Tải bản đầy đủ

IELTS speaking part 1 have you ever ielts nguyenhuyen

IELTS SPEAKING PART 1
HAVE YOU EVER … ?
Dưới đây là phần trả lời mẫu do Huyền viết và đã được review bởi giám khảo bản xứ
nên các bạn có thể tải về làm tài liệu tham khảo nhé.
Have you ever collected anything
as a hobby?
When I was a kid, I used to collect
coins. I remember I had a collection of
coins from Vietnam, Laos, Cambodia and
Malaysia. Whenever my aunt visited a
country, she brought me some coins from
that country.

Bạn đã bao giờ sưu tập thứ gì như
một sở thích chưa?
Khi tôi còn là một đứa trẻ, tôi đã từng
sưu tập tiền xu. Tôi nhớ tôi đã có một bộ
sưu tập tiền từ Việt Nam, Lào, Campuchia
và Malaysia. Bất cứ khi nào dì tôi đến
thăm một đất nước, dì ấy mang cho tôi
một vài đồng tiền xu từ đất nước đó.


Have you ever learned to play a
musical instrument?
No, I haven’t. My school didn’t have any
classes where children could learn to
play a musical instrument. However, I am
thinking about taking a piano class soon
because I love the sound of the piano.

Bạn đã bao giờ học chơi một nhạc
cụ nào chưa?
Chưa, tôi chưa từng. Trường tôi không có
lớp học nào mà học sinh có thể học chơi
một nhạc cụ. Tuy nhiên, tôi đang suy
nghĩ về việc tham gia một lớp học piano
sớm thôi vì tôi yêu thích âm thanh của
piano.

Have you ever been caught in the
rain without a coat or umbrella?
Yes, several times. I think we all get
drenched at least once in our lives. When
I was a kid, I loved playing in the rain,
but I usually caught a cold after that.

Bạn đã bao giờ bị mắc mưa mà
không có áo khoác hoặc ô?
Vâng, vài lần rồi. Tôi nghĩ rằng tất cả
chúng ta đều bị ướt sũng nhất một lần
trong đời. Khi tôi còn là một đứa trẻ, tôi
rất thích chơi trong mưa, nhưng sau đó
tôi thường bị cảm lạnh.

Have you bought shoes online?
No, I’ve never bought shoes on the
internet because I wasn’t sure whether
or not they would fit me. Whenever I
want to buy shoes, I go to the stores
near where I live and try them on to
make sure they fit me and feel
comfortable.

Bạn đã từng mua giày trực tuyến
chưa?
Chưa, tôi chưa bao giờ mua giày trên
internet vì tôi không chắc chúng có vừa
với tôi hay không. Bất cứ khi nào tôi
muốn mua giày, tôi đến các cửa hàng gần
nơi tôi sống và thử chúng để đảm bảo
chúng vừa với tôi và thoải mái.

Have you ever worn a uniform?

Bạn đã bao giờ mặc đồng phục?


Yes, in Vietnam, we have to wear a
uniform in primary, secondary and high
school. You even have to wear a uniform
in some universities. Luckily, my uni didn’t
require us to wear a uniform.

Vâng, ở Việt Nam, chúng tôi phải mặc
đồng phục ở trường tiểu học, trung học
cơ sở và trung học phổ thông. Bạn thậm
chí phải mặc đồng phục ở một số trường
đại học. May mắn thay, trường đại học
của tôi không yêu cầu chúng tôi mặc
đồng phục.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×