Tải bản đầy đủ

GIÁO ÁN TOÁN LỚP 5 HỌC KÌ 2

Thứ ………… , ngày …… tháng …… năm 201…
……………………………………………
To án
Bài 90 : Hình thang
A
B
Ghi nhớ :
Hình thang có một cặp đối diện song song.

AH là đườngDcao.HĐộ cao AH làC chiều cao.
 Trong các hình dưới đây, hình nào là hình thang ?

Hình 1

Hình 2

Hình 3

Hình 4

Hình 5


Hình 6

 Trong ba hình dưới đây, hình nào có :

Hình 1

Hình 2

Hình 3

- Bốn cạnh và bốn góc ? .………………………………………………………………………………
- Hai cặp đối diện song song ? ..………………………………………………………………………
- Chỉ có một cặp cạnh đối diện song song ? …………………………………………………………
- Có bốn góc vuông ? …………………………………………………………………………………..
 Vẽ thêm hai đoạn thẳng vào mỗi hình dưới đây để được hình thang :

 Hình thang ABCD có những góc nào là góc vuông ?

A

B

- Hình thang ABCD có những góc …… và góc …… là góc vuông.
Cạnh bên nào vuông góc với hai đáy ?
- Cạnh bên …… vuông góc với hai đáy .

D

C

Hình thang có một cạnh bên vuông góc với hai đáy gọi là hình thang vuông.
A
B
 Cho hình thang vuông ABCD (góc A, D là góc vuông) có AB = 4cm,
DC = 5cm, AD = 3cm. Nối D với B được hai hình tam giác ABD và BDC.
a) Tính diện tích hình tam giác đó.
D
C
b) Tính tỉ số phần trăm của diện tích hình tam giác ABD và diện tích hình tam giác BDC.


Bài giải
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….

Tuần 19 Thứ ………… , ngày …… tháng …… năm 201…
……………………………………………
To án


Bài 91 : Diện tích hình thang
Ghi nhớ : Diện tích hình thang bằng tổng độ dài hai đáy nhân với chiều cao (cùng một
đơn vị đo) rồi chia cho 2.
b
B
A
(a + b) h = (a + b) h : 2
S=
2
h
(S là diện tích; a,b là độ dài các cạnh đáy; h là chiều cao)

D

H

 Tính diện tích hình thang, biết :

a

C

a) Độ dài hai đáy lần lượt là 12cm và 8cm; chiều cao 5cm.
b) Độ dài hai đáy lần lượt là 9,4m và 6,6m; chiều cao 10,5m.
Bài giải
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
 Tính diện tích mỗi hình thang sau :

Bài giải
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
 Một thửa ruộng hình thang có độ dài hai đáy lần lượt là 110m và 90,2m. Chiều cao bằng
trung bình cộng của hai đáy. Tính diện tích thửa ruộng đó.
Bài giải
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….

Thứ ………… , ngày …… tháng …… năm 201…
……………………………………………
To án
Bài 92 : Luyện tập
 Tính diện tích hình thang có độ dài hai đáy lần lượt là a và b, chiều cao là h :
a) a = 14cm; b = 6cm; h = 7cm

b) a = m; b = m; h = m c) a = 2,8m; b = 1,8m; h = 0,5m


……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
 Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn 120m, đáy bé bằng đáy lớn. Đáy bé dài hơn chiều cao
5m. Trung bình cứ 100m2 thu được 64,5 kg thóc. Tính số ki-lô-gam thóc thu được trên thửa
ruộng đó ?
Bài giải
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
 Đúng ghi Đ, sai ghi S :
a) Diện tích các hình thang
AMCD, MNCD, NBCD bằng nhau.b) Diện tích hình thang AMCD bằng
diện tích hình chữ nhật ABCD. Một hình thang có diện tích 672m 2, trung bình cộng của hai đáy là 24m. Tính chiều cao của
hình thang đó.
Bài giải
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….

