Tải bản đầy đủ

Chiến lược toàn cầu về quản lý và dự phòng hen 2016


CHI N L
C TOÀN C U V
QU N LÝ VÀ D PHÒNG HEN - C P NH T 2016
c xu t b n theo th a thu n chuy n giao b n quy n c a
và H i Hô h p Vi t Nam.

y ban khoa h c GINA, ban giám đ c GINA

H i Hô h p Vi t Nam gi b n quy n xu t b n và phát hành n b n ti ng Vi t trên toàn th gi i theo th a thu n
chuy n giao b n quy n v i y ban khoa h c GINA và ban giám đ c GINA.
ây là b n d ch c a GLOBAL STRATEGY FOR ASTHMA MANAGEMENT AND PREVENTION Updated 2016
© 2016 Global Initiative for Asthma GINA Report 2016
n b n g c ti ng Anh đ c xu t b n b i Global Initiative for Asthma. T t c các quy n đ c b o h .
Cu n sách này đ c b o v b i lu t b n quy n. Không đ c phép nhân b n, sao chép d i m i hình th c b i b t
k m c đích và ph ng ti n nào k c photocopy ho c s d ng b i b t c h th ng l u tr và truy c p thông tin
mà không có s cho phép b ng v n b n c a GINA và H i Hô h p Vi t Nam

Cu n sách này đ

c chuy n ng b i các chuyên gia c a H i Hô h p Vi t Nam.


Liên h xu t b n và m i yêu c u thông tin xin g i v : H i Hô h p Vi t Nam, s 78 đ
Ph ng Mai, qu n ng a, thành ph Hà N i.
S đi n tho i: (+84) 972 463 203. Fax. (+84).4.36291207
Email: hoihohapvietnam@gmail.com
Website: http://hoihohapvietnam.org

ng Gi i Phóng, ph

ng


GLOBAL INITIATIVE FOR ASTHMA

VN

R

S

-D

O

N

O

T

C

CẬP NHẬT 2016

O

PY

CHIẾN LƯỢC TOÀN CẦU VỀ
QUẢN LÝ VÀ DỰ PHÒNG HENNHÀ XUẤT BẢN Y HỌC
HÀ NỘI - 2016


BAN BIÊN DỊCH

Chủ biên bản dịch tiếng Việt
GS.TS. Ngô Quý Châu
PGS.TS. Lê Thị Tuyết Lan

PY

Ban biên dịch
GS.TS. Ngô Quý Châu

O

PGS.TS. Lê Thị Tuyết Lan

C

TS.BS. Lê Khắc Bảo

O

T

TS.BS. Vũ Văn Giáp

N

Thư ký biên dịch
TS.BS. Vũ Văn Giáp

O

CN. Nguyễn Thị Lệ Hằng

-D

CN. Trần Thị Phương Thảo
CN. Trần Hùng Mạnh

VN

R

S

CN. Nguyễn Thị Quế

2


S

VN
R
O

-D
T

O

N

PY

O

C


4

S

R

VN
O

-D
T

O

N
O

C

PY


LỜI CẢM ƠN

Thay mặt Hội Hô hấp Việt Nam và Ban biên dịch tài liệu Chiến lược toàn cầu về chẩn đoán, quản lý và
dự phòng hen bản cập nhật 2016, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc tới Ủy ban khoa học của
GOLD và GINA, Bà Rebecca Becker – Giám đốc chương trình GOLD và GINA đã tin tưởng và tạo điều kiện
tốt nhất, cho phép Hội Hô hấp Việt Nam được dịch và xuất bản tài liệu này sang phiên bản Tiếng Việt.
Hội Hô hấp Việt Nam gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Quý Thầy/Cô các nhà khoa học, các chuyên gia của
Hội Hô hấp Việt Nam đã tham gia biên dịch và Quý vị đồng nghiệp đã dành thời gian, tâm huyết cho việc
chuyển ngữ. Ban biên dịch làm việc với tinh thần nghiêm túc và khoa học nhằm đảm bảo truyền tải nguyên
bản nội dung khoa học của tài liệu nhưng rất dễ hiểu và rõ nghĩa cho các bác sĩ Việt Nam.

O

PY

Xin gửi lời cảm ơn Nhà xuất bản Y học đã cấp phép và xuất bản để cuốn sách đến tay bạn đọc. Cảm
ơn các công ty: GlaxoSmithKline, Boehringer Ingelheim, cổ phần dược phẩm Thiên Thảo, Omron Health
care, AstraZeneca, Daiichi Sankio, các Quý vị đồng nghiệp và Văn phòng Hội Hô hấp Việt Nam đã hỗ trợ và
giúp đỡ in ấn cuốn tài liệu bổ ích này.

T

C

Cuốn tài liệu sẽ là căn cứ cơ sở, cung cấp kiến thức, kinh nghiệm, hướng dẫn cho các bác sĩ và cán
bộ y tế tại Việt Nam trong chẩn đoán và điều trị bệnh hen, cũng như góp phần cải thiện sức khỏe của bệnh
nhân, thực hiện hiệu quả chiến lược kiểm soát bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản và chương
trình mục tiêu y tế phòng chống bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản.

N

O

Mặc dù rất cố gắng nhưng vì thời gian hạn hẹp nên trong quá trình biên dịch cuốn sách cũng còn
nhiều thiếu sót, rất mong nhận được ý kiến phản hồi của Quý vị đồng nghiệp để lần xuất bản sau được hoàn
chỉnh hơn.

Chủ tịch Hội Hô hấp Việt Nam

GS.TS. Ngô Quý Châu

VN

R

S

-D

O

Trân trọng cảm ơn!

5


6

S

R

VN
O

-D
T

O

N
O

C

PY


LỜI GIỚI THIỆU

Hen là một bệnh hô hấp mạn tính thường gặp, ảnh hưởng đến 1-18% dân số ở những quốc gia khác
nhau. Mặc dù có những nỗ lực nhằm cải thiện công tác chẩn đoán điều trị và dự phòng hen trong hơn hai
mươi năm qua, tuy nhiên còn nhiều bệnh nhân trên toàn cầu trong đó có Việt Nam vẫn chưa được hưởng
lợi được từ các tiến bộ trong điều trị hen.

PY

Hiện nay, các nghiên cứu quốc tế được tiến hành và cung cấp những chứng cứ cho kiểm soát bệnh
hen tại nhiều quốc gia. Những nỗ lực chung nhằm quản lý, điều trị và dự phòng hen toàn cầu đã đưa đến sự
thành lập của Chiến lược toàn cầu về hen (GINA). Với sứ mệnh, vai trò và mục tiêu của mình, nhiều năm
qua, hàng năm ủy ban khoa học của GINA đã tổng hợp, xây dựng, bổ sung và cập nhật “Chiến lược toàn
cầu hen”. Chiến lược này đã cung cấp hướng dẫn cụ thể cho các chương trình, các nhà lãnh đạo, các y
bác sĩ trong chẩn đoán, điều trị và phòng ngừa hen trên toàn cầu.

T

C

O

Tại Việt Nam, trước mức độ nghiêm trọng và tỷ lệ phổ biến của hen, từ 2011 Chính phủ đã đưa hen
và COPD vào chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống bệnh không lây nhiễm và Bộ Y tế đã giao cho
Bệnh viện Bạch Mai là đơn vị đầu mối, phối hợp với các đơn vị trên cả nước chịu trách nhiệm triển khai các
hoạt động đào tạo, tập huấn, giúp đỡ các tỉnh xây dựng mô hình quản lý bệnh nhân hen, dự phòng và điều
trị hen, truyền thông nâng cao nhận thức cho người dân, đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ y tế
trong chẩn đoán, dự phòng và quản lý hen. Bộ Y tế đã chỉ đạo xây dựng, phê duyệt một số tài liệu đào tạo
hướng dẫn chẩn đoán điều trị hen.

