Tải bản đầy đủ

SKKN:Bài tập các bon và hợp chất trong đề thi THPTQG

GIẢI BÀI TẬP CÁC BON VÀ HỢP CHẤT CÁC BON QUA ĐỀ THI 2019

BÀI TẬP THIẾT KẾ NĂM 2020

A.BÀI TẬP CÁC BON VÀ HỢP CHẤT
TRONG ĐỀ THI THPTQG 2019

NỘI DUNG

B.THIẾT KẾ CÁC BON VÀ HỢP CHẤT
TRONG ĐỀ THI THPTQG 2020

A.BÀI TẬP CÁC BON VÀ HỢP CHẤT
TRONG ĐỀ THI THPTQG 2019
Câu 69 (211- 2019). Dẫn 0,55 mol hỗn hợp X (gồm hơi nước và khí CO2 )qua các bon nung đỏ ,
thu được 0,95 mol hỗn hợp Y gồm CO, H2 và CO2 .Cho Y hấp thụ vào dung dịch chứa 0,1 mol
Ba(OH)2 ,sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn , thu được m gam kết tủa .Giá trị của m là :
A.9,85.
B.15,76.
C.29,55.
D.19,7.

Hướng dẫn giải
C + H 2O
CO + H2
n = nC
C + CO2
2 CO
n
+
n
H2 = 2.nC
CO
CO2
H2 O

C
0,4

CO
CO2 x
H2

0,55
x = 0,95 - ( n

CO

+

Ba(OH)2
0,1 mol

0,95
nH ) =0,95 - 2.n C = 0,15
2

Ba(HCO3)2

BaCO3

Dễ tính được m = 0,05.197= 9,85 gam chọn A


Câu 68 (210- 2019). Dẫn a mol hỗn hợp X (gồm hơi nước và khí CO2 )qua các bon nung đỏ , thu
được 1,8a mol hỗn hợp Y gồm CO, H2 và CO2 .Cho Y qua hỗn hợp gồm CuO ; Fe2O3 ( dư, nung
nóng ) ,sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn , khối lượng chất rắn giảm 1,28 gam.Giá trị của a là :
A.0,08.
B.0,04.
C.0,05.
D.0,1.


Hướng dẫn giải
CO + H2
n = nC
n CO + n H = 2.n
2 CO
2
C

C + H2O
C + CO2
CO2
H 2O

C
0,8a

CO
CO2 x
H2

Chat ran
m= mO= 1,28

nCO + nH2=nO =0,08

Khí

a mol
n CO +

CuO
Fe2O3

1,8a
n H = 2.n
2
C

0,08 = 2.0,8a

a = 0,05

chọn C
Câu 65 (209- 2019). Dẫn 0,02 mol hỗn hợp X (gồm hơi nước và khí CO2 )qua các bon nung đỏ ,
thu được 0,035 mol hỗn hợp Y gồm CO, H2 và CO2 .Cho Y qua ống đựng 10 gam hỗn hợp gồm
Fe2O3 ;CuO ( dư, nung nóng ) ,sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam chất rắn .Giá trị
của m là :
A.9,52.
B.9,28.
C.9,76.
D.9,2.
Hướng dẫn giải
C + H2O

CO + H2

C + CO2

2 CO

CO2
H2O
0,02 mol

C
0,015

CO
CO2 x
H2

n = nC
n CO +
n H = 2.n
2
C
CuO
Fe2O3
10 gam

Chat ran ( m gam)
m= mO
Khí

0,035

nCO + nH2=nO = 2.nC =0,03

m = 10 - 0,03.16 =9,52

chọn A
Câu 68 (206- 2019). Dẫn a mol hỗn hợp X (gồm hơi nước và khí CO2 )qua các bon nung đỏ , thu
được 1,75a mol hỗn hợp Y gồm CO, H2 và CO2 .Cho Y hấp thụ vào dung dịch chứa Ca(OH)2 dư
,sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn , thu được 0,75 gam kết tủa .Giá trị của a là :
A.0,045.
B.0,030.
C.0,015.
D.0,010.