Thứ ………… , ngày …… tháng …… năm 201…
……………………………………………
To án
Bài 93 : Luyện tập chung
 Tính diện tích hình tam giác vuông có độ dài hai cạnh góc vuông là :
a) 3cm và 4cm
b) 2,5m và 1,6m
c) dm và dm
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
 Diện tích của hình thang ABED lớn hơn diện tích của hình tam giác BEC bao nhiêu đề-xi-mét
vuông ?
Bài giải


……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
2,5dm
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
 Trên một mảnh vườn hình thang (như hình vẽ), người ta sử dụng 30% diện tích để trồng đu
đủ và 25% diện tích để trồng chuối.
a) Hỏi có thể trồng được bao nhiêu cây đu đủ, biết rằng
trồng mỗi cây đu đủ cần 1,5m2 đất ?
50m
b) Hỏi số cây chuối trồng được nhiều hơn số cây đu đủ
bao nhiêu cây, biết rằng mỗi cây chuối trồng cần 1m 2 đất ?
40m
Bài giải
……………………………………………………………………………………………………………….
70m
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….

Thứ ………… , ngày …… tháng …… năm 201…
……………………………………………
To án
Bài 94 : Hình tròn, đường tròn
Ghi nhớ :
Tất cả các bán kính của một hình tròn đều bằng nhau : OA = ON = OM
Trong một hình tròn, đường kính dài gấp 2 lần bán kính : d = r x 2
 Vẽ hình tròn có :
a) Bán kính 3cm.

b) đường kính 5cm.

M

N

O
A


 Cho đoạn thẳng AB = 4cm. Hãy vẽ 2 đường tròn tâm A và B đều có bán kính 2cm.

 Vẽ theo mẫu :

Thứ ………… , ngày …… tháng …… năm 201…
……………………………………………
To án
Bài 95 : Chu vi hình tròn
Ghi nhớ :
a) Muốn tính chu vi hình tròn ta lấy đường kính nhân với số 3,14.
C = d 3,14
(C là chu vi hình tròn, d là đường kính hình tròn).
b) Muốn tính chu vi hình tròn ta lấy hai lần bán kính nhân với số 3,14.
C = r 2 3,14
(C là chu vi hình tròn, r là bán kính hình tròn).
 Tính chu vi hình tròn có đường kính d :
a) d = 0,6cm
b) d= 2,5dm

M

d

O

N
r

A

c) d = m

……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
 Tính chu vi hình tròn có bán kính r :
a) r = 2,75cm
b) r = 6,5dm

c) r = m

……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….


 Một bánh xe ô tô có đường kính là 0,75m. Tính chu vi bánh xe đó ?
Bài giải
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
 Tính chu vi hai hình tròn của hình bên.
Bài giải

4,5c

4,5c

m

m

……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….

Tuần 20 Thứ ………… , ngày …… tháng …… năm 201…
……………………………………………
To án
Bài 96 : Luyện tập
 Tính chu vi hình tròn có bán kính r :
a) r = 9m
b) r = 4,4dm

c) r = 2 cm

……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
 a) Tính đường kính hình tròn có chu vi C = 15,7m.
b) Tính bán kính hình tròn có chu vi C = 18,84dm.
Bài giải
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
 Đường kính của một bánh xe đạp là 0,65m.
a) Tính chu vi bánh xe đó.
b) Người đi xe đạp sẽ đi được bao nhiêu mét nếu bánh xe lăn trên mặt đất được 10 vòng, 100
vòng ?
Bài giải
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….


……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
 Khoanh vào chữ đặt trước câu đúng :
Cho nửa hình tròn H (xem hình vẽ). Chu vi hình H là :
A. 18,84cm

B. 9,42cm

C. 24,84cm

D. 15,42cm

6cm
Hình H

Bài giải
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….

Thứ ………… , ngày …… tháng …… năm 201…
……………………………………………
To án
Bài 97 : Diện tích hình tròn
Ghi nhớ :
Muốn tính diện tích của hình tròn ta lấy bán kính nhân với bán kính rồi nhân với số 3,14.
S = r r 3,14
(S là diện tích hình tròn, r là bán kính hình tròn).
 Tính diện tích hình tròn có bán kính r :
a) r = 5cm
b) r = 0,4dm

c) r = m

……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
 Tính diện tích hình tròn có đường kính d :
a) d = 12cm
b) d = 7,2dm

c) d = m

……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
 Tính diện tích của mặt bàn hình tròn có bán kính 45cm.
Bài giải
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
 Tính diện tích của hai hình tròn như hình bên.
Bài giải
………………………………………………………………………………………

5c

5c

m

m

……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….


