Tải bản đầy đủ

Bài giảng Đại số 7 chương 4 bài 5: Đa thức

Nhiệt liệt chào mừng các thầy, cô
giáo tham dự bài giảng theo chương
trình M&M

Tiết 56
Đa thức
ĐẠI SỐ 7 – BÀI GIẢNG


Kiểm tra bài cũ

180

1/ Điền các đơn thức thích hợp vào chỗ trống
3x2y + …………
……..

- x2y

= 7x2y
= - 7x2y


(- 7x2y)
16x2y3

- 4x2y
6x2y
4x2y

- 2x2y3 + ………… = 4x2y3
3x2y - 4x2y
x2y - …………

=……
= 5x2y

(-x2y)
(- 4x2y)
14x2y

6x2y3
-x2y
- 6x2y


Kiểm tra bài cũ

10

2/ Tích của hai đơn thức
2x2y và – 2xy2
Có bậc là:

10

6

4

8Kiểm tra bài cũ
60

3/ Giá trị của biểu thức
x + y +
2

2

1 xy
2

Với x = 1: y = - 2

là:

2

4

6

3


Bài mới

Đa thức


1/Đa thức
Xét các biểu thức
1
2 + 2 +
a/ x y
xy
2
b/ 3x - y +
2

2

3
xy – 7x
5

c/ x y – 3xy + 3x y – 3 + xy –
2

2

1
x+5
2

Các biểu thức trên là những ví dụ về đa thức
Vậy đa thức là gì?


10

Hòan thành định nghĩa sau:

Đa thức là một …………của………………………..Mỗi
…………….trong tổng gọi là …………………………..
của…………..............................

những đơn thức

tổng
đa thức đó

một hạng tử
đơn thức


Đa thức

3x – y +
2

2

5
xy
3

– 7x

có các hạng tử là

3x ;
2

-y;
2

5
xy;
3

- 7x

Chú ý: Ta thường ký hiệu các đa thức bằng
các chữ cái in hoa A, B, M, N ,P,Q,…
Mỗi đơn thức cũng được coi là một đa thức


Các hạng tử của đa thức
3x2 + 7x3 – 2x - 5
là:

15

3x2;7x3;2x;-5

3x2;7x3;-2x;5

3x2;7x3;-5 ;-2x

3x2;-7x3;2x;-5


2/Thu gọn đa thức
Thực hiện phép cộng các đơn thức đồng dạng
N = x y – 3xy + 3x y – 3 + xy + 5xy 2

2

1
x+5
2

1
= 4x y – 2xy x+2
2
2

Đa thức không có 2 hạng tử nào đồng dạng gọi là đa
thức thu gọn


?2/ Thu gọn đa thức

Q = 5x y – 3xy +
2

1
x y – xy +
2
2

5xyx+

1
+
3

Ta được đa thức:

1 2
x–
2 3

1
4

1
1
1 2
5 x y +xy + 3 x + 4
2

1
1
5 x2y +8xy – x - 4
2

1
1
2
5 x y - 9xy – x +
2
4

1
1
1
5 x4y2 +x3y3 – 3x - 4
2
120


3/ Bậc của đa thức
Cho đa thức
M = x2y5 - xy4 + y6 + 1
Hạng tử x2y5 có bậc cao nhất (bậc 7), ta nói
bậc của đa thức là bậc 7

Vậy bậc của đa thức là gì?


Hoàn thành định nghĩa bậc của đa thức
Bậc của đa thức …………..của…………………
Có…………………..trong…………………………
Của……………… đó

hạng tử

bậc cao nhất

đa thức

dạng thu gọn

là bậc


Chú ý
- Số 0 cũng được coi là đa thức không và không có
bậc.
- khi tìm bậc của một đa thức , trước hết ta phải thu
gọn đa thức đó.
Bậc của đa thức

Q = -3x5 -

1
x32
y-

3
xy2 4+

3x5 + 2

60

là:

5

4

2

1


Củng cố
1/ Nêu định nghĩa đa thức?
2/ Nêu định nghĩa bậc của đa thức?
3/ Mỗi số thực khác 0 là đa thức bậc
mấy?
4/ Có phải số 0 là đa thức bậc
không?


Bậc của đa thức
a/ 3x
Là :

2

1

2

10

x + 1 + 2x – x2

4

1

3

2


Thu gọn đa thức

30

Q = x2 + y2 + z2 + x2 – y2 + z2 + x2 + y2 – z2
ta được đa thức:

x2 + 2y2 +2z2

3x2 - 2y2 + z2

3x2 + y2 + z2

x2 - y2 - 3z2


Bài tập về nhà:
1/Nắm vững các định nghĩa
2/ Làm các bài tập 24 => 28/SGK
3/ Chuẩn bị trước bài
“Cộng , trừ đa thức”/39-SGK


Bài học của chúng ta hôm nay
đến đây là hết.
Xin cảm ơn các thầy, cô giáo
và các em học sinh!Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×