Tải bản đầy đủ

Bài giảng Đại số 7 chương 4 bài 5: Đa thức

www.dogiongbao.webng.com


Kiểm tra bài cũ
*/ Ghi nhớ:
Nêu
khái
niệmcộng
về đơn
thức,
bậc
của
đơn
thức?
Hãy
nêu
cách
(trừ)
các
đơn
thức

đồng
dạng?
-Đơn thức là biểu thức đại số chỉ gồm một số,
hoặc một biến,
Cho
ví dụ
vềgiữa
đơnthức
thức,
xác
địnhbiến.
hệ số, phần biến và bậc
hoặc
tích
các
số
và các
Tính 1một
tổng
các
đơn
sau:
của đơn thức đó.
2
2
2
-Bậc của đơn thức có hệ số khác 0 là tổng các số mũ của
các biến có trong đơn thức.

3 x ; - 5 x ;7 x

-Để cộng (trừ) các đơn thức đồng dạng ta cộng (trừ)ø phần
hệ số với nhau và giữ nguyên phần biến.

www.dogiongbao.webng.com


§5. ĐA THỨC

Tiết 561. Đa thức
Xét các biểu thức :

1
a / x  y  xy
2
2

2

y2

x2

Các biểu thức
5
x1 y
b / 3x 2  y 2  xy  7 x
xy trên là những ví
2
3
dụ về đa thức
1
c / x 2 y  3 xy  3x 2 y  3  xy  x  5
2

*/ Định nghĩa: Đa thức là một tổng của những đơn thức. Mỗi đơn thức
trong tổng gọi là một hạng tử của đa thức đó.

Ví dụ:
5
5
2
2
2
2
Đa thức: 3 x  y  xy  7 x = 3 x  ( y )  xy  (  7 x)

3

www.dogiongbao.webng.com

3


§5. ĐA THỨC

Tiết 56

1. Đa thức
*/ Định nghĩa: Đa thức là một tổng của những đơn thức. Mỗi đơn thức
trong tổng gọi là một hạng tử của đa thức đó.

Ví dụ:
5
5
2
2
2
2
Đa thức: 3 x  y  xy  7 x = 3 x  (  y )  xy  (  7 x)

3

3

Trong đĩ:

5
3 x ; (  y ); xy; (  7 x)
3
2

2

Là các hạng tử của đa thức

www.dogiongbao.webng.com


Tiết 56

§5. ĐA THỨC

1. Đa thức
*/ Định nghĩa (SGK37)
*/ Ví dụ:
*/ Kí hiệu: Có thể kí hiệu đa thức bằng các chữ cái in hoa là A, B, N,
P, Q, ……

5
Chẳng hạn : P  3x  y  xy  7 x
3
2

2

*/ Chú
?1
Hãyýviết
: Mỗi
một đơn
đa thức
thức
và được
chỉ rõ các
coi hạng
là một
tử của
đa thức.
đa thức đó.

www.dogiongbao.webng.com


§5. ĐA THỨC

Tiết 56

1. Đa thức
*/ Định nghĩa (SGK37)
*/ Ví dụ:
*/ Kí hiệu (SGK37)
*/ Chú ý (SGK37)

2. Thu gọn đa thức
Thực
các
đơn
thức
đồng dạng
-Thựchiện
hiệnphép
cộng cộng
các đơn
thức
đồng
dạng.

1 âm
2khi nhóm các hạng
2
-NChú
ý
tử

chứa
dấu
 x y  3 xy  3 x y  3  xy  x  5

?2 Hãy thu gọn đa thức sau : 2
1
2
2
N =(x y + 3x y) +(1 -3xy + xy)+ (5 1– 3) 1 2 x 1
Q 5 x 2 y  3xy  x 2 y 1xy  5 xy  x  2 x 

N  4x y  2xy 2 2 
2

x

3

2 3

1 2
12 1
5là dạng
x  xythu
 gọn
x của đa thức N
Đa thứcQtrên
2
3 4
www.dogiongbao.webng.com

4


§5. ĐA THỨC

Tiết 56

Bài tập
Khi thu gọn đa thức, bạn Long làm như sau
M 3 xy 2  5 x  7  xy 2  8 x  5

(3 xy 2  xy 2 )  (5 x  8 x )  (7  5)
2 xy 2  13 x  2

Bạn Long làm đúng hay sai ?
Bạn Long làm sai , sửa lại :
2
2
M 3 xy  5 x  7  xy  8 x  5
(3 xy 2  xy 2 )  ( 5 x  8 x )  (7  5)

