Tải bản đầy đủ

Phieu tong ket hoa hoc THCS 2019 2020

n)
m
n=
M
n=

V
22, 4

C%

mct
mdd

n
(mol/ l)
V

CM

100%


và C%

M

n = CM .V

D

mdd
Vdd

B

10D.C%
M

CM

S

d > 1 thì
d): dA =

(g/ ml)

MA
MB

d < 1 thì

4
3

Phi kim

và Pb.

Na, K, Ag
H, F, Cl, Br, I


Ca, Ba, Mg, Zn
O

I
II

OH, NO3, NH4
SO4, SO3, CO3

Al, Au

III

PO4

Fe (II, III);
Cu (I, II);

4

và Pb.
Ba(OH)2, Ca(OH)2.

C (II, IV); N (I, II, III, IV, V);
P (III, V); S (II, IV, VI).

3,

CO3, PO4

4.

IA

VIIIA

1

1

2

3

4

5

6

7

2

H

He

1

He
4

IIA

IIIA

IVA

VA

3

4

8

9

10

Be

6

7

Li

5

Liti
7

Beri
9

Bo

C

N

O

F

Ne

Bo
10

Cacbon
12

14

Oxi
16

Flo
19

Neon
20

11

12

Na

Mg

Natri
23

Magie
24

1

H
Tên

1

IIIB

IVB

VB

VIB

IB

VIIIB

VIIB

IIB

VIA

VIIA

13

14

15

16

17

18

Al

Si

P

S

Cl

Ar

Nhôm
27

Silic
28

Photpho
32

Clo
35,5

Argon
40

31

19

20

21

22

23

25

26

28

K

Ca

29

30

31

Sc

Ti

V

Cr

Kali
39

Canxi
40

Mn

Fe

Co

Ni

Ga

Ge

As

Se

45

51

Mangan
55

56

Coban
59

Niken
59

Zn

Kr

Crom
52

Cu

Br

Titan
48

65

Gali
70

Germani
73

Arsenic
75

Seleni
79

Brom
80

Krypton
84

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

Rh

Pd

Ag

Cd

In

Sn

Ab

Te

I

Xe

119

Antimon
122

Teluri
128

Iot
127

Xenon
131

24

27

64

32

33

51

34

52

35

53

36

54

Rb

Sr

Y

Zr

Nb

Mo

Tc

Ru

85

Srontri
88

Ytri
89

Zirconi
91

Niobi
93

96

Tecniti
[99]

Rhuteni
101

103

106

55

56

57

72

73

74

75

76

77

78

80

81

82

84

85

86

Ba

79

83

Cs

La

Hf

Ta

W

Xesi
133

Bari
137

Re

Os

Ir

Pt

Tantal
181

Vonfram
184

Tl

Pb

Bi

Po

Rn

Hafni
179

Rheni
186

Osmi
190

192

Platin
195

Hg

At

Lantan
139

Au
Vàng
197

201

Tali
204

Chì
207

Bimut
209

Poloni
209

Atatin
210

222

87

88

89

104

105

106

107

108

109

110

113

114

116

117

118

Ra

112

115

Fr

111

Ac

Rf

Db

Sg

Bh

Hs

Mt

Uun

Seabogi
[226]

Bhori
[264]

Hassi
[264]

Meitneri
[268]

Ununnili
[271]

Uub

khám phá

khám phá

khám phá

khám phá

[261]

Dubni
[263]

Uuu

[226]

Actini
[227]

Franxi
[223]

108

Unununi
[272]

Cadimi
112

Ununbi
[277]

115

Uuq
khám phá
[289]


(1)
(2)
(3) Hòa tan:
(4)

(7)
(8)
(9) Hoàn toàn:
(10) Không hoàn toàn:
(11)
(12)
(13)

(5
(6

Phi kim

+ Phi kim
+ Axit
+ O2

(1
VD: 2Cu + O2
VD: Fe + Cl2

+ O2

(2)

+ Oxit axit
+ Axit

to

Oxit axit

to
to + H2O

+

+ Axit
+ Oxit axit

+ H2O
Ax
it

VD: NH3, NaOH, KOH, …

2NaOH + H2
Cu + FeSO4
2NaAlO2 + 3H2

PHI KIM
2
2

Oxit phi kim.

VD: C + O2

Khí.

VD: C + 2H2

VD: Na2O + H2O
VD: CaO + CO2

(2)
(3)

(1

to

2
xt, to

4

KL + CO, H2O. VD: H2 + CuO

(1

VD: HCl, H2S, CH3COOH, … VD: NaCl, H2O, …

FeCl2 + H2

2Al + 2NaOH + 2H2O

(4) C, H2 + Oxit KL

pH > 7

to

VD: Fe + CuSO4

(4
(5

(3)

Trung tính
(pH = 7)

FeCl3

2. VD: 2Na + 2H2O

(3)

(1
(2)

Axit
pH < 7

VD: Fe + 2HCl

2.

Axit
Thang pH

2CuO
to

2O.

Axit.

OXIT AXIT
VD: SO3 + H2O
VD: CaO + CO2

(2)
(3)

VD: CuO + 2HCl

2O.

VD: CO2 + 2NaOH

to

Cu + H2O

2NaOH
CaCO3
2CuCl2 + H2O

H2SO4
CaCO3
Na2CO3+ H2O

AXIT
OXIT
MxOy

Oxit
bazơ

AXIT
HnX

Oxit
axit

Axit

CaO CO2
Fe2O3 SO2

H2SO4
H3PO4

BnXm

B(OH)m

Bazơ
Bazơ
tan không tan

Axit

axit

HCl
NaOH Cu(OH)2 NaHCO3 Na2SO4
K2CO3
HNO3 Ba(OH)2 Fe(OH)2 KHSO4

Oxit

Axit

VD: Na2O: Natri oxit.
Fe2O3

VD:

Tên phi kim + oxit

axit + tên phi kim + ic
VD: H2SO4: axit sunfuric.

VD: P2O5:

photpho pentaoxit.

1
tri (3); tetra (4); penta (5).

(1
(2
HCl/ H2SO4 loãng + KL
HNO3/H2SO4

(3
(4
(5)
(1
(2)
(3)
(4
(5
(1
(2
(3)
(4)

2.
2O.

2O.
2O.

xanh, phenolphtalein
2O.
2O.

.
Oxit KL + H2O.

.

2);
VD: H2SO3
K Ba Ca Na Mg Al Zn Fe Ni Sn Pb (H) Cu Hg Ag Pt Au
Khi Bà Con nào may áo záp
nên sang p
h c hàng á phi âu

VD:
Fe(OH)3

VD: Na2SO4: Natri sunfat.
Fe(NO3)2

2SO4

loãng, …Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×