Tải bản đầy đủ

Ten tieng anh cac co quan ban nganh

TÊN TIẾNG ANH CÁC CƠ QUAN
TRỰC THUỘC BỘ
Mục lục

1


1.

BỘ TÀI CHÍNH: MINISTRY OF FINANCE

Department of State Budget

Vụ Ngân sách Nhà nước

Department of Investment

Vụ Đầu tư

Department of Finance for National
Defence and Security


Vụ tài chính quốc phòng, an ninh, đặc biệt
( Vụ I )

Department of Public Expenditure

Vụ Tài chính hành chính- sự nghiệp

Department of Tax Policy

Vụ Chính sách thuế

Department of Banking and Financial
Institutions

Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài
chính

Department of Accounting and Auditing
Regulations

Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán

Department of Financial Planning

Cục Kế hoạch- Tài chính

Department of Emulation and
Commendation

Vụ Thi đua- Khen thưởng

Department of Personal and Training

Vụ Tổ chức cán bộ

Department of International Cooperation

Vụ Hợp tác quốc tế


Legal Department

Vụ Pháp chế

Ministerial Office

Văn phòng Bộ

Ministry Inspectorate

Thanh tra Bộ

General Department of Taxation

Tổng cục Thuế

General Department of Customs

Tổng cục Hải quan

General Department of National Reserves

Tổng cục Dự trữ Nhà nước

State Treasury

Kho bạc Nhà nước

State Securities Commission

Ủy ban chứng khoán Nhà nước

Department of Public Asset Management

Cục quản lý Công sản

Department of Price Management

Cục Quản lý giá

Department of Corporate Finance

Cục Tài chính doanh nghiệp

Department of Financial Informatics and
Statistics

Cục Tin học và Thống kê tài chính

Department of Debt Management and
External Finance

Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại

Insurance Supervisory and Authority

Cục Quản lý giám sát bảo hiểm

National Institute for Finance (Institute of
Financial Strategy and Policy)

Viện Chiến lược và Chính sách Tài chính

Vietnam Financial Times

Thời báo Tài chính Việt Nam

Finance Magazine

Tạp chí Tài chính

Training Centre for Finance Officers

Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính
2


Academy of Finance

Học viện Tài chính

University of Finance and Marketing

Trường ĐH Tài chính- Marketing

College of Accounting and Finance

Trường ĐH Tài chính- Kế toán

College of Finance and Business
Administration

Trường ĐH Tài chính Quản trị kinh doanh

College of Finance and Customs

Trường CĐ Tài chính Hải quan

Finance Publishing House

Nhà Xuất bản Tài chính

2.

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN: MINISTRY OF
AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT

Planning Department

Vụ Kế hoạch

Finance Department

Vụ Tài chính

Science, Technology and Environment
Department

Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

International Cooperation Department

Vụ Hợp tác quốc tế

Legislation Department

Vụ Pháp chế

Organization and Personnel Department

Vụ Tổ chức cán bộ

Ministry Inspectorate

Thanh tra Bộ

Ministry Administrative Office

Văn phòng Bộ

Department of Crop Production

Cục Trồng trọt

Department of Plant Protection

Cục Bảo vệ thực vật

Department of Livestock
Husbandry/Department of Livestock
Production

Cục Chăn nuôi

Department of Animal Health

Cục Thú y

Forest Protection Department

Cục Kiểm lâm

Vietnam Administration of Forestry
(VNFOREST)/ VN Forest Administration
Office

Tổng cục Lâm nghiệp

Aqua Exploiting and Protection Department Vụ Bảo tồn và Phát triển nguồn lợi thủy sản
Dyke Management and Flood Control
Department

Cục Quản lý Đê điều và Phòng, chống lụt bão

Department of Construction Management

Cục Quản lý Xây dựng công trình

Department of Cooperatives and Rural
Development

Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn

National Agro-aqua-forestry Quality
Assurance Department

Cục Quản lý Chất lượng nông lâm sản và thủy
sản

Directorate of Fisheries

Tổng cục Thủy sản
3


Information Technology and Statistics
Centre

Trung tâm Tin học và Thống kê

National Centre for Rural Water Supply and Trung tâm Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh
Sanitation
môi trường nông thôn
Vietnam Agriculture Newspaper
Agriculture and Rural Development
Magazine
Department of Processing and Trade for
Agro-forestry-Fisheries Products and Salt
Production

Báo Nông nghiệp Việt Nam
Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cục Chế biến Nông lâm thủy sản và Nghề
muối

Agricultural enterprises renovation and
management board

Ban Đổi mới và Quản lý doanh nghiệp nông
nghiệp

Water Resource Directorate

Tổng cục Thủy lợi

3.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO: MINISTRY OF EDUCATION AND
TRAINING

