Tải bản đầy đủ

Bài giảng Đại số 7 chương 4 bài 6: Cộng, trừ đa thức

Bài giảng điện tử
ĐẠI SỐ 7


KIỂM TRA BÀI CŨ

1.Em hãy bỏ các dấu ngoặc trong hai biểu
thức sau:
a/ ( 5x2 – 3y + 2) + ( 4y – 2x2 – 2 )
b/

( 5x2 – 3y + 2) – ( 4y – 2x2 – 2 )

2.Em hãy thu gọn các đa thức sau:
a/ 5x2 – 3y + 2 + 4y – 2x2 – 2
b/ 5x2 – 3y + 2 – 4y + 2x2 + 2


KIỂM TRA BÀI CŨ

1. Bỏ dấu ngoặc :

a/ ( 5x2 – 3y + 2) + ( 4y – 2x2 – 2 )
2. Thu gọn đa thức :
a/ 5x2 – 3y + 2 + 4y – 2x2 – 2
= (5x2 – 2x2 ) + ( – 3y + 4y ) + ( 2 – 2)
=
3x2
+
y


KIỂM TRA BÀI CŨ

1. Bỏ dấu ngoặc :
b/ ( 5x2 – 3y + 2) – ( 4y – 2x2 – 2 )
2. Thu gọn đa thức :

b/ 5x2 – 3y + 2 – 4y + 2x2 + 2
= ( 5x2 + 2x2 ) + ( – 3y – 4y ) + ( 2 + 2)
=
7x2
– 7y
+ 4


Cho hai đa thức: A = 5x2 – 3y + 2
và B = 4y – 2x2 – 2
A + B = ( 5x2 – 3y + 2) + ( 4y – 2x2 – 2 )
= 5x2 – 3y + 2 + 4y – 2x2 – 2
= ( 5x2 – 2x2 ) + ( – 3y + 4y ) + ( 2 – 2)
=
3x2
+
y
A – B = ( 5x2 – 3y + 2) – ( 4y – 2x2 – 2 )
= 5x2 – 3y + 2 – 4y + 2x2 + 2
= ( 5x2 + 2x2 ) + ( – 3y – 4y ) + ( 2 + 2)
=
7x2

7y


+
4


Quy tắc cộng, trừ đa thức.
Muốn cộng, trừ đa thức ta làm như sau:
Bước 1: Bỏ dấu ngoặc.
Bước 2: Thu gọn đa thức.


Cho hai đa thức: C = x + y – 4
và D = x – y + 6
Tính C + D


Cho hai đa thức: M = 5x2y + 5x – 3
và N = xyz – 4x2y + 5x –

1
2

Giải:
M + N = (5x y + 5x – 3) + (xyz – 4x y + 5x –
2

2

= 5x y + 5x – 3 + xyz – 4x y + 5x –
2

2

=

2

xy
2

+

10x
10x

2


+

1
2

1
)
2 + xyz

= (5x y +
–4x y)+(5x + 5x)+(– 3 –
2

1
)
2

7
2

+ xyz


Cho hai đa thức: C = x + y – 4
và D = x – y + 6
Tính C – D


Cho hai đa thức:P = 5x2y – 4xy2 + 5x – 3
và Q = xyz – 4x2y + xy2 + 5x –

1
2

Giải:
P – Q

1
2

= (5x y – 4xy + 5x – 3 ) – (xyz – 4x y + xy + 5x – )
2

2

2

xyz
– + 4x y – xy – 5x
+

= 5x y – 4xy + 5x – 3
2

2

2

2

2

1
–+
2

= (5x y + 4x y)+(– 4xy – xy )+(5x – 5x) –xyz +(– 3 + )
2

=

2

9x y
2

25xy

2

2

– xyz –

5
2

1
2


Bài tập 31 SGK:
Cho hai đa thức: M = 3xyz – 3x2 + 5xy – 1
và N = 5x2 + xyz – 5xy + 3 – y
a) Tính M + N
b) Tính M – N

Giải:

M + N = (3xyz – 3x2 + 5xy –1) + (5x2 + xyz – 5xy + 3 – y)
= 3xyz – 3x2 + 5xy –1 + 5x2 + xyz – 5xy + 3 – y
= (3xyz + xyz)+(– 3x2 + 5x2)+(5xy – 5xy) – y + (–1 + 3)
=

4xyz

+

2x2

–y +

2


Bài tập 31 SGK:
Cho hai đa thức: M = 3xyz – 3x2 + 5xy – 1
và N = 5x2 + xyz – 5xy + 3 – y
a) Tính M + N
b) Tính M – N

Giải:

M – N = (3xyz – 3x2 + 5xy –1) – (5x2 + xyz – 5xy + 3 –y)
= 3xyz – 3x2 + 5xy –1 – 5x2 – xyz + 5xy – 3 + y
= (3xyz – xyz)+(– 3x2 – 5x2)+(5xy + 5xy) + y + (–1 – 3)
=

2xyz8x2

+

10xy

+y – 4


Hoạt động nhóm.
1.Qui định.
*Mỗi nhóm 4 em.
*Thời gian hoạt động 7 phút.
2.Nhiệm vụ.
Viết hai đa thức, mỗi đa thức không quá ba hạng tử,
rồi tính tổng và hiệu của chúng.


Công việc về nhà.
*Học thuộc quy tắc cộng, trừ đa thức.
*BTVN: 29; 30; 31; 33; SGK.
29; 30 SBT.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×