lại.
Rồi

còn

rất


nhiều

mảng

kiến

thức

khác....

NHIỀU,

RẤT

NHIỀU!!!

Thay vào việc cắm đầu vào ngữ pháp theo kiểu vòng lặp:
HỌC NGỮ PHÁP NHIỀU -> KHÔNG SỬ DỤNG rồi lại HỌC NGỮ PHÁP NÂNG CAO
v.v…-> KHÔNG SỬ DỤNG ===> rất lãng phí
thì nên HỌC NGỮ PHÁP ÍT -> CHỊU KHÓ ÁP DỤNG NHIỀU -> NHỚ LÂU , ví dụ như
viết câu, viết 1 bài luận. Vừa viết vừa giở sách tra lại phần mà mình chưa chắc. Rất
nhiều phần . Nếu có người chữa bài thì càng tốt, chỉ việc tập trung vào những mảng
kiến thức mà mình yếu là được. Nếu có thời gian thì mới đọc thêm. Trừ khi bạn cần 1
số điểm rất cao mới cần nghiên cứu ngữ pháp chuyên sâu.
Một tài liệu có tổng kết các phần ngữ pháp cần thiết cho IELTS mà mình rất thích lại là
1 cuốn sách không chuyên về ngữ pháp: COMPLETE IELTS. Mọi người có thể xem
phần cuối sách, chắc chắn sẽ thấy học được nhiều-thứ-có-thể-dùng-được-ngay, thay vì
nhiều-thứ-không-mấy-khi-dùng như trong Grammar in use.

Biên tập: Linh Ngư

3


IELTS Family
Bên cạnh đó thì đọc essay của Simon và phân tích cấu trúc ngữ pháp cũng là một cách
rất hay để thấy từng hiện tượng ngữ pháp, từ đơn giản đến phức tạp, được vận dụng
một cách linh hoạt trong từng văn cảnh thế nào.

VIẾT VỀ THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN GIÁO DỤC NGƯỜI DÂN/LỚP TRẺ v.v...

Trong bài thi viết, đôi khi bạn sẽ cần phải kết thúc bài bằng 1 câu mang tính chất giải
pháp cho vấn đề, và thường là liên quan đến 'educate'. Mình gợi ý một vài cấu trúc có
thể sử dụng khi nói về trách nhiệm của chính phủ đối với công tác giáo dục:
Câu gốc: The government should educate …
Viết lại
1- launch educational programmes to do smth
The government should LAUNCH EDUCATIONAL PROGRAMMES to discourage
smoking.
2- raise public awareness of
The government should RAISE PUBLIC AWARENESS OF the potential dangers of
video games.
3- through educational initiatives
The government should help young people develop a sense of national pride
THROUGH EDUCATIONAL INITIATIVES.

THAY THẾ CHO FOR EXAMPLE/INSTANCE
Khi viết essay, ngoài các cụm từ quen thuộc như "For example" hay "For instance", mọi
người sẽ sử dụng cách nào để đưa ra ví dụ mà không lặp lại các cụm từ trên?
Nếu bạn nào chưa biết làm thế nào có thể tham khảo 1 vài cách sau nhé
1- A good example of this is (that) = A typical example of this is that
2- To illustrate,
3- This is particularly the case for ...( = this is true for)

Biên tập: Linh Ngư

4


IELTS Family
Ví dụ
Câu gốc
Playing video games can be harmful. For example, many students find it hard to
concentrate on their studies due to prolonged exposure to a screen.
Cách 1
Playing video games can be harmful. A GOOD EXAMPLE OF THIS is that many
students find it hard to concentrate on their studies due to prolonged screen exposure
Cách 2
Playing video games can be harmful. THIS IS PARTICULARLY THE CASE FOR those
who are unable to concentrate on their studies due to prolonged screen exposure.