2 xy 2  3 x  2
www.dogiongbao.webng.com


§5. ĐA THỨC

Tiết 56

1. Đa thức
2. Thu gọn đa thức
3. Bậc của đa thức:
Đa thức : M x 2 y 5  xy 4  y 6  1 là đa thức thu gọn
Gồm các hạng tử:
2 5

xy
4
 xy
y6

có bậc là :
có bậc là :

7

có bậc là :

6

1

có bậc là :

0

5

Bậc cao nhất trong các bậc là :
Ta nói 7 là www.dogiongbao.webng.com
bậc của đa thức M.

7


§5. ĐA THỨC

Tiết 56

1. Đa thức
2. Thu gọn đa thức
3. Bậc của đa thức:
*/ Định nghĩa: Bậc của đa thức là bậc của hạng tử có bậc cao
nhất trong dạng thu gọn của đa thức đó.
*/ Chú ý :
- Khi

tìm bậc của một đa thức, trước hết ta phải thu gọn đa
thức đó.
- Số 0 cũng được gọi là đa thức không và nó không có bậc.
?3 Tìm bậc của đa thức :

1 3
3 2
5
Q  3x  x y  xy  3x  2 có bậc là : 7
2
4
5

www.dogiongbao.webng.com


Tiết 56

§5. ĐA THỨC

Bài tập:Điền vào chỗ chấm trong các câu sau:
các
a) Đa thức là một đơn thức hoặc một tổng của ……..đơn
thức
không có bậc
b) Số 0 được gọi là đa thức không và nó …………..
là 1
c) Số 1 được gọi là đa thức có bậc ……….
d) Đa thức N= -2x2 +5y2-5xy+5x2+1 có dạng thu gọn là
………….
N = 3x2 + 5y2 - 5xy + 1
8
e) Đa thức M= x6-y5+x4y4+1 có bậc là ………

www.dogiongbao.webng.com


Tìm bậc của đa thức sau :
4

2

Q 5 x  3xy  5 x y  5 x

Đáp án:bậc 3

4

Nhanh lên các bạn ơi !
Cố lên…cố lên.. ..ê….
ên!

www.dogiongbao.webng.com


Bài tập 28 (SGK) –Tr38

Ai
Aiđúng
đúng??Ai
Aisai
sai??

Bạn
BạnĐức
Đứcđố
đố: :“Bậc
“Bậccủa
củađa
đathức
thức
bằng
bằngbao
baonhiêu
nhiêu?”
?”

M x 6  y 5  x 4 y 4 1

Bạn
BạnThọ
Thọnói:
nói:“Đa
“Đathức
thứcM
Mcó
cóbậc
bậclàlà6”.
6”.
Bạn
BạnHương
Hươngnói
nói: :“Đa
“Đathức
thứcM
Mcó
cóbậc
bậclàlà5”.
5”.
Bạn
BạnSơn
Sơnnhận
nhậnxét:
xét:“Cả
“Cảhai
haibạn
bạnđều
đềusai
sai”.”.
Theo
Theoem,
em,aiaiđúng?
đúng?Ai
Aisai
sai??Vì
Vìsao?
sao?
Đáp án : Bạn Sơn đúng.

Bạn Thọ, Hương sai.
Bậc đa thức bằng 8
www.dogiongbao.webng.com


--Học
Họcbài
bàivà
vànắm
nắmchắc
chắcđịnh
địnhnghĩa
nghĩavề
vềđa
đathức,
thức,bậc
bậccủa
củađa
đathức,
thức,cách
cách
thu
thugọn
gọnđa
đathức.
thức.
--Làm
LàmBài
Bàitập
tập24;
24;25,
25,26,27/SGK38.
26,27/SGK38.Các
Cácbài
bàitrong
trongSBT.
SBT.
--Chuẩn
Chuẩnbịbị: :Bài
Bài6:6:Cộng,
Cộng,trừ
trừđa
đathức.
thức.
++Cách
Cáchthực
thựchiện
hiệncộng,
cộng,trừ
trừhai
haiđa
đathức.
thức.

www.dogiongbao.webng.comTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×