Tải bản đầy đủ

IELTS speaking part 2 describe one of your best friends ielts nguyenhuyen

IELTS SPEAKING PART 2
DESCRIBE ONE OF YOUR BEST FRIENDS
OUTLINESAMPLE ANSWER

I’m going to talk about Hazel, who is one of my
closest friends ever.

Tôi sẽ nói về Hazel, một trong những người bạn
thân nhất của tôi từ trước đến giờ.

Actually, Hazel is her English name; her
Vietnamese name is Ly. But I’ll use Hazel because
I know she likes that. She’s one year younger
than me. We used to live next door, but now we
live in the same flat.

Thật ra, Hazel là tên tiếng Anh của cô ấy; tên

tiếng Việt của cô là Lý. Nhưng tôi sẽ gọi Hazel vì
tôi biết cô ấy thích điều đó. Cô ấy nhỏ hơn tôi
một tuổi. Chúng tôi đã từng là hàng xóm, nhưng
bây giờ chúng tôi sống trong cùng một căn hộ.

I want to talk about Hazel for several reasons.

Tôi muốn nói về Hazel vì một vài lý do.

First, she’s very kind. She’s willing to give others
a hand, and she always stands by me whenever
I need help. Last year, I had a high fever and had
to be hospitalised for a week. She took a week
off to take care of me.

Đầu tiên, cô ấy rất tốt bụng. Cô ấy sẵn sàng giúp
đỡ người khác và cô ấy luôn sát cánh bên tôi
mỗi khi tôi cần giúp đỡ. Năm ngoái, tôi bị sốt cao
và phải nhập viện một tuần. Cô ấy nghỉ một
tuần để chăm sóc tôi.

Second, she’s a patient person. Unlike me who
can get angry very easily, Hazel’s able to stay
calm in almost every situation. In terms of being
patient, I am learning a lot from her. I remember
last week, both of us had to wait for another
friend for nearly two hours because he got up
late and got stuck in traffic. During those two
hours, I kind of lost my temper and constantly
complained. I was pacing back and forth, while
Hazel was just sitting there reading a book. At
first, I was really jealous and wondered why she
was so relaxed in that situation, but afterwards,
she said to me: ‘You need to learn how to enjoy
every minute of your life’. Then, I realised that I
was wasting my time doing pointless things,
and from that moment, I knew that I needed to
learn to control my temper so that I could enjoy
little things in life.

Thứ hai, cô ấy là một người kiên nhẫn. Khác với
tôi, người có thể nổi giận rất dễ dàng, Hazel có
thể giữ bình tĩnh trong hầu hết mọi tình huống.
Về mặt kiên nhẫn, tôi đang học hỏi được nhiều
điều từ cô ấy. Tôi nhớ tuần trước, cả hai chúng
tôi phải đợi một người bạn khác gần hai tiếng
đồng hồ vì anh ấy dậy muộn và bị kẹt xe. Trong
hai giờ đó, tôi mất bình tĩnh và liên tục phàn
nàn. Tôi đi đi lại lại, trong khi Hazel chỉ ngồi đó
đọc sách. Lúc đầu, tôi thực sự ghen tị và tự hỏi
tại sao cô ấy rất thoải mái trong tình huống đó,
nhưng sau đó, cô ấy nói với tôi: ‘Bạn cần học cách
tận hưởng từng giây phút trong cuộc sống của
bạn.’ Sau đó, tôi nhận ra rằng tôi đang lãng phí
thời gian làm những việc vô nghĩa, và từ lúc đó,
tôi biết rằng tôi cần phải học cách kiềm chế sự
nóng nảy của mình để có thể tận hưởng những
điều nhỏ nhặt trong cuộc sống.

I’m so lucky to have a friend like her.

Tôi rất may mắn khi có một người bạn như cô ấy.

So, if I had to talk about one of my best friends, it
would have to be Hazel.

Vậy nên, nếu tôi phải nói về một trong những
người bạn thân nhất của tôi, thì đó phải là Hazel.

(written by Nguyen Huyen)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×