Hướng dẫn giải
C + H2O

CO + H2

C + CO2

2 CO

CO2
H2O

C
0,75a

a mol

CO
CO2 0,0075
H2

n=n
C
n CO +
n H = 2.n
2
C
Ca(OH)2
CaCO3
0,0075

1,75a mol
a = 0,03

1,75a - 0,0075 = 2.0,75a

chọn B

B.THIẾT KẾ CÁC BON VÀ HỢP CHẤT
TRONG ĐỀ THI THPTQG 2020
Câu 1(2020). Dẫn 0,3 mol hỗn hợp X (gồm hơi nước ; H2 và khí CO )qua các bon nung đỏ , thu
được hỗn hợp Y gồm CO và H2 .Cho Y qua hỗn hợp gồm Fe3 O4 ; Fe2O3 ( dư, nung nóng ) , khối
lượng chất rắn giảm 7,2 gam.Nếu cho X qua CuO ( dư, nung nóng ) khối lượng chất rắn giảm m
gam.Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn.Giá trị của m là
A.2,4 .
B.1,6.
C.1,2.
D.3,6.
Hướng dẫn giải
C + H2O
CO + H2
n=n =n
C
H2O

CO
yHO
2
H2
0,3 mol

C

CO
H2

Fe3O4
Fe2O3

Chat ran
m= mO= 7,2

nCO + nH2=nO =0,45

Khí
0,45
n = nC = n

= 0,45 - 0,3 = 0,15
H2O
Trong X: nCO + nH2=nO =0,15
m =2,4 gam

chọn A
Câu 2(2020). Dẫn 0,2 mol hỗn hợp X (gồm hơi nước ; H2 và khí CO )qua các bon nung đỏ , thu
được hỗn hợp Y gồm CO và H2 .Cho Y qua 15 gam hỗn hợp gồm Fe3 O4 ; Fe2O3 ( dư, nung


nóng ) ,sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn , khối lượng chất rắn thu được 10,6 gam.Phần trăm thể
tích của hơi nước trong X là :
A.50,0%.
B.37,5%.
C.25,5%.
D.62,5%.
Hướng dẫn giải
CO + H2
n = nC = n
H2O

C + H2O

CO
yHO
2
H2

C

Fe3O4
Fe2O3

CO
H2

Chat ran
m= mO= 4,4

nCO + nH2=nO =0,275

Khí

0,2 mol

0,275
n = nC = n

= 0,275 - 0,2 = 0,075
H2O

%VH O=37,5 %
2

chọn B
Câu 3(2020). Dẫn V lít (đktc) hỗn hợp X (gồm hơi nước ; H2 và khí CO ) qua các bon nung đỏ ,
thu được hỗn hợp Y gồm CO và H2 .Cho Y qua hỗn hợp gồm Fe3 O4 ; Fe2O3 ( dư, nung nóng ) ,sau
khi phản ứng xảy ra hoàn toàn , khối lượng chất rắn giảm 5,4 gam.Biết phần trăm thể tích của hơi
nước trong X là 50%.Giá trị của V là:
A.5,04.
B.3,36.
C.4,48.
D.1,68.
Hướng dẫn giải
C + H2O
CO + H2
n = nC = n
H2O

CO
0,5.xH2O
H2
x mol

0,5.x

C

CO
H2

Fe3O4
Fe2O3

Chat ran
m= mO=5,4

nCO + nH2=nO =0,3375

Khí
0,3375
n = nC = n

= 0,3375- x = 0,5.x
H 2O

x =0,225

V =5,04 lít

chọn A
Câu 4(2020). Dẫn 0,02 mol hỗn hợp X (gồm hơi nước và khí CO2 )qua 0,24 gam các bon nung
đỏ , thu được a mol hỗn hợp Y gồm CO, H2 và CO2 .Cho Y qua ống đựng 10,512 gam hỗn hợp
gồm Fe2O3 ;FeO ( dư, nung nóng ) ,sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 10 gam chất
rắn .Giá trị của a và % C đã phản ứng tương ứng là :
A. 0,036 ; 20%.
B.0,036 ; 80%.
C. 0,035 ; 80%.
D. 0,035 ; 20%.


