Tải bản đầy đủ

Bài giảng Hình học 7 chương 2 bài 7: Định lý Pitago


?2: Thực hành :

* Chuẩn bị 8 tam giác vuông bằng nhau.
Trong mỗi tam giác vuông đó, ta gọi độ dài các cạnh góc
vuông là a, b; độ dài cạnh huyền là c.
* Và chuẩn bị 2 hình vuông có cạnh bằng a + b.
a) Đặt 4 tam giác vuông lên tấm bỡa
b
a
hỡnh vuông thứ nhất như H121 SGK.
c b
c
a
Tính diện tích phần bìa không
c a
b c
bị che lấp ở hình 121 theo c.
b) Đặt 4 tam giác vuông còn lại lên tấm
bìa hình vuông thứ hai như H122
SGK.

Tính diện tích phần bìa
không bị che lấp ở hình 122
theo a và b.

a

H 121
a
b

b
b
b

c
c

a
a

H 122

b

a


Hoạt động của trò :
Nhóm 1 và 3 :
* Đặt 4 tam giác vuông lên tấm bìa
hình vuông thứ nhất như hỡnh 121.
* Tính diện tích phần bìa
không bị che lấp ở hình 121
theo c.
Nhóm 2 và 4 :

* Đặt 4 tam giác vuông lên
tấm bìa hình vuông thứ hai
như hình 122.
* Tính diện tích phần bìa


không bị che lấp ở hình 122
theo a và b.

b c

a

a
c

c
a

b

b
a

c b

Hình 121

b c

a
a

b
b
a
a

c
b

Hình 122


a
c

b
a

c
b

c
a

b

a
b
c

a

c

b

b

c

a

c
b

a

b

c

b
b

c2

=

b2 + a2

a

a
(H121)

(H122)

a


Tiết 38 :Bài 7 : ĐỊNH LÝ PY-TA -GO

Định lí Py - ta - go :
Trong một tam giác vuông , bình
phương của cạnh huyền bằng tổng
các bình phương của hai cạnh góc
vuông .


Tiết 38 :Bài 7 : ĐỊNH LÝ PY-TA -GO
?3 Tính độ dài x trên hình vẽ :
B
x
A

8
10

C

Hình 124

E
x

1
D

1
Hình 125

F

Như vậy trong một tam
giác vuông khi biết độ
dài 2 cạnh ta tính được
độ dài cạnh còn lại.


Tiết 38 :Bài 7 : ĐỊNH LÝ PY-TA -GO
?4 : Vẽ ∆ABC: AB = 3cm, AC = 4cm,
BC = 5cm.
* Tính và so sánh BC2 và AB2 + AC2 ?
* Dùng thước đo góc để xác định số đo
BÂC.


Tiết :Bài : ĐỊNH LÝ PY-TA -GO
Định lí Py – ta – go đảo :
Nếu một tam giác có bình phương của
một cạnh bằng tổng các bình phương của
hai cạnh kia thì tam giác đó là tam giác
vuông .

BT


Vài nét về Py-ta-go
Py-ta-go là nhà toán học Hy lạp
(570 – 500 TCN). Ông sinh trưởng
trong một gia đình quý tộc ở đảo
Xa-môt.
Py-ta-go là nhà bác học uyên bác
trong hầu hết các lĩnh vực quan
trọng: số học, hình học, thiên văn,
địa lý, âm nhạc, y học, triết học.
Py-ta-go đã chứng minh được tổng
ba góc của một tam giác bằng 1800.
Và đặc biệt nổi tiếng với định lý PYTA-GO hệ thức liên hệ giữa độ dài
ba cạnh của tam giác vuông.


Hướng dẫn tự học :
1. Bài vừa học :
- Học thuộc và viết được GT ,KL định lý Pitago thuận và
đảo.
- Làm bài tập 53; 54 SGK trang 131.
- Đọc mục “ có thể em chưa biết “ SGK trang 132.

2. Bài sắp học :
- Chuẩn bị bài tập 56 ; 57 ; 58 SGK trang 132 để
tiết sau LUYỆN TẬP
Hướng dẫn bài 58 SKK trang 132BàI 58/132

Đố VUI :

Trong lúc anh Nam dựng tủ cho

21 dm

đứng thẳng, tủ có bị vướng vào trần xe không ?

7 dm

20 dm


d là đường chéo của tủ,
h là chiều cao của xe

h = 21

Gọi

20

d
d

7

Ta thấy: d2=202+72= 449 =>
d=

449 (

vì gúc tủ vuụng)

h2 = 212 = 441 => h =

441

Suy ra d > h.
Như vậy khi anh Nam dựng tủ cho
đứng thẳng tủ bị vướng vào trần xe !


Còn trường hợp này thì sao ?

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×