CÁCH VIẾT THAY THẾ CHO THINK/FEEL
Để tránh sử dụng các từ ít tính formal như ‗think, feel’ trong một số trường hợp các bạn
có thể cân nhắc sử dụng từ SENSE.
Chú ý các động từ đi kèm để tạo thành collocations
A person can develop/feel/find a sense of …..
Something can give/bring/foster/instill a sense of …
VÍ DỤ 1
Thay vì viết
Teachers should make sure (that) students FEEL enjoyable when studying all subjects.
Có thể viết
Teachers should help students DEVELOP A SENSE OF ENJOYMENT in studying all
subjects.
VÍ DỤ 2
Thay vì nhiều bạn hay nói là „a stable job‟, nhiều tài liệu sách báo của Tây thường
dùng A SENSE OF JOB SECURITY- cảm giác có công việc ổn định
Thay vì viết
Most workers think that a stable job is very important

Biên tập: Linh Ngư

5


IELTS Family
Có thể viết
For most workers, A SENSE OF JOB SECURITY is very important

:D

:D

VÍ DỤ 3
Khi nói về tinh thần/bản sắc/lòng tự hào dân tộc, có thể nói a sense of national
identity/pride hoặc a sense of attachment to a country
--Some songs can help (to) foster a sense of national pride in children.
--Teachers need to instill a sense of national pride in students [cảm giác tự hào dân tộc]
--Learning history can help to develop/build a sense of attachment to the country [= cảm
giác gắn bó với đất nước

TỪ VỰNG CHO CHỦ ĐỀ ADVERTISING
Dưới đây mình đưa ra một vài câu trong chủ đề này và có paraphrase lại. Bạn nào học
thì nên note lại cả câu gốc lẫn câu viết lại nhé!
1. Some images in adverts could be unpleasant and shocking = Một vài hình ảnh quảng
cáo có thể rất phản cảm và gây sốc người xem.
= Some images in adverts can be GROTESQUE (=unpleasant/shocking/offensive)
2. People might buy things that they do not really need.
= Người ta có thể mua những thứ mà họ không thực sự cần thiết
= People might PURCHASE ITEMS that they do not GENUINELY need.
3. The government should ban adverts that aim to attract children's attention
= Chính quyền nên cấm các quảng cáo đến đối tượng trẻ em
= The authorities should IMPOSE A BAN ON adverts TARGETED AT SCHOOL-AGE
CHILDREN

Biên tập: Linh Ngư

6


IELTS Family
MỘT SỐ DANH TỪ ĐẾM ĐƯỢC VÀ KHÔNG ĐẾM ĐƯỢC DỄ GÂY NHẦM LẪN
Các danh từ trừu tượng như experience, education, understanding, time, v.v… sẽ dùng
theo số ít hay số nhiều?
-Có thể nói A KNOWLEDGE hay nói AN EDUCATION không?
Nếu nắm rõ cách dùng sẽ giúp tránh mất điểm trong Writing và Speaking –> highly
recommend cho các bạn target 7+
Bạn nào chưa rõ thì có thể xem phần dưới đây
————————————————————————
1. EXPERIENCE
– COUNTABLE: I had wonderful/great experiences when I was studying at Brighton
University.
Ở đây experience có thể hiểu là trải nghiệm
– UNCOUNTABLE: If a person wants to survive in the workplace, work experience is
what they should have
Ở đây experience có thể hiểu là kinh nghiệm (làm việc)
——————————————————————————2. EDUCATION
– UNCOUNTABLE: The government should spend more on key areas including
education and health care.
Education trong trường hợp này có thể hiểu là nền giáo dục nói chung
– COUNTABLE:
He had an expensive education at a prestigious university in the UK.
Education trong trường hợp này có thể hiểu là một khóa học/chương trình đào tạo.
————————————————
3. TIME
– COUNTABLE 1: Like many of my friends, I had a great time in England.
Biên tập: Linh Ngư

7


IELTS Family
Trong trường hợp này TIME có thể hiểu là một quãng thời gian cụ thể
– COUNTABLE 2: At times, the restaurant can get really busy.
Trong trường hợp này TIME có thể hiểu là thời điểm.
– UNCOUNTABLE: Children need to develop the ability to manage time effectively
Trong trường hợp này TIME là thời gian nói chung
——————————————————————————–
4. KNOWLEDGE
– COUNTABLE: A detailed/basic knowledge of football is an important requirement for
anyone who wants to manage the company.
Knowledge ở đây có thể hiểu là sự hiểu biết về 1 lĩnh vực cụ thể
– UNCOUNTABLE: Gaining knowledge is important for children
Knowledge trong trường hợp này là kiến thức nói chung