Hướng dẫn giải
CO + H2
n = nC
n CO +
n H = 2.n
2 CO
2
C

C + H2O
C + CO2
C
a- 0,02

CO2
H2O
0,02 mol

FeO
Fe2O3

CO
CO2 x
H2

Chat ran ( 10 gam)

10,512 gam

m= mO

nO = 0,032 mol

Khí

a

nCO + nH2=nO = 2.nC =0,032
%Cpu = 80%

nC = 0,016 = a -0,02

a = 0,036

chọn B
Câu 5(2020). Dẫn 0,02 mol hỗn hợp X (gồm hơi nước và khí CO2 )qua các bon nung đỏ , thu được
0,03 mol hỗn hợp Y gồm CO, H2 và CO2 .Cho Y qua ống đựng 15 gam hỗn hợp gồm Fe2O3 ;FeO
( dư, nung nóng ) ,sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam chất rắn .Giá trị của m là :
A.14,52.
B.14,84.
C.14,76.
D.14,68.
Hướng dẫn giải
C + H2O
CO + H2
n = nC
n CO +
n H = 2.n
C + CO2
2 CO
2
C
CO2
H2O
0,02 mol

C
0,01

CO
CO2 x
H2

FeO
Fe2O3
15 gam

Chat ran ( m gam)
m= mO
Khí

0,03

nCO + nH2=nO = 2.nC =0,02

m = 15 - 0,02.16 =14,68

chọn D
Câu 6(2020). Dẫn 0,02 mol hỗn hợp X (gồm hơi nước và khí CO2 )qua các bon nung đỏ , thu được
0,035 mol hỗn hợp Y gồm CO, H2 và CO2 .Cho Y qua ống đựng m gam hỗn hợp gồm Fe2O3 ;CuO
( dư, nung nóng ) ,sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 9,52 gam chất rắn .Giá trị của m
là :
A.9.
B.10.
C.11.
D.12.


C + H2O

Hướng dẫn giải
CO + H2

C + CO2

2 CO

CO2
H2O

C
0,015

CO
CO2 x
H2

CuO
Fe2O3
( m gam)

n = nC
n CO +
n H = 2.n
2
C
Chat ran 9,52 gam
m= mO
Khí

0,02 mol

0,035

nCO + nH2=nO = 2.nC =0,03

m = 9,52 + 0,03.16 =10

chọn B
Câu 7(2020). Dẫn 0,03 mol hỗn hợp X (gồm hơi nước và khí CO2 )qua các bon nung đỏ , thu được
0,05 mol hỗn hợp Y gồm CO, H2 và CO2 .Biết Y khử vừa đủ 2,496 gam hỗn hợp gồm Fe3O4 ;CuO
(nung nóng ) ,sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp kim loại .Phần trăm khối
lượng Fe3O4 trong hỗn hợp oxit là :
A.25,64%.
B.74,36 %.
C.51,28%.
D.48,72%.
Hướng dẫn giải
C + H2O
CO + H2
n=n
C
n CO +
n H = 2.n
C + CO2
2 CO
2
C
CO2
H2O
0,03 mol

C
0,02

CO
CO2
H2

CuO x
Fe3O4 y

Chat ran

2,496 gam
Khí

0,05

x + 4y = 0,04
nCO + nH2=nO = 2.nC =0,04
80x + 232y = 2,496
x =0,008
% Fe3O4 = 74,36 %
y = 0,008

chọn B
Câu 8(2020). Dẫn 0,21 mol hỗn hợp X (gồm hơi nước ;khí H2 và khí CO2 )qua các bon nung đỏ ,
thu được 0,225 mol hỗn hợp Y gồm (CO, H2 và CO2 trong đó tỷ lệ mol CO và CO2 tương ứng là
2:3) .Cho Y qua ống đựng hỗn hợp gồm Fe2O3 ;CuO ( dư, nung nóng ) ,sau khi phản ứng xảy ra
hoàn toàn khối lượng chất rắn giảm 3,12 gam.Phần trăm thể tích của CO2 trong X là :
A.11,90%.
B.16,67%.
C.83,33%.
D.88,1%.


