Tải bản đầy đủ

Bài giảng Đại số 7 chương 4 bài 5: Đa thức


1. ĐA THỨC
2. THU GỌN
ĐA THỨC
3. BẬC CỦA
ĐA THỨC
4. LUYỆN TẬP


1. ĐA THỨC

Đa thức là một tổng của những đơn thức
thức.
Mỗi đơn thức trong tổng gọi là một
một
hạng
hạng tử
tử của đa thức đó.
Ví dụ: Các biểu thức

a) B


=

x y + xy + 5

b) C

= x2y

2

2

+ 3xy5 + 2x2y – xy5

c) xy
d) 0
Là các đa thức
•Chú ý: Mỗi đơn thức cũng được coi là một
đa thức.


1. ĐA THỨC

Đa thức là một tổng của những đơn thức.
Mỗi đơn thức trong tổng gọi là một
hạng tử của đa thức đó.
•Chú ý: Mỗi đơn thức cũng được coi là một
đa thức.

C

= xx22yy

3xy55 + 2x22y
++ 3xy

– xy551. ĐA THỨC
2. THU GỌN
ĐA THỨC

C =

x2y

C =

(x2y

C =

3x2y +

+

3xy55 + 2x22y

– xy5

+ 2x2y) + (3xy5 – xy5)

2xy5

1
1
1
2
1
2
Q = 5x y – 3xy + x y – xy + 5xy − x +
+ x −
2
3
2 3
4
2


1. ĐA THỨC
2. THU GỌN
ĐA THỨC
3. BẬC CỦA
ĐA THỨC

Ví dụ:

Q=

1
1
1
2
5 x y + xy + x +
2
3
4


Q=

1
2

5 x2y + xy +

1
1
x +
3
4

Ta nói đa thức Q có bậc là 3.

3

1
2

5 x2y

2

1

xy

1
x
3

0

1
4


1. ĐA THỨC
2. THU GỌN
ĐA THỨC
3. BẬC CỦA
ĐA THỨC

Bậc của đa thức là bậc của hạng tử có bậc
cao nhất trong dạng thu gọn của đa thức đó.
* Chú ý: (Sgk)
- Số 0 cũng được coi là đa thức không và
nó không có bậc.
- Trước khi tìm bậc của một đa thức, ta phải
thu gọn đa thức đó.


1. ĐA THỨC
2. THU GỌN
ĐA THỨC
3. BẬC CỦA
ĐA THỨC

Bậc của đa thức là bậc của hạng tử có bậc
cao nhất trong dạng thu gọn của đa thức đó.
Tìm bậc của đa thức:

Q = – 3x5 − 1 x3 y − 3 xy 2 + 3x5 + 2
2

4


1
3
3
Q = – 3x − x y − xy 2 + 3x5 + 2
2
4
1 3
3 2+ 2
5
5
Q = ( 3x – 3x ) − x y − xy
2
4
1 3
3 2
+ 2
Q = − x y − xy
2
4
5

4

1 3
− x y
2

3

3 2
− xy
4

0

2

Đa thức Q có bậc
là 4.


1. ĐA THỨC
2. THU GỌN
ĐA THỨC
3. BẬC CỦA
ĐA THỨC
4. LUYỆN TẬP


Bài tập 1:
Khi thu gọn đa thức bạn Nam làm như sau:

Q = 4 xy − 5 x + 7 − 3xy + 9 x − 2 + x y
2

2

2

= (4 xy − 3 xy + x y ) + (9 x − 5 x) + (7 − 2)
2

2

2

= 2 xy 2 + 4 x + 5
Bạn Nam làm đúng hay sai? Vì sao?
Giải:

Bạn Nam làm sai
Sửa lại:
Q = 4 xy 2 − 5 x + 7 − 3 xy 2 + 9 x − 2 + x 2 y
= (4 xy − 3xy ) + (9 x − 5 x) + (7 − 2) + x y
2

2

2

= xy + 4 x + 5 + x y
2

2


Bài tập 2:
a) Viết biểu thức biểu thị quãng đường AC ô tô
đi được biết ô tô đi từ A đến B trong thời gian
t1 (giờ) với vận tốc không đổi là 45(km/h),
đi từ B đến C trong thời gian t2 (giờ) với vận tốc
không đổi là 30 (km/h).

45t1 + 30t2

A

B

C


b) Hãy tính quãng đường ô tô đi được biết:

t1 = 2 (giờ) t2 = 1

A

(giờ)

B

C


Hãy cho biết bậc của các đa thức sau:

a) 3x −2xy+1
b) 1
2
5

Có bậc là 5
Có bậc là 0

c) 3y3 − 25y+1

Có bậc là 3

d) x3 −2xy− x +1

Có bậc là 2

e) 0

Không có bậc

3CHÚC CÁC EM LUÔN CHĂM
NGOAN, HỌC GIỎITài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×