……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
Thứ ………… , ngày …… tháng …… năm 201…
……………………………………………
To án

Bài 98 : Luyện tập
 Tính diện tích hình tròn có bán kính r :
a) r = 6cm

b) r = 0,35dm

……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
 Tính diện tích hình tròn biết chu vi C = 6,28cm.
Bài giải
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
 Miệng giếng nước là một hình tròn có bán kính 0,7m. Người ta xây thành giếng rộng 0,3m
bao quanh miện giếng. Tính diện tích của thành giếng đó.
Bài giải

0,3m

0,7m

……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
 Tính diện tích của hình tròn không tô đậm ở hình bên.
Bài giải
………………………………………………………………………………………………

4c
m

…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….


Thứ ………… , ngày …… tháng …… năm 201…
……………………………………………
To án
Bài 99 : Luyện tập chung

7c
m

 Một sợi dây thép được uốn như hình bên. Tính độ dài của sợi dây.

10c

Bài giải
………………………………………………………………………………………………

m

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
 Hai hình tròn có cùng tâm O như hình bên. Chu vi hình tròn lớn dài hơn chu vi hình tròn bé
bao nhiêu xăng-ti-mét ?
15cm
Bài giải
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

60cm

O

……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
 Hình bên tạo bởi hình chữ nhật và hai nửa hình tròn (xem hình vẽ). Tính diện tích hình đó.
Bài giải
……………………………………………………………………………………

10cm

…………………………………………………………………………………… 7cm
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
8cm
A
B
 Khoanh vào chữ đặt trước câu đúng
Diện tích phần đã tô màu của hình vuông ABCD là :
O
A. 13,67cm2
B. 114,24cm2
2
2
C. 50,24cm
D. 136,96cm
D
C
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
Thứ ………… , ngày …… tháng …… năm 201…
……………………………………………
To án

Bài 100 : Giớ i thiệu biểu đồ hình quạt


Ghi nhớ :
Bơi
12,5%
Ví dụ : Biểu đồ hình quạt bên cho biết tỉ số phần trăm học sinh tham gia môn
Cờ
thể thao của lớp 5C. Biết rằng lớp 5C có 32 học sinh, hỏi có bao nhiêu bạn Cầu lông
vua
25%
12,5%
tham gia môn Bơi, bao nhiêu bạn tham gia môn Cầu lông ?
Nhìn vào biểu đồ ta thấy có : 12,5% học sinh tham gia môn Bơi.
Nhảy dây
25% học sinh tham gia môn Cầu lông.
50%
Tóm tắt : 100% : 32 học sinh
Số học sinh tham gia môn Bơi là :
12,5% : … học sinh ?
32 x 12,5 : 100 = 4 (học sinh)
25% : … học sinh ? Số học sinh tham gia môn Cầu lông là :
32 x 25 : 100 = 8 (học sinh)
 Kết quả điều tra về sự ưa thích các loại màu sắc của 120 học sinh được
cho trên biểu đồ hình quạt bên. Hãy cho biết có bao nhiêu học sinh ?
a) Thích màu xanh ? ………………………………………………………………
……………………… ………………………………………………………………
……………………… ………………………………………………………………
b) Thích màu đỏ ?

………………………………………………………………

……………………… ………………………………………………………………
……………………… ………………………………………………………………
c) Thích màu trắng ? ………………………………………………………………
……………………… ………………………………………………………………
……………………… ………………………………………………………………
d) Thích màu tím ?

