Tải bản đầy đủ

Chuyên ngành qu n tr kinh doanh

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỐNG KÊ CAO HỌC VIÊN

Số
TT


CHV

Giới
tính

Ngày
sinh

Nơi sinh


Nguyễn Hải Nam

12D140
001

Nữ

06/05/19
94

Hà Nội

Quản trị kinh
doanh

K01TN

Đỗ Thu Nga

12D140
002

Nữ

07/05/19
94

Hà Nội

Quản trị kinh
doanh

K01TN

Nguyễn Hoàng
Nhật

12D140
003Nữ

08/05/19
94

Hà Nội

Quản trị kinh
doanh

K01TN

Lê Thị Nhung

12D140
004

Nữ

09/05/19
94

Hà Nội

Quản trị kinh
doanh

K01TN

Phạm Văn Phúc

12D140
005

Nữ

10/05/19
94

Nam Định

Quản trị kinh
doanh

K01TN

Nguyễn Thị Hồng

12D140
006

Nữ

11/05/19
94

Nam Định

Quản trị kinh
doanh

K01TN

Phạm Thị Như
Quỳnh

12D140
007

Nữ

01/01/19
94

Nam Định

Quản trị kinh
doanh

K01TN

Trần Văn Sơn

12D140
008

Nam

02/01/19
94

Nam Định Kế Toán

9.

Nguyễn Hoài
Thanh

12D140
009

Nữ

03/01/19
94

Nam Định Kế Toán

10.

Nguyễn Thị
Thanh

12D140
010

Nữ

04/01/19
94

Hải
Dương

Kế Toán

11.

Nguyễn Đăng
Thao

12D140
011

Nữ

05/01/19
94

Hải
Dương

Kế Toán

Nguyễn Thị Thắm

12D140
012

Nam

06/01/19
94

Hải
Dương

Kế Toán

Trần Duy Thiện

12D140
013

Nam

07/01/19
Hải Phòng Kế Toán
94

K02TN

Phạm Thị Thơ

12D140
014

Nam

08/01/19
Hải Phòng Kế Toán
94

K02TN

Lê Thị Ngọc
Thúy

12D140
015

Nữ

09/01/19
Hải Phòng Kế Toán
94

K02TN

Lê Hoài Thương

Thuong
CHV

Lê Hải Hà

Halehai

Nam

01/12/19
94

Thanh
Hóa

Quản trị kinh
doanh

K01TN

18. Cao Thu Trang

12D140

Nữ

06/05/19

Hà Nội

Quản trị kinh

K01TN

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

12.
13.
14.
15.
16.
17.

Họ và tên

Chuyên ngành

Kế Toán

Lớp

K02TN
K02TN
K02TN
K02TN
K02TN

K02TN


Số
TT

Họ và tên


CHV

Giới
tính

028

Ngày
sinh

Nơi sinh

94

Chuyên ngành

Lớp

doanh

Nguyễn Hải Nam

12D140
040

Nữ

06/05/19
94

Hà Nội

Quản trị kinh
doanh

K01TN

Cao Thu Huyền

12D140
050

Nữ

06/05/19
94

Hà Nội

Quản trị kinh
doanh

K01TN

Nguyễn Hải
Quỳnh

12D140
060

Nữ

06/05/19
94

Hà Nội

Quản trị kinh
doanh

K01TN

Ngô Hồng Quyên

123456

Quản trị kinh
doanh

K01TN

Nguyễn Thị Hạnh

hanhntt

Nam

12/10/20
16

Quản trị kinh
doanh

K01TN

Nguyễn Thị Hạnh

12D140
051

Nữ

08/08/19
95

Quản trị kinh
doanh

K01TN

Trần Ngọc Mai

ngocmai

Quản trị kinh
doanh

K01TN

Trịnh Thị Hoa

hhhhhh

Quản trị kinh
doanh

K01TN

Phạm Hoài
Phương

Phuongt
un

Mai Linh

mmmm
mm

Quản trị kinh
doanh

K01TN

29.

Phạm Hoài
Phương

Phuongp
h

Quản trị kinh
doanh

K01TN

30.