-D

O

N

O

Tài liệu GINA cập nhật, sửa đổi hàng năm là tài liệu tham khảo khoa học quốc tế quan trọng cho cán
bộ y tế trong đó có Việt Nam. Mặc dù hướng dẫn rất cần thiết, tuy nhiên, tài liệu này được xuất bản bằng
tiếng anh, nên nhiều cán bộ y tế Việt Nam gặp khó khăn trong việc tham khảo. Đứng trước tình hình đó, Hội
Hô hấp Việt Nam đã xin phép và nhận được sự chấp thuận của hội đồng khoa học của GOLD và GINA để
thực hiện chuyển ngữ bản cập nhật GINA 2016 sang tiếng Việt nhằm tạo điều kiện cho quá trình giảng dạy,
đào tạo và nâng cao năng lực cho cán bộ y tế, góp phần quan trọng vào công tác khám chữa bệnh và thực
hiện mục tiêu quốc gia về bệnh hen.

Thay mặt ban biên dịch
Chủ biên bản dịch tiếng Việt

VN

R

S

Tài liệu này được xuất bản không lợi nhuận và gửi tới các nhà lãnh đạo, cán bộ y tế và hội viên của
Hội Hô hấp Việt Nam. Tài liệu cũng sẽ được chia sẻ trên website của GINA và Hội Hô hấp Việt Nam.

PGS.TS. Lê Thị Tuyết Lan

7


8

S

R

VN
O

-D
T

O

N
O

C

PY


CHIẾN LƯỢC TOÀN CẦU VỀ HEN
CHIẾN LƯỢC TOÀN CẦU VỀ QUẢN LÝ VÀ DỰ PHÒNG HEN
Cập nhật năm 2016
Độc giả công nhận rằng Báo cáo này giúp định hướng làm hướng dẫn chung cho nhân viên y tế và các nhà
hoạch định chính sách. Nó được dựa trên sự hiểu biết tốt nhất của chúng ta về các chứng cứ tốt nhất hiện
hành, kiến thức và thực hành y khoa tại thời điểm phát hành. Khi đánh giá và điều trị bệnh nhân, nhân viên y
tế được khuyến cáo mạnh phải sử dụng phán đoán chuyên môn của bản thân, lưu ý đến các qui định và
hướng dẫn tại địa phương hay quốc gia. GINA không chịu trách nhiệm về các biện pháp chăm sóc sức khỏe
đưa ra dựa trên tài liệu này, bao gồm bất cứ biện pháp nào không phù hợp qui định hay hướng dẫn tại địa

PY

phương hay quốc gia.

VN

R

S

-D

O

N

O

T

C

O

Tài liệu này nên được trích dẫn như sau: Global Initiative for Asthma. Global Strategy for Asthma
Management and Prevention, 2016. Có tại www.ginasthma.org

9


10

S

R

VN
O

-D
T

O

N
O

C

PY


MỤC LỤC
Thành viên Ủy ban GINA (2015)

16

Phương pháp

17

Điều gì mới trong GINA 2016?

19

Các bài cáo có bình duyệt về báo cáo GINA

20

1. NGƯỜI LỚN, THIẾU NIÊN VÀ TRẺ EM TỪ 6 TUỔI TRỞ LÊN

21

Chương 1. Định nghĩa, mô tả và chẩn đoán hen

21

Định nghĩa hen

21

Mô tả hen

21

Chẩn đoán ban đầu

22
27
28

PY

Chẩn đoán phân biệt
Chẩn đoán hen trên các dân số đặc biệt
Chương 2. Đánh giá hen
Tổng quát

O

Đánh giá kiểm soát triệu chứng hen
Vai trò của chức năng phổi trong đánh giá kiểm soát hen

T

Đánh giá độ nặng hen

C

Đánh giá nguy cơ tương lai của kết cục bất lợi

Chương 3. Điều trị hen để kiểm soát triệu chứng và hạn chế nguy cơ đến mức thấp nhất

O

Phần A. Nguyên tắc tổng quát xử trí hen
Đồng hành bệnh nhân – nhân viên y tế

O

Xử trí hen dựa trên kiểm soát

N

Mục đích dài hạn của xử trí hen

32
32
33
36
37
39
41
41
41
41
42
44

Thuốc hen

45

-D

Phần B. Thuốc và chiến lược kiểm soát triệu chứng và giảm nguy cơ

52

Điều trị yếu tố nguy cơ có thể thay đổi được khác

54

Điều trị khác

56

S

Xem lại đáp ứng và điều chỉnh điều trị

57

Chỉ định chuyển đến chuyên gia tư vấn

59

Phần C. Giáo dục và huấn luyện kỹ năng tự xử trí hen theo hướng dẫn

60

Tổng quát

60

Huấn luyện kỹ năng sử dụng hiệu quả các ống hít

60

Tuân thủ thuốc và lời khuyên khác

61

Thông tin hen

62

Huấn luyện tự xử trí hen theo hướng dẫn

63

Phần D. Xử trí hen với bệnh đi kèm và trên các dân số đặc biệt

65

Xử trí bệnh đi kèm

65

Xử trí hen trên các dân số hoặc cơ sở đặc biệt

68

Chương 4. Xử trí hen trở nặng và cơn kịch phát

74

VN

R

Can thiệp không dùng thuốc

Tổng quát

75

Chẩn đoán cơn kịch phát

75

Tự xử trí cơn kịch phát với bản kế hoạch hành động hen viết ra

76

11


Xử trí cơn kịch phát hen ở cơ sở chăm sóc ban đầu

78

Xử trí cơn kịch phát hen tại khoa cấp cứu

81

Chương 5. Chẩn đoán hen, COPD và hội chứng chồng lắp hen-COPD (ACOS)
Mục tiêu

89

Nền tảng chẩn đoán hen, COPD và ACOS

89

Định nghĩa

90

Tiếp cận từng bước để chẩn đoán bệnh nhân có triệu chứng hô hấp

91

Hướng nghiên cứu tương lai

98

2. TRẺ EM TỪ 5 TUỔI TRỞ XUỐNG

99

Chương 6. Chẩn đoán và xử trí hen ở trẻ em dưới 5 tuổi

99
99

Hen và khò khè ở trẻ nhỏ

99

Chẩn đoán lâm sàng hen

100

PY

Phần A. Chẩn đoán

Test để hỗ trợ chẩn đoán
Chẩn đoán phân biệt

O

Phần B. Đánh giá và xử trí
Mục đích xử trí hen

C

Đánh giá hen
Thuốc kiểm soát triệu chứng và giảm nguy cơ

102
103
104
104
104
106
110

T

Xem lại đáp ứng và điều chỉnh điều trị

110

Giáo dục tự xử trí hen đối với người chăm sóc trẻ nhỏ

111

Phần C. Xử trí hen trở nặng và cơn kịch phát ở trẻ em dưới 5 tuổi

112

Chẩn đoán cơn kịch phát

112

N

O

Chọn ống hít

113

Xử trí cơn kịch phát hen cấp tại cơ sở chăm sóc ban đầu hoặc tại bệnh viện

115

-D

O

Xử trí ban đầu tại nhà cơn kịch phát hen
Chương 7. Phòng ngừa hen ban đầu

120
120

Phòng ngừa hen ở trẻ em

120

S

Yếu tố góp phần phát triển hen

Lời khuyên về phòng ngừa hen ban đầu

R

3. ỨNG DỤNG VÀO THỰC HÀNH LÂM SÀNG

122
123
123

VN

Chương 8. Ứng dụng các chiến lược xử trí hen vào hệ thống y tế
Giới thiệu

123

Cải biên và ứng dụng hướng dẫn thực hành lâm sàng hen

123

Thuận lợi và thách thức

124

Đánh giá qui trình ứng dụng

125

Cách gina hỗ trợ ứng dụng?