The Department for Pre-school Education

Vụ Giáo dục Mầm non

The Department for Primary Education

Vụ Giáo dục Tiểu học

The Department for Secondary Education

Vụ Giáo dục Trung học

The Department for Vocational Education

Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp

The Department for Tertiary and PostGraduate Education

Vụ Giáo dục Đại học

The Department for Continued Education

Vụ Giáo dục thường xuyên

The Department for Defense Education

Vụ Giáo dục Quốc phòng

The Department for Pupil and Student
Work

Vụ Công tác học sinh, sinh viên

The Department for Planning and Finance

Vụ Kế hoạch- Tài chính

The Department for International
Cooperation

Vụ Hợp tác quốc tế

The Department for Science and
Technology

Vụ Khoa học- Công nghệ

The Legal Department

Vụ Pháp chế

The Department for Organization and
Personnel

Vụ Tổ chức cán bộ

The Office

Văn phòng Bộ

The Inspectorate

Thanh tra Bộ

The Department for Examination and
Expertise of Education Quality

Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo
dục

The Education and Time newspaper

Báo Giáo dục và Thời đại
4


The Education magazine
4.

Tạp chí Giáo dục

BỘ NGOẠI GIAO: MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS

ASEAN Department

Vụ ASEAN

Europe Department

Vụ Châu Âu

Americas Department

Vụ Châu Mỹ

North East Asia Department

Vụ Đông Bắc Á

South East Asia- South Asia- South Pacific
Department

Vụ Đông Nam Á- Nam Á- Nam Thái Bình
Dương

West Asia- Africa Department

Vụ Tây Á- Châu Phi

Policy Planning Department

Vụ Chính sách đối ngoại

International Organizations Department

Vụ các Tổ chức quốc tế

Law and International Treaties Department

Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế

Multilateral Economic Cooperation
Department

Vụ Hợp tác kinh tế đa phương

Economic Affairs Department

Vụ Tổng hợp kinh tế

APEC 2017 National Secretariat

Ban Thư ký APEC 2017

Cultural Diplomacy and UNESCO Affairs
Department

Vụ Văn hóa đối ngoại và UNESCO

Press and Information Department

Vụ Thông tin Báo chí

Emulation- Commendation and Diplomatic
Tradition Department

Vụ Thi đua- khen thưởng và Truyền thống
ngoại giao

Personnel and Organization Department

Vụ Tổ chức cán bộ

Office of the Ministry

Văn phòng Bộ

Office of Party and Trade Union Affairs

Văn phòng Đảng ủy- Đoàn thể

Inspection Department

Thanh tra Bộ

Information Security Department

Cục Cơ yếu

Department of Foreign Affairs Provincial

Cục Ngoại vụ

Consular Department

Cục Lãnh sự

State Protocol Department

Cục Lễ tân Nhà nước

Adminstrative and Financial Department

Cục Quản trị tài vụ

Ho Chi Minh City’s Department for
External Relations

Sở Ngoại vụ thành phố Hồ Chí Minh

State Commission on Overseas Vietnamese

Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước
ngoài

National Border Committee

Ủy ban Biên giới quốc gia

Diplomatic Academy of Viet Nam (DAV)

Học viện Ngoại giao Việt Nam
5


The Service Department for Diplomatic
Corps

Cục Phục vụ ngoại giao đoàn

Government’s Guest House

Nhà khách Chính phủ

Viet Nam and the World Report

Báo Thế giới và Việt Nam

Foreign Press Center

Trung tâm Hướng dẫn báo chí nước ngoài

National Interpretation and Translation
Center

Trung tâm Biên phiên dịch quốc gia

Information Center

Trung tâm Thông tin

Management Board of MFA Headquarter
Project

Ban quản lý dự án trụ sở Bộ

V75 Limousine Service

Trung tâm vận tải đối ngoại V75

Permanent Missions of Vietnam to United
Nations and International Organisations

Phái đoàn đại diện thường trực nước Cộng hòa
xã hội chủ nghĩa Việt Nam bên cạnh Liên hợp
quốc và các Tổ chức Quốc tế

Overseas Representative Missions of Viet
Nam

Các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

5.

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI: MINISTRY OF TRANSPORT

Directorate for Roads of Viet Nam/
Vietnam Road Administration

Tổng cục Đường bộ Việt Nam

Vietnam Inland Waterways Administration

Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam

Vietnam Maritime Administration

Cục Hàng hải Việt Nam

Vietnam Register

Cục Đăng kiểm Việt Nam

Transport Construction Quality Control and
Management Bureau

Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công
trình giao thông

Viet Nam Railway Authority

Cục Đường sắt Việt Nam

Viet Nam Maritime Administration

Cục Hàng hải Việt Nam

Civil Aviation Authority of Viet Nam

Cục Hàng không Việt Nam

Transport Engineering Construction and
Quality Management Bureau

Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công
trình giao thông

Health Administration of Transport

Cục Y tế Giao thông vận tải

Ministry’s Office

Văn phòng Bộ

Planning and Investment Dept.

