Tải bản đầy đủ

Bài giảng Hình học 7 chương 2 bài 6: Tam giác cân


Kiểm tra bài cũ
Cho hình vẽ sau:
Hãy chứng minh:
gócB = góc C
A
1

B

2

H

C


A

B


N

C

M

T

P

U

Các tam giác trên
có gì đặc biệt ?

V


A

B

N

C

M

T

P

U

Thế nào là tam giác
cân ?

V
Tiết 36 . TAM GIÁC CÂN

1. Định nghĩa:
Tam giác cân là tam giác có hai cạnh bằng nhau

A

∆ ABC cân tại A<==> AB = AC
B

C


Tiết 36:
1- Định nghĩa : Tam giác cân là tam giác có hai cạnh bằng nhau
*Cách vẽ tam giác cân

A

+ Vẽ đoạn thẳng BC
+ Vẽ (B; r )
+ Vẽ (C; r )

BC
(với r > 2
BC
(với r > 2)
)

Hai cung tròn này cắt nhau tại A
+ Nối đoạn thẳng AB và AC.
Ta được ∆ABC cân tại A

B

C


TIẾT 36 . TAM GIÁC CÂN

1. Định nghĩa
Tam giác cân là tam giác có hai cạnh bằng nhau
∆ ABC cân tại A <==> AB = AC
đỉnh

cạn
h
B

ên
hb
cạn

bên

A

cạnhđáy

C


TIẾT 36 . TAM GIÁC CÂN

1. Định nghĩa
Tam giác cân là tam giác có hai cạnh bằng nhau
?1: Tìm các tam giác cân trên hình vẽ ? giải
thích? chỉ ra cạnh bên, cạnh đáy, góc ở đỉnh,
góc ở đáy?
* ∆ ABC cân tại A vì AB = AC = 4.
* ∆ ADE cân tại A vì AD = AE = 2.
* ∆ ACH cân tại A vì AC = AH = 4.

D
2
B

H
4
2

A

2

E
2
C


TIẾT 36 . TAM GIÁC CÂN
1. Định nghĩa: Tam giác cân là tam giác có hai cạnh bằng nhau
2. Tính chất
Trong một tam giác cân, hai góc ở đáy bằng nhau
a. Định lí 1:
A

GT ∆ABC cân: AB = AC
KL

ˆ
ˆ =C
B

Cho ∆ABC cân tại A, hãy so
sánh góc B và góc C

B

D

C


TIẾT 36 . TAM GIÁC CÂN
1. Định nghĩa: Tam giác cân là tam giác có hai cạnh bằng nhau
2. Tính chất
Trong một tam giác cân, hai góc ở đáy bằng nhau
a. Định lí 1:
b.Định lí 2:
Nếu một tam giác có hai góc bằng nhau thì tam
giác đó là tam giác cân
A

GT ∆ ABC: B
ˆ
ˆ =C
KL

∆ ABC cân

B

C


Chứng minh:
∆ABC cân tại A

AB = AC (hai cạnh tương ứng)

Δ ADB = Δ ADC ( G.C.G)

ˆ =A
ˆ (gt) ; AD chung
A
1
2

A
1

2

1

B

D

ˆ =D
ˆ
D
1
2

2

Cˆ )
ˆ = 1800 − (B
ˆ +A
D
1
1
ˆ )
ˆ = 1800 − (Cˆ + A
D
2

2

ˆ
ˆ =A
ˆ (gt)
ˆ = C(gt),
B
A
1
2


Chứng minh:

A
1

Trong Δ ADB có: D1 = 1800 – (B + A1)
Δ ADC có: D2 = 1800 – ( C + A2)

2

B = C (gt); A1 = A2 (gt)
1

B

D

2

=> D1 = D2
• Xét Δ ADB và Δ ADC có:

C

A1 = A2 (gt)
AH: chung
D1 = D2

(cmt)

=> Δ ADB = Δ ADC ( g.c.g)
=> AB = AC (hai cạnh tương ứng)


TIẾT 36 . TAM GIÁC CÂN
1. Định nghĩa: Tam giác cân là tam giác có hai cạnh bằng nhau
2. Tính chất
Trong một tam giác cân, hai góc ở đáy bằng nhau
a. Định lí 1:
b.Định lí 2:
Nếu một tam giác có hai góc bằng nhau thì tam
giác đó là tam giác cân
c. Tam giác vuông cân
B
Tam giác vuông cân là tam giác vuông có hai cạnh
góc vuông bằng nhau

A

C


TIẾT 36 . TAM GIÁC CÂN

Tính số đo mỗi góc nhọn của
một tam giác vuông cân?