………………………………………………………………

……………………… ………………………………………………………………
……………………… ………………………………………………………………
 Biểu đồ dưới đây nói về kết quả học tập của học sinh ở một trường tiểu học :

Hãy đọc tỉ số phần trăm của học sinh giỏi, học sinh khá và học sinh trung bình trên biểu đồ.
-Tỉ số phần trăm của học sinh giỏi là ……………………………………………………………………
-Tỉ số phần trăm của học sinh khá là ……………………………………………………………………
-Tỉ số phần trăm của học sinh trung bình là ……………………………………………………………

Tuần 21 Thứ ………… , ngày …… tháng …… năm 201…
……………………………………………
To án
Bài 101 : Luyện tập về tính diện tích
 Tính diện tích mảnh đất có kích thước theo hình vẽ bên.
Bài giải


………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
 Một khu đất có kích thước theo hình vẽ dưới đây. Tính diện tích khu đất đó.
Bài giải
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
 Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :
3m
Một mảnh đất có kích thước theo hình vẽ bên. Diện tích mảnh đất đó là :
3m
A. 47m2

3m
3m
8,5m

B. 84m2
C. 75m2
D. 93m2

12m

Thứ ………… , ngày …… tháng …… năm 201…
……………………………………………
To án
Bài 102 : Luyện tập về tính diện tích (tiếp theo)
 Tính diện tích mảnh đất có hình dạng như hình vẽ dưới đây, biết :
AD = 63m
AE = 84m
BE = 28m
GC = 30m
Bài giải
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….


……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
 Tính diện tích mảnh đất có hình dạng như hình vẽ dưới đây, biết :
BM = 20,8m
CN = 38m
AM = 24,5m
MN = 37,4m
ND = 25,3m
Bài giải
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….

Thứ ………… , ngày …… tháng …… năm 201…
……………………………………………
To án
Bài 103 : Luyện tập chung
 Cho hình tam giác có diện tích m2 và chiều cao m. Tính độ dài của đáy hình tam giác đó.
Bài giải
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
 Một chiếc khăn trải bàn hình chữ nhật có chiều dài 2m và chiều rộng 1,5m. Ở giữa khăn
người ta thêu họa tiết trang trí hình thoi có các đường chéo bằng chiều dài và chiều rộng hình
chữ nhật. Tính diện tích khăn trải bàn và diện tích hình thoi.
Bài giải
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….


……………………………………………………………………………………………………………….
 Một sợi dây nối bánh xe ròng rọc (như hình vẽ). Đường kính của bánh xe có độ dài 0,35m.
Hai trục cách nhau 3,1m. Tính độ dài sợi dây.

Bài giải
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….

Thứ ………… , ngày …… tháng …… năm 201…
……………………………………………
To án
Bài 104 : Hình hộp chữ nhật . Hình lập phương
 Viết số thích hợp vào ô trống :
Số mặt, cạnh, đỉnh
Số mặt

Số cạnh

Số đỉnh

Hình hộp chữ nhật

……………

……………

……………

Hình lập phương

……………

……………

……………

Hình

 a) Hãy chỉ ra những cạnh bằng nhau của hình hộp chữ nhật (hình bên).
- Những cạnh bằng nhau của hình hộp chữ nhật là :
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
b) Biết hình hộp chữ nhật có chiều dài 6cm, chiều rộng 3cm,
chiều cao 4cm. Tính diện tích mặt đáy MNPQ và các mặt bên ABNM, BCPN.
Bài giải
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
 Trong các hình dưới đây hình nào là hình hộp chữ nhật, hình nào là hình lập phương ?


Hình …… là hình hộp chữ nhật (vì có … kích thước : chiều ……, chiều ……, chiều ……).
Hình …… là hình lập phương (vì có … mặt là hình …… bằng nhau).

Thứ ………… , ngày …… tháng …… năm 201…
……………………………………………
To án
Bài 105 : Diện tich xung quanh và diện tích to àn phần của hình
hộ p chữ nhật
 Ghi nhớ :
a) Diện tích xung quanh
Muốn tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật ta lấy chu vi mặt đáy nhân với
chiều cao (cùng một đơn vị đo).

Sxq =

Pđáy

x cao

= (a + b) x 2 x c
b) Diện tích toàn phần
Muốn tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật ta tính tổng của diện tích xung
quanh và diện tích hai đáy.