Vụ Kế hoạch- Đầu tư

Organization and Personal Dept.

Vụ Tổ chức cán bộ

Finance Dept.

Vụ Tài chính

Transport Infrastructure Dept.

Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông

Transport Safety Dept.

Vụ An toàn giao thông
6


Legal Dept.

Vụ Pháp chế

Transportation Dept.

Vụ Vận tải

Science and Technology Dept.

Vụ Khoa học Công nghệ

Environment Dept.

Vụ Môi trường

International Cooperation Dept.

Vụ Hợp tác quốc tế

Enterprises Management Dept.

Vụ Quản lý doanh nghiệp

Public - Private Partnership Investment
Project Management Dept. (PPP Dept.)

Ban Quản lý đầu tư các dự án đối tác công tư

Information Technology Center (IT Center)

Trung tâm Công nghệ thông tin

Ministry’s Inspectorate

Thanh tra Bộ

Research Institute for Transport Science
and Technology (RITST)

Viện Khoa học và công nghệ giao thông vận
tải

Transport Development and Strategy
Institute (TDSI)

Viện Chiến lược và phát triển giao thông vận
tải

Vietnam Aviation Academy (VAA)

Học viện Hàng không Việt Nam

Vietnam Maritime
University (VINAMARU)

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Ho Chi Minh City University of
Transportation (UT-HCMC)

Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố
Hồ Chí Minh

University of Transport Technology (UTT)

Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận
tải

Transport Newspaper

Báo Giao thông vận tải

Transport Journal

Tạp chí Giao thông Vận tải

Transport Publishing House

Nhà XB Giao thông Vận tải

Thang Long Construction Corporation

Tổng công ty Xây dựng Thăng Long

Civil Engineering Construction Corporation Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông
No. 1 (CIENCO 1)
1 (Cienco 1)
Civil Engineering Construction Corporation Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông
No. 4 (CIENCO 4)
4
Civil Engineering Construction Corporation Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông
No. 5 (CIENCO 5)
5
Civil Engineering Construction Corporation Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông
No. 6 (CIENCO 6)
6
Civil Engineering Construction Corporation Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông
No. 8 (CIENCO 8)
8
Transport Industry Corporation
(TRANSINCO)

Tổng công ty Cơ khí giao thông vận tải

Vietnam Waterway Construction
Corporation (VINAWACO)

Tổng công ty Xây dựng đường thuỷ
7


Transport Engineering Design
Incorporation (TEDI)

Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao thông Vận
tải

Waterway Transport Corporation

Tổng công ty Vận tải thủy

Southern Inland Waterway Transport
Corporation

Tổng công ty Đường sông miền Nam

Trading and Engineering Construction
Corporation (TRAENCO)

Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại
GTVT

Vietnam Freight Forwarding Company
(VINAFCO)

Công ty Cổ phần Vận tải Biển

Labor Oversea Deployment Corporation
(LOD)

Công ty Cổ phần phát triển nguồn nhân lực

Vietnam Shipping and Chartering
Corporation (VIETFRACHT)

Công ty cổ phần Vận tải và Thuê tàu

Transport Material Engineering and
Construction Corporation (TRANSMECO)

Công ty Cổ phần Vật tư thiết bị giao thông

Southern Transport Engineering Design
Incorporation (TEDI SOUTH)

Công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải
phía Nam

Transport Import-Export and Investment
Cooperation Corporation (TRACIMEXCO)

Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Hợp tác
đầu tư giao thông vận tải

6.

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ: MINISTRY OF SCIENCE AND
TECHNOLOGY

Department of Social and Natural Sciences

Vụ Khoa học Xã hội và Tự nhiên

Department of Science and Technology for
Economic-Technical Branches

Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tếkỹ thuật

Department of Technology Appraisal,
Examination and Assessment

Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định công
nghệ

Department of High Technology

Vụ Công nghệ cao

Department of Planning and General
Affairs

Vụ Kế hoạch-Tổng hợp

Department of Finance

Vụ Tài chính

Department of International Cooperations

Vụ Hợp tác quốc tế

Department of Legislation

Vụ Pháp chế

Department of Organisation and Personnel

Vụ Tổ chức cán bộ

Ministry Inspectorate

Thanh tra Bộ

Ministry Office

Văn phòng Bộ

State Agency for Technology Innovation

Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ

National Agency for Technology
Entrepreneurship and Commercialisation
Development

