Tải bản đầy đủ

IELTS speaking part 2 describe a non traditional holiday in your country

IELTS SPEAKING PART 2 – DESCRIBE A NON-TRADITIONAL HOLIDAY IN YOUR COUNTRY
I’m going to talk about Halloween which takes place
Em sẽ nói về Halloween diễn ra vào ngày 31 tháng 10
st
on 31 October and we all know that it’s a very
và tất cả chúng ta đều biết rằng đó là một lễ hội rất
popular festival in Western countries. But, in recent
phổ biến ở các nước phương Tây. Nhưng, trong
years, it’s been gaining its popularity in Asian
những năm gần đây, nó đã trở nên phổ biến ở các
nước châu Á như Việt Nam. Chúng ta có thể thấy
countries like Vietnam. We can see a lot of
ngày nay rất nhiều người Việt Nam ăn mừng
Vietnamese people celebrate Halloween these days.
Halloween. Trên thực tế, em đã thực hiện một số
Actually, I did some research on the internet about
Halloween and I remember it said something like over nghiên cứu trên internet về Halloween và em nhớ nó
đã nói điều gì đó đại loại như là hơn 2000 năm trước,
2000 years ago, people believed that on the night of
st
31 October evil spirits went through the boundaries mọi người tin rằng vào đêm ngày 31 tháng 10, linh

hồn ma quỷ đi qua ranh giới giữa thế giới của người
between the world of the living and the dead to
sống và người chết để băng qua thế giới của người
cross to the world of the living. And you know what,
people were very scared about this, so they wore
sống. Và thầy biết gì không, mọi người rất sợ về điều
handmade masks and scary costumes to disguise
này, vì vậy họ đeo mặt nạ thủ công và trang phục
đáng sợ để cải trang khỏi linh hồn ma quỷ để chúng
themselves from the spirits so that they wouldn’t
không làm hại họ.
harm them.
So you may ask what do Vietnamese people usually
do to celebrate Halloween?
Well, like people in most countries, I think, we kind of
dress up in scary costumes, decorate our homes
with scary things like jack-o-lanterns, skulls and
skeletons.

Thầy có thể hỏi người Việt thường làm để ăn mừng
Halloween?
Giống như mọi người ở hầu hết các quốc gia, em nghĩ
vậy, người Việt mặc trang phục đáng sợ, trang trí
nhà cửa với những thứ đáng sợ như đèn bí ngô, hộp
sọ và những bộ xương.

I remember last Halloween, my roommates and I
didn’t go out, we just stayed at home and watched
some horror movies, told some scary stories. Oh my
god, I was so scared that I didn’t dare to go the
bathroom, but all in all we had a great time together.

Em nhớ là Halloween năm ngoái, bạn cùng phòng và
em đã không đi ra ngoài, chúng em chỉ ở nhà và xem
một số bộ phim kinh dị, kể một số câu chuyện đáng
sợ. Ôi trời ơi, em sợ đến mức em không dám bước
vào phòng tắm, nhưng tất cả chúng em đều có một
khoảng thời gian tuyệt vời bên nhau.

I don’t have any plan for Halloween this year yet, but I
think I’ll go out because I don’t want to stay at home
and watch horror movies again, it’s kind of boring.
Maybe I’ll go out with some friends, we’ll go to some
Halloween costume parties or visit some haunted
houses. Oh, actually I don’t know yet.

Em chưa có bất kỳ kế hoạch nào cho Halloween năm
nay, nhưng em nghĩ em sẽ ra ngoài vì em không
muốn ở nhà và xem phim kinh dị nữa, nó khá nhàm
chán. Có lẽ em sẽ đi chơi với một số người bạn, chúng
em sẽ đến một số bữa tiệc trang phục Halloween
hoặc ghé thăm một số ngôi nhà ma ám. Ồ, thực ra
em cũng chưa biết nữa.

So, if I had to talk about a non-traditional festival, I
would talk about Halloween.
(written by Nguyen Huyen)

Nếu em phải nói về một lễ hội phi truyền thống, em
sẽ nói về Halloween.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×