Hướng dẫn giải

t CO2
H 2O
H2

C + H 2O

CO + H2

C + CO2

2 CO

C
0,015

n = nC
CuO
Fe2O3

CO 2x
CO2 3x
H2

Chat ran
m= mO=3,12

( m gam)

n =0,195
O

Khí

0,21 mol

0,225

nCO + nH2=nO = 0,195.
Áp dung DLBT C: t = 0,035

3x = 0,225 - 0,195 =0,03

x =0,01

= 16,67%
%V
CO2

chọn B
Câu 9(2020). Trộn 0,15 mol khí H2 với 0,15 mol hỗn hợp (gồm hơi nước và khí CO2) ta thu được
hỗn hợp X. Dẫn toàn bộ X qua các bon nung đỏ , thu được 0,5 mol hỗn hợp Y gồm (CO, H2 và
CO2). Cho Y qua ống đựng m gam hỗn hợp gồm FeO ;CuO ( dư, nung nóng ) ,sau khi phản ứng
xảy ra hoàn toàn thu được 9,52 gam chất rắn .Giá trị của m là :
A.10.
B.18,32.
C.15,92.
D.15,12.
Hướng dẫn giải
C + H2O
CO + H2
n = nC
n CO +
n H = 2.n
C + CO2
2 CO
(CO ,H2 moi sinh)
2
C
CO2
H2O
0,15 H2

0,15

0,3 mol

C
0,2

CO
CO2
H2

CuO
Fe2O3

Chat ran 9,52 gam
n =0,55
O

( m gam)
Khí

m = mO=8,8 gam
m=18,32

0,5

(nCO + nH2 ) sinh
. ra + 0,15 =

nO

chọn B
Câu 10(2020). Trộn 0,05 mol khí CO với 0,15 mol hỗn hợp (gồm hơi nước và khí CO2) ta thu được
hỗn hợp X. Dẫn toàn bộ X qua các bon nung đỏ , thu được 0,3 mol hỗn hợp Y gồm (CO, H2 và
CO2). Cho Y qua ống đựng 19,6 gam hỗn hợp gồm Fe3O4 ;CuO ( dư, nung nóng ) ,sau khi phản
ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam chất rắn .Giá trị của m là :
A.15,60.
B.16,40.
C.15,92.
D.15,12.


Hướng dẫn giải
C + H2O

CO + H2

C + CO2

2 CO

0,15 CO2
H2O
0,05 CO

C
0,1

n = nC
n CO +
n H = 2.n
2
C
CuO
Fe3O4

CO
CO2
H2

Chat ran (m gam)
n =0,25
O

( m gam)
Khí

0,2 mol

(CO ,H2 moi sinh)

m = mO=4 gam
m=15,6 gam

0,3

(nCO + nH2 ) sinh
. ra + 0,05 = nO
chọn A
Câu 11(2020).). Trộn 0,25 mol khí CO với 0,35 mol hỗn hợp (gồm hơi nước và khí CO2) ta thu
được hỗn hợp X. Dẫn toàn bộ X qua các bon nung đỏ , thu được 0,9 mol hỗn hợp Y gồm (CO, H2
và CO2). Cho Y hấp thụ vào dung dịch chứa Ca(OH)2 dư ,sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn , thu
được m gam kết tủa .Giá trị của a là :
A.45.
B.20.
C.30.
D.5.
Hướng dẫn giải
C + H2O
CO + H2
n = nC
n CO + n H = 2.n
C + CO2
2 CO
(CO ,H2 moi sinh)
2
C
0,35 CO2
H2O
0,25 CO

C
0,3

CO
CO2 x
H2

0,6 mol

Ca(OH)2
CaCO3
x mol

0,9
.

Xét trong Y : n CO +
m = 0,05.100 =5 gam

n H = (nCO + nH2 ) sinh ra + 0,25 =0,85mol
2

= 0,05
n
CO2

chọn D
Câu 12(2020). Trộn a mol khí CO với 2a mol hỗn hợp (gồm hơi nước và khí CO2) ta thu được hỗn
hợp X. Dẫn toàn bộ X qua các bon nung đỏ , thu được 4,5a mol hỗn hợp Y gồm (CO, H2 và CO2).
Cho Y hấp thụ vào dung dịch chứa Ca(OH)2 dư ,sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn , thu được 15
gam kết tủa .Giá trị của a là :


A.0,4.

B.0,2.

C.0,1.

D.0,3.

Hướng dẫn giải

2a CO2
H2O
a
CO

C + H2O

CO + H2

C + CO2

2 CO

C
1,5a

CO
CO2 0,15
H2

3a mol

n = nC
n CO + n H = 2.n
2
C

(CO ,H2 moi sinh)

Ca(OH)2
CaCO3
0,15 mol

4,5.a
.