Cục Phát triển Thị trường và Doanh nghiệp
Khoa Học và Công nghệ
8


National Office of Intellectual Property

Cục Sở hữu trí tuệ

Vietnam Atomic Energy Agency

Cục Năng lượng Nguyên tử

National Agency for Science and
Technology Information

Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ quốc
gia

Vietnam Agency for Radiation and Nuclear
Safety

Cục An toàn bức xạ và hạt nhân

Directorate for Standards, Metrology and
Quality

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Management Board of Hoa Lac High-Tech
Park

Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hoà Lạc

National Institute for Science and
Technology Policy and Strategy Studies
(NISTPASS)

Viện Chiến lược và Chính sách Khoa học và
Công nghệ (NISTPASS)

The Office of National S&T Research
Programs

Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp
nhà nước

Information Communication Technology
Centre

Trung tâm Tin học

Science and Development Newspaper

Báo Khoa học và Phát triển

Vietnam Science and Technology Magazine Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam
MOST Management Training Institute

Trường Quản lý Khoa học và Công nghệ

National Centre for Technological Progress
(NACENTECH)

Viện Ứng dụng Công nghệ

Vietnam Atomic Energy Institute

Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam

Vietnam Intellectual Property Research
Institute (VIPRI)

Viện Khoa học sở hữu trí tuệ

Vietnam Centre for Science and
Technology Evaluation

Viện đánh giá khoa học và định giá công nghệ

Centre for Vietnam Science and
Technology Internationalisation Promotion
(VISTIP)

Trung tâm nghiên cứu và phát triển hội nhập
khoa học và công nghệ quốc tế

Institute for Regional Research and
Development

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển vùng

Centre for Science and Technology
Communication

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền
thông Khoa học và Công nghệ

Light Ray Magazine

Tạp chí Tia Sáng

Bureau of Accreditation

Văn phòng công nhận chất lượng

Registration Office of Science and
Technology Activities

Văn phòng Đăng ký hoạt động Khoa học và
Công nghệ

Science and Technics Publishing House

Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật

National Institute of Patent and Technology

Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công
9


Exploitation

7.

nghệ

BỘ CÔNG THƯƠNG: MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE

Planning Department

Vụ Kế hoạch

Finance Department

Vụ Tài chính

Organization and Personal Department

Vụ Tổ chức cán bộ

Legal Affairs Department

Vụ Pháp chế

International Cooperation Department

Vụ Hợp tác quốc tế

Human Resource Development Department

Vụ Phát triển nguồn nhân lực

Remuneration and Rewards Department

Vụ Thi đua- Khen thưởng

Science and Technology Department

Vụ Khoa học và Công nghệ

Heavy Industry Department

Vụ Công nghiệp nặng

Light Industry Department

Vụ Công nghiệp nhẹ

Domestic Market Department

Vụ Thị trường trong nước

Mountainous and Frontier Trade
Department

Vụ Thương mại biên giới và miền núi

Asia- Pacific Market Department ( Zone I
Department )

Vụ Thị trường Châu Á- Thái Bình Dương

Europe Market Department( Zone II
Department )

Vụ Thị trường Châu Âu

America Market Department ( Zone III
Department)

Vụ Thị trường Châu Mỹ

Africa, Western and South Asia Markets
Department ( Zone IV Department )

Vụ Thị trường châu Phi, Tây Á, Nam Á

Multilateral Trade Policy Department

Vụ Chính sách thương mại đa biên

Ministry Inspectorate

Thanh tra Bộ

Ministry Office

Văn phòng Bộ

General Department of Energy

Tổng cục Năng lượng

Market Surveillance Agency

Cục Quản lý thị trường

Electricity Regulatory Authority of Vietnam Cục Điều tiết điện lực
Vietnam Competition Authority