Phạm Hoài
Phương

phuong1
2

Quản trị kinh
doanh

K01TN

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Nữ

03/09/19
95

Nguyễn Vân Anh

vananh

Nguyễn Ngọc
Phượng

ngocphu
ong

Kế Toán

Ngô Thị Quỳnh

QuynhN
T

Quản trị kinh
doanh

Nguyễn Ngọc
Phượng

12D140
052

Nữ

21/01/19
94

Hà Nội

Kế Toán

Nguyễn Vân Anh

12D140
053

Nữ

30/08/19
94

Hà Nội

Kế Toán

nguyễn mai anh

maianh

Quản trị kinh
doanh

K01TN

nguyễn hải yến

haiyen

Quản trị kinh
doanh

K01TN

Nguyễn Thu Hiền

thuhien

Quản trị kinh
doanh

K01TN

39. Nguyễn Thu Hiền

12D140

Kế Toán

K02TN

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Nữ

Hà Nội

Nữ

25/10/20
16

30/05/19

bn

Hà Nội

Kế Toán

K03TN
K02TN
K01TN
K02TN
K02TN


Số
TT

Họ và tên


CHV

Giới
tính

054
40.

Nguyễn Hồng
Gấm

43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

Nơi sinh

Chuyên ngành

Lớp

94

hongga
m

Quản trị kinh
doanh

K01TN

LeTTra

Kế Toán

K02TN

Nguyễn Thị Hiền

nguyenh
ien

Quản trị kinh
doanh

K01TN

Nguyễn Đức
Long

duclong

Quản trị kinh
doanh

K01TN

Lương Thị Hằng

luongha
ng

Quản trị kinh
doanh

K01TN

Trần Đình Hoàng

dinhhoa
ng

Quản trị kinh
doanh

K01TN

Hoàng Thúy
Hằng

thuyhan
g

Quản trị kinh
doanh

K01TN

Nguyễn Thị Hằng

nguyenh
ang

Quản trị kinh
doanh

K01TN

Đặng Văn Hợp

danghop

Quản trị kinh
doanh

K01TN

Lê Thị Linh

Linhle

Quản trị kinh
doanh

K01TN

Nguyễn Thị
Huyền

nguyenh
uyen

Quản trị kinh
doanh

K01TN

Nguyễn Đức Huy

duchuy

Quản trị kinh
doanh

K01TN

Nguyễn Thị Vân

thivan

Quản trị kinh
doanh

K01TN

Đỗ Thị Hằng

Hangdt

Quản trị kinh
doanh

K01TN

Trần Thị Hà

hatran

Quản trị kinh
doanh

K01TN

Đào Thu Hà

daothuh
a

Quản trị kinh
doanh

K01TN

Thái Thị Dung

thaidung

Quản trị kinh
doanh

K01TN

thihue

Quản trị kinh
doanh

K01TN

Nguyễn Thị Thơ

nguyent
ho

Quản trị kinh
doanh

K01TN

Nguyễn Thị Hiền

thihien

Quản trị kinh
doanh

K01TN

Quản trị kinh

K01TN

41. Lê Thị Trà
42.

Ngày
sinh

Hồ Thị Huế

60. Cao Thu Huyền

12M140

Nam

Nữ

04/10/19
94

06/05/19

Hà Nội

Hà Nội


Số
TT

Họ và tên


CHV

Giới
tính

001

Ngày
sinh

Nơi sinh

94

Chuyên ngành

Lớp

doanh

Nguyễn Anh
Dũng

12M140
002

Nam

07/05/19
94

Hà Nội

Quản trị kinh
doanh

K01TN

Vũ Văn Duy

12M140
003

Nam

08/05/19
94

Hà Nội

Quản trị kinh
doanh

K01TN

Phạm Đình Lư

12M140
004

Nam

09/05/19
94

Hà Nội

Quản trị kinh
doanh

K01TN

Bùi Thị Minh
Phượng

12M140
005

Nữ

10/05/19
94

Hà Nội

Quản trị kinh
doanh

K01TN

Vũ Thị Thương

12M140
006

Nữ

11/05/19
94

Hà Nội

Quản trị kinh
doanh

K01TN

Phạm Thị Huệ

12M140
007

Nữ

12/05/19
94

Hà Nội

Quản trị kinh
doanh

K01TN

Vũ Văn Sơn

12M140
008

Nam

13/05/19
Quản trị kinh
Hải Phòng
94
doanh

K01TN

Nguyễn Thế Duy

12M140
009

Nam

14/05/19
Quản trị kinh
Hải Phòng
94
doanh

K01TN

Lã Hoàng Hải

12M140
010

Nam

15/05/19
Quản trị kinh
Hải Phòng
94
doanh

K01TN

Phạm Thị Diễm

12M140
011

Nữ

16/05/19
Quản trị kinh
Hải Phòng
94
doanh

K01TN

Nguyễn Văn Lĩnh

12M140
012

Nam

17/05/19
Quản trị kinh
Hải Phòng
94
doanh

K01TN

72.