Xét trong Y : n CO +

n H = (nCO + nH2 ) sinh ra + a =4,5a - 0,15
2
a = 0,3
4a = 4,5a - 0,15

chọn D
Câu 13(2020). Trộn a mol khí CO với 1,5a mol hỗn hợp (gồm hơi nước và khí CO2) ta thu được
hỗn hợp X. Dẫn toàn bộ X qua các bon nung đỏ , thu được 3,75a mol hỗn hợp Y gồm (CO, H2 và
CO2). Cho Y hấp thụ vào dung dịch chứa Ba(OH)2 dư ,sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn , thu
được 19,7 gam kết tủa .Giá trị của a là :
A.0,4.
B.0,08.
C.0,1.
D.0,3.
Hướng dẫn giải
C + H2O
CO + H2
n = nC
n CO +
n H = 2.n
C + CO2
2 CO
(CO ,H2 moi sinh)
2
C
1,5a CO2
H2O
a
CO

C
1,25a

CO
CO2 0,1
H2

2,5a mol

Ba(OH)2
BaCO3
0,1 mol

3,75.a
.

Xét trong Y : n CO +

chọn A

n H = (nCO + nH2 ) sinh ra + a =3,75a - 0,1
2
a = 0,4
3,5a = 3,75a - 0,1


Câu 14(2020). Dẫn a mol hỗn hợp X (gồm hơi nước và khí CO2 )qua các bon nung đỏ , thu được
1,75a mol hỗn hợp Y gồm CO, H2 và CO2 .Cho Y hấp thụ vào dung dịch chứa Ca(OH)2 dư ,sau
khi phản ứng xảy ra hoàn toàn , thu được 0,75 gam kết tủa .Giá trị của a là :
A.0,045.
B.0,030.
C.0,015.
D.0,010.
Hướng dẫn giải
C + H2O
CO + H2
n=n
C
n CO +
n H = 2.n
C + CO2
2 CO
2
C
C
0,75a

CO2
H2O
a mol

CO
CO2 0,0075
H2

Ca(OH)2
CaCO3
0,0075

1,75a mol
a = 0,03

1,75a - 0,0075 = 2.0,75a

chọn B
Câu 15(2020). Trộn 0,15 mol khí CO với 0,45 mol hỗn hợp (gồm hơi nước và khí CO2) ta thu được
hỗn hợp X. Dẫn toàn bộ X qua các bon nung đỏ , thu được 0,9 mol hỗn hợp Y gồm (CO, H2 và
CO2). Cho Y hấp thụ vào dung dịch hỗn hợp chứa 0,1mol Ca(OH)2 và 0,2 NaOH ,sau khi phản
ứng xảy ra hoàn toàn , thu được m gam kết tủa .Giá trị của m là :
A.25.
B.20.
C.15.
D.10.
Hướng dẫn giải
C + H2O
CO + H2
n = nC
n CO + n H = 2.n
C + CO2
2 CO
(CO ,H2 moi sinh)
2
C
0,45 CO2
H2O
0,15 CO

C
0,3

Ca(OH)2

CO
CO2 x
H2

0,6 mol

CaCO3
x mol

0,9
.

Xét trong Y : n CO +
m = 0,1.100 =10 gam
chọn D

n H = (nCO + nH2 ) sinh ra + 0,15 =0,75mol
2

= 0,15
n
CO2


Câu 16(2020). Dẫn 0,825 mol hỗn hợp X (gồm hơi nước và khí CO2 )qua các bon nung đỏ , thu
được 1,425 mol hỗn hợp Y gồm CO, H2 và CO2 .Cho Y hấp thụ vào dung dịch chứa 0,15 mol
Ba(OH)2 ,sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn , thu được m gam kết tủa .Giá trị của m là :
A.14,775.
B.23,64.
C.44,325.
D.29,55.