Cục Quản lý cạnh tranh

Vietnam Trade Promotion Agency

Cục Xúc tiến thương mại

Agency for Industrial Promotion

Cục Công nghiệp địa phương

Industrial Safety Techniques and
Environment Agency

Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công
nghiệp

Vietnam E-Commerce and Information

Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông
10


Technology Agency

tin

Vietnam Chemicals Agency

Cục Hóa chất

Agency of Foreign Trade

Cục Xuất nhập khẩu

The South Agency

Cục Công tác phía Nam

BỘ XÂY DỰNG: MINISTRY OF CONSTRUCTION
Planning - Architecture Department

Vụ Quy hoạch - Kiến trúc

Building Materials Department

Vụ Vật liệu xây dựng

Construction Economics Department

Vụ Kinh tế xây dựng

Science - Technology and Environment
Department

Vụ Khoa học công nghệ và môi trường

Plan- Finance Department

Vụ Kế hoạch- Tài chính

Enterprises Manegment Department

Vụ Quản lý doanh nghiệp

Legal Affairs Department

Vụ Pháp chế

International Cooperation Department

Vụ Hợp tác quốc tế

Organization and Personal Department

Vụ Tổ chức cán bộ

The Ministry’s Office

Văn phòng Bộ

The Ministry’s Inspectorate

Thanh tra Bộ

Construction Activities Management
Agency

Cục Quản lý hoạt động xây dựng

State Agency for Construction Quality
Inspection

Cục Giám định nhà nước về chất lượng công
trình xây dựng

Urban Development Agency

Cục Phát triển đô thị

Technical Infrastructure Agency

Cục Hạ tầng kỹ thuật

Housing and Real Estate Market
Management Agency

Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản

The South Agency

Cục Công tác phía Nam

Construction Economics Institute

Viện Kinh tế xây dựng

Construction Science and Technology
Institute

Viện Khoa học công nghệ xây dựng

National Architecture Institute

Viện Kiến trúc quốc gia

National Institute for Urban and Rural
Planning

Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia

Academy of Managers for Construction and
Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị
Cities.
Construction Newspaper

Báo Xây dựng
11


Construction Magazine

Tạp chí Xây dựng

Information Center

Trung tâm Thông tin

8.

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH: MINISTRY OF CULTURE,
SPORTS AND TOURISM

Department of Familial Affairs

Vụ Gia đình

Department of Traditional Culture

Vụ Văn hóa dân tộc

Department of Library

Vụ Thư viện

Department of Science, Technology and
Environment

Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Department of Training

Vụ Đào tạo

Department of Legislation

Vụ Pháp chế

Department of Planning and Finance

Vụ Kế hoạch, Tài chính

Department of International Cooperation

Cục Hợp tác quốc tế

Department of Organisation and Personnel

Vụ Tổ chức cán bộ

Ministry's Inspectorate

Thanh tra Bộ

Ministry's Office

Văn phòng Bộ

General Agency for Tourism

Tổng cục Du lịch

General Agency for Sports

Tổng cục thể dục Thể thao

Agency for Fine Arts, Photography and
Exhibition

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm

Agency for Foundation Culture

Cục Văn hóa cơ sở

Agency for Copyright

Cục Bản quyền tác giả

Agency for Cinema

Cục Điện ảnh

Agency for Performing Arts

Cục Nghệ thuật biểu diễn

Agency for Cultural Heritage

Cục Di sản văn hóa

9.

BỘ Y TẾ: MINISTRY OF HEALTH

Department of Communications and
Reward

Vụ Truyền thông và Thi đua khen thưởng

Department of Maternal Health and
Children

Vụ Sức khỏe Bà mẹ- Trẻ em

Department of Medical Equipment and

Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế
12


Works
Department of Health Insurance

Vụ Bảo hiểm y tế

Department of Planning and Finance

Vụ Kế hoạch- Tài chính

Department of Organisation and Personnel

Vụ Tổ chức cán bộ

Department of International Cooperation

Vụ Hợp tác quốc tế

Department of Legislation

Vụ Pháp chế

Office of the Ministry

Văn phòng Bộ

Ministry Inspectorate

Thanh tra Bộ

General Department of Preventive
Medicine

Cục Y tế dự phòng

Agency of HIV/AIDS Prevention

Cục Phòng chống HIV, AIDS

Agency of Food Safety

Cục An toàn thực phẩm

Agency of Health Environment

Cục Quản lý Môi trường Y tế

Agency of Science, Technology and
Training

Cục Khoa học công nghệ và Ðào tạo

Agency of Medical Services Administration Cục Quản lý Khám, chữa bệnh
Agency of Traditional Medicine
Administration

Cục Quản lý Y- Dược cổ truyền

Agency of Drug Administration

Cục Quản lý Dược

Agency of Information Technology

Cục Công nghệ thông tin

Directorate of Population and Family
Planning

Tổng cục Dân số- Kế hoạch hóa gia đình

Health Strategy and Policy Institute

Viện Chiến lược và Chính sách y tế

Health and Lifestyle Newspaper

Báo Sức khỏe và Đời sống

Journal of Practical Medicine

Tạp chí Y học thực hành

Journal of Pharmacology

Tạp chí Dược học

10.

