Tải bản đầy đủ

Bài giảng Đại số 7 chương 4 bài 5: Đa thức

TIẾT 56

ĐA THỨC


Kiểm tra bài cũ
• Lấy ví dụ về 5 đơn thức .
• Hãy lập tổng các đơn thức đó .


Xét các biểu thức:
a,Viết biểu thức biểu thị diện tích của hỡnh tạo bởi một
tam giác vuông và hai hỡnh vuông dựng về phía ngoài
b,Cho
đơn
thức
. x , y của tam giác đó .
trên
hai các
cạnh
góc

vuông
2

1

xy 3
x -5x2y
3
y ; 4x yz
2; 2xy ; 10
2

Hãy lập tổng các đơn thức đó

1
3  3x y
x 2yy 
3  xy  xx  5 y
-5x
+3
4xxy
yz + 2xy3 + 10
2
1
2
2
 x y  (3 xy )  3 x y  (3)  xy  ( x)  5
2
2

2

Đa thức là một tổng của những đơn thức.
Mỗi đơn thức trong tổng gọi là một hạng tử
của đa thức đó.


Đa thức A= 3x2 – y2 + 5xy2 – 7x
có thể được viết như sau
A= 3x2 + (-y2 ) + 5xy2 + (-7x)


Đa thức trên có các hạng tử là :
3x2 ; -y2 ; 5xy2 ; -7x


Trong các biểu thức sau , biểu thức nào là đa thức ?
2x
a,
3
y
3x3  y 3  1
3x3 y 3 1
b,
 Là đa thức

4
4
4 4

c,

4 x 2 3 x  2
x

d , 5 x  3 x  2 Là đa thức
2

xy
e, x (1  y ) Làxđathức
f , 5 xy 2

Là đa thức


Ví dụ: Thu gọn đa thức sau:

1
P  x y  3xy  3x y  3  xy  x  5
2
2

2

?2: Hãy thu gon đa thức sau:

1 2
1
1 2
1
Q  5 x y  3 xy  x y  xy  5 xy  x   x 
2
3
2 3
4
2


Bài tập:
Khi thu gọn đa thức, bạn Hoa đã làm như sau:
M  3 xy 2  5 x  7  xy 2  8 x  5

 (3 xy 2  xy 2 )  (5 x  8 x )  (7  5)
 2 xy 2  13 x  2

Bạn Hoa làm đúng hay sai? Vì sao?
Bạn Hoa làm sai.


PHIẾU HỌC TẬP
• Tính giá trị của đa thức P tại x = 0,5 và y = 1

1 2
1 2
1 2
2
P  x y  xy  xy  xy  5 xy  x y
3
2
3


M  x y  xy  y  1
2 5

4

Đa thức :
M là đa thức đã thu gọn
Đa thức M có các hạng tử là :
x 2 y 5 có bậc là : 7
 xy 4 có bậc là : 5

6

6

y có bậc là : 6
1 có bậc là : 0
Bậc cao nhất trong các bậc là: 7
Ta nói 7 là bậc của đa thức M.

Bậc của đa thức là bậc của hạng tử có
bậc cao nhất trong dạng thu gọn của đa
thức đó


• ?3: Tìm bậc của đa thức:

1 3
3 2
5
Q  3x  x y  xy  3x  2
2
4
51 TỰ
2

Câu
hỏihỏi
số3số2: 1 :
Câu
hỏi
số
Câu
Tìm bậc của đa thức sau :
Tính
giálạt
trị giá
củatáo
biểu
sau) và
Ở Đà
là thức
x (đ/kg
4
2
4
giá
nho

y

/
kg)
.
Hãy
viết
6 y 
Q
A = x56yx + 
y63–xy
4z– 5xx
y -y6 5 x
biểu thức
thịmột
số tiền
mua
Bạnbiểu
chọn
ô chữ
bất 5kỳ và
Tại
x =trả
2011
; ynho
=hỏi
2012
; z ô= ch
-5ữ đó
kg táo

8lờikgcâu
. trong
.Nếu trả lời đúng thì ô chữ đó
Biểu thức này có là đa thức
sẽ được mở ra .Sau khi mở ô
(1914 – 1931 )
không . chữ bạn sẽ đoán được tên
Đáp
:người
Acó=bậc
20 3hùng .
Đápán
án:Q
của
anh
Người đoàn viên đầu tiên
Đáp án : 5x +8y
của Đoàn thanh niên
Biểu thức này có là đa thức
Cộng sản Hồ Chí Minh

TRỌNG
3


LÝ TỰ

Câu
hỏihỏi
số3số2: 1 :
Câu
hỏi
số
Câu
Tìm bậc của đa thức sau :
Tính
giálạt
trị giá
củatáo
biểu
sau) và
Ở Đà
là thức
x (đ/kg
4
2
4
giá
nho

y

/
kg)
.
Hãy
viết
6 y 
Q
A = x56yx + 
y63–xy
4z– 5xx
y -y6 5 x
biểu thức biểu thị số tiền mua 5
Tại
x =và
2011
= 2012
; z = -5
kg táo
8 kg; ynho
.

TRỌNG

Biểu thức này có là đa thức

(1914 – 1931 )

không .
Đáp
: Acó=bậc
20 3
Đápán
án:Q
Đáp án : 5x +8y

Người đoàn viên đầu tiên
của Đoàn thanh niên
Cộng sản Hồ Chí Minh

Biểu thức này có là đa thức
1

2

3


Bài tập về nhà: 25,26,27,28/sgk-trang 38
35,36/sbt
Đọc trước bài:Cộng trừ đa thức, trang 39 SGK
Ôn lại các tính chất của phép cộng các số hữu tỷ.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×