125

TÀI LIỆU THAM KHẢO

12

89

126


DANH MỤC BẢNG VÀ HÌNH

N

O

T

C

O

PY

Bảng 1-1. Lưu đồ chẩn đoán trong thực hành lâm sàng – lần khám đầu tiên ...............................................23
Bảng 1-2. Tiêu chuẩn chẩn đoán hen ở người lớn, thanh thiếu niên và trẻ em 6-11 tuổi .............................24
Bảng 1-3. Chẩn đoán phân biệt hen ở người lớn, thiếu niên và trẻ em từ 6 đến 11 tuổi ..............................28
Bảng 1-4. Xác định chẩn đoán hen ở một bệnh nhân đã điều trị với thuốc kiểm soát ..................................30
Bảng 1-5. Cách hạ bậc điều trị với thuốc kiểm soát để giúp xác định chẩn đoán hen ..................................31
Bảng 2-1. Đánh giá hen ở người lớn, thanh thiếu niên và trẻ em 6-11 tuổi ..................................................33
Bảng 2-3. Các câu hỏi cụ thể để đánh giá hen ở trẻ em 6-11 tuổi.................................................................36
Bảng 2-4. Kiểm tra bệnh nhân có kiểm soát triệu chứng kém và/hoặc cơn kịch phát dù đã điều trị.............40
Bảng 3-1. Phương pháp giao tiếp đối với nhân viên y tế...............................................................................42
Bảng 3-2. Chu kỳ xử trí hen dựa trên kiểm soát ............................................................................................43
Bảng 3-3. Quyết định theo mức nhóm dân so với theo mức bệnh nhân về điều trị hen ...............................44
Bảng 3-4. Tùy chọn được đề nghị đối với điều trị với thuốc kiểm soát ban đầu ở người lớn và thiếu niên .....47
Bảng 3-5. Tiếp cận theo bậc để kiểm soát triệu chứng và giảm tới mức tối thiểu nguy cơ trong tương lai........48
Bảng 3-6. Liều corticosteroid dạng hít hàng ngày thấp, trung bình và cao....................................................49
Bảng 3-7. Tùy chọn hạ bậc điều trị khi hen được kiểm soát tốt.....................................................................54
Bảng 3-8. Điều trị yếu tố nguy cơ thay đổi được để giảm cơn kịch phát .......................................................55
Bảng 3-9. Can thiệp không dùng thuốc – Tóm tắt .........................................................................................57
Bảng 3-9. Can thiệp không dùng thuốc – Tóm tắt (tiếp theo) ........................................................................58
Bảng 3-10. Chỉ định xem xét chuyển đến chuyên gia tư vấn, nơi có sẵn......................................................59
Bảng 3-11. Phương pháp bảo đảm sử dụng ống hít hiệu quả ......................................................................60
Bảng 3-12. Tuân thủ thuốc kém trong hen .....................................................................................................62
Bảng 3-13. Thông tin hen ...............................................................................................................................63
Bảng 3-14. Thăm khám và xử trí hen nặng....................................................................................................73

-D

O

Bảng 4-1. Yếu tố làm tăng nguy cơ tử vong liên quan đến hen ...................................................................................... 75
Bảng 4-2. Tự xử trí hen trở nặng ở người lớn và thiếu niên với bản kế hoạch hành động hen viết ra ........................... 77
Bảng 4-3. Xử trí cơn kịch phát hen tại cơ sở chăm sóc ban đầu (người lớn, thiếu niên, trẻ em 6 – 11 tuổi).................. 80
Bảng 4-4. Xử trí cơn kịch phát hen tại cơ sở chăm sóc cấp cứu, NGHĨA LÀ. Khoa cấp cứu ......................................... 83

VN

R

S

Bảng 4-5. Xử trí xuất viện sau khi nhập viên hoặc khoa cấp cứu đối với hen...............................................88
Bảng 5-1. Định nghĩa hiện tại của hen và COPD, và mô tả lâm sàng ACOS ................................................90
Bảng 5-2a. Tính chất thông thường của hen, COPD và ACOS.....................................................................92
Bảng 5-2b. Tính chất nếu có ủng hộ hen hoặc COPD* .................................................................................93
Bảng 5-3. Hô hấp ký trong hen, COPD và ACOS ..........................................................................................94
Bảng 5-5. Khám xét chuyên khoa đôi khi được sử dụng trong phân biệt hen và COPD ..............................97
Bảng 6-2. Tính chất gợi ý chẩn đoán hen ở trẻ em dưới 5 tuổi ...................................................................101
Bảng 6-3. Chẩn đoán phân biệt của hen thường gặp ở trẻ em dưới 5 tuổi.................................................103
Bảng 6-4. Đánh giá kiểm soát hen của GINA ở trẻ em dưới 5 tuổi .............................................................105
Bảng 6-5. Phương pháp từng bước để xử trí dài hạn hen ở trẻ em dưới 5 tuổi .........................................109
Bảng 6-6. Liều hàng ngày thấp của corticosteroid dạng hít đối với trẻ em dưới 5 tuổi ...............................110
Bảng 6-7. Chọn ống hít đối với trẻ em dưới 5 tuổi .......................................................................................111
Bảng 6-9. Đánh giá ban đầu cơn kịch phát hen cấp tính ở trẻ em dưới 5 tuổi ............................................115
Bảng 6-10. Chỉ định chuyển viện ngay lập tức đối với trẻ em dưới 5 tuổi ...................................................116
Bảng 6-11. Xử trí cơn kịch phát hen ban đầu ở trẻ em dưới 5 tuổi .............................................................118
Bảng 7-1. Lời khuyên về phòng ngừa hen ban đầu ở trẻ em dưới 5 tuổi....................................................122
Bảng 8-1. Phương pháp ứng dụng Chiến lược toàn cầu Xử trí và Phòng ngừa Hen ................................................... 124

Bảng 8-2. Các yếu tố thiết yếu cần để ứng dụng phương pháp có liên quan đến y tế ...............................124
Bảng 8-3. Ví dụ các rào cản đối với việc ứng dụng các đề nghị dựa vào chứng cứ ...................................124

13


DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

DPI
EIB
ERS
FENO
FEV1
FVC
GERD
GOLD

Dry Power Inhaler
Exercise induced bronchoconstricion
European Respiratory Society
Fractional exhaled nitric oxide
Forced Expiratory Volume in 1 second
Forced Vital Capacity
Gastroesophageal reflux disease
Global Initiative for Chronic
Obstructive Lung Disease
Global Initiative for Asthma
House dust mite
Human Immunodeficiency Virus Infection /
Acquired Immunodeficiency Syndrome
Inhaled Corticosteroid
Intensive care unit
Long Acting Beta-2 Agonist
Leukotriene Receptor Antagonists
Metered Dose Inhaler
Non Invasive Ventilation
Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drug
Oral Corticosteroid
Primary care Asthma Control Screening tool
Pediatric Asthma Severtity Score

PEF
PRAM
RCT
SABA
SCIT
SLIT
TRACK
URTI

14

O

N

O

-D

S

R

ICS
ICU
LABA
LTRA
MDI
NIV
NSAIDS
OCS
PACS
PASS

VN

GINA
HDM
HIV/AIDS

PY

Body Mass Index
Asthma Severity Index
Chronic Obstructive Pulmonary Disease
Diffusion Lung CO

O

BMI
CASI
COPD
DLCO

Tiếng Việt
Hội chứng chồng lấp Hen-COPD
Câu hỏi kiếm soát hen
Test kiểm soát hen
Chỉ số dự đoán hen
Viêm mũi dị ứng và tác động của nó trên
hen
Chỉ số khối cơ thể
Chỉ số tổng hợp về độ nặng của Hen
Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính
Khả năng khuếch tán của phổi đối với
monoxid carbon
Bình hít thuốc bột khô
Co thắt phế quản do vận động
Hội Hô hấp Châu Âu
Nồng độ phần của oxid nitric thở ra
Thể tích thở ra gắng sức 1 giây đầu
Dung tích sống thở mạnh
Hội chứng trào ngược dạ dày – thực quản
Sáng kiến toàn cầu về bệnh phổi tắc nghẽn
mạn tính

C

Tiếng Anh
Asthma and COPD Overlap Syndrome
Asthma control questionnaire
Asthma Control test
Asthma Predictive index
Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma

T

Chữ viết tắt
ACOS
ACQ
ACT
API
ARIA

Peak flow
Preschool Respiratory Assessment
Measure
Randomized controlled trial
Short Acting Beta-2 Agonists
Subcutaneous Immunotherapy
Sublingual immunotherapy
Respiratory and Asthma Control in Kids
Upper Respiratory Tract Infection