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG: MINISTRY OF INFORMATION
AND COMMUNICATIONS

Department of Posts

Vụ Bưu chính

Department of Information Technology

Vụ Công nghệ thông tin

Deparment of Science and Technology

Vụ Khoa học và Công nghệ

Department of Planning and Finance

Vụ Kế hoạch- Tài chính

Department of International Cooperation

Vụ Hợp tác quốc tế

Department of Legal Affairs

Vụ Pháp chế

Department of Personnel and Organization

Vụ Tổ chức cán bộ
13


Department of Grassroots Information

Vụ Thông tin cơ sở

Department of Enterprise Management

Vụ Quản lý doanh nghiệp

Department of Emulation and Rewarding

Vụ Thi đua- Khen thưởng

Department of Inspectorate

Thanh tra Bộ

Ministry Offfice

Văn phòng Bộ

Authority of Radio Frequency Management

Cục Tần số vô tuyến điện

Authority of Telecommunications

Cục Viễn thông

Authority of Information Technology
Application

Cục Tin học hóa

Authority of Press

Cục Báo chí

Authority of Publication, Printing and
Distribution

Cục Xuất bản, in và phát hành

Authority of Broadcasting and Electronic
Information

Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện
tử

Authority of Foreign Information Service

Cục Thông tin đối ngoại

Authority of Central Posts

Cục Bưu điện Trung ương

Authority of Information Security

Cục An toàn thông tin

Authority of Southern Affairs

Cục Công tác phía Nam

11.

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI: MINISTRY OF LABOURINVALIDS AND SOCIAL AFFAIRS

Department of Labour and Wage

Vụ Lao động- Tiền lương

Department of Social Insurance

Vụ Bảo hiểm xã hội

Department of Gender Equality

Vụ Bình đẳng giới

Department of International Co-operation

Vụ Hợp tác quốc tế

Department of Planning - Finance

Vụ Kế hoạch- Tài chính

Department of Legal Affairs

Vụ Pháp chế

Department of Personnel and Organization

Vụ Tổ chức Cán bộ

Inspectorate

Thanh tra Bộ

Ministry Office

Văn phòng Bộ

Department of Work Safety

Cục An toàn lao động

Department of National Devotees

Cục Người có công

Department of Social Vices Prevention and
Combat

Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội

Department of Overseas Labour

Cục Quản lý Lao động ngoài nước

Department of Employment

Cục Việc làm
14


Department of Social Assistance

Cục Bảo trợ xã hội

Department of Child Care and Protection

Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em

Directorate of Vocational Training

Tổng cục Dạy nghề

Communist Party and Trade Union Office

Công đoàn Bộ

National Office for Poverty Reduction

Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo

12.

BỘ TƯ PHÁP : MINISTRY OF JUSTICE

Department of General Affairs on
Legislative Development

Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật

Department of Economic and Civil
Legislation

Vụ Pháp luật dân sự- kinh tế

Department of Criminal and Administrative
Legislation

Vụ Pháp luật hình sự- hành chính

Department of International Law

Vụ Pháp luật quốc tế

Department of Legal Dissemination and
Education

Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật

Department of Planning and Finance

Vụ Kế hoạch- Tài chính

Department of International Cooperation

Vụ Hợp tác quốc tế

Department of Organisation and Personnel

Vụ Tổ chức cán bộ

Ministry's Inspectorate

Thanh tra Bộ

Ministry's Office

Văn phòng Bộ

General Bureau of Civil Execution

Tổng cục Thi hành án dân sự

Bureau of Legal Normative Documents
Post-Review

Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

Bureau of Administrative Procedure
Control

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính

Bureau of Civil Status, Nationality,
Authentication

Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực

Bureau of Child Adoption

Cục Con nuôi

Bureau of Legal Aid

Cục Trợ giúp pháp lý

Bureau of National Registry of Secured
Transactions

Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm

Bureau of State Compensation

Cục Bồi thường nhà nước

Bureau of Judicial Affairs Support

Cục Bổ trợ tư pháp

Bureau of Information Technology

Cục Công nghệ thông tin

13.

BỘ NỘI VỤ: MINISTRY OF HOME AFFAIRS
15


Department of Organisation and Personnel

Vụ Tổ chức- Biên chế

Department of Local Government

Vụ Chính quyền địa phương

Department of Civil Servants - Public
Employees

Vụ Công chức- Viên chức

Department of Training for Civil Servants

Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức

Department of Remunerations

Vụ Tiền lương

Department of Non-governmental
Organisations

Vụ Tổ chức phi chính phủ

Department of Administrative Reforms

Vụ Cải cách hành chính

Department of Youth Affairs

Vụ Công tác thanh niên

Department of General Affairs

Vụ Tổng hợp

Department of Planning and Finance

Vụ Kế hoạch- Tài chính

Department of International Cooperation

Vụ Hợp tác quốc tế

Department of Legislation

Vụ Pháp chế

Office of the Ministry

Văn phòng Bộ

Ministry Inspectorate

Thanh tra Bộ

Government Committee for Religious
Affairs

Ban Tôn giáo chính phủ

Central Committee for Emulation and
Reward

Ban Thi đua- Khen thưởng Trung ương

Bureau of State Records Management and
Archives

Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước

Information Centre

Trung tâm thông tin

14.

