Tải bản đầy đủ

Bài giảng Đại số 7 chương 4 bài 5: Đa thức


Bài cũ
1. Khi nào các đơn thức được gọi là đồng dạng với nhau?
2. Để cộng (hay trừ) các đơn thức đồng dạng với nhau ta làm như
thế nào?

1. Hai đơn thức đồng dạng là hai đơn thức có hệ số khác 0 và có
cùng phần biến.
2. Để cộng (hay trừ) các đơn thức đồng dạng, ta cộng (hay trừ) các
hệ số với nhau và giữ nguyên phần biến.


? Viết biểu thức biểu thị diện tích
của hình tạo bởi một tam giác
vuông và hai hình vuông dựng về
phía ngoài trên hai cạnh góc vuông
x, y của tam giác đó.

x2 + y2 +

x y


1
xy
2

Biểu thức trên có phải là một đơn thức không? Vì sao?


x2 + y2 +

1
xy
2

Biểu thức trên được gọi là một đa thức.
Thế nào là một đa thức ?.

Định nghĩa: Đa thức là một tổng của những đơn thức. Mỗi đơn
thức trong tổng gọi là một hạng tử của đa thức đó.


Định nghĩa: Đa thức là một tổng của những đơn thức. Mỗi đơn
thức trong tổng gọi là một hạng tử của đa thức đó.

5
? 3x - y + xy - 7x
3
5
2
2
3x - y + xy - 7x
3
2

2

Có là một đa thức không? Vì sao?
là một đa thức

5


5
2
2
Vì 3x - y + xy - 7x = 3x + (-y ) + xy + (-7x )
3
3
2

2

Mỗi đơn thức có thể coi là một đa thức được không?.
Hãy viết một đa thức và chỉ rõ các hạng tử của nó?


Em có nhận xét gì về các hạng tử có trong đa thức:

1
x y - 3xy + 3x y - 3 + xy - x + 5
1 2
2
2
= x y + 3x y - 3xy + xy - x - 3 + 5
2
1
2
= 4x y - 2xy - x + 2
2
2

2

- Đa thức như thế nào gọi là đa thức chưa thu gọn?.
- Để thu gọn Đa thức ta làm như thế nào?v.


- Đa thức chưa thu gọn là trong đa thức có các hạng tử là các đơn
thức đồng dạng.
- Để thu gọn đa thức ta thức hiện phép cộng các đơn thức đồng
dạng có trong đa thức.

1 2
1 1 2 1
Q = 5x y - 3xy + x y - xy + 5xy - x + + x 2
3 2 3 4
2

1 2
1 2 1 1
= 5x y + x y - 3xy - xy + 5xy - x + x + 2
3 3 2 4
1 2
1 1
= 5 x y + xy + x +
2
3 4
2


Cho đa thức

2 5

4

6

M = x y - xy +y -2

Đa thức đã cho thu gọn chưa?
Hãy chỉ ra bậc của các hạng tử có trong đa thức.
? tìm bậc cao nhất trong các bậc vừa tìm?
- Bậc của đa thức trong dạng thu gọn là gì?
? số 0 có được gọi là đa thức không? Tìm bậc của nó ?.
? Khi tìm bậc của đa thức, trước hết phải làm gì?.
Tìm bậc của đa thức:

1 3
3 2
Q = −3x − x y − xy + 3x 5 + 2
2
4
5
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×