Sáng kiến toàn cầu về hen
Bụi nhà
Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở
người
Corticosteroid dạng hít
Đơn vị chăm sóc đặc biệt
Kích thích beta2 tác dụng dài
Kháng thụ thể leukotriene
Bình hít định liều
Thông khí không xâm lấn
Thuốc kháng viêm không steroid
Corticosteroid uống
Công cụ Tầm soát Hen Chăm sóc Ban đầu
Thang điểm đánh giá cơn hen phế quản
cấp ở trẻ
Lưu lượng thở ra đỉnh
Thang điểm đánh giá hô hấp ở trẻ em trước
đi học
Thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng
Kích thích beta2 tác dụng ngắn
Liệu pháp miễn dịch dưới da
Liệu pháp miễn dịch dưới lưỡi
Test Kiểm soát Hen và Hô hấp ở trẻ
Nhiễm trùng đường Hô hấp trên


LỜI NÓI ĐẦU
Hen là một vấn đề y tế toàn cầu nghiêm trọng ảnh hưởng mọi nhóm tuổi. Tỉ lệ mắc hen đang gia tăng
tại nhiều quốc gia, nhất là ở trẻ em. Dù một số quốc gia đã giảm được số nhập viện và tử vong do hen, hen
vẫn là gánh nặng không thể chấp nhận được trên hệ thống y tế và xã hội qua việc làm mất năng suất nơi
làm việc và gây xáo trộn trong gia đình đặc biệt là trường hợp hen trẻ em.

O

PY

Năm 1993, Viện Tim, Phổi, Huyết học Quốc gia Hoa Kỳ cộng tác với Tổ chức Y tế thế giới tổ chức một
1
hội thảo, từ đó soạn ra Báo cáo: Chiến lược Toàn cầu về Quản lý và Dự phòng Hen . Báo cáo này được
tiếp theo bằng sự thiết lập Chiến lược Toàn cầu về Hen (GINA), một mạng lưới các cá nhân, tổ chức, và
nhân viên y tế cộng đồng để phổ biến thông tin về chăm sóc bệnh nhân hen, và để cung cấp cơ chế áp dụng
chứng cứ khoa học vào cải thiện chăm sóc hen. Hội đồng GINA sau đó được sáng lập, là một nhóm các
chuyên gia chăm sóc hen tận tụy từ nhiều quốc gia. Hội đồng làm việc với Ủy ban Khoa học, Ban Giám đốc
và Ủy ban Phổ biến và Ứng dụng để thúc đẩy sự hợp tác quốc tế và phổ biến thông tin về hen. Báo cáo
GINA (‘Chiến lược Toàn cầu về Quản lý và Dự phòng Hen’) đã được cập nhật từ 2002, và các ấn phẩm dựa
trên các báo cáo GINA được dịch sang nhiều ngôn ngữ. Năm 2001, GINA khởi xướng Ngày Hen Toàn cầu
hàng năm, nhằm nâng cao nhận thức về gánh nặng của hen, và trở thành một điểm tập trung các hoạt động
tại chỗ và quốc gia để giáo dục gia đình và nhân viên y tế về các phương pháp hiệu quả để xử trí và kiểm
soát hen.

-D

O

N

O

T

C

Bất chấp các nỗ lực này và các biện pháp điều trị hiệu quả sẵn có, các khảo sát quốc tế liên tục cung
cấp chứng cứ cho thấy kiểm soát hen ở dưới mức tối ưu tại nhiều quốc gia. Thật rõ ràng rằng nếu những
khuyến cáo trong báo cáo này nhằm cải thiện sự chăm sóc người bệnh hen, thì mọi nỗ lực phải được tiến
hành để thúc đẩy các nhà lãnh đạo y tế bảo đảm sự sẵn có, và khả năng tiếp cận các loại thuốc, và phát
triển các phương tiện để ứng dụng và đánh giá những chương trình điều trị hen có hiệu quả. Nhằm mục
đích này, bản chỉnh sửa chính của báo cáo GINA ấn hành vào tháng năm 2014 không chỉ phản ánh chứng
cứ mới về hen và điều trị hen, mà còn tích hợp chứng cứ vào các chiến lược tương thích và khả thi trên lâm
sàng vào việc ứng dụng trong thực hành lâm sàng bận rộn, và trình bày các khuyến cáo một cách thân thiện
với người dùng với việc sử dụng rộng rãi các bảng và lưu đồ tóm tắt. Để sử dụng trên lâm sàng, các khuyến
cáo thực hành lâm sàng có trong Báo cáo GINA cốt lõi, còn các nguồn thông tin bổ sung và cơ sở của tài
liệu được cung cấp trực tuyến tại www.ginasthma.org.

VN

R

S

Thật là một vinh hạnh cho chúng tôi được ghi nhận công việc xuất sắc của tất cả mọi người đã góp
phần vào sự thành công của chương trình GINA, và nhiều người đã tham gia vào đề án hiện tại này. Chúng
tôi đặc biệt cảm kích sự đóng góp xuất sắc và tận tụy của Tiến sĩ Suzane Hurd, Giám đốc Khoa học và Tiến
sĩ Claude Lenfant, Giám đốc Điều hành qua nhiều năm kể từ khi GINA được hình thành. Thông qua sự đóng
góp không mệt mỏi, họ đã nuôi dưỡng và tạo thuận lợi cho sự phát triển của GINA. Tháng 12 năm 2015,
Tiến sĩ Hurd và Tiến sĩ Lenfant nghỉ hưu khỏi GINA và GOLD, cùng với sự nghỉ hưu của họ, chúng tôi bước
vào một giai đoạn mới của GINA. Để tiếp tục, chúng tôi vui mừng chào đón cô Rebecca Decker, BS, MSJ
làm tân Giám đốc cho GINA và GOLD.
Công trình GINA hiện nay được hỗ trợ chỉ bởi thu nhập từ việc bán các tài liệu dựa trên báo cáo này.
Chỉ những thành viên của Ủy ban GINA chịu trách nhiệm về những tuyên bố và những kết luận đưa ra trong
ấn phẩm này. Họ không nhận một khoản tiền công hoặc chi phí nào để tham dự các cuộc họp tổng quan
khoa học hai lần mỗi năm, cũng như thời gian làm tổng quan tài liệu và góp phần quan trọng vào việc viết
báo cáo này.
Chúng tôi hy vọng quí vị thấy báo cáo này là một nguồn tài liệu hữu ích trong việc xử trí hen và trong
khi sử dụng nó, quí vị sẽ nhận biết được nhu cầu cá thể hóa chăm sóc hen cho từng bệnh nhân hen mà quí
vị gặp.
J Mark Fitzgerald, MD
Chủ tịch, Ban Giám đốc GINA

Helen K Reddel, MBBS PhD
Chủ tịch, Ủy ban Khoa học GINA

15


Thành viên ủy ban GINA

Allan Becker, MD
University of Manitoba
Winnipeg, MB, CANADA

BAN GIÁM ĐỐC GINA
J. Mark FitzGerald, MD, Chair
University of British Columbia
Vancouver, BC, Canada

Johan C. de Jongste, MD PhD
Erasmus University Medical Center
Rotterdam, The Netherlands

Eric D. Bateman, MD
University of Cape Town Lung Institute
Cape Town, South Africa.