C + H 2O

Hướng dẫn giải
CO + H2

C + CO2
CO2
H2 O

C
0,6

CO
CO2 x
H2

0,825
x = 1,425 -( n

CO

2 CO

+

n = nC
n
+
n
H2 = 2.nC
CO

Ba(OH)2
0,15 mol

1,425
nH ) =1,425 -2.n C = 0,225
2

Ba(HCO3)2

BaCO3

Dễ tính được m = 0,075.197= 14,775 gam chọn A
Câu 17(2020). Dẫn 0,825 mol hỗn hợp X (gồm hơi nước và khí CO2 )qua các bon nung đỏ , thu
được 1,425 mol hỗn hợp Y gồm CO, H2 và CO2 .Cho Y hấp thụ vào dung dịch chứa 0,15 mol
Ca(OH)2 ,sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn , thu được m gam kết tủa .Giá trị của m là :
A.7,5.
B.12.
C.22,5.
D.15.
Hướng dẫn giải
C + H2O
CO + H2
n=n
C
C + CO2
2 CO
n
+
n
H2 = 2.nC
CO
CO2
H2 O

C
0,6

CO
CO2 x
H2

0,825
x = 1,425 -( n

CO

+

Ca(OH)2
0,15 mol

1,425
nH ) =1,425 -2.n C = 0,225
2

Ca(HCO3)2

CaCO3

Dễ tính được m = 0,075.100= 7,5 gam chọn A
Câu 18(2020). Dẫn 0,55 mol hỗn hợp X (gồm hơi nước và khí CO2 )qua các bon nung đỏ , thu được
0,95 mol hỗn hợp Y gồm CO, H2 và CO2 .Cho Y hấp thụ vào dung dịch chứa 0,15 mol Ca(OH)2 ,sau
khi phản ứng xảy ra hoàn toàn , thu được m gam kết tủa .Giá trị của m là :
A.5.
B.8.
C.15.
D.10.
HDG


CO2
H2 O

C + H 2O

CO + H2

C + CO2

2 CO

C
0,4

x = 0,95 - ( n

CO

Ca(OH)2
0,15 mol

CO
CO2 x
H2

0,55
+

n = nC
n
+
n
H2 = 2.nC
CO
Ca(HCO3)2

0,95
nH ) =0,95 - 2.n C = 0,15
2

CaCO3

Dễ tính được m = 0,15.100= 15 gam chọn C
Câu 19(2020). Dẫn 0,55 mol hỗn hợp X (gồm hơi nước và khí CO2 )qua các bon nung đỏ , thu được
0,95 mol hỗn hợp Y gồm CO, H2 và CO2 .Cho Y hấp thụ vào dung dịch chứa 0,15 mol Ba(OH)2 ,sau
khi phản ứng xảy ra hoàn toàn , thu được m gam kết tủa .Giá trị của m là :
A.9,85.
B.15,76.
C.29,55.
D.19,7.
Hướng dẫn giải

CO2
H2 O

C + H 2O

CO + H2

C + CO2

2 CO

C
0,4

CO
CO2 x
H2

0,55
x = 0,95 - ( n

CO

+

n = nC
n
+
n
H2 = 2.nC
CO

Ba(OH)2
0,15 mol

0,95
nH ) =0,95 - 2.n C = 0,15
2

Ca(HCO3)2

BaCO3

Dễ tính được m = 0,15.197= 29,55 gam chọn A
Câu 20(2020). Dẫn 1,5a mol hỗn hợp X (gồm hơi nước và khí CO2 )qua các bon nung đỏ , thu
được 2,5a mol hỗn hợp Y gồm CO, H2 và CO2 .Cho Y qua hỗn hợp gồm CuO ; Fe2O3 ( dư, nung
nóng ) ,sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn , khối lượng chất rắn giảm 1,28 gam.Giá trị của a là :
A.0,08.
B.0,04.
C.0,05.
D.0,1.
Hướng dẫn giải


CO2
H 2O

C + H2O

CO + H2

C + CO2

2 CO

C
a

n = nC
n CO + n H = 2.n
2
C

CuO
Fe2O3

CO
H2
CO2

Chat ran
m= mO= 1,28

nCO + nH2=nO =0,08

Khí

1,5a mol
2,5a
n CO +

n H = 2.n
2
C

0,08 = 2.a

a = 0,04

chọn B
Câu 21(2020). Dẫn a mol hỗn hợp X (gồm hơi nước và khí CO2 )qua các bon nung đỏ , thu được
0,075 mol hỗn hợp Y gồm CO, H2 và CO2 .Cho Y qua hỗn hợp gồm CuO ; Fe2O3 ( dư, nung nóng )
,sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn , khối lượng chất rắn giảm 1,04 gam.Giá trị của a là :
A.0,0815.
B.0,0425.
C.0,0550.
D.0,1250.

