Tải bản đầy đủ

Bài giảng Đại số 7 chương 4 bài 9: Nghiệm của đa thức một biến

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC THẦY, CÔ GIÁO VỀ DỰ
GIỜ THĂM LỚP



KIỂM TRA BÀI CŨ:

Bài 1 Cho P(x) = x2+ 2x - 8
Tính P ( 2)

Giải
Ta có
Vậy khi

P (2) = 2 2 + 2.2 − 8 = 0

x=2

thì P(x) có giá trị bằng 0



TIẾT 63 - NGHIỆM CỦA ĐA THỨC MỘT BIẾN
Khi nào một số
được gọi là nghiệm
1. Nghiệm của đa thức một biến
của đa thức một
biến ?
* Xét bài toán: Cho biết công thức đổi từ độ F sang độ C là
C=

5
( F − 32 ) Hỏi nước đóng băng ở bao nhiêu độ F?
9

5
160
x

* Xét đa thức
9
9
Theo kết quả bài toán trên, ta có P(32) = 0. Ta nói x = 32 là một nghiệm của
đa thức P(x)
P ( x) =

Định nghĩa: Nếu tại x = a, đa thức P(x) có giá trị bằng 0
thì ta nói a (hoặc x = a) là một nghiệm của đa thức đó.


TIẾT 63 - NGHIỆM CỦA ĐA THỨC MỘT BIẾN

2. Ví dụ
a) x = (


1

) là nghiệm của đa thức P(x) = 2x + 1

 12  1
P  − ÷ = 2.  − ÷+ 1 = 0


 2
 2

b) x = - 1 và x = 1 là các nghiệm của đa thức Q(x) = x2 – 1
vì Q(-1) = 0 và Q(1) = 0.
c) Đa thức G(x) = x2 + 1 không có nghiệm, vì tại x = a bất kỡ, ta
luôn có G(a) = a2 + 1 ≥ 0 + 1 > 0
Bài tập
Cho các đa thức:
a) M = y – 5

b) N = z2 - 4

* Tìm giá trị của biến để các đa thức có giá trị bằng 0 ?




Một đa thức ( khác đa thức không) có thể có một nghiệm, hai nghiệm, …hoặc

không có nghiệm.
Người ta chứng minh được rằng số nghiệm của một đa thức ( khác đa thức
không) không vượt quá bậc của nó.


x = -2; x = 0; x = 2 có phải là các
nghiệm của đa thức x3 – 4x hay
không? Vì sao?

Muốn kiểm tra một số a
cho trước có phải là
nghiệm của đa thức F(x)
không ta làm như thế nào?

* Muốn kiểm tra một số a có phải là nghiệm của đa thức f(x) không ta làm như sau:

Tính f(a)=? ( giá trị của f(x) tại x = a )

Nếu f(a)= 0 => a là nghiệm của f(x)

Nếu f(a) ≠ 0 => x =a không phải là nghiệm của f(x)


?2 Trong các số cho sau, với mỗi đa thức, số nào là
nghiệm của đa thức?
a)P(x) = 2x +1
2

1
4

1
2

3

1

b) Q(x) = x2 - 2x -3

* Muốn

tìm nghiệm của đa thức f(x) :
- Cho f(x) = 0
- Tìm x = ?



1
4

-1


Sơ đồ tư duy


TRÒ CHƠI TOÁN HỌC


Cho đa thức P(x)= x − x. Giáo viên chuẩn bị một số
phiếu ( bằng số học sinh của lớp), rồi phát cho mỗi
em một phiếu. Mỗi học sinh ghi lên phiếu hai số
trong các số -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. Em nào ghi được hai
số đều là nghiệm của P(x) thì em đó giành chiến
thắng.
3

Kết quả : -1 ; 0 ; 1 là ba nghiệm của đa thức trên


HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ

Nắm vững các kiến thức:
- Nghiệm của đa
-

thức một biến, số nghiệm của đa thức một biến.

Cách tìm nghiệm của đa thức một biến.

Vận dụng linh hoạt các kiến thức vào làm bài tập.

-

Bài tập về nhà: 55, 56 SGK


Xin chân thành cảm ơn các thầy cô
giáo và các em học sinh !



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×