Tải bản đầy đủ

IELTS speaking part 2 describe a special toy you had in your childhood

DESCRIBE A SPECIAL TOY YOU HAD IN YOUR CHILDHOOD
Describe a special toy you had in your childhood.
You should say:
what it was
who gave it to you
what it looked like

and explain why it was a special toy for you.


SAMPLE ANSWER
I’m going to talk about the teddy bear that my
parents gave me on my fifth birthday.

Tôi sẽ nói về chú gấu bông mà bố mẹ tặng tôi vào
ngày sinh nhật lần thứ năm của tôi.


My parents told me that, at first, they didn’t
know what gift to give me because there were so
many choices. But after a while, they agreed that
they would buy me a teddy bear because they
wanted me to have someone with me, especially
when I was home alone.

Bố mẹ tôi nói với tôi rằng, lúc đầu, họ không biết
tặng quà gì cho tôi vì có quá nhiều sự lựa chọn.
Nhưng sau một hồi, họ đồng ý rằng họ sẽ mua
cho tôi một con gấu bông vì họ muốn tôi có ai đó
bên mình, đặc biệt là khi tôi ở nhà một mình.

Second, whenever I felt sad, I looked at his face
with a happy smile, and it cheered me up
immediately. I remember my mom saying to me:
‘Don’t be sad! Look at your teddy bear. You need
to have an optimistic outlook on life like him,
who is always happy!’ Yes, she was right. For me,
he was not just a toy but a close friend, who
could raise me up whenever I felt down.

Thứ hai, bất cứ khi nào tôi cảm thấy buồn, tôi
đều nhìn vào khuôn mặt của cậu ấy với một nụ
cười hạnh phúc, và nó đã làm tôi vui lên ngay lập
tức. Tôi nhớ mẹ nói với tôi: ‘Đừng buồn! Nhìn
vào con gấu bông của con kìa. Con cần có một
cái nhìn lạc quan về cuộc sống như cậu ấy,
người luôn hạnh phúc! Mẹ tôi đã đúng. Đối với
tôi, cậu ấy không chỉ là một món đồ chơi mà còn
là một người bạn thân, người có thể nâng tôi lên
bất cứ khi nào tôi cảm thấy thất vọng.

Thật ra, tôi có rất nhiều đồ chơi mà tôi không có
Actually, I had so many toys that I can’t
thể nhớ một vài trong số chúng, nhưng tôi muốn
remember some of them, but I want to talk about nói về chú gấu bông vì nhiều lý do.
the teddy bear because of several reasons.
Đầu tiên, cậu ấy giống như người bạn thời thơ ấu
First, he was like my childhood friend, who
của tôi, người luôn sát cánh bên tôi mỗi khi tôi
always stood by me whenever I felt lonely. When cảm thấy cô đơn. Khi tôi còn là một đứa trẻ, bố
I was a kid, my parents often went out to work,
mẹ tôi thường xuyên đi làm, vì vậy tôi phải ở nhà
so I was left at home with my babysitter. I used
với người trông trẻ. Tôi đã từng cảm thấy cô
to feel lonely, but once I had my teddy bear, I
đơn, nhưng khi đã có chú gấu bông của mình, tôi
didn’t feel lonely anymore. I played with him and đã không còn cảm thấy cô đơn nữa. Tôi chơi với
carried him everywhere I went.
cậu ấy và mang cậu ấy khắp mọi nơi tôi đi.

I still have him now, and he’s always on my desk,
watching me work. Now, I live far away from
home, whenever I look at my teddy bear, he
reminds me of so many beautiful childhood
memories that I had with him and my parents.
So, if I had to talk about a special toy in my
childhood, i'd have to be my teddy bear.
(written by Nguyen Huyen)

Bây giờ tôi vẫn giữ cậu ấy, và cậu ấy luôn ở trên
bàn, nhìn tôi làm việc. Bây giờ, tôi sống xa nhà,
mỗi khi nhìn chú gấu bông của mình, cậu lại gợi
cho tôi rất nhiều kỷ niệm tuổi thơ đẹp đẽ mà tôi
có với cậu và bố mẹ.
Vì vậy, nếu tôi phải nói về một món đồ chơi đặc
biệt trong thời thơ ấu của mình, đó sẽ phải là chú
gấu bông của tôi.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×