Tải bản đầy đủ

Bài giảng Đại số 7 chương 4 bài 5: Đa thức

BÀI GIẢNG: ĐẠI SỐ 7


Câu
3:
Các
khác
012x
cóthức
làdạng?
những
đơn
2được coi
2
Câu
Câu4:
1:
2:Cách
Tính
Địnhsố
rút

nhanh:
nghĩa
gọnđơn
đơn
ythức
+8x
đồng
đồng
y. Với
dạng?
x=-1,
Cho
y=2.
ví dụ.
thức đồng dạng hay không? Vì sao?
08/05/19

Nguyễn Vũ Minh Hường

2


Tiết 54

Bài 5:


1.Đa thức:
*Ví dụ:

Biểu thức biểu thị diện
tích của hình taọ bởi một
tam giác vuông và hai hình
vuông dựng về phía ngoài
trên hai cạnh góc vuông x,
y của tam giác hình:
1
a) x 2 + y 2 + xy
b)
c)


08/05/19

2
5
2
2
3 x - y + xy - 7 x
3

x

1
x y - 3xy + 3x y - 3 + xy - x + 5
2
2

y

Từ ví dụ bên cạnh
các em cho cô
biết đa thức là gì?

2

Nguyễn Vũ Minh Hường

4


*Định nghĩa:
Đa thức là một tổng các đơn thức. Mỗi đơn thức
trong tổng gọi là một hạng tử của đa thức đó.
1.Đa thức

Ví dụ 1: Đa thức 3 x 2 - y 2 +

5
xy - 7 x được viết như
3

�5 �
xy�
+ (- 7 x) ;do đó hạng tử của nó


sau: (3x ) + (- y ) +�


�3 �
5
2
2
xy; - 7 x
là: 3x ; - y ;
3
*Chú ý:
2

2

Ta có thể kí hiệu đa thức bằng các chữ in hoa như:A, B, M, N,…
5
2
2
Ví dụ: P = 3 x - y + xy - 7 x
3
Mỗi đơn thức có thể coi là một đa thức.
08/05/19

Nguyễn Vũ Minh Hường

5


1.Đa thức

Ví dụ 2: Hãy tìm hạng tử của đa thức sau:
5
a. M = 5 x 3 + x 2 y + 3
4

Hạng tử của đa thức M là: 5 x3 ;

1 2 3 1 3 2 2
b. F = 2 x y z + x y + x y z
2
2
Hạng tử của đa thức F là:
1 2 3
3 2
2 x y z;
x y ;
2
3

08/05/19

5 2
x y; 3
4

2

Nguyễn Vũ Minh Hường

1 3 2 2
x y z
2

6


g tử
Có những hạn
g với
nào đồng dạn
nhau

2. Thu gọn đa thức:
1.Đa thức
2. Thu gọn
đa thức:

Ví dụ:

1
N = x y - 3 xy + 3 x y - 3 + xy x +5
2
1
= ( x 2 y + 3x 2 y ) +( xy - 3xy ) - x +( 5 - 3)
2
1
= 4 x 2 y - 2 xy - x + 2
2
2

2

1
Ta gọi đa thức 4 x y - 2 xy - x + 2 là dạng thu gọn
2
của đa thức N
2

08/05/19

Nguyễn Vũ Minh Hường

7


?2  Hãy thu gọn đa thức sau:

1 2
1
1 2 1
Q = 5 x y - 3xy + x y - xy + 5 xy - x + + x 2
3 2 3 4
2

1.Đa thức
2. Thu gọn
đa thức:

08/05/19

�2


1 2 �
2
1 �
1 1�


=�
5 x y + x y�
+
5
xy
3
xy
xy
+
x
x
+
(
)

2
3
3 ��
2 4�
11 2
1
1
= x y + xy + x +
2
3
4

Nguyễn Vũ Minh Hường

8


1.Đa thức
2. Thu gọn
đa thức:
3. Bậc của
đa thức:

7

3. Bậc của đa thức:
Ví dụ: Cho đa thức

M  x y  xy  y  1
2

5

4

6

Đa thức M có bậc là 7.

5

6

0

x2y5

- xy4

y6

1

Bậc của đa thức là bậc của hạng tử có bậc cao
nhất trong dạng thu gọn của đa thức đó.
08/05/19

Nguyễn Vũ Minh Hường

9


Chú ý:
- Số 0 cũng được coi là đa thức không và nó không có bậc
-Khi tìm bậc của đa thức, trước hết ta phải thu gọn đa thức đó
?3

1 3 3 2
5
Tìm bậc của đa thức: Q  3x  x y  xy  3x  2
2
4
5

Đa thức Q có bậc 4

08/05/19

Nguyễn Vũ Minh Hường

10


1

2

5

6
4

3
LUẬT CHƠI

08/05/19

Nguyễn Vũ Minh Hường

11


1. Đa thức :
- Đa thức là một tổng những
đơn thức. Mỗi đơn thức trong
tổng gọi là một hạng tử của đa
thức đó.
2. Thu gọn đa thức :
- Để thu gọn đa thức ta cộng các
đơn thức đồng dạng.
3. Bậc của đa thức :
- Bậc của đa thức là bậc của
hạng tử có bậc cao nhất trong
dạng thu gọn của đa thức đó.

