Tải bản đầy đủ

Bài giảng Đại số 7 chương 4 bài 4: Đơn thức đồng dạng

TOÁN LỚP 7 – BÀI GIẢNG ĐẠI SỐ


1. Thế nào là đơn thức? Cho ví dụ một đơn thức bậc 4
với các biến x, y, z.


?1


2

Cho đơn thức:
3x yz
a) Hãy viết ba đơn thức có phần biến giống
phần biến của đơn thức đã cho?
b) Hãy viết ba đơn thức có phần biến khác
phần biến của đơn thức đã cho?


Chú ý:

• Các số khác 0 được coi là những đơn thức
đồng dạng.


?2
• Ai đúng? Khi thảo luận nhóm, bạn Sơn nói: “
2
2
0,9xy
y thức đồng dạng”.

là0,9x
hai đơn
Bạn Phúc nói: “Hai đơn thức trên không đồng
dạng” Ý kiến của em?


• Cho hai biểu thức số: A = 2.7 .55
2

và B = 7 .55
2

Ta có:

A + B = 2.7 .55 + 7 .55 = (2 + 1).7 .55 = 3.7 .55
2

2

2

2


• Quy tắc:
Để cộng (hay trừ) các đơn thức đồng dạng
ta cộng (hay trừ) các hệ số với nhau và giữ
nguyên phần biến.?3
• Hãy tìm tổng của 3 đơn thức:

xy ;5 xy và − 7 xy
3

3

3Bài 15/Tr34 SGK:
• Xếp các đơn thức sau thành từng nhóm các
đơn thức đồng dạng:

5 2
1 2
1 2 2 2
2
2
2
x y; xy ; − xy ; −2 xy ; x y; xy ; − x y; xy
3
2
4
5


Bài 16/ tr34 SGK
• Tìm tổng của 3 đơn thức:
2

2

25 xy ;55 xy và75 xy

2


Bài 17/ tr34 SGK
Tính giá trị của biểu thức sau tại x=1 và y=-1:

1 5
3 5
5
x y− x y+x y
2
4


Nhiệm vụ về nhà:
• Nắm lí thuyết.
• Làm bài tập 17-21 Tr36 SGK.


XIN CHÂN THÀNH CẢM
ƠN QUÝ THẦY CÔ VỀ
THAM DỰ TIẾT HỌC

Chúc các em chăm
ngoan, học giỏiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×