Stp = Sxq + Sđáy

x2

= Sxq + (a x b) x 2
 Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có chiều dài 5dm,
chiều rộng 4dm và chiều cao 3dm.
Bài giải
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
 Một người thợ gò một cái thùng tôn không nắp dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 6dm và
chiều rộng 4dm và chiều cao 9dm. Tính diện tích tôn dùng để làm thùng (không tính mép hàn).
Bài giải
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….


……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
Gợi ý : Stp = Sxq + Sđáy
= Sxq + a x b
Tuần 22 Thứ ………… , ngày …… tháng …… năm 201…

To án
Bài 106 : Luyện tập

……………………………………………

 Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có :
a) Chiều dài 25dm; chiều rộng 1,5m và cao 18dm.
b) Chiều dài m , chiều rộng m và chiều cao m.
Bài giải
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
 Một cái thùng không nắp dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,5m, chiều rộng 0,6m và
chiều cao 8dm. Người ta sơn mặt ngoài của thùng. Hỏi diện tích quét sơn là bao nhiêu mét
vuông ?
Bài giải
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
 Đúng ghi Đ, sai ghi S :


a) Diện tích toàn phần của hai hình hộp chữ nhật bằng nhau.b) Diện tích toàn phần của hai hình hộp chữ nhật không bằng nhau.c) Diện tích xung quanh của hai hình hộp chữ nhật bằng nhau.d) Diện tích xung quanh của hai hình hộp chữ nhật không bằng nhau.Thứ ………… , ngày …… tháng …… năm 201…
……………………………………………
To án
Bài 107 : Diện tich xung quanh và diện tích to àn phần của hình
lập phương
Ghi nhớ :
a) Diện tích xung quanh
Muốn tính diện tích xung quanh của hình lập phương ta lấy diện tích một mặt nhân với 4.

Sxq = S1 mặt x 4
= axb x4
b) Diện tích toàn phần
Muốn tính diện tích toàn phần của hình lập phương ta lấy diện tích một mặt nhân với 6.

Stp = S1 mặt x 6
= axb x6
 Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương có cạnh 1,5m.
Bài giải
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
 Người ta làm một cái hộp không nắp bằng bìa cứng dạng hình lập phương có cạnh 2,5dm.
Tính diện tích của bìa cần dùng để làm hộp (không tính mép hàn).
Bài giải
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
 Một hình lập phương có diện tích toàn phần là 150dm 2. Tính cạnh của hình lập phương đó.
Bài giải
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….


 Viết số đo thích hợp vào chỗ trống :
Hình lập phương
Độ dài cạnh
Diện tích một mặt
Diện tích toàn phần

(1)
2m

(2)

(3)

100dm2
216cm2

Thứ ………… , ngày …… tháng …… năm 201…
……………………………………………
To án
Bài 108 : Ôn tập và bổ sung về giải to án (tiếp theo)
 Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương có cạnh 2m 5cm.
Bài giải
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
 Mảnh bìa nào dưới đây có thể gấp được một hình lập phương ?

 Đúng ghi Đ, sai ghi S :
a) Diện tích xung quanh của hình lập phương A gấp
2 lần diện tích xung quanh của hình lập phương B.b) Diện tích xung quanh của hình lập phương A gấp
4 lần diện tích xung quanh của hình lập phương B.c) Diện tích toàn phần của hình lập phương A gấp
2 lần diện tích toàn phần của hình lập phương B.d) Diện tích toàn phần của hình lập phương A gấp
4 lần diện tích toàn phần của hình lập phương B.
Thứ ………… , ngày …… tháng …… năm 201…
……………………………………………
To án
Bài 109 : Luyện tập chung
 Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có :
a) Chiều dài 2,5m; chiều rộng 1,1m và chiều cao 0,5m.
b) Chiều dài 3m; chiều rộng 15dm và chiều cao 9dm.
Bài giải
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
 Viết số đo thích hợp vào ô trống :
Hình hộp chữ nhật
Chiều dài
(P : 2 – a)
Chiều rộng
(P : 2 – a)
Chiều cao
Chu vi đáy
Pđáy = (a + b) x 2
Diện tích xung quanh
Sxq = Pđáy x cao
Diện tích toàn phần
Stp = Sxq + a x b x 2