Dương Thị
Nhung

12M140
013

Nữ

18/05/19
Quản trị kinh
Hải Phòng
94
doanh

K01TN

73.

Nguyễn Thị
Phương Thảo

12M140
014

Nữ

19/05/19
Quản trị kinh
Hải Phòng
94
doanh

K01TN

74.

Nguyễn Thị Vân
Anh

12M140
015

Nữ

20/05/19
Quản trị kinh
Hải Phòng
94
doanh

K01TN

Nguyễn Thị Lan

12M140
016

Nữ

21/05/19
Quản trị kinh
Hải Phòng
94
doanh

K01TN

Nguyễn Thị Hồng

12M140
017

Nữ

22/05/19
Quản trị kinh
Hải Phòng
94
doanh

K01TN

Nguyễn An Dũng

12M140
018

Nam

23/05/19
Quản trị kinh
Hải Phòng
94
doanh

K01TN

78.

Nguyễn Văn
Tuyên

12M140
019

Nữ

24/05/19
Quản trị kinh
Hải Phòng
94
doanh

K01TN

79.

Nguyễn Thị
Phương Thảo

12M140
020

Nữ

25/05/19
Quản trị kinh
Hải Phòng
94
doanh

K01TN

80.

Nguyễn Văn
Hường

13D140
01

Nữ

05/07/19
94

Hà Nội

Quản trị kinh
doanh

K01TN

81. Đinh Văn Thành

13D140

Nữ

06/07/19

Hà Nội

Quản trị kinh

K01TN

61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.

75.
76.
77.


Số
TT

Họ và tên


CHV

Giới
tính

02

Ngày
sinh

Nơi sinh

94

Chuyên ngành

Lớp

doanh

82.

Nguyễn Hồng
Vân

13D140
03

Nữ

07/07/19
94

Hà Nội

Quản trị kinh
doanh

K01TN

83.

Nguyễn Thị Mai
Anh

13D140
04

Nữ

08/07/19
94

Hà Nội

Quản trị kinh
doanh

K01TN

Vũ Thu Hoài

13D140
05

Nữ

09/07/19
94

Hà Nội

Quản trị kinh
doanh

K01TN

Nguyễn Thu Lan

13D140
06

Nữ

10/07/19
94

Hà Nội

Quản trị kinh
doanh

K01TN

Nguyễn Hải Yến

13D140
07

Nữ

11/07/19
94

Hà Nội

Quản trị kinh
doanh

K01TN

87.

Nguyễn Văn
Xuân

13D140
08

Nữ

12/07/19
94

Hà Nội

Quản trị kinh
doanh

K01TN

88.

Nguyễn Tiến
Thành

13D140
09

Nữ

13/07/19
94

Hà Nội

Quản trị kinh
doanh

K01TN

89.

Nguyễn Văn
Thành

13D140
10

Nữ

14/07/19
94

Hà Nội

Quản trị kinh
doanh

K01TN

90.

Nguyễn Thái
Thành

13D140
11

Nữ

15/07/19
94

Hà Nội

Quản trị kinh
doanh

K01TN

91.

Nguyễn Văn
Dũng

13D140
12

Nữ

16/07/19
94

Hà Nội

Quản trị kinh
doanh

K01TN

92.

Nguyễn Thanh
Hằng

13D140
13

Nữ

17/07/19
94

Hà Nội

Quản trị kinh
doanh

K01TN

93.

Nguyễn Thị
Phương

13D140
14

Nữ

18/07/19
94

Hà Nội

Quản trị kinh
doanh

K01TN

Nguyễn Văn Hòa

13D140
15

Nữ

19/07/19
94

Hà Nội

Quản trị kinh
doanh

K01TN

95.

Nguyễn Ngọc
Phượng

13D140
16

Nữ

20/07/19
94

Hà Nội

Quản trị kinh
doanh

K01TN

96.

Nguyễn Thu
Trang

13D140
17

Nữ

21/07/19
94

Hà Nội

Quản trị kinh
doanh

K01TN

97.

Nguyễn Thị Mỹ
Linh

13D140
18

Nữ

22/07/19
94

Hà Nội

Quản trị kinh
doanh

K01TN

Nguyễn Văn Cừ

13D140
19

Nữ

23/07/19
94

Hà Nội

Quản trị kinh
doanh

K01TN

Nguyễn Văn Nam

13D140
20

Nữ

24/07/19
94

Hà Nội

Quản trị kinh
doanh

K01TN

10
0.

Nguyễn Thị Hồng
Hạnh

honghan
h

Quản trị kinh
doanh

K01TN

10
1.