J. Mark FitzGerald, MD
University of British Columbia
Vancouver, BC, Canada

Louis-Philippe Boulet, MD
Université Laval
Québec, QC, Canada

Hiromasa Inoue, MD
Kagoshima University
Kagoshima, Japan

Alvaro A. Cruz, MD
Federal University of Bahia
Salvador, BA, Brazil

PY

Jerry Krishnan, MD PhD
University of Illinois Hospital & Health
Sciences System
Chicago, IL, USA

Hiromasa Inoue, MD
Kagoshima University
Kagoshima, Japan

O

Robert F. Lemanske, Jr., MD
University of Wisconsin
Madison, WI, USA

C

Tari Haahtela, MD
Helsinki University Central Hospital
Helsinki, Finland

T

Paul O'Byrne, MD
McMaster University
Hamilton, ON, Canada

O

Mark L. Levy, MD
The University of Edinburgh
Edinburgh, UK

Soren Erik Pedersen, MD
Kolding Hospital
Kolding, Denmark

Soren Erik Pedersen, MD
Kolding Hospital
Kolding, Denmark

S

Stanley J. Szefler, MD
Children’s Hospital Colorado
Aurora, CO, USA

-D

O

N

Paul O'Byrne, MD
McMaster University
Hamilton, ON, Canada

VN

R

Helen K. Reddel, MBBS PhD
Woolcock Institute of Medical Research
Sydney, Australia
ỦY BAN KHOA HỌC GINA
Helen K. Reddel, MBBS PhD, Chair
Woolcock Institute of Medical Research
Sydney, Australia
Eric D. Bateman, MD
University of Cape Town Lung Institute
Cape Town, South Africa.

16

Emilio Pizzichini, MD
Universidade Federal de Santa Catarina
Florianópolis, SC, Brazil
Stanley J. Szefler, MD
Children's Hospital Colorado
Aurora, CO, USA
CHƯƠNG TRÌNH GINA
Suzane Hurd, PhD (đến 12.2015)
Rebacca Decker, BS, MSJ
(từ 01.2016)
TRỢ LÝ ĐỒ HỌA
Kate Chisnall


PHƯƠNG PHÁP
ỦY BAN KHOA HỌC GINA
Ủy ban Khoa học GINA được thành lập năm 2002 để tổng quan các nghiên cứu đã công bố về xử trí và
phòng ngừa hen, để đánh giá tác động của các nghiên cứu này đối với những khuyến cáo trong các tài liệu
của GINA, và để cung cấp cập nhật hàng năm đối với các tài liệu này. Thành viên của Ủy ban là những nhà
lãnh đạo đã được công nhận trong nghiên cứu và thực hành lâm sàng hen, có trình độ chuyên môn cao để
góp phần vào công việc của Ủy ban. Họ được mời làm việc trong một thời gian có giới hạn và tự nguyện. Ủy
ban Khoa học họp mỗi năm hai lần kết hợp với hội nghị quốc tế của Hội Lồng ngực Hoa Kỳ (ATS) và Hội Hô
hấp Châu Âu (ERS) để tổng quan tài liệu y học có liên quan đến hen. Tuyên bố về lợi ích của thành viên Ủy
ban có tại trang web GINA www.ginasthma.org.
QUI TRÌNH

T

C

O

PY

Mỗi lần họp Ủy ban Khoa học GINA, một tìm kiếm PubMed được tiến hành với các vùng tìm kiếm được Ủy
ban xác lập: 1) asthma, all fields, all ages, only items with abstracts, clinical trial, human; và 2) asthma and
meta-analysis, all fields, all ages, only items with abstracts, human. Ấn phẩm từ 01 tháng 7 đến 30 tháng 12
được tổng quan trong phiên họp ATS sau đó, và các ấn phẩm từ 01 tháng 01 đến 30 tháng 6 trong phiên
họp ERS sau đó. Cộng đồng hô hấp cũng được mời nộp cho Chủ tịch Ủy ban Khoa học GINA bất kỳ ấn
phẩm đã bình duyệt nào khác mà họ tin rằng nên được xem xét, miễn là tóm tắt và toàn văn bài báo được
nộp bằng tiếng Anh (hoặc dịch ra); tuy nhiên, do qui trình toàn diện đối với tổng quan tài liệu, các bài nộp về
trường hợp đặc biệt này hiếm khi đưa đến thay đổi lớn của báo cáo.

-D

O

N

O

Sau lần rà soát đầu tiên được thực hiện bởi giám đốc chương trình và chủ tịch Ủy ban khoa học, mỗi bài
báo có được bằng cách tìm kiếm kể trên phải được kiểm tra tính tương thích và chất lượng bởi Ủy ban khoa
học. Mỗi bài báo được giao cho ít nhất hai thành viên Ủy ban, nhưng tất cả các thành viên nhận đều được
một bản tóm tắt bài báo và có cơ hội góp ý. Các thành viên đánh giá bản tóm tắt hoặc toàn văn bài báo tùy
theo đánh giá của ông/bà ấy, và trả lời câu hỏi viết về việc các chứng cứ khoa học có tác động đến những
khuyến cáo trong báo cáo GINA hay không, và nếu có, những thay đổi cụ thể nào nên được thực hiện.
Danh sách các bài báo đã xem xét bởi Ủy ban sẽ được đưa lên trang web GINA.

VN

R

S

Trong các phiên họp của Ủy ban, từng bài báo mà được ít nhất một thành viên đánh giá nhận định là có tiềm
năng ảnh hưởng lên báo cáo GINA sẽ được đưa ra thảo luận. Quyết định sửa đổi báo cáo hoặc các tài liệu
tham khảo được tiến hành theo sự đồng thuận của toàn thể Ủy ban, hoặc, nếu cần thiết, bằng bỏ phiếu
công khai của toàn thể Ủy ban; thành viên nào có xung đột lợi ích với một quyết định thanh đổi cụ thể sẽ
không tham gia bỏ phiếu về quyết định đó. Ủy ban soạn thảo các khuyến cáo điều trị hen đã được ít nhất
một cơ quan quản lý chấp thuận, nhưng các quyết định dựa vào chứng cứ bình duyệt có sẵn tốt nhất và
không theo chỉ thị từ cơ quan quản lý của chính phủ. Năm 2009, sau khi tiến hành hai tổng quan làm mẫu
2
sử dụng hệ thống GRADE, GINA quyết định không chọn phương pháp này cho qui trình tổng quát, bởi vì
không đáp ứng được các đòi hỏi về nguồn lực mà phương pháp này yêu cầu. Quyết định này cũng phản
ánh rằng, duy nhất trong các khuyến cáo hen dựa trên chứng cứ, và hầu hết các lĩnh vực điều trị khác,
GINA tiến hành cập nhật các cơ sở chứng cứ hiện có hai lần trong năm cho các khuyến cáo. Cũng giống
như các báo cáo GINA trước đây, các mức chứng cứ được gán cho từng khuyến cáo xử trí phù hợp. Mô tả
về các tiêu chuẩn hiện tại được ghi ở Bảng A. Các cập nhật của Chiến lược Toàn cầu Xử trí và Phòng ngừa
Hen thường được phát hành vào tháng mười hai mỗi năm, dựa trên đánh giá các bài báo từ 01 tháng 7 của
năm trước đến 30 tháng 6 của năm cập nhật được hoàn tất.

17


CHỈNH SỬA LỚN GINA 2014
GINA 2014 là bản chỉnh sửa lớn đầu tiên báo cáo chiến lược từ năm 2006. Nó được phát triển dựa trên bối
cảnh các thay đổi lớn trong hiểu biết của chúng ta về bệnh đường thở, tập trung vào giảm nguy cơ và kiểm
soát triệu chứng, vào sự quan tâm rộng rãi đến cá thể hóa điều trị hen, và chứng cứ rộng rãi về cách ứng
3,4
dụng hiệu quả chứng cứ vào các thay đổi thực hành lâm sàng.
Các điểm mới then chốt của Chiến lược Toàn cầu Xử trí và Phòng ngừa Hen 2014 là:
+ Một định nghĩa ‘mới’ của hen, nhận diện bản chất đa dạng của hen, viêm mạn tính đường thở, các đặc
điểm lâm sàng cốt lõi về tính dao động của triệu chứng và giới hạn luồng khí thở ra.

PY

+ Nhấn mạnh xác định chẩn đoán hen để làm giảm thiểu đồng thời điều trị quá mức và dưới mức. Lời
khuyên cụ thể được cho thêm vào về cách xác định chẩn đoán trên các dân số đặc biệt bao gồm bệnh nhân
đã khởi động điều trị.

