Tải bản đầy đủ

Bài giảng Hình học 7 chương 3 bài 2: Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu

Môn: Toán 7 – Hình học
Bài 2. Quan hệ giữa đường vuông góc và
đường xiên, đường xiên và hình chiếu


Tiết 49:

Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và
hình chiếu.

1. Khái niệm đường vuông góc, đường xiên, hình chiếu của đường xiên.
Từ điểm A không nằm trên đường thẳng d, kẻ một đường thẳng vuông
góc với d tại H. Trên d lấy điểm B không trùng với điểm H

A

• Đoạn thẳng AH gọi là đoạn vuông góc
hay đường vuông góc kẻ từ điểm A đến
đường thẳng d.
• Điểm H gọi là chân của đường vuông
góc hay hình chiếu của điểm A trên

đường thẳng d.
• Đoạn thẳng AB gọi là một đường xiên
kẻ từ điểm A đến đường thẳng d.
• Đoạn thẳng HB gọi là hình chiếu của
đường xiên AB trên đường thẳng d.dB


H


Tiết 49:

Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và
hình chiếu.

1. Khái niệm đường vuông góc, đường xiên, hình chiếu của đường xiên.
2.Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên

A
A

dd
D

Định lí 1

H

B
B

CTrong các đường xiên và đường vuông góc kẻ từ một điểm ở ngoài một đường
thẳng đến đường thẳng đó, đường vuông góc là đường ngắn nhất.


Tiết 49:

Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và
hình chiếu.

1. Khái niệm đường vuông góc, đường xiên, hình chiếu của đường xiên.
A

2.Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên
3. Các đường xiên và hình chiếu của chúng
Quan sát hình vẽ. Hãy sử dụng định lí Py-ta-go để
suy ra rằng:
d

B
H
a) Nếu HB > HC thì AB > AC
Định lí 2
b) Nếu AB > AC thì HB > HC.
Trong hai đường xiên kẻ từ một điểm nằm ngoài một đường thẳng đến
thẳng
đó: thì AB = AC, và ngược lại, nếu
c)đường
Nếu HB
= HC
AB = AC thì HB = HC.
a) Đường xiên nào có hình chiếu lớn hơn thì lớn hơn;

C

b) Đường xiên nào lớn hơn thì có hình chiếu lớn hơn;
c) Nếu hai đường xiên bằng nhau thì hai hình chiếu bằng nhau, và ngược
lại, nếu hai hình chiếu bằng nhau thì hai đường xiên bằng nhau.


Tiết 49:

Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và
hình chiếu.

1. Khái niệm đường vuông góc, đường xiên, hình chiếu của đường xiên.
2.Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên
Định lí 1
Trong các đường xiên và đường vuông góc kẻ từ một điểm ở ngoài một đường
thẳng đến đường thẳng đó, đường vuông góc là đường ngắn nhất.
3. Các đường xiên và hình chiếu của chúng
Định lí 2
Trong hai đường xiên kẻ từ một điểm nằm ngoài một đường thẳng đến
đường thẳng đó:
a) Đường xiên nào có hình chiếu lớn hơn thì lớn hơn;
b) Đường xiên nào lớn hơn thì có hình chiếu lớn hơn;
c) Nếu hai đường xiên bằng nhau thì hai hình chiếu bằng nhau, và ngược
lại, nếu hai hình chiếu bằng nhau thì hai đường xiên bằng nhau.


TIẾT 49: QUAN HỆ GIỮA ĐƯỜNG VUÔNG GÓC VÀ ĐƯỜNG
XIÊN, ĐƯỜNG XIÊN VÀ HÌNH CHIẾU.

A

B

1

2

C

3
•Ai bơi xa nhất?
•Ai bơi gần nhất?

M


Ba bạn Hạnh, Nguyên, Trang đi đến
trường theo ba con đường AD, BD và
CD( hvẽ). Biết rằng ba điểm A, B, C
cùng nằm trên một đường thẳng và
góc ACD là góc tù.
Hỏi ai đi xa nhất, ai đi gần nhất? Hãy
giải thích.

Hạnh

Nguyên

Trang

H


Tiết 49:

Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và
hình chiếu.

Bài tập 1: Để tập bơi nâng dần khoảng cách, hàng ngày bạn Nam xuất phát từ M,
ngày thứ nhất bạn bơi đến A, ngày thứ hai bạn bơi đến B, ngày thứ ba bạn bơi đến
C,…( hình vẽ).
Hỏi rằng bạn Nam tập bơi như thế có đúng mục đích đề ra hay không (ngày hôm
sau có bơi được xa hơn ngày hôm trước hay không)? Vì sao?

A

M

B

C

D
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×