TIẾT 36 . TAM GIÁC CÂN
1. Định nghĩa: Tam giác cân là tam giác có hai cạnh bằng nhau
2. Tính chất
Trong một tam giác cân, hai góc ở đáy bằng nhau
a. Định lí 1:
b.Định lí 2:
Nếu một tam giác có hai góc bằng nhau thì tam
giác đó là tam giác cân
c. Tam giác vuông cân
B
Tam giác vuông cân là tam giác vuông có hai cạnh
góc vuông bằng nhau
Mỗi góc nhọn của tam giác vuông cân có số đo bằng 450

A

C


TIẾT 36 . TAM GIÁC CÂN
1. Định nghĩa: Tam giác cân là tam giác có hai cạnh bằng nhau
2. Tính chất:
a.ĐL1: Trong một tam giác cân, hai góc ở đáy bằng nhau
b.ĐL 2: Nếu một tam giác có hai góc bằng nhau thì tam giác đó
là tam giác cân
c.Định nghĩa: Tam giác vuông cân là tam giác vuông có hai cạnh
góc vuông bằng nhau
3.Tam giác đều: Tam giác đều là tam giác có ba cạnh bằng nhau
A

B

C


Tiết 36:
1- ĐỊNH NGHĨATam
:
giác
2- TÍNH
nhau
CHẤT
3- TAM: GIÁC
ĐỀU :

cân là tam giác có hai cạnh bằng

* Định nghĩa : Tam giác đều là tam giác có ba cạnh bằng nhau
?4

A

Vẽ tam giác đều ABC/

\

B

/

C


Tiết 36:
1- ĐỊNH NGHĨA :Tam giác
2- TÍNH
CHẤT
3- TAM: GIÁC ĐỀU :

cân là tam giác có hai cạnh bằng nhau

* Định nghĩa : Tam giác đều là tam giác có ba cạnh bằng nhau
?4

ACách vẽ tam giác đều ABC
a) Tại sao B = C ; C = A ?

/

\

b) Tính số đo mỗi góc của tam giác
đều ?

B

/

C


TIẾT 36 . TAM GIÁC CÂN

Sau bài học hôm
nay em cần ghi
nhớ điều gì?

TIẾT 36. TAM GIÁC CÂN

Bài tập trắc nghiệm: Trong các khẳng định sau, khẳng định
nào đúng(Đ)? Khẳng định nào sai (S)?
a. Trong một tam giác đều mỗi góc bằng 600
b. Nếu một tam giác có ba góc bằng nhau thì tam giác đó
là tam giác đều.
c. Nếu một tam giác cân có một góc bằng 600 thì tam giác
đó là tam giác đều.

d. Tam giác cân cũng là tam giác đều

Đ
Đ
Đ
S


TIẾT 36 . TAM GIÁC CÂN
1. Định nghĩa: Tam giác cân là tam giác có hai cạnh bằng nhau
2. Tính chất
a. Định lí 1: Trong một tam giác cân, hai góc ở đáy bằng nhau
b.Định lí 2:
Nếu một tam giác có hai góc bằng nhau thì tam
giác đó là tam giác cân
c. Tam giác vuông cân
Tam giác vuông cân là tam giác vuông có hai cạnh góc vuông bằng nhau
Mỗi góc nhọn của tam giác vuông cân bằng 450

3. Tam giác đều
Tam giác đều là tam giác có ba cạnh bằng nhau .Trong tam giác
đều mỗi góc có số đo bằng 600


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×