(1)
4m

(2)
cm

(3)
0,4dm

3m

–– cm

0,4dm

5m

cm

0,4dm

………

2cm

………

………

………

………

………

………

………

Nhận xét : Hình lập phương là hình hộp chữ nhật có chiều dài, chiều rộng và chiều cao
bằng nhau.
 Một hình lập phương có cạnh 4cm, nếu gấp cạnh của hình lập phương lên 3 lần thì diện tích
xung quanh và diện tích toàn phần của nó gấp lên bao nhiêu lần ? Tại sao ?
Bài giải
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….

Thứ ………… , ngày …… tháng …… năm 201…
……………………………………………
To án


Bài 110 : Thể tích của mộ t hình
 Trong hai hình dưới đây :

Hình hộp chữ nhật A gồm …… hình lập phương nhỏ.
Hình hộp chữ nhật B gồm …… hình lập phương nhỏ.
Hình hộp chữ nhật …… có thể tích lớn hơn hình hộp chữ nhật …… .
 Hình A gồm mấy hình lập phương nhỏ ? - Hình A gồm …… hình lập phương nhỏ.
Hình B gồm mấy hình lập phương nhỏ ? - Hình B gồm …… hình lập phương nhỏ.
So sánh thể tích của hình A và hình B. - Thể tích của hình A …………….. thể tích của hình B.

 Có 6 hình lập phương nhỏ cạnh 1cm. Hãy xếp 6 hình lập phương đó thành một hình hộp chữ
nhật. Có bao nhiêu cách xếp khác nhau ?
……………………………………………………………………………………………………………….
 Viết số đo thích hợp vào chỗ trống :
Hình lập phương
Độ dài cạnh
Diện tích một mặt
Diện tích toàn phần

(1)
3m

(2)

(3)

121dm2
294cm2

Tuần 23 Thứ ………… , ngày …… tháng …… năm 201…
……………………………………………
To án
Bài 111 : Xăng-ti-mé t khố i, đề-xi-mé t khố i
Ghi nhớ : 1dm3 = 1000cm3
Đề – xi – mét khối : dm3b) Nhận xét :
1
Hai đơn vị đo thể tích liền nhau :
– Đơn vị đo thể tích lớn gấp 1000 lần đơn vị bé hơn tiếp liền.
– Đơn vị đo thể tích bé bằng đơn vị lớn hơn tiếp liền.
 Viết vào ô trống (theo mẫu) :
Viết số

Đọc số

Xăng – ti – mét khối : cm3


0

0

0


76cm3

bảy mươi sáu xăng ti mét khối

519dm3

………………………………………………………………………………………

85,08dm3
cm3

………………………………………………………………………………………

…………

một trăm chín mươi hai xăng–ti–mét khối

…………

hai nghìn không trăm linh một đề–xi–mét khối

…………

ba phần tám xăng–ti–mét khối

………………………………………………………………………………………

 Viết số thích hợp vào chỗ chấm :
a) 1dm3

= ............... cm3

375dm3

= ............... cm3

5,8dm3

= ............... cm3

dm3

= ............... cm3

b) 2000cm3

= ............... dm3

154 000cm3 = ............... dm3

490 000cm3 = ............... dm3

5100cm3

= ............... dm3

 Viết số thích hợp vào chỗ chấm :
1dm3 37cm3 = ............... cm3

3504cm3 = ............... dm3 ............... cm3

80dm3 2cm3 = ............... cm3

79324cm3 = ............... dm3 ............... cm3

>
<
=8dm3 3cm3
?

............... 8003cm3

2,95dm3

............... 2dm3 95cm3

..................

..................