Nguyễn Thùy
Linh

84.
85.
86.

94.

98.
99.

Linhnt

Kế Toán

K02TN


Số
TT

Họ và tên


CHV

Giới
tính

Ngày
sinh

10
2.

Nguyễn Hồng
Hạnh

nguyenh
anh

Quản trị kinh
doanh

K01TN

10
3.

Nguyễn Minh
Huyền

minhhuy
en

Quản trị kinh
doanh

K01TN

10
4.

Nguyễn Hoàn Tất

hoantat

Quản trị kinh
doanh

K01TN

10
5.

Nguyễn Mai
Phương

maiphuo
ng

Quản trị kinh
doanh

K01TN

10
6.

Nguyễn Đức
Minh

ducminh

Quản trị kinh
doanh

K01TN

10
7.

Nguyễn Đức Biên

ducbien

Quản trị kinh
doanh

K01TN

10
8.

Trần Ban Mai

banmai

Quản trị kinh
doanh

K01TN

10
9.

fjkfjdkf

fefefefe

Quản trị kinh
doanh

K01TN

11
0.

hjk

tinhhop

Quản trị kinh
doanh

K01TN

11
1.

sdfghjk

xcvbnm

Quản trị kinh
doanh

K01TN

11
2.

Testcuoi

Testcuoi

Quản trị kinh
doanh

K01TN

11
3.

Lê Thiện Hiếu

212016

11
4.

Nguyễn Văn
Hường

13D140
21

Nữ

05/07/19
94

Hà Nội

Kế Toán

11
5.

Đinh Văn Thành

13D140
22

Nữ

06/07/19
94

Hà Nội

Kế Toán

11
6.

Nguyễn Hồng
Vân

13D140
23

Nữ

07/07/19
94

Hà Nội

Kế Toán

11
7.

Nguyễn Thị Mai
Anh

13D140
24

Nữ

08/07/19
94

Hà Nội

Kế Toán

11
8.

Vũ Thu Hoài

13D140
25

Nữ

09/07/19
94

Hà Nội

Kế Toán

11
9.

Nguyễn Thu Lan

13D140
26

Nữ

10/07/19
94

Hà Nội

Kế Toán

12
0.

Nguyễn Hải Yến

13D140
27

Nữ

11/07/19
94

Hà Nội

Kế Toán

12
1.

Nguyễn Văn
Xuân

13D140
28

Nữ

12/07/19
94

Hà Nội

Kế Toán

12
2.

Nguyễn Tiến
Thành

13D140
29

Nữ

13/07/19
94

Hà Nội

Kế Toán

Nơi sinh

Chuyên ngành

Kế Toán

Lớp

K02TN
K02TN
K02TN
K02TN
K02TN
K02TN
K02TN
K02TN
K02TN
K02TN


Số
TT

Họ và tên


CHV

Giới
tính

Ngày
sinh

Nơi sinh

Chuyên ngành

12
3.

Nguyễn Văn
Thành

13D140
30

Nữ

14/07/19
94

Hà Nội

Kế Toán

12
4.

Nguyễn Thái
Thành

13D140
31

Nữ

15/07/19
94

Hà Nội

Kế Toán

12
5.

Nguyễn Văn
Dũng

13D140
32

Nữ

16/07/19
94

Hà Nội

Kế Toán

12
6.

Nguyễn Thanh
Hằng

13D140
33

Nữ

17/07/19
94

Hà Nội

Kế Toán

12
7.

Nguyễn Thị
Phương

13D140
34

Nữ

18/07/19
94

Hà Nội

Kế Toán

12
8.

Nguyễn Văn Hòa

13D140
35

Nữ

19/07/19
94

Hà Nội

Kế Toán

12
9.

Nguyễn Ngọc
Phượng

13D140
36

Nữ

20/07/19
94

Hà Nội

Kế Toán

13
0.

Nguyễn Thu
Trang

13D140
37

Nữ

21/07/19
94

Hà Nội

Kế Toán

13
1.

Nguyễn Thị Mỹ
Linh

13D140
38

Nữ

22/07/19
94

Hà Nội

Kế Toán

13
2.

Nguyễn Văn Cừ

13D140
39

Nữ

23/07/19
94

Hà Nội

Kế Toán

13
3.

Nguyễn Văn Nam

13D140
40

Nữ

24/07/19
94

Hà Nội

Kế Toán

Lớp
K02TN
K02TN
K02TN
K02TN
K02TN
K02TN
K02TN
K02TN
K02TN
K02TN
K02TNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×