Hướng dẫn giải
CO + H2
n = nC
n CO +
n H = 2.n
2 CO
2
C

C + H 2O
C + CO2
C
CO2 0,075-a
H 2O
a mol
n CO +

CO
H2
CO2

CuO
Fe2O3

Chat ran
m= mO= 1,04

nCO + nH2=nO =0,065

Khí
0,075
n H = 2.n
2
C

0,065 = 2.(0,075 - a)

a = 0,0425

chọn B
Câu 22(2020). Dẫn a mol hỗn hợp X (gồm hơi nước và khí CO2 )qua các bon nung đỏ , thu được
1,75a mol hỗn hợp Y gồm CO, H2 và CO2 .Cho Y qua 10 gam hỗn hợp gồm CuO ; Fe2O3 ( dư,
nung nóng ) ,sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn , khối lượng chất rắn còn lại là 7,6 gam.Giá trị
của a là :
A.0,08.
B.0,04.
C.0,05.
D.0,1.
Hướng dẫn giải


CO2
H2O

C + H2O

CO + H2

C + CO2

2 CO

C
0,75a

CuO
Fe2O3

CO
CO2 x
H2

Chat ran
m= mO= 2,4

nCO + nH2=nO =0,15

Khí

a mol
n CO +

n = nC
n CO + n H = 2.n
2
C

1,75a
n H = 2.n
2
C

0,15 = 2.0,75a

a = 0,1

chọn D
Câu 23(2020).). Dẫn a mol hỗn hợp X (gồm hơi nước và khí CO2 )qua các bon nung đỏ , thu được
0,08 mol hỗn hợp Y gồm CO, H2 và CO2 .Cho Y qua 12 gam hỗn hợp gồm CuO ; Fe2O3 ( dư, nung
nóng ) ,sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn , khối lượng chất rắn cân lại là 11,04 gam.Giá trị của a
là :
A.0,08.
B.0,04.
C.0,05.
D.0,12.

Hướng dẫn giải
CO + H2
n = nC
n CO + n H = 2.n
2 CO
2
C

C + H2O
C + CO2
C
CO2 0,08-a
H2O
a mol
n CO +

CO
H2
CO2

CuO
Fe2O3

Chat ran
m= mO= 0,96

nCO + nH2=nO =0,06

Khí
0,08
n H = 2.n
2
C

0,06 = 2.(0,08 - a)

a = 0,05

chọn C
Câu 24(2020). Dẫn a mol hỗn hợp X (gồm hơi nước và khí CO2 )qua các bon nung đỏ , thu được
1,8a mol hỗn hợp Y gồm CO, H2 và CO2 .Biết Y khử vừa đủ 32 gam hỗn hợp gồm CuO ; Fe2O3 (
nung nóng, tỷ lệ mol tương ứng là 2:3 ) ,để tạo thành kim loại .Giá trị của a là :
A.0,8.
B.0,4.
C.0,5.
D.1.
Hướng dẫn giải


C + H2O

CO + H2

C + CO2

2 CO

C
0,275a

CO2
H2O

n = nC
n CO + n H = 2.n
2
C

CuO 0,1
Fe2O3 0,15

CO
CO2
H2

Chat ran
nCO + nH2=nO =0,55
Khí

a mol

1,275a

n CO +

n H = 2.n
2
C

0,55 = 2.0,275a

a=1

chọn D
Câu 25(2020). Dẫn 0,15 mol hỗn hợp X (gồm hơi nước ; H2 và khí CO )qua các bon nung đỏ , thu
được hỗn hợp Y gồm CO và H2 .Cho Y qua hỗn hợp gồm Fe3 O4 ; Fe2O3 ( dư, nung nóng ) ,sau khi
phản ứng xảy ra hoàn toàn , khối lượng chất rắn giảm 3,6 gam.Phần trăm thể tích của hơi nước
trong X là :
A.50%.
B.40%.
C.25%.
D.15%.

Hướng dẫn giải
CO + H2
n = nC = n
H 2O

C + H 2O

CO
yHO
2
H2
0,15 mol

C

CO
H2

Fe3O4
Fe2O3

Chat ran
m= mO= 3,6

nCO + nH2=nO =0,225

Khí
0,225
n = nC = n

= 0,225 - 0,15 = 0,075
H 2O

chọn A
Chúc các em thành công!

%VH O=50%
2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×