5dm3 77cm3 ............... 5770cm3

7,695dm3 ............... 7dm3 695cm3

..................
..................
Thứ ………… , ngày …… tháng …… năm 201…
……………………………………………
To án

Bài 112 : Mé t khố i
Ghi nhớ :
Mét khối : m3
Đề – xi – mét khối : dm3
1

0

0
0

0
1
1
0

0

1
0

1
1

0
0

Xăng – ti – mét khối : cm3


0

0

0

0
0

0
0

1
0
0

1m3 = 1000dm3
1dm3 = 1000cm3
1dm3 = m3
1cm3 = dm3
1m3 = 1000000cm3

b) Nhận xét : Hai đơn vị đo thể tích liền nhau :
– Đơn vị đo thể tích lớn gấp 1000 lần đơn vị bé hơn tiếp liền.
– Đơn vị đo thể tích bé bằng đơn vị lớn hơn tiếp liền.
 a) Đọc các số đo :
15m3 : ………………………………………………………………………………………………………
205m3 : ……………………………………………………………………………………………………..
m3 : …………………………………………………………………………………………………….
0,911m3 : ………………………………………………………………………………………………….
b) Viết các số đo thể tích :
Bảy nghìn hai trăm mét khối : ……………………………………………………………………………


Bốn trăm mét khối : ……………………………………………………………………………………….
Một phần tám mét khối : ………………………………………………………………………………….
Không phẩy không năm mét khối : ………………………………………………………………………
 a) Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị đề-xi-mét khối :
1cm3 = .................. dm3
5,216m3 = .................. dm3
13,8m3 = .................. dm3
0,22m3 = .................. dm3
b) Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị xăng-ti-mét khối :
1dm3
m3

= .................. cm3
= .................. cm3

1,969dm3 = .................. cm3
19,54m3 = .................. cm3

 Người ta làm một cái hộp dạng hình hộp chữ nhật bằng bìa, biết rằng hộp đó có chiều dài
5dm, chiều rộng 3dm và chiều cao 2dm. Hỏi có thể xếp được bao nhiêu hình lập phương 1dm 3
để đầy hộp đó ?
Bài giải
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Thứ ………… , ngày …… tháng …… năm 201…
……………………………………………
To án
Bài 113 : Luyện tập
 a) Đọc các số đo :
5m3 : ………………………………………………………………………………………………………...
2010cm3 : …………………………………………………………………………………………………..
2005dm3 : …………………………………………………………………………………….…………….
10,125m3 : ………………………………………………………………………………………………….
0,109cm3 : …………………………………………………………………………………….……………
0,015dm3 : …………………………………………………………………………………….……………
m3 : …………………………………………………………………………………….…………….…..
dm3 : …………………………………………………………………………………….…………..
b) Viết các số đo thể tích :
- Một nghìn chín trăm năm mươi hai xăng-ti-mét khối : ………………………………………………
- Hai nghìn không trăm mười lăm mét khối : ………………………………………….……………….
- Ba phần tám đề-xi-mét khối : ……………………………………………………………..……………
- Không phẩy chín trăm mười chín mét khối : …………………………………………….……………
 Đúng ghi Đ, sai ghi S :
0,25m3 là :
a) Không phẩy hai mươi lăm mét khối.c) Hai mươi lăm phần trăm mét khối.b) Không phẩy hai trăm năm mươi mét khối.d) Hai mươi lăm phần nghìn mét khối. So sánh các số đo sau đây :
a) 913,232413m3 ……… 913 232 415cm3


…………………
b) m3 ……… 12,345m3
……………
c) m3 ………. 8 372 361dm3
………………

………………

Thứ ………… , ngày …… tháng …… năm 201…
……………………………………………
To án
Bài 114 : Thể tích hình hộ p chữ nhật
2

Ghi nhớ : Muốn tính thể tích hình hộp chữ nhật ta lấy chiều dài
nhân với chiều rộng rồi nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo).

c

Gọi V là thể tích hình hộp chữ nhật, ta có V = a x b x c
b

(a là chiều dài, b là chiều rộng, c là chiều cao của hình hộp chữ nhật)
 Tính thể tích hình hộp chữ nhật có chiều dài a, chiều rộng b, chiều cao c :

a

a) a = 5cm ; b = 4cm ; c = 9cm.
b) a = 1,5m ; b = 1,1m ; c = 0,5m.

c) a = dm ; b = dm ; c = dm.
Bài giải

……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
 Tính thể tích cuả khối gỗ có dạng như hình bên.
Bài giải
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
 Tính thể tích của hòn đá nằm trong bể nước theo hình dưới đây :
Bài giải
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….