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ: MINISTRY OF PLANNING AND
INVESTMENT

Department for National Economic Issues

Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân

Department for Local and Territorial
Economy

Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ

Department of Finance and Monetary
Service

Vụ Tài chính, tiền tệ

Department for Industrial Economy

Vụ Kinh tế công nghiệp

Department for Agricultural Economy

Vụ Kinh tế nông nghiệp

Department for Service Economy

Vụ Kinh tế dịch vụ

Department for Infrastructure and Urban
Centers

Vụ Kết cấu hạ tầng và đô thị
16


Department for Economic Zones
Management

Vụ Quản lý các khu kinh tế

Vietnam Industrial Parks Review

Tạp chí Khu công nghiệp Việt Nam

Department of Investment Supervision &
Appraisal

Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư

Foreign Economic Relations Department

Vụ Kinh tế đối ngoại

Department for Labor, Culture and Social
Affairs

Vụ Lao động, Văn hoá, Xã hội

Department for Science, Education, Natural Vụ Khoa học, Giáo dục, Tài nguyên và Môi
Resources and Environment
trường
Department of Planning Management

Vụ Quản lý quy hoạch

National Defense- Security Department

Vụ Quốc phòng- An ninh

Department of Cooperatives

Vụ Hợp tác xã

Department of Legislation

Vụ Pháp chế

Organization and Personnel Department

Vụ Tổ chức cán bộ

Economic- Planning Cadre Training Center

Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế- Kế
hoạch

Emulation and Reward Department

Vụ Thi đua- Khen thưởng

Ministry Inspectorate

Thanh tra Bộ

Ministry Office

Văn phòng Bộ

Public Procurement Agency

Cục Quản lý đấu thầu

Vietnam Public Procurement Review

Báo Đấu thầu

Enterprise Development Agency

Cục Phát triển doanh nghiệp

Foreign Investment Agency

Cục Đầu tư nước ngoài

Business Registration Management Agency Cục Quản lý đăng ký kinh doanh
Business Registration Support Center

Trung tâm Hỗ trợ nghiệp vụ đăng ký kinh
doanh

General Statistics Office
Tổng cục Thống kê
15. BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG: MINISTRY OF NATURAL
RESOURCES AND ENVIRONMENT
Department of Planning

Vụ Kế hoạch

Department of Finance

Vụ Tài chính

Department of International Cooperations

Vụ Hợp tác quốc tế

Department of Science and Technology

Vụ Khoa học và Công nghệ

Department of Legislation

Vụ Pháp chế

Department of Organisation and Personnel

Vụ Tổ chức Cán bộ

Ministry Inspectorate

Thanh tra Bộ
17


Ministry Office

Văn phòng Bộ

General Department of Land
Administration

Tổng cục Quản lý đất đai

Vietnam Administration of Sea and Islands

Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam

Vietnam Environment Administration

Tổng cục Môi trường Việt Nam

Department of Geology and Minerals of
Vietnam

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

Department of Water Resources
Management

Cục Quản lý tài nguyên nước

Department of Information Technology

Cục Công nghệ thông tin

Department of Meteorology, Hydrology
and Climate change

Cục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu

Department of Survey and Mapping

Cục Đo đạc và Bản đồ

Department of National Remote Sensing

Cục Viễn thám Quốc gia

The National Center for HydroMeteorological Forecasting

Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia

16.

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM: STATE BANK OF VIETNAM

Monetary Policy Department

Vụ Chính sách tiền tệ

Foreign Exchange Management
Department

Vụ Quản lý ngoại hối

Payment Department

Vụ Thanh toán

Credit Department of Economic Sectors

Vụ Tín dụng các ngành kinh tế

Monetary Forecasting & Statistics
Department

Vụ Dự báo, thống kê

International Cooperation Department

Vụ Hợp tác quốc tế

Monetary & Financial Stabilization
Department

Vụ Ổn định tiền tệ- tài chính

Internal Audit Department

Vụ Kiểm toán nội bộ

Department of Legal Affairs

Vụ Pháp chế

Finance & Accounting Department

Vụ Tài chính- Kế toán

Personnel Department

Vụ Tổ chức cán bộ

Emulation & Rewarding Department

Vụ Thi đua- Khen thưởng

SBV Office

Văn phòng Ngân hàng Nhà nước

Information Technology Department

Cục Công nghệ tin học

Issue and Vault Department

Cục Phát hành và kho quỹ
18


Administration Department

Cục Quản trị

Banking Supervision Agency

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng

17.