08/05/19

Nguyễn Vũ Minh Hường

12


-Học bài theo SGK để hiểu rõ đa
thức, bậc của đa thức
-Làm các bài tập 24, 26
( SGK/38); 24 – 28 (SBT/13)
-Đọc trước bài: “Cộng trừ đa
thức”
Ôn lại các tính chất của phép
cộng các số hữu tỉ.

08/05/19

Nguyễn Vũ Minh Hường

13


LUẬT CHƠI
Mỗi tổ được chọn một ngôi sao may
mắn.
Có 6 ngôi sao, đằng sau mỗi ngôi sao
là một câu hỏi tương ứng. Nếu trả lời
đúng câu hỏi thì được 10 điểm, nếu trả
lời sai thành viên trong tổ mỗi lần bổ
sung thì bị trừ 2 điểm. Thời gian suy
nghĩ và trả lời câu hỏi là 15 giây. Nếu
tổ trả lời sai 2 lần tổ khác bổ sung thì
tổ đó đạt 5 điểm .
08/05/19

Nguyễn Vũ Minh Hường

14


Ai
Ai đúng
đúng??Ai
Ai sai
sai ??

1

Bạn
BạnĐức
Đứcđố
đố: :“Bậc
“Bậccủa
củađa
đathức
thức
bằng
bằngbao
baonhiêu
nhiêu?”
?”
Bạn
BạnThọ
Thọnói:
nói:“Đa
“Đathức
thứcM
Mcó
cóbậc
bậclàlà6”.
6”.
Bạn
BạnHương
Hươngnói
nói::“Đa
“Đathức
thứcM
Mcó
cóbậc
bậclàlà5”.
5”.
Bạn
BạnSơn
Sơnnhận
nhậnxét:
xét:“Cả
“Cảhai
haibạn
bạnđều
đềusai
sai”.”.
Theo
Theoem,
em,aiaiđúng?
đúng?Ai
Aisai
sai??Vì
Vìsao?
sao?
Đáp án : Bạn Sơn đúng.
Bạn Thọ, Hương sai.
Bậc đa thức bằng 8

08/05/19

Thời
Nguyễn Vũ Minh Hường
gian:

Hết
15
10
11
12
13
14
15
987654321 giờ

15


2

Tìm bậc của đa thức sau :
4

2

Q 5 x  3xy  5 x y  5 x

4

Đáp án:Q có bậc 3

08/05/19

15
10
11
12
13
14
69Hết
5432187
Thời gian: 15

Nguyễn Vũ Minh Hường

giờ
16


Cho biết trong các biểu thức sau
đâu là đơn thức, đâu là đa thức ?

3

a/a/4xyz
4xyz

b/b/2xy
2xy+5xz
+5xz

c/c/-10
-10

d/d/00

e/e/xx++yy++zz

Đáp án :
Đơn thức: a ; c ; d
Đa thức : a ; b; c; d; e
08/05/19

Hết
10
11
12
13
14
15
987654321
Thời gian:15

Nguyễn Vũ Minh Hường

giờ
17


4

--ỞỞĐà
ĐàLạt,
Lạt,giá
giátáo
táolàlàxx(đ/kg)
(đ/kg)

vàgiá
giánho
nholàlàyy(đ/kg).
(đ/kg).Hãy
Hãyviết
viếtbiểu
biểuthức
thức
đại
đạisố
sốbiểu
biểuthị
thịsố
sốtiền
tiềnmua
mua5kg
5kgtáo
táovà
và88kg
kg
nho.
nho.

--Biểu
Biểuthức
thứctìm
tìmđược
đượccó
cólàlàđa
đathức
thứckhông
không??
Đáp án : 5x + 8y
Biểu thức này là đa thức
Thời gian: 8
15
Hết
915
76510
11
12
13
14
4321
08/05/19

Nguyễn Vũ Minh Hường

giờ
18


Tính
Tínhgiá
giátrị
trịcủa
củabiểu
biểuthức
thứcsau
sau: :

5

A x 6 y  y 6  4z  x 6 y  y 6
tại
tại xx==2000
2000 ;;yy==1999
1999;; zz==--55

Đáp án : A = 20

15
15
10
14
11
12
4769Hết
83215
Thời gian: 13
08/05/19

Nguyễn Vũ Minh Hường

giờ
19


6

Đa thức thuần nhất là đa thức trong đó
mọi hạng tử đều có cùng một bậc.
2

Cho �
a th�
c A =2x +3x(x - y) - 8y(x +y). �a th�
c
A sau khi thu g�
n c�ph�
i l��
a th�
c thu�
n nh�
t kh�
ng ?
2

2

2

Ta c�A =2x +3x -3xy - 8xy - 8y
A  5x2  11xy  8y2

� A l��
a th�
c thu�
n nh�
t.

Thời gian:
08/05/19

Nguyễn Vũ Minh Hường

15
10
11
12
13
14
15
987654321 giờ
Hết
20


Chân Thành Cảm Ơn Quý
Thầy Cô Và Các Em Học
Sinh. Chúc Thầy Cô Và Các
Em Sức Khỏe Dồi Dào

08/05/19

Nguyễn Vũ Minh Hường

21Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×