……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….

Thứ ………… , ngày …… tháng …… năm 201…
……………………………………………
To án
Bài 115 : Thể tích hình lập phương
Ghi nhớ : Muốn tính thể tích hình lập phương ta lấy cạnh
a

nhân với cạnh rồi nhân với cạnh.
Hình lập phương có cạnh a thì thể tích V là : V = a x a x a

a

 Viết số đo thích hợp vào ô trống :
Hình lập phương
Độ dài cạnh
Diện tích một mặt
S1mặt = a x a
Diện tích toàn phần
Stp = (a x a) x 6
Thể tích
V=axaxa

(1)
1,5m

a
(2)
dm

(3)

(4)

36cm2
600dm2

 Một khối kim loại hình lập phương có cạnh là 0,75m. Mỗi đề-xi-mét khối kim loại đó cân nặng
15kg. Hỏi khối kim loại đó cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam ?
Bài giải
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
 Một hình hộp chữ nhật có chiều dài 8cm, chiều rộng 7cm và chiều cao 9cm. Một hình lập
phương có cạnh bằng trung bình cộng của ba kích thước của hình hộp chữ nhật trên. Tính :
a) Thể tích hình hộp chữ nhật.
b) Thể tích hình lập phương.
Bài giải
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….

Tuần 24 Thứ ………… , ngày …… tháng …… năm 201…
……………………………………………
To án
Bài 116 : Luyện tập chung


 Một hình lập phương có cạnh 2,5cm. Tính diện tích một mặt, diện tích toàn phần và thể tích
hình lập phương đó.
Bài giải
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
 Viết số đo thích hợp vào chỗ trống :
Hình hộp chữ nhật
Chiều dài
Chiều rộng
Chiều cao
Diện tích mặt đáy
Smặt đáy = a x b
Diện tích xung quanh
Sxq = (a + b) x 2 x c
Thể tích
V=axaxa

(1)
11cm
10cm
6cm

(2)
0,4m
0,25m
0,9m

(3)
dm
dm
dm

 Một khối gỗ dạng hình hộp chữ nhật có kích thước như hình bên, người ta cắt đi một phần
khối gỗ có dạng hình lập phương cạnh 4cm. Tính thể tích gỗ còn lại.
Bài giải
………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….

Thứ ………… , ngày …… tháng …… năm 201…
……………………………………………
To án
Bài 117 : Luyện tập chung
 Bạn Dung tính nhẩm 15% của 120 như sau :
10% của 120 là 12
5% của 120 là 6
Vậy : 15% của 120 là 18
a) Hãy viết số thích hợp vào chỗ chấm để tìm

b) Hãy tính 35% của 520 và nêu cách tính.

17,5% của 240 theo cách tính của bạn Dung :
……….% của 240 là …………..

……….% của 520 là …………..

……….% của 240 là …………..

……….% của 520 là …………..

……….% của 240 là …………..

……….% của 520 là …………..

Vậy : 17,5% của 240 là …………..

Vậy : 35% của 520 là …………..


 Biết tỉ số thể tích của hai hình lập phương là 2 : 3 (xem hình vẽ)
a) Thể tích của hình lập phương lớn bằng bao nhiêu
phần trăm thể tích của hình lập phương bé ?
b) Tính thể tích hình lập phương lớn.
Bài giải
………………………………………………………
………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
 Bạn Hạnh xếp các hình lập phương nhỏ có cạnh 1cm thành hình bên. Hỏi :
a) Hình bên có bao nhiêu hình lập phương nhỏ.
b) Nếu sơn các mặt ngoài của hình bên thì diện
tích cần sơn bằng bao nhiêu xăng-ti-mét vuông ?
Bài giải
a) Hình bên có ……… hình lập phương nhỏ.
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….

Thứ ………… , ngày …… tháng …… năm 201…
……………………………………………
To án
Bài 118 : Giớ i thiệu hình trụ , giớ i thiệu hình cầu
 Trong các hình dưới đây có hình nào là hình trụ :

……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×