Tải bản đầy đủ

endless love solo guitar

EndlessLove

無盡的愛WujinDeAi-美麗的神話MeiliDeShenhua
SoloGuitarArrangement
吉他谱
词曲(韩):崔浚荣
吉他改编:JonasBlumenberg

 Am
 

 

 

Tempo=140


 44

Prelude


7 

8

7 5

5

5

7

0

F



3

3

5

 

2
3

0
sl.

P

10 8

0

1AmHarm.

G10

12

 Harm.
 


12

      
  
 
 
5

1

5

12

7

3

0

3

3

3

0

1

0

3

2 
G /B

 
0

2

3

1 0

Am

2

Am

0

2
0

2

 

1

1
2

3

Em

0

2


5

Em

0

1


0

3

0

     


F

2

C

0

1

3

0 10

3

2

0

2


  
Am

1

2

JonasBlumenberg♪www.jonasblumenberg.de♪jonas.blumenberg@gmail.com
V03-2016-01-090

3

C

3

1 0

0

 
 

3

3

1

G

3

0
0

0

0

F

2

3
2

   
 

Verse

Harm.

C

G

15

2

0

3Harm.

0

3

F

1

3       
G /B

sl.

0

    5

5

0

   

 

C

rit._________

F


Em

H
7

Lyrics/Music:CuiJunrong
GuitarArrangement:JonasBlumenberg

0

2

0


2


2/3

  


23F

2

0

P

3

C

 
 

3

2

0

2

5

30

2

0

1


  
0

0

0
1


2

2


  
 

2

2

 

 
 
F

G /B

 
0

0

2

3

2

2

0

0

0

2


5

0

1

1

1

3

1



 
G

3

3

1

0

3

1

3

             

 
      
Chorus

Am

P

3

3

2

3

3

G

0

0

2

0

   
  
F0

2

0

0

3

3


   


0

2

5 3

0

0

2

0

2

F1

2

 

G

3

Am

Em

C


    

  

F

1

C

3

2

2
0

3

0

1 0

0

0

 

 
1


   

37


 


3


  

30Am

G

1 0

2
0

2

2

0

2

2

Am

Em

0
1 3 1 1
2

0

0

0
0

0

0
2 2

Em
Am
Am
Em
F
G
C
 C

         
          

  

 
  

      
   
 

4513

0

0

F

1 3
2
2
3

0

3

 C
  
   

 

53

1

1

1

F

2
3

1

1

3
2

1

0

0
1
3

0
1 3 1 1
2

0

2
3

0


0

0
0

0

0
2 2

2
3

0

1

0

      

 

3

0

1
2
0

3
0

3

0
1
0

1

0
0
0

1


2

1
0
3

3

Em

Am

2

1



0
2
0

2

2

0
1 3 1 1
2

0

3

0

0

 1.


G

F

2
3

1

1

3
0
3

0
0

C

1

1
0
3

JonasBlumenberg♪www.jonasblumenberg.de♪jonas.blumenberg@gmail.com
V03-2016-01-09

0
2 2

0

0


 
2

0

0

H


   

     

59

651

2


G
sl.
8

0

0

1

 8

3



7

5

7

0

0

1
2

3

0
1

3

0

      
   C

P 


5

0
1

7
5

5
30
0


0

5 3
3

sl.

      

 

1
2

3

Em

0

0
1

3

0

1

0

        

3

7 5
5

5
3

0
0

1
0
3

0

1

0

0

0


2

 5 3

5

3

1
2

7
5

Em

3

05

0
1

3

sl.

7
5
sl.

0

1

0
0

0

5
3

0

sl.

Am

3

5 3

2

sl.

5
3

0

     

 

0
2P

0
2

2

0

P

0

     

 

      

 

2

H

2

F

F1

1

0

 
2

sl.


 


0
2

2

0



C

1
0

5


 
 
 

3

0


 
2

0





H

0

rit.________________________________

Am

1

sl.

5

0

0Em

C

P


   

Fmaj7



3

1

Am

Am

2

sl.

3

      
   


0
2

2

0

2
2
sl. 0

F




0

3

sl.

Postlude

1

0

sl.

1

0

F

5 3

6

Em

2

1
1




2.

5

2

3

85

7

Am



3

5



CP


   




Em

        

  
0
 10 2 0 12 3 1 1 00
 3
0
0

A

   
 

79

G

sl.

0

0Am

0

      

 


C

0
1

3 1

Asus4

0


 

 1

sl.

10

2

2

Em

3

722

G

Fmaj7

Em

0

1

0
0

2

F

0

0

2

1




1

G



0

3

0
3

  


Am

2

0

2
0 
0

2
2

Harm.



Interlude

12
12
12
12
0



3/3

JonasBlumenberg♪www.jonasblumenberg.de♪jonas.blumenberg@gmail.com
V03-2016-01-09Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×