ỦY BAN DÂN TỘC: COMMITTEE ON ETHNIC MINORITY AFFAIRS

Department of Policies on Ethnic Minority

Vụ chính sách dân tộc

Department of Ethnic Minority Affairs for
the Northwest Region (Local Affairs
Department I)

Vụ Địa phương I

Department of Ethnic Minority Affairs for
the Central Highlands (Local Affairs
Department II)

Vụ địa phương II

Department of Ethnic Minority Affairs for
the Mekong Delta (Local Affairs
Department III)

Vụ Địa phương III

Department of Propaganda

Vụ Tuyên truyền

Department of Ethnic Minorities

Vụ Dân tộc thiểu số

Department of General Affairs

Vụ Tổng hợp

Department of Legal Affairs

Vụ Pháp chế

Department of International Cooperation

Vụ Hợp tác quốc tế

Department of Organisation and Personnel

Vụ Tổ chức cán bộ

Department of Finance and Planning

Vụ Kế hoạch- Tài chính

Committee Inspectorate

Thanh tra Ủy ban

Committee Office

Văn phòng Ủy ban

18.

THANH TRA CHÍNH PHỦ: GOVERNMENT INSPECTORATE

The Office of the Government Inspectorate

Văn phòng Thanh tra Chính phủ

Department for sectoral Economic
Inspection ( Department I )

Vụ Thanh tra khối kinh tế ngành ( Vụ I )

Department for Internal Affairs and General Vụ Thanh tra khối nội chính và kinh tế tổng
Economics Inspection ( Department II )
hợp ( Vụ II )
Department for Socio-Cultural Inspection
( Department III )

Vụ Thanh tra khối văn hóa xã hội ( Vụ III )

Department of Post-inspection Supervision,
Evaluation and Handling/ Department for
Post-inspection Supervision, Verification
and Settlement

Vụ Giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra

Legal Department

Vụ Pháp chế

Department for International Cooperation

Vụ Hợp tác quốc tế
19


Department of Planning, Finance and
General Affairs

Vụ Kế hoạch, Tài chính và Tổng hợp

Department for Personnel and Organization

Vụ Tổ chức cán bộ

Bureau of Settlement of Complaints,
Denunciations and Inspection for the
Northern Region (Bureau I)

Cục Giải quyết khiếu nại, tố cáo và Thanh tra
Khu vực I ( Cục I )

Bureau of Settlement of Complaints,
Denunciations and Inspection for the
Central Region ( Bureau II )

Cục Giải quyết khiếu nại, tố cáo và Thanh tra
Khu vực II ( Cục II )

Bureau of Settlement of Complaints,
Denunciations and Inspection for the
Southern Region (Bureau III)

Cục Giải quyết khiếu nại, tố cáo và Thanh tra
Khu vực III ( Cục III )

Bureau of Anti-corruption (Bureau IV)

Cục Chống tham nhũng

Central Citizen reception Committee

Ban Tiếp công dân Trung ương

Project Management Unit

Ban Quản lý các dự án

20. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ: GOVERNMENT OFFICE
Department of Complaint, Denunciation
and Anti-corruption Monitoring
( Department I )

Vụ Theo dõi khiếu nại, tố cáo và Phòng,
chống tham nhũng ( Vụ I )

Department of Internal Affairs
( Department II )

Vụ Nội chính ( Vụ II )

Department of Central and Local Agencies
Coordination Monitoring ( Department III )

Vụ Theo dõi phối hợp công tác giữa Chính
phủ với Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam, cơ quan Trung ương
các đoàn thể nhân dân và Chính quyền địa
phương ( Vụ III )

Department of General Affairs

Vụ Tổng hợp

Department of State Administrative
Organization and Public Affairs

Vụ Tổ chức hành chính nhà nước và Công vụ

Department of Legal Affairs

Vụ Pháp luật

Department of International Relations

Vụ Quan hệ quốc tế

Department of Economic Sectors

Vụ Kinh tế ngành

Department of General Economics

Vụ Kinh tế tổng hợp

Department of Science, Education, Culture
and Social Affairs

Vụ Khoa giáo- Văn xã

Department of Business Innovation

Vụ Đổi mới doanh nghiệp

Department of Secretarial and Editorial
Affairs

Vụ Thư ký- Biên tập

Department of Administrative Archives

Vụ Văn thư Hành chính
20


Department of Organization and Personnel

Vụ Tổ chức cán bộ

Department of Finance and Planning

Vụ Kế hoạch tài chính

Bureau of Management

Cục Quản trị

Bureau of Administration and Management
II

Cục Hành chính- Quản trị II

Center for Informatics

Trung tâm Tin học

Government E-Portal

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ

21Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×