O

+ Các công cụ thực hành đánh giá kiểm soát triệu chứng và yếu tố nguy cơ cho kết cục bất lợi (một khái
niệm được GINA phê duyệt năm 2009).

C

+ Một tiếp cận toàn diện để xử trí hen, công nhận vai trò nền tảng của liệu pháp corticosteroid dạng hít,
nhưng cũng cung cấp khung cho cá thể hóa chăm sóc bệnh nhân dựa trên đặc điểm từng bệnh nhân, các
yếu tố nguy cơ có thể thay đổi được, sự chọn lựa của bệnh nhân và các vấn đề thiết thực.

O

T

+ Nhấn mạnh tối ưu lợi ích có thể thu được từ các loại thuốc có sẵn bằng cách đề cập đến những vấn đề
thường gặp như kỹ thuật hít thuốc không đúng và tuân thủ kém trước khi xem xét nâng bậc điều trị.

N

+ Qui trình chăm sóc liên tục cho hen trở nặng, bắt đầu từ tự xử trí sớm với một bản kế hoạch hành động
hen viết sẵn, tiếp đó là xử trí tại cơ sở chăm sóc ban đầu nếu cần, chăm sóc cấp cứu cho đến theo dõi.

-D

O

+ Một chương mới về chẩn đoán và điều trị ban đầu hội chứng hen-COPD chồng lắp; đó là đề án kết hợp
của Ủy ban Khoa học GINA với GOLD, và được xuất bản bởi cả hai nhóm.
5

+ Một chương mới về xử trí hen ở trẻ em từ 5 tuổi trở xuống, xuất bản riêng lần đầu vào năm 2009.

S

+ Các chiến lược đã cập nhật để cải biên và ứng dụng một cách hữu hiệu các khuyến cáo GINA đối với các
hệ thống y tế khác nhau, các liệu pháp có sẵn, tình trạng kinh tế - xã hội, hiểu biết y tế và dân tộc.

VN

R

Cũng có các thay đổi lớn đối với cấu trúc và trình bày báo cáo, với nhiều bảng và lưu đồ mới để truyền đạt
các thông điệp then chốt về thực hành lâm sàng. Để cải thiện hơn nữa sự hữu dụng của báo cáo, các thông
tin nền tảng chi tiết được đưa vào Phụ lục trên trang web GINA (www.ginasthma.org) thay vì đưa vào trong
chính bản báo cáo. Cũng giống như các chỉnh sửa lớn trước đây vào năm 2002 và 2006, bản thảo báo cáo
GINA 2014 được bình duyệt ngoài rộng rãi trước khi ấn hành.
TỔNG QUAN TÀI LIỆU CHO CẬP NHẬT GINA 2016
Báo cáo GINA được cập nhật năm 2016 theo tổng quan tài liệu hai năm một lần theo thông lệ bởi Ủy ban
Khoa học GINA. Tìm kiếm tài liệu theo loại bài báo “thử nghiệm lâm sàng” (xem phía trên) xác định được
246 bài báo, trong đó 194 được hai người bình duyệt loại ra về mức độ liên quan và/hoặc chất lượng. Số 52
còn lại được bình duyệt bởi ít nhất hai thành viên của Ủy ban Khoa học và 32 ấn phẩm sau đó được thảo
luận tại buổi họp mặt trực tiếp. Đối với các phân tích gộp, tìm kiếm ban đầu xác định được 71 bài báo, trong
đó 44 được loại ra bởi hai người bình duyệt về mức độ liên quan và/hoặc chất lượng. Số 27 còn lại được Ủy
ban Khoa học bình duyệt, với 19 được thảo luận tại buổi họp mặt trực tiếp. Danh sách các thay đổi then chốt
trong GINA 2016 có tại trang 11 và một bản theo dõi các thay đổi của bản báo cáo 2015 được lưu trên trang
web GINA.

18


THÁCH THỨC TƯƠNG LAI
Cho dù có những nỗ lực đáng ca ngợi để cải thiện chăm sóc hen trong hơn hai mươi năm qua, nhiều bệnh
nhân trên toàn cầu vẫn chưa được hưởng lợi được từ các tiến bộ trong điều trị hen và thường thiếu thốn
ngay cả chăm sóc cơ bản. Nhiều nhóm dân của thế giới sống ở vùng phương tiện y tế không đầy đủ và
nguồn lực tài chính ít ỏi. Ban Giám đốc GINA nhận biết rằng các hướng dẫn quốc tế ‘cố định’ và các qui
trình khoa học ‘cứng nhắc’ sẽ không hữu hiệu ở nhiều nơi. Do đó, các khuyến cáo trong Báo cáo này phải
được cải biên phù hợp với thực tế tại chỗ và sự có sẵn của các nguồn lực chăm sóc y tế.
Ở mức cơ bản nhất, bệnh nhân ở nhiều vùng có thể thậm chí không có được corticosteroid dạng hít liều
thấp, vốn là viên đá tảng của chăm sóc bệnh nhân hen mọi mức độ nặng nhẹ. Rộng hơn, tiền thuốc vẫn
chiếm phần chính trong tổng chi phí xử trí hen, do đó giá thuốc hen tiếp tục là một vấn đề cấp thiết và ngày
càng được quan tâm nghiên cứu.

T

C

O

PY

Thách thức đối với Ban Giám đốc GINA trong vài năm sắp tới là tiếp tục làm việc với nhân viên chăm sóc
sức khỏe ban đầu, viên chức y tế cộng đồng và các tổ chức hỗ trợ bệnh nhân để thiết kế, ứng dụng và đánh
giá các chương trình chăm sóc hen nhằm đáp ứng được nhu cầu tại chỗ của các quốc gia khác nhau. Ban
Giám đốc tiếp tục xem xét các rào cản đối với việc ứng dụng các khuyến cáo xử trí hen, nhất là ở cơ sở
chăm sóc sức khỏe ban đầu và ở các nước đang phát triển, và để xem xét các phương pháp mới và cải
tiến, vốn sẽ bảo đảm việc phân phối chăm sóc hen tốt nhất có thể được. GINA là một tổ chức thành viên của
chương trình Liên minh Toàn cầu chống Bệnh Hô hấp Mạn tính (GARD), đề ra vào tháng ba năm 2006 bởi
Tổ chức Y tế Thế giới. Thông qua công việc của Ban Giám đốc GINA và với sự cộng tác của GARD, tiến bộ
đáng kể về chăm sóc tốt hơn cho tất cả bệnh nhân hen sẽ phải đạt được trong những thập niên kế tiếp.

N

Nguồn chứng cứ

Định nghĩa

Chứng cứ từ kết quả của các RCT hoặc phân tích gộp thiết kế tốt vốn cung
cấp một cách nhất quán các phát hiện trong dân số mà khuyến cáo được
thực hiện. Loại A đòi hỏi số lượng lớn các nghiên cứu có số lượng lớn
người tham gia.

B

Thử nghiệm ngẫu nhiên có
đối chứng (RCT) và phân
tích gộp. Nguồn dữ liệu hạn
chế.

Chứng cứ từ kết quả của các nghiên cứu can thiệp vốn bao gồm một số
lượng hạn chế bệnh nhân, phân tích post-hoc hoặc dưới nhóm của các
RCT, hoặc phân tích gộp của các RCT. Nói chung, Loại B được dùng khi
có ít thử nghiệm ngẫu nhiên, cỡ mẫu nhỏ, được tiến hành trong dân số
khác với nhóm dân mục tiêu của khuyến cáo, hoặc kết quả không nhất
quán ở một mức độ nhất định.

C

Thử nghiệm không ngẫu
nhiên. Nghiên cứu quan sát.

Chứng cứ từ kết quả của các thử nghiệm không đối chứng hoặc không
ngẫu nhiên hoặc từ nghiên cứu quan sát.

Nhận định đồng thuận của
nhóm.

Loại này chỉ được sử dụng trong những trường hợp mà việc cung cấp một
số hướng dẫn có vẻ có giá trị nhưng y văn lâm sàng đề cập chủ đề này
không đầy đủ để đưa vào loại chứng cứ khác. Đồng thuận Nhóm đặt trên
cơ sở kinh nghiệm lâm sàng hoặc kiến thức vốn không đáp ứng các tiêu
chuẩn kể trên.