KỸ THUẬT “BRAINSTORM 2 LẦN” TRONG IELTS WRITING
Nếu bạn nào đã từng thi IELTS sẽ có thể thấy là 1 tiếng trong phòng thi đôi khi những
idea viết ra chất lượng kém hẳn so với ở nhà mà nguyên nhân lớn nhất là yếu tố tâm lý,
trong khi đó IDEA LUÔN LUÔN QUAN TRỌNG SỐ 1 trong lúc viết (thay vì nhiều bạn
tập trung vào từ vựng hay ngữ pháp) Ngoài ra, nếu bạn nào để ý lúc làm essay ở nhà
buổi sáng chẳng hạn thì có thể lúc đầu bạn chưa nghĩ ra ngay idea nhưng buổi chiều tự
nhiên idea ở đâu chạy ra. Dựa vào đó mình đưa ra tip ―BRAINSTORM 2 LẦN‖ trong bài
thi writing như sau
– Bước 1: Đọc đề task 2 trước và brainstorm task 2 lần thứ 01 trong 1-2 phút.
Thường giai đoạn này có thể nghĩ ra được từ 2-3 supporting ideas cho 2 body
paragraph. Với mình và nhiều bạn thì trung bình cần 4 supporting ideas cho 2 body
(mỗi body là 2 supporting ideas). Ở giai đoạn này nghĩ được 4 supporting ideas thì tốt,
Biên tập: Linh Ngư

8


IELTS Family
còn nếu không nghĩ ra đủ 4 supporting ideas cũng không sao hết, hẵng còn cơ hội phía
trước.
– Bước 2: Làm task 1 trong thời gian 18-20 phút.
– Bước 3: Brainstorm task 2 lần thứ 02 trong thời gian 1-2 phút và hoàn thiện bài
task 2.
Bản thân mình và học sinh áp dụng cách này và thấy khá hiệu quả. Vì làm theo cách
này tạo cảm giác được gặp lại bài essay lần 2 và các idea mới và hay cũng xuất hiện
nhiều hơn so với việc chỉ có 01 lần suy nghĩ. Mà một khi đã có idea sắc nét rõ ràng,
cộng thêm cẩn thận trong dùng từ và ngữ pháp thì điểm writing tốt khó lọt khỏi tay bạn
được.

CHÚ Ý
Để áp dụng tốt cách này cần thực hiện nhiều lần ở nhà cho nhuần nhuyễn thay vì áp
dụng luôn vào thi thật.
Chúc bạn các bạn áp dụng thành công!

LỖI SAI THƯỜNG THẤY CỦA NHIỀU BẠN KHI VIẾT ESSAY DẠNG
AGREE/DISAGREE
Mình đánh giá đây là lỗi sai nặng, vì nó ảnh hưởng đến việc người đọc hiểu thông tin
bạn muốn truyền đạt. Đó là viết không thống nhất giữa mở bài và các câu topic
sentence của 2 body paragraph bên dưới.
Ví dụ
Some people believe video games are harmless and even educational. Do you
agree or disagree?
---------------MỞ BÀI: ........ While there are several benefits of video games, I believe they also bring
Biên tập: Linh Ngư

9


IELTS Family
several drawbacks
---> Điều này có nghĩa là người đọc đang hiểu là bạn đó sẽ viết 1 essay mang tính
CÂN BẰNG giữa 2 vế benefits và drawbacks.

THÂN BÀI:.........I believe video games are more likely to be harmful. (1 câu trong body
paragraph)
----> Điều này có nghĩa là bạn đó viết THIÊN về drawbacks. Tức là người đọc sẽ cảm
thấy mở bài và thân bài mâu thuẫn nhau. Trong bảng miêu tả thang điểm viết IELTS
writing có 1 tiêu chí là "presents a clear position throughout the response", tức là quan
điểm của bạn cần phải thống nhất và rõ ràng từ đầu đến cuối. Nếu bạn vi phạm tiêu chí
này thì điểm Task response của bạn sẽ bị trừ. Rất nhiều bạn mắc lỗi này dẫn đến điểm
task response bị thấp và kết quả là điểm writing không được như ý.
--------------------------==> Cần có một POSITION thống nhất từ đầu đến cuối. Trong đó phân biệt 4 trường
hợp.
***Trường hợp 1: 2 vế cân bằng nhau = video games can be both beneficial and
detrimental to the player.
***Trường hợp 2: Một vế mạnh hơn vế còn lại = While video games can be beneficial in
some ways, I believe the drawbacks are greater.
Ở đây từ GREATER chỉ mặt tiêu cực lớn hơn mặt tích cực.
****Trường hợp 3 và 4: Có thể phát triển dạng bài này theo hướng COMPLETELY
AGREE hoặc COMPLETELY DISAGREE và một khi đã sử dụng từ completely = đồng
ý/phản đối 100% thì cả 2 body paragraph đều cần viết theo 1 hướng duy nhất. Tránh
giống như nhiều bạn dùng từ completely nhưng vẫn viết theo 2 hướng.
==========================================
CHÚC CÁC BẠN GROUP MÌNH TRÁNH ĐƯỢC CÁC LỖI TRÊN VÀ ĐẠT ĐIỂM
WRITING 7+

Biên tập: Linh Ngư

10


IELTS Family
LƯU Ý VỚI DẠNG BÀI SOLUTION
Khi viết paragraph về solution thì các bạn có thể thêm 1 câu thông tin mang tính ĐIỀU
KIỆN để giải pháp đó thành công --> Nhờ có câu này mà giải pháp trở nên thuyết phục
hơn hẳn.
Ví dụ dưới đây là 2 câu văn nói về giải pháp giúp giảm thiểu tình trạng thừa cân:
1-A sensible approach is that those who are overweight should be encouraged to adopt
a more active lifestyle.
2-For example, after the local councils in my area provided free sport facilities, a
number of overweight people have taken up sport.
Và để cho giải pháp cung cấp các công trình/dụng cụ tập luyện thể thao trở nên thành
công hơn thì có thể viết thêm câu sau:
3-Also, it is important to make these people aware of the benefits of sport so that they
may keep up with it.
Điều này có nghĩa là cần làm cho mọi người NHẬN THỨC ĐƯỢC TẦM QUAN TRỌNG
CỦA THỂ THAO thì họ sẽ tiếp tục thói quen chơi thể thao. Vì nếu họ không thấy thể
thao quan trọng thì giải pháp cung cấp các công trình/dụng cụ thể thao đâu có ý nghĩa
gì, đúng không nhỉ?
Ngoài ra mình cũng gợi ý cho các bạn 1 cụm khác: FOR OPTIMAL RESULTS (Để đạt
kết quả tối ưu)
Ví dụ: FOR OPTIMAL RESULTS, the government should raise public awareness of
how important physical activities are so that they can get into the habit of doing sport on
a regular basis.
Chúc cả nhà học tốt!

Biên tập: Linh Ngư

11


IELTS Family
MỘT SỐ BÀI MẪU WRITING 2018
[Đề thi ngày 08/01/2018]- Maintain public libraries
TOPIC
Maintaining public libraries is a waste of money since computer technology is
now replacing their functions. To what extent do you agree or disagree with this
statement?
ANSWER
It is sometimes argued that, with the introduction of computers, the authorities should
not waste money on the maintenance of public libraries. While this could be the case
for several reasons, my view is that traditional libraries have important functions that
computers cannot perform and therefore should be maintained for public access.
To a certain extent, computer technology can render libraries unimportant. Indeed,
physical libraries provide readers with paper books or DVDs, for example, in limited
numbers at certain times of the day, while an Internet-connected computer can bring
even a limitless supply of digital-based information that can be accessed 24/7.
There is also less effort involved in searching for digitalised information on a website
than in a large library. In addition, large sums of money need to be spent on staff
members‘ salaries or providing up-to-date reading materials which of course take
additional space. In contrast, much lower costs are required to maintain and upgrade elibraries where huge amounts of data are stored thanks to digital technology.
However, in my view, there are certain roles of traditional libraries that computers
cannot take over. Firstly, in a physical library, it is not difficult to find comfortable and
quiet spaces to enjoy reading a book. This is highly beneficial, given the increasing
number of sources of noise surrounding us these days. Secondly, library users have
access to more reliable sources of information. A great deal of online content we
have today, meanwhile, is not censored, which possibly leads to a misinformed public.

Biên tập: Linh Ngư

12


IELTS Family
In conclusion, although computers to a certain extent can replace traditional libraries
in maintaining a well-informed society, I believe it would be wrong to say keeping
libraries open is a waste of money.
287 words | Đinh Thắng
VOCABULARY
1. The maintenance of public libraries= duy trì thư viện công cộng
2. A limitless supply of digital-based information = nguồn thông tin số vô tận
3. Up-to-date reading materials = những tài liệu được cập nhật
4. take over the role of smth = đảm nhiệm vai trò của cái gì
5. reliable sources of information = các nguồn thông tin tin cậy
6. a misinformed public = người dân bị đưa thông tin sai lệch
7. maintain a well-informed society = duy trì một xã hội được cập nhật thông tin đầy
đủ

Biên tập: Linh Ngư

13


IELTS Family
[Đề thi ngày 24/02/2018]- Qualifications vs Personal qualities
Nowadays some employers think that formal qualifications are more important
than life experience or personal qualities when they look for new employees. Why
is this the case? Is it a positive or negative development?

ANSWER

More and more employers these days are recruiting new staff based on qualifications
rather than on personal experience and values. There is one main reason for this trend,
and it has both negative and positive impacts.
Clearly, in today‘s job market, formal academic qualifications can be valued over life
experience and personal qualities for one major reason. While the experience and
personalities one has may be hard for a recruiter to assess, degrees and certificates are
reliable indicators of whether that person fits the position. For example, in fields such
as IT where a strong relevant background is necessary, applicants with qualifications in
programming often impress employers more than those who only possess good life
skills or personal traits.
On the one hand, this trend leads to young people focusing on gaining more
qualifications, which means they need to work harder if they wish to leave school with a
good degree. This is particularly beneficial because the huge amount of knowledge
gained when preparing for school exams can be helpful for their working life at a later
stage.
On the other hand, such an exam-focused education system can be negative in the
sense that many students might try to gain two or three degrees at the expense of life
experience and personal values. This would be serious because examples of
successful people who dropped out from university including Bill Gates and Mark
Zuckerberg suggest that qualities such as acumen and confidence rather than degrees
are vital.

Biên tập: Linh Ngư

14


IELTS Family
In conclusion, compared with life experience and personal traits, qualifications are a
better indicator for employers to assess potential employees. This trend can be either
good or bad, depending on the way students prepare for working life.
(283 words)
VOCABULARY
1. to value something over something: coi trọng cái gì hơn cái gì
2. indicator = tiêu chí (khi xem xét đánh giá điều gì đó)
3. an exam-focused education system= hệ thống giáo dục nặng về thi cử
4. SVO in the sense that SVO = ..theo cái cách là ..
5. at the expense of something = phải hy sinh một điều gì đó
6. drop from university= bỏ dở việc học đại học
7. acumen = khả năng quyết đoán

Biên tập: Linh Ngư

15


IELTS Family
[Đề thi ngày 26/04/2018] – Prevent or cure?
It is more important to spend public money on promoting a healthy lifestyle in
order to prevent illness than to spend it on treatment of people who are already ill.
To what extent do you agree of disagree?
SAMPLE ANSWER
Many believe that public money should go on raising awareness of how to lead a
healthy life rather than on healthcare services for ill citizens. However, in my view,
prevention and cure are equally as important as each other.

Obviously, promoting a healthy lifestyle is of great importance for several reasons.
When considering someone‘s lifestyles, those who are made aware of the importance
of regular exercise and eating a balanced diet are more likely to stay healthy. From an
economic perspective, the key to a healthy economy lies in whether all citizens enjoy a
healthy life. Indeed, a healthy population means the government can save on
healthcare expenses and instead invest in important areas such as education or
technology.

This does not mean, however, that ill people should receive less attention from the state.
In fact, it is a basic right of a taxpayer to access state-funded healthcare services. In
other words, if one pays all the taxes he or she is liable for, then it would be fair for that
person to get some kind of treatment when it is needed. Also, there are many
developing parts of the world where the population may struggle to afford decent
healthcare. In Vietnam, for instance, thousands of patients from low-income
households with malaria would have died over the past few years had they not
received the necessary medicines as well as medical care from the state.

In conclusion, it seems to me that it is important for governments to spend equal
amounts

on

the

promotion

of

a

healthy

lifestyle

and

curing

ill

people.

(262 words)

Biên tập: Linh Ngư

16


IELTS Family
VOCABULARY
1. to lead a healthy life = sống lành mạnh
2. to be made aware of = ai đó được nâng cao nhận thức về cái gì
3. to eat a balanced diet = ăn uống điều độ, cân bằng khẩu phần ăn
4. state-funded healthcare services = dịch vụ y tế do nhà nước hỗ trợ
5. to be liable for = có trách nhiệm phải làm gì về mặt pháp luật
6. afford decent healthcare = chi trả cho việc khám chữa bệnh
7. patients from low-income households = bệnh nhân nghèo

Biên tập: Linh Ngư

17Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×