Tải bản đầy đủ

Bài giảng Hình học 7 chương 3 bài 1: Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác

Bài giảng Hình học 7Với thước đo góc, ta có thể so sánh các cạnh
của một tam giác hay không?
Với thước kẻ, ta có thể so sánh các góc của
một tam giác hay không?


Chương III
Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một
tam giác.
Các đường đồng quy trong tam giác

§1. Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện
trong một tam giác


A


B

Tam giác ABC có :
AB = AC 

A

CC= B

B

C

Tam giác ABC có :


� B

C

AB = AC


A
Cho ABC:
AB = AC C B
B

C


ACho  ABC (AC > AB). Hãy
so sánh góc B và góc C
B

C


A
 B’


B

C

M

A
B’
B

M

C


A
 B’


B

C

M

A
B’
B

M

C


1 2
1Hình 2

Hình 1
Sơ đồ hướng dẫn

AB = AB’
� B
�1
ABM
AB’M
B


=
A1 = A2
(c.g.c)
�> C

B
AM:cạnh chung
1

�> C

B


A

B

C

Góc B đối diện với cạnh AC
Góc C đối diện với cạnh AB
� C

AC > AB  B
Có nhận xét gì về góc đối diện với cạnh
lớn hơn?


6c

m

4c

m

A

B

C
AC = AB
� C
�  AC < AB
B
AC >AB


Bài tập củng cốN > P Vì MP > MN

m
6c

8 cm

M

N
P


O
Xét tam giác OPQ:
Q

45o

30
o

P

�Q
� �OPOQ
<
P


C
1
2

m
6c

F

D
m
c
7

E

Nhận xét: DE > CD
�2 F
�1
nên F
Nhận xét Sai


Tam giác ABC vuông tại A. Trong tam giác tù MNP
với góc M tù, cạnh
cạnh lớn nhất là cạnh nào?
nào lớn nhất? tại sao?
Tại sao?
Cạnh BC lớn nhất

M

B

P
A

C

N
Cạnh NP lớn nhất


Hướng dẫn về nhà.
• Học thuộc và nắm vững định lý 1 và định lý 2
• Làm bài tập 1, 2 (Tr. 56 SGK )
• Chuẩn bị các bài tập tiết luyện tập
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×