D

VN

R

-D

O

A

Thử nghiệm ngẫu nhiên có
đối chứng (RCT) và phân
tích gộp. Nguồn dữ liệu dồi
dào.

S

Loại
chứng
cứ

O

Bảng A. Mô tả mức độ chứng cứ được sử dụng trong báo cáo này

Điều gì mới trong GINA 2016?
Báo cáo GINA được cập nhật năm 2016 theo tổng quan tài liệu hai năm một lần theo thông lệ bởi Ủy
ban Khoa học GINA. Chi tiết đầy đủ các thay đổi được đưa trên trang web GINA. Tóm lại, các thay đổi then
chốt là:

19


+ Đối với điều trị Bậc 4, kết hợp thêm tiotropium nay được mở rộng đến bệnh nhân ≥ 12 tuổi có tiền sử các
cơn kịch phát (Bảng 3-5).
+ Đối với điều trị Bậc 5, các lựa chọn điều trị kết hợp đối với bệnh nhân hen nặng, không kiểm soát với điều
trị Bậc 4 nay cũng được thêm mepolizumab (anti-IL5) đối với bệnh nhân ≥ 12 tuổi có hen nặng tăng bạch
cầu ái toan (Bảng 3-5).
+ Fluticason furoate được bổ sung vào bảng các liều ICS dành cho người lớn (Bảng 3-5) liều thấp (100mcg)
và cao (200mcg); phối hợp fluticasone furoate /vilanterol được bổ sung vào các điều trị phối hợp ICS/LABA
cho hen Bậc 3.
+ Hạ bậc ICS sau khi hen được kiểm soát tốt nay có chứng cứ Mức A.
+ Hen ở các cơ sở nguồn lực thấp (kể cả ở các nước giàu): lời khuyên bổ sung cho các phương pháp hiệu
opsung về các yếu tố kinh tế - xã hội ảnh hưởng đến sự phát triển và biểu hiện của hen (Phụ lục Chương 2).

PY

+ Khi chọn lựa loại thuốc điều trị bệnh nhân có các đặc điểm trùng lắp hen và COPD, một nhắc nhở đã
được bổ sung khi xem xét nguy cơ các tác dụng phụ, kể cả viêm phổi.

C

O

+ Phòng ngừa hen ban đầu: thông tin đã được thêm vào về ăn kiêng của người mẹ trong thai kỳ, với chứng
cứ cho thấy nên tránh ăn các loại thức ăn như đậu phộng và sữa; và về béo phì, tăng cân của người mẹ
trong thai kỳ.

O

T

+ Ẩm ướt và nấm mốc: chứng cứ cho thấy chúng góp phần vào nguy cơ phát sinh hen; và chứng cứ mức A
cho thấy khắc phục ẩm hoặc mốc trong nhà làm giảm các triệu chứng và việc dùng thuốc ở người lớn (Bảng
3-9, và Phụ lục Chương 6).

O

N

+ Thông tin về liệu pháp miễn dịch dị nguyên, tiêm chủng và tạo hình nhiệt phế quản được thêm vào bản
báo cáo chính; chúng trước đây chỉ có trong Phụ lục Trực tuyến (Chương 6, Các phương pháp không dùng
thuốc).

-D

+ Nhiều chi tiết hơn được thêm vào về phương pháp cập nhật GINA.
Một vài tài liệu tham khảo được cập nhật khi có các phân tích gộp và các nghiên cứu mới.

S

Một thay đổi lớn nữa trong năm 2016 là một số nguồn tài liệu GINA nay có ở dạng sách điện tử trong trang
web GINA và từ các nhà sách điện tử.

R

Các bài cáo có bình duyệt về báo cáo GINA

VN

Các bài báo sau đây, tóm tắt các thay đổi then chốt trong báo cáo GINA 2014 – 15, đã được ấn hành trong
các tạp chí có bình duyệt.
Reddel HK et al. World Asthma Day. GINA 2014: a global asthma strategy for a global problem. Int J Tuberc
Lung Dis
2014; 18: 505-6 (open access: doi.org/10.5588/ijtld.14.0246)
Boulet LP et al. The revised 2014 GINA strategy report: opportunities for change. Curr Opin Pulm Med 2015;
21: 1-7
Reddel HK, Levy ML. The GINA asthma strategy report: what's new for primary care? NPJ Prim Care Respir
Med 2015;
25: 15050 (open access: doi 10.1038/npjpcrm.2015.50)
Reddel HK et al. A summary of the new GINA strategy: a roadmap to asthma control. Eur Respir J 2015; 46:
622-39
(open access; doi 10.1183/13993003.00853-2015). Bài này nên được đọc như là một phần đi kèm theo báo
cáo GINA, bởi vì nó giải thích lý do phía sau các thay đổi then chốt trong GINA 2014-15.

20


1. NGƯỜI LỚN, THIẾU NIÊN VÀ TRẺ EM TỪ 6 TUỔI TRỞ LÊN

Chương 1
ĐỊNH NGHĨA, MÔ TẢ VÀ CHẨN ĐOÁN HEN
CÁC ĐIỂM THEN CHỐT
+ Hen là một bệnh đa dạng, đặc trưng bởi tình trạng viêm mạn tính đường dẫn khí. Hen được định nghĩa
bởi sự hiện diện của các triệu chứng hô hấp như khò khè, khó thở, nặng ngực và ho, các triệu chứng này
thay đổi theo thời gian về cường độ, và sự giới hạn luồng khí thở ra thay đổi.
+ Những nhóm đặc điểm có thể nhận biết được về dân số học, về lâm sàng và/hoặc sinh lý bệnh học
thường được gọi là “các kiểu hình hen”. Tuy nhiên, chúng không tương ứng chặt chẽ với các tiến trình bệnh
hoặc các đáp ứng điều trị cụ thể.

PY

+ Chẩn đoán hen nên dựa vào sự hiện diện của các kiểu triệu chứng đặc hiệu và chứng cứ của giới hạn
luồng khí dao động. Điều này phải được ghi nhận bằng test giãn phế quản hoặc các test khác.

O

+ Hen thường đi cùng với gia tăng phản ứng tính phế quản và viêm đường dẫn khí, tuy nhiên các điều này
không cần thiết và không đủ để chẩn đoán hen.

C

+ Chứng cứ để chẩn đoán hen nên được ghi nhận trước khi bắt đầu điều trị nếu được, bởi vì thường khó
xác định chẩn đoán hơn sau đó.

T

+ Các phương pháp bổ sung có thể cần đến để xác định chẩn đoán hen ở những đối tượng đặc biệt, bao
gồm những bệnh nhân đã điều trị thuốc kiểm soát, người lớn tuổi và người ở cơ sở y tế thiếu nguồn lực.

O

ĐỊNH NGHĨA HEN

O

N

Hen là một bệnh đa dạng, đặc trưng bởi viêm mạn tính đường dẫn khí. Hen được định nghĩa bởi sự hiện
diện các triệu chứng hô hấp như khò khè, khó thở, nặng ngực và ho, các triệu chứng này thay đổi theo thời
gian và về cường độ, và giới hạn luồng khí thở ra thay đổi.

-D

Định nghĩa này được xác lập bởi sự đồng thuận, dựa trên sự xem xét các đặc điểm điển hình của hen và
khác biệt với các bệnh lý hô hấp khác.
MÔ TẢ HEN

VN

R

S

Hen là một bệnh hô hấp mạn tính thường gặp, ảnh hưởng đến 1-18% dân số ở những quốc gia khác nhau
(Phụ lục Chương 1). Đặc trưng của hen là các triệu chứng khò khè, khó thở, nặng ngực và/hoặc ho thay đổi
và giới hạn luồng khí thở ra thay đổi. Các triệu chứng và cả giới hạn luồng khí dao động theo thời gian và về
cường độ. Những thay đổi này thường bị kích phát bởi các yếu tố như vận động, phơi nhiễm với dị nguyên
hoặc các chất kích ứng, thay đổi thời tiết hoặc nhiễm vi rút hô hấp.
Triệu chứng và giới hạn luồng khí có thể biến mất tự nhiên hoặc do thuốc, và có thể đôi lúc không xuất hiện
trong hàng tuần hoặc hàng tháng liền. Mặt khác, bệnh nhân có thể bị những đợt kịch phát hen đe dọa mạng
sống và tạo gánh nặng đáng kể lên bệnh nhân và cộng đồng (Phụ lục 1, pXX). Hen thường đi cùng với phản
ứng quá mức của đường dẫn khí với kích thích trực tiếp hoặc gián tiếp và với viêm mạn tính đường dẫn khí.
Những đặc tính này thường tồn tại, ngay cả khi các triệu chứng không còn hoặc chức năng phổi bình
thường, nhưng có thể trở lại bình thường khi điều trị.
Các kiểu hình hen
Hen là một bệnh đa dạng với các quá trình bệnh bên dưới khác nhau. Các nhóm đặc điểm có thể nhận biết
6-8
về dân số học, về lâm sàng và/hoặc sinh lý bệnh thường được gọi là “kiểu hình hen”. Ở bệnh nhân hen
nặng hơn, hiện có một vài hướng dẫn điều trị theo kiểu hình. Tuy nhiên, hiện nay không tìm thấy một mối
9
liên quan mạnh giữa các đặc điểm bệnh đặc hiệu với các kiểu lâm sàng hoặc đáp ứng điều trị đặc biệt. Cần
nghiên cứu thêm để hiểu được sự hữu ích về mặt lâm sàng của phân loại theo kiểu hình hen.

21


Có nhiều kiểu hình đã được xác định

6-8

. Vài dạng thường gặp gồm có:

+ Hen dị ứng: đây là kiểu hình hen dễ nhận biết nhất, thường khởi phát từ lúc trẻ và kèm theo tiền sử bản
thân hay gia đình có bệnh dị ứng như chàm, viêm mũi dị ứng hoặc dị ứng thức ăn hoặc thuốc. Xét nghiệm
mẫu đàm kích thích của các bệnh nhân này trước khi điều trị thường phát hiện viêm đường dẫn khí do bạch
cầu ái toan. Người bệnh hen dạng này thường đáp ứng tốt với corticosteroid dạng hít (ICS).
+ Hen không dị ứng: một số người lớn bị hen không kèm với dị ứng. Xét nghiệm đàm của những bệnh nhân
này có thể có bạch cầu trung tính, ái toan hoặc chỉ chứa một vài tế bào viêm. Bệnh nhân hen không dị ứng
thường đáp ứng với corticosteroid kém hơn.
+ Hen khởi phát muộn: một số người lớn, nhất là phụ nữ, biểu hiện hen lần đầu tiên khi đã trưởng thành.
Những bệnh nhân này có khuynh hướng không dị ứng và thường đòi hỏi ICS liều cao hơn hoặc không đáp
ứng với corticosteroid.

PY

+ Hen có giới hạn luồng khí cố định: Một số bệnh nhân hen mạn tính diễn tiến thành giới hạn luồng khí cố
định, có lẽ do thành đường dẫn khí bị tái cấu trúc.

O

+ Hen trên người béo phì: Một số bệnh nhân béo phì bị hen có các triệu chứng nổi bật và viêm nhẹ đường
dẫn khí với bạch cầu ái toan.

C

Xem thông tin bổ sung tại Phụ lục Chương 2 về các yếu tố thuận lợi cho việc phát sinh hen và tại Phụ lục
Chương 3 về sinh lý bệnh và cơ chế tế bào của hen.

T

CHẨN ĐOÁN BAN ĐẦU
10

-D

O

N

O

Chẩn đoán hen được trình bày trong Bảng 1-1 dựa trên nhận diện các triệu chứng hô hấp điển hình như
khò khè, hụt hơi (khó thở), nặng ngực hoặc ho, và giới hạn luồng khí thở ra thay đổi. Kiểu triệu chứng là
quan trọng, bởi vì các triệu chứng hô hấp có thể do các bệnh cấp tính hoặc mạn tính khác hen gây ra. Nếu
được, chứng cứ cho chẩn đoán hen (Bảng 1-2) nên được ghi vào hồ sơ khi bệnh nhân đến lần đầu tiên, bởi
vì các đặc điểm điển hình của hen có thể cải thiện tức thời hoặc do điều trị, vì vậy, thường khó xác định
chẩn đoán hơn khi bệnh nhân đã bắt đầu được điều trị với thuốc kiểm soát.
Các kiểu triệu chứng hô hấp tiêu biểu của hen
10

S

Các triệu chứng sau đây là điển hình cho hen, và nếu có, tăng khả năng bệnh nhân bị hen:
+ Có hơn một triệu chứng (khò khè, khó thở, ho, nặng ngực), nhất là ở người lớn.

R

+ Triệu chứng thường trở nặng về đêm hoặc lúc sáng sớm.

VN

+ Triệu chứng thay đổi theo thời gian và về cường độ.
+ Triệu chứng bị kích phát sau nhiễm vi rút (cảm cúm), vận động, phơi nhiễm dị nguyên, thay đổi thời tiết,
cười hoặc gặp chất kích thích như khói xe, khói thuốc lá hoặc mùi nồng gắt.
Các tính chất sau đây làm giảm khả năng triệu chứng hô hấp là do hen:
+ Chỉ ho mà không có các triệu chứng hô hấp khác
+ Khạc đàm mạn tính
+ Khó thở kèm theo choáng váng, chóng mặt hoặc tê ở ngoại biên (dị cảm)
+ Đau ngực
+ Khó thở do vận động với tiếng hít vào lớn.

22


Bảng 1-1. Lưu đồ chẩn đoán trong thực hành lâm sàng – lần khám đầu tiên

Bệnh nhân có các triệu chứng hô hấp
(Bảng 1-2)
Các triệu chứng có điển hình hen?
KHÔNG


Bệnh sử chi tiết/khám hen
Bệnh sử/Khám ủng hộ chẩn đoán hen?N

O

Lặp lại vào dịp khác hoặc sắp xếp
xét nghiệm khác (Bảng 1-2)
Có xác định chẩn đoán hen
không?

KHÔNG

OKHÔNG

-D

Điều trị theo kinh nghiệm với
ICS và SABA theo nhu cầu
(Bảng 3-4)
Xem lại đáp ứng
Xét nghiệm chẩn đoán trong
vòng 1-3 tháng
(Bảng 1-4)

O

T

Tiến hành hành làm hô hấp ký/PEF với trắc
nghiệm giãn phế quản (Bảng 1-2)
Các kết quả có ủng hộ chẩn đoán hen
không?

PY

KHÔNG

C

Tình trạng khẩn cấp và
ít nghĩ đến chẩn đoán
khác

Hỏi thêm bệnh sử và xét nghiệm
thêm tìm chẩn đoán khác
(Bảng 1-3)
Chẩn đoán khác có được khẳng
định không?

Xem xét điều trị thử đối
với chẩn đoán nhiều khả năng nhất,
hoặc chuyển viện để khám xét thêmVN

R

SKHÔNG

Điều trị hen

Điều trị theo
chẩn đoán khác

ICS: corticosteroid dạng hít; PEF: lưu lượng thở ra đỉnh (cao nhất trong ba lần đo). Khi đo PEF, hãy sử dụng
cùng một máy đo mỗi lần bởi vì trị số có thể thay đổi đến 20% giữa các máy đo khác nhau; SABA: Kích thích
beta2 tác dụng ngắn. Hồi phục test giãn phế quản có thể mất trong cơn kịch phát nặng hoặc nhiễm vi rút.
Nếu hồi phục sau test giãn phế quản không có ở lần khám ban đầu, bước kế tiếp tùy thuộc vào sự có sẵn
các test và mức khẩn cấp của nhu cầu điều trị. Xem Bảng 1-4 về chẩn đoán hen ở bệnh nhân đã được điều
trị với thuốc kiểm soát.

23


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×