Tải bản đầy đủ

Bài giảng Đại số 7 chương 4 bài 5: Đa thức

BÀI GIẢNG TOÁN 7
ĐẠI SỐ
BÀI 5: ĐA THỨC


Kiểm tra bài cũ
-HS1: Viết ba đơn thức đồng dạng rồi tính tổng của ba đơn
thức đĩ.
-HS2:

Viết bốn đơn thức bất kì rồi viết dưới dạng tổng của
các đơn thức đó.


1
a / x  y  xy
2
2

2


x2

y2

Các biểu thức
5
x1 y
b / 3x 2  y 2  xy  7 x
xy trên là những ví
2
3
dụ về đa thức
1
c / x 2 y  3 xy  3x 2 y  3  xy  x  5
2


Thực hiện phép cộng các đơn thức đồng dạng

1
N  x y  3xy  3x y  3  xy  x  5
2
1
2
2
N =(x y + 3x y)+( -3xy + xy) + (-3 + 5) - x
2
1
2

2

N  4x 2 y  2xy  2 

2

x

Đa thức trên là dạng thu gọn của đa thức N?2 Hãy thu gọn đa thức sau :
1 2
1
1 2
1
2
Q  5 x y  3xy  x y  xy  5 xy  x   x 
2
3
2 3
4
Giải:

1 2
1 2
1 1
Q  (5 x y  x y )  (3xy  xy  5 xy )  ( x  x)  (  )
2
3 3
2 4
1 2
1 2
2 1
Q  (5  ) x y  (3  1  5) xy  (  ) x 
2
3 3
4
2

11 2
1
1
Q  x y  xy  x 
2
3
4


Bài tập:
Khi thu gọn đa thức, bạn Hoa đã làm như sau:
M 3 xy 2  5 x  7  xy 2  8 x  5

(3 xy 2  xy 2 )  (5 x  8 x )  (7  5)
2 xy 2  13 x  2

Bạn Hoa làm đúng hay sai? Vì sao?
Bạn Hoa làm sai. Sửa lại:
2

2

M 3 xy  5 x  7  xy  8 x  5
(3 xy 2  xy 2 )  ( 5 x  8 x )  (7  5)

2 xy 2  3 x  2


2 5
4
6
M

x
y

xy

y
1
Đa thức :

Gồm các hạng tử:

x 2 y 5 có bậc là : 7
 xy 4 có bậc là : 5
6

y có bậc là : 6
1 có bậc là : 0
Bậc cao nhất trong các bậc là: 7
Ta nói 7 là bậc của đa thức M.

Vậy: bậc của đa thức là gì ?


Tìm bậc của đa thức sau :
1 3
3 2
5
Q  3 x  x y  xy  3x 5  2
2
4

Đáp án:bậc 4

Nhanh lên các bạn ơi !
Cố lên…cố lên.. ..ê….
ên!


Ngôi sao may mắn
1
5

2

4

DẶN
DẶNDÒ


3

Luật chơi


Luật chơi
Mỗi tổ được chọn một ngôi sao may mắn
Có 5 ngôi sao, đằng sau mỗi ngôi sao là
một câu hỏi tương ứng. Nếu trả lời đúng
câu hỏi thì được 10 điểm , nếu trả lời sai
thành viên trong tổ mỗi lần bổ sung thì bị
trừ 2 điểm . Thời gian suy nghĩ và trả lời
câu hỏi là 15 giây. Nếu tổ trả lời sai tổ khác
bổ sung thì tổ đó đạt 5 điểm .


2

Tìm bậc của đa thức sau :
4

2

Q 5 x  3xy  5 x y  5 x

Đáp án:bậc 3

Nhanh lên các bạn ơi !
Cố lên…cố lên.. ..ê….
ên!

Thời gian:

Hết
11
98765432110
12
14
15
13
giờ

4


1

Ai
Aiđúng
đúng??Ai
Aisai
sai??
6
5
4 4
M

x

y

x
y 1
Bạn
BạnĐức
Đứcđố
đố: :“Bậc
“Bậccủa
củađa
đathức
thức
bằng
bằngbao
baonhiêu
nhiêu?”
?”
Bạn
BạnThọ
Thọnói:
nói:“Đa
“Đathức
thứcM
Mcó
cóbậc
bậclàlà6”.
6”.
Bạn
BạnHương
Hươngnói
nói: :“Đa
“Đathức
thứcM
Mcó
cóbậc
bậclàlà5”.
5”.
Bạn
BạnSơn
Sơnnhận
nhậnxét:
xét:“Cả
“Cảhai
haibạn
bạnđều
đềusai
sai”.”.
Theo
Theoem,
em,aiaiđúng?
đúng?Ai
Aisai
sai??Vì
Vìsao?
sao?

Đáp án : Bạn Sơn đúng.

Bạn Thọ, Hương sai.
Bậc đa thức bằng 8
Thời gian:

Hết
11
98765432110
12
13
14
15
giờ


4

--ỞỞĐà
ĐàLạt,
Lạt,giá
giátáo
táolàlàxx(đ/kg)
(đ/kg)

vàgiá
giánho
nholàlàyy(đ/kg).
(đ/kg).Hãy
Hãyviết
viếtbiểu
biểuthức
thức
đại
đạisố
sốbiểu
biểuthị
thịsố
sốtiền
tiềnmua
mua5kg
5kgtáo
táovà
và88
kg
kgnho.
nho.
--Biểu
Biểuthức
thứctìm
tìmđược
đượccó
cólàlàđa
đathức
thức
không
không??

áp án : 5x + 8y
iểu thức này là đa thức

Thời gian:

Hết
110
15
14
13
12
11
83269547
giờ


Cho biết trong các biểu thức sau
đâu là đơn thức, đâu là đa thức ?

3

a/a/4xyz
4xyz

b/b/2xy
2xy+5xz
+5xz

c/c/-10
-10

d/d/00

e/e/xx++yy++zz

Đáp án :
Đơn thức: a ; c ; d

Nhanh lên các
bạn ơi !
Cố lên…cố
lên...ê…. ên!

Đa thức : a ; b; c; d; e

Thời gian:

Hết
10
15
987654321
14
13
12
11
giờ


5

Tính
Tínhgiá
giátrị
trịcủa
củabiểu
biểuthức
thứcsau
sau: :

A x 6 y  y 6  4z  x 6 y  y 6
Tại
Tại xx==2000
2000 ;;yy==1999
1999;; zz==--55

Đáp án : A = 20
Nhanh lên các
bạn ơi !
Cố lên…cố
lên...ê…. ên!

Thời gian:

Hết
10
15
987654321
14
13
12
11
giờ


--Học
Họcbài
bàivà
vànắm
nắmchắc
chắcđịnh
địnhnghĩa
nghĩavề
vềđa
đathức,
thức,bậc
bậccủa
củađa
đathức,
thức,cách
cách
thu
thugọn
gọnđa
đathức.
thức.
--Làm
LàmBài
Bàitập
tập24;
24;25,
25,26/SGK38.
26/SGK38.
--Chuẩn
Chuẩnbịbị: :Bài
Bài6:6:Cộng,
Cộng,trừ
